Stav: Samsung BD-P1600 Blu-ray plejer

Samsung mo­že da se po­hva­li ši­ro­kom le­pe­zom Blu‑ray ple­je­ra. Mo­del BD‑P1600 spa­da u do­nji se­gment po­nu­de i je­dan je od naj­je­fti­ni­jih Blu‑ray ple­je­ra na do­maćem trži­štu. To ga čini ve­oma in­te­re­san­tnim po­što pos­ta­je dos­tu­pan većem bro­ju ku­pa­ca, ali os­tav­lja o­tvo­re­no pi­ta­nje na čemu se šte­de­lo. Po onom što smo vi­de­li, jedine u­šte­de su na di­men­zi­ja­ma, što vam neće baš teško pasti. Sma­nje­ne su vi­si­na i du­bi­na, ta­ko da ovaj Blu‑ray za­uzi­ma ma­nje pros­to­ra i od mno­gih DVD ple­je­ra.

Samsung BD-P1600_1 Ce­la pre­dnja mas­ka je po­klo­pac is­pod ko­ga se kri­ju loader, USB ko­nek­tor i tas­te­ri za kon­tro­lu re­pro­duk­ci­je. Tas­te­ri su sen­zor­ski, a in­te­re­san­tno je da im se mo­gu do­de­li­ti i zvučni efek­ti, pa se i na taj način stva­ra pov­ra­tna ve­za sa kon­tro­lom ple­je­ra. Pre­ko USB por­ta pre­po­zna­ju se me­mo­rij­ski uređaji sa­mo sa FAT16/32 fajl sis­te­mi­ma, što znači da nećete moći da priključite ek­ster­ni hard disk i sa nje­ga gle­da­te fil­mo­ve. Na za­dnjoj stra­ni su uobičaje­ni ko­nek­to­ri za ovu vrstu uređaja. Po­me­ni­mo i da se pri­lo­že­ni da­lji­nac mo­že, na­kon une­tih od­go­va­ra­jućih ko­do­va, is­ko­ris­ti­ti i za kon­tro­li­sa­nje ve­li­kog bro­ja ra­zličitih TV pri­jem­ni­ka.

Pročitajte i:  Samsung udvostručuje ulaganje u čipove u Teksasu

U­građeni so­ftver je in­tu­iti­van, je­dnos­ta­van za ko­rišćenje i po­ma­lo pod­seća na a­pli­ka­ci­ju Windows Media Center. Tip re­pro­duk­ci­je se bi­ra skro­lo­va­njem po ver­ti­kal­nim me­ni­ji­ma, a po­dop­ci­je su skri­ve­ne u ho­ri­zon­tal­nim. Ple­jer je spo­so­ban da re­pro­du­ku­je vi­deo‑za­pis do re­zo­lu­ci­je 1080p, dakle full HD. Mre­žno po­ve­zi­va­nje je o­gra­ničeno na pre­uzi­ma­nje no­vog fir­mve­ra i do­dat­nog sa­drža­ja kod BD‑Live fil­mo­va. Da bi BD‑Live ko­nek­ci­ja ra­di­la, ne­op­ho­dno je da se na pre­dnjoj stra­ni na­la­zi pri­ključen USB disk sa mi­ni­mal­no 1 GB slo­bo­dnog pros­to­ra na ko­me će se sme­šta­ti priv­re­me­ni faj­lo­vi. Dru­gi USB port, sme­šten na za­dnjoj stra­ni, re­zer­vi­san je za op­ci­oni USB be­žični ko­nek­tor.

Kod re­pro­duk­ci­je Blu‑ray fil­mo­va ple­jer je za­ključan na zo­nu B, a kod DVD fil­mo­va na ev­rop­sku zo­nu. Pro­ce­du­ra za ot­ključava­nje DVD re­gi­ona ni­je kom­pli­ko­va­na. Po­tre­bno je da se pre­ko da­ljin­skog u­prav­ljača o­tvo­ri i za­tvo­ri loader bez dis­ka u nje­mu (dva pu­ta pri­ti­sni­te OPEN/CLO­SE tas­ter na da­ljin­cu). Dok je na e­kra­nu vi­dlji­va po­ru­ka No‑disc, tre­ba brzo pri­ti­snu­ti tas­ter RE­PE­AT na da­ljin­cu i o­dmah za­tim tas­te­re 57538. U gor­njem le­vom u­glu po­ja­viće se broj 2 (o­zna­ka re­gi­ona). Na­po­mi­nje­mo da je mo­guće da ova pro­ce­du­ra ne us­pe iz prve, jer za­hte­va do­bar taj­ming, pa je po potrebi ponovite. Po­što se na e­kra­nu po­ja­vi broj 2, pri­ti­sni­te tas­ter 9 na da­ljin­cu i isključite ple­jer. Ka­da ga po­no­vo u­ključite, biće re­gi­onal­no ot­ključan.

Pročitajte i:  Samsung na vrhu liste po prodaji telefona

Re­pro­duk­ci­ja DivX fil­mo­va je do­bra. Kod DivX 6 fil­mo­va plejer o­dlično ba­ra­ta in­te­gri­sa­nim ti­tlo­vi­ma i audio‑za­pi­si­ma, a po­drža­ni su i ek­ster­ni ti­tlo­vi for­ma­ta SRT i SUB, koji mo­ra­ju da ima­ju is­to ime kao i vi­deo‑za­pis. Slo­va su ve­li­ka, be­la, ali ne­ma­ju ni­ka­kav o­kvir. Na­ša slo­va su de­li­mično po­drža­na (ne­dos­ta­ju ć i č), a ni­je po­mo­glo ni u­ključiva­nje Central European stan­dar­da u Setup- ple­je­ra. Kod MP3 faj­lo­va ID3 ta­go­vi ni­su po­drža­ni i ni­je do­zvo­lje­no še­ta­nje kroz disk u to­ku re­pro­duk­ci­je. Po­me­ni­mo još i da su po­red audio CD‑ova po­drža­ni i DTS audio dis­ko­vi, što je po sve­mu su­deći stan­dard ko­ji pra­te svi Blu‑ray ple­je­ri.

Samsung BD‑P1600 ni­je naj­bo­lji Blu‑ray ple­jer na svetu, ali je sasvim solidan. Ne­ki kom­pro­mi­si su bi­li ne­i­zbe­žni, ali na njih ni­su bi­li imu­ni ni sku­plji ple­je­ri. A, ako se u računi­cu uv­rsti i a­trak­tiv­na ce­na, ple­jer će dobro proći na na­šem trži­štu.

Ko­nek­tori

na­pred US­B, po­za­di op­tički audio i­zlaz, HDMI, YPbPr i kom­po­zi­tni vi­deo-i­zla­zi, ste­reo ana­lo­gni audio i­zla­zi, LAN, USB

Cena

21.000 dinara

Kontakt

www.stav.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,