Societe Generale: Namignete i platite

Dok posmatram kojom brzinom moj osmogodišnji sin samostalno istražuje funkcije i aplikacije na mobilnom telefonu, kako kreira svoj YouTube kanal, igra najzahtevnije strategije i dok, istovremeno, čitam da je u Japanu pokrenut prvi taksi prevoz bez vozača u kome vožnju plaćate samo osmehom, moram da se zapitam da li projekti i tehnologije na kojima u ovom trenutku radim postaju brže prošlost nego sadašnjost

PCPress.rs Image

Piše: Vla­di­mir Dor­nik, šef slu­žbe za u­prav­lja­nje in­te­gri­sa­nim ka­na­li­ma So­ci­ete Ge­ne­ra­le banke

Da bi­smo ra­zu­me­li te­hno­lo­gi­ju ko­ja da­nas omo­gućava plaćanje pu­tem mo­bil­nog te­le­fo­na, o­svrnuo bih se na, te­hničko‑te­hno­lo­ški, ipak dav­no pro­šlo vre­me ka­da smo slu­ša­li Eurodance, sku­plja­li i razmenjivali stri­po­ve, a pej­džer sma­tra­li je­din­stve­nom ino­va­ci­jom.  U to do­ba de­ve­de­se­tih, pla­tne kar­ti­ce bi­le su stvar izu­zet­ka, a uje­dno i kom­pli­ko­va­ne pro­ce­du­re za plaćanje – pro­da­vac bi po­zvao kon­takt‑cen­tar da pro­ve­ri ima­te li do­volj­no sred­sta­va na računu i na­kon to­ga uzeo oti­sak ta­ko­zva­ne em­bo­si­ra­ne kar­ti­ce na im­prin­te­ru ili, ka­ko su ga ne­ki zva­li, cik­cak uređaju. Kon­takt‑cen­tar bi u međuv­re­me­nu pro­ve­rio da li ima­te do­volj­no nov­ca na računu i re­zer­vi­sao sred­stva, a pro­da­vac bi po­tvrdu sa oti­snu­tim po­da­ci­ma s pla­tne kar­ti­ce dos­tav­ljao ban­ci.

Čitav pro­ces plaćanja tra­jao je čes­to i du­že od ne­ko­li­ko mi­nu­ta, a ko­ri­sničko is­kus­tvo bi­lo je je­dna­ko „gor­ko“ i za kli­jen­ta i za pro­dav­ca. U­brzo je sam pro­ces evo­lu­irao u vi­du prvih online POS ter­mi­na­la ko­ji su u počet­ku očita­va­li ma­gne­tni za­pis s pla­tne kar­ti­ce. U­sle­di­la je čip te­hno­lo­gi­ja i, ko­načno, nad­gra­dnja bes­kon­tak­tnom „ta­pni i pla­ti“ fun­kci­jom.

Ne­kad je kar­ti­ca u­glav­nom slu­ži­la za po­di­za­nje nov­ca na ban­ko­ma­ti­ma

Bez ob­zi­ra na bes­kon­tak­tnu te­hno­lo­gi­ju ko­ja obe­zbeđuje kli­jen­tu je­dan od naj­je­dnos­tav­ni­jih i naj­bržih načina za plaćanje, bi­lo je po­tre­bno mno­go ra­da na edu­ka­ci­ji i mo­ti­va­ci­ji kli­je­na­ta da u­svo­je i ko­ris­te ovo te­hno­lo­ško re­še­nje. Is­kus­tvo je, ta­kođe, uka­zi­va­lo na to da kli­jen­ti plat­ne kar­ti­ce ko­ris­te pre­te­žno za po­di­za­nje go­to­vi­ne na ban­ko­ma­ti­ma, dok su plaćanja njo­me ret­ko obav­lja­li.

Izu­ze­tak u sis­te­mu pla­tnih kar­ti­ca bi­le su kre­di­tne kar­ti­ce po­moću ko­jih su kli­jen­ti ima­li vi­še ku­po­vi­na na ra­te, dok tek po­sle­dnjih go­di­na be­le­ži­mo da učešće u ku­po­vi­ni pla­tnim kar­ti­ca­ma u uku­pnom bro­ju tran­sak­ci­ja pre­la­zi „ma­gičnih“ 50 od­sto.

Mo­bil­ni te­le­fon umes­to novčani­ka

Uvođenje i ra­zvoj plaćanja mo­bil­nim te­le­fo­nom ići će mno­go brže ne­go tran­sfor­ma­ci­ja pla­tne kar­ti­ce – od „cik­cak“ otis­ka do bes­kon­tak­tne te­hno­lo­gi­je. Ne tre­ba bi­ti ek­spert pa za­ključiti ka­ko i za­što se to do­go­di­lo uko­li­ko ima­mo u vi­du da pro­sečan ko­ri­snik po­gle­da u svoj mo­bil­ni te­le­fon vi­še od 200 pu­ta dnev­no.

Plaćanje te­le­fo­nom je ne­mi­nov­nost i ko­rak da­lje ka očeki­va­noj trci ve­li­kih i­grača u ve­zi sa us­pos­tav­lja­njem stan­dar­da za mo­bil­na plaćanja. Na trži­štu su se po­ja­vi­la ra­zna re­še­nja i spe­ci­fi­ka­ci­je, ali je te­hno­lo­gi­ja slična, bi­lo da je reč o per­so­na­li­zo­va­nom elek­tron­skom novčani­ku ban­ke, Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay, AliPay i dru­gim ser­vi­si­ma. Plaćanje te­le­fo­nom pu­tem di­gi­ta­li­zo­va­ne pla­tne kar­ti­ce u o­kvi­ru elek­tron­skog novčani­ka ili m‑ban­king a­pli­ka­ci­je ban­ke pos­to­ji već ne­ko­li­ko go­di­na u Srbi­ji.

Mo­bil­ni te­le­fon je sja­jan i u fun­kci­ji spa­ja­nja fi­zičkog i vir­tu­el­nog sve­ta, jer u je­dnoj a­pli­ka­ci­ji mo­že­mo da po­drži­mo plaćanje na pro­daj­nim mes­ti­ma, ali i da je­dnos­tav­no pla­ti­mo pro­i­zvo­de i u­slu­ge na ra­znim In­ter­net ser­vi­si­ma, po­gle­da­mo film, pla­ti­mo par­king u­slu­ge…

„Plaćanji­ma bu­dućnos­ti“ pri­bli­ži­li smo se uvođenjem te­h­no­lo­gi­je plaćanja na pre­no­si­vim uređaji­ma, a po­pu­lar­ni wearables do­ži­ve­li su ek­span­zi­ju jer su ko­ri­sni­ci­ma do­ne­li još bo­lje ko­ri­sničko is­kus­tvo i na ade­kva­tan način po­drža­li nji­hov ži­vo­tni stil. Viđali smo re­kla­me u ko­ji­ma se pro­mo­vi­še plaćanje sa­tom to­kom fi­tnes tre­nin­ga ili prste­nom, za­to ve­ru­jem da je sa­svim i­zve­sno da nam bu­dućnost do­no­si no­ve pre­no­si­ve uređaje za plaćanje a ne­ki će, za ra­zli­ku od Google Glass‑a, pre­ži­ve­ti test vre­me­na.

PCPress.rs Image

Šta nam do­no­si dru­ga fa­za im­ple­men­ta­ci­je in­stant pla­tnog sis­te­ma

In­stant plaćanje mo­bil­nim te­le­fo­nom, ko­je se očeku­je od a­pri­la 2019. go­di­ne u Srbi­ji, biće sas­tav­ni deo sva­kog elek­tron­skog novčani­ka ili mo­bil­nog ban­kar­stva u Srbi­ji, jer je do sa­da u elek­tron­skom novčani­ku ili kao deo mo­bil­nog ban­kar­stva ne­kih ba­na­ka bi­la sa­mo di­gi­ta­li­zo­va­na pla­tna kar­ti­ca. Pla­tna kar­ti­ca se ta­kođe, mo­gla di­gi­ta­li­zo­va­ti i u ne­koj od po­me­nu­tih plat­for­mi ve­li­kih i­grača, ali na­ža­lost, još ni­ko od njih ni­je to omo­gućio u Srbi­ji.

In­stant plaćanje mo­bil­nim te­le­fo­nom je plaćanje ko­jim di­rek­tno za­du­žu­je­te svoj račun u ban­ci, a trgo­vac do­bi­ja sred­stva na svoj račun u re­al­nom vre­me­nu, dok kod plaćanja elek­tron­skim novčani­kom, gde je u po­za­di­ni pla­tna kar­ti­ca, to i da­lje ni­je slučaj. Plaćanje di­gi­ta­li­zo­va­nom pla­tnom kar­ti­com mo­guće je sa­mo kod trgo­va­ca ko­ji ima­ju POS uređaj ili MPOS ko­ji pri­hva­ta pla­tnu kar­ti­cu. In­stant plaćanje će, s dru­ge stra­ne, moći da se re­ali­zu­je i kod ma­lih trgo­va­ca ko­ji po­se­du­ju uređaj ko­ji mo­že da kre­ira, pri­ka­že ili od­štam­pa QR kod. Ove dve fun­kci­je među­so­bno se do­pu­nju­ju i čine je­dan kom­ple­tan elek­tron­ski novčanik za be­zgo­to­vin­sko plaćanje.

A ka­ko će plaćati na­ša de­ca

Ovo je era svo­jev­rsne in­stant pla­tne evo­lu­ci­je, pa sa­mim tim, ne mo­že se ni pret­pos­ta­vi­ti ka­ko će moj sin za de­set go­di­na pla­ti­ti ula­zni­cu za ne­ki kon­cert ili klub. Da li će bi­ti do­volj­no da se o­sme­hne, na­mi­gne ili sa­mo izađe. Deo ova­kve prak­se već je re­al­nost u Amazon GO šo­po­vi­ma, gde ko­ri­sni­ci je­dnos­tav­no uzi­ma­ju pro­i­zvo­de i stav­lja­ju u ke­se, i račun im bi­va za­du­žen po i­zlas­ku iz pro­dav­ni­ce a da uop­šte ne va­de novčanik. AliPay je, is­tov­re­me­no, im­ple­men­ti­rao plaćanje o­sme­hom u po­zna­tom glo­bal­nom lan­cu res­to­ra­na brze hra­ne, a je­dan od vo­dećih te­hno­lo­ških gi­ga­na­ta uveo je a­pli­ka­ci­ju na fri­ži­de­ru ko­ja omo­gućava po­rudž­bi­nu na­mir­ni­ca ko­je ne­dos­ta­ju i plaćanje di­rek­tno iz ku­hi­nje.

Za­to ne bih da bu­dem ne­re­alan u pret­pos­tav­ka­ma ka­ko će račune plaćati na­ša de­ca, ali sam si­gu­ran da će na prvom mes­tu bi­ti ko­ri­sničko is­kus­tvo i da neće bi­ti po­tre­be da no­se bi­lo šta sa so­bom. Te­hno­lo­gi­ja će bi­ti u po­za­di­ni, a in­ter­fejs umes­to pla­tne kar­ti­ce, te­le­fo­na ili dru­gih uređaja biće sam „čovek“. Taj čovek bu­dućnos­ti neće tro­ši­ti svo­je vre­me na plaćanje. Kre­iraćemo uređaje i sis­te­me ko­ji će to ra­di­ti za nje­ga.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,