BIZIT 2022

Štedimo struju, kada može

Op­ci­ja za auto­mat­sko pre­ba­ci­va­nje u re­žim pri­prav­nos­ti sis­te­ma (stand‑by) i „us­pav­lji­va­nje“ ra­ču­na­ra po­sle o­dre­đe­nog pe­ri­oda ne­ak­tiv­nos­ti mo­že bi­ti do­bar na­čin da se sma­nji bes­ko­ri­sno ra­si­pa­nje elek­tri­čne ener­gi­je. Od do­brih na­me­ra ne­ka­da mo­gu nas­ta­ti pro­ble­mi, po­što Windows ne­ak­tiv­nost pro­ce­nju­je sa­mo na o­sno­vu (ne)ko­ri­šće­nja tas­ta­tu­re ili mi­ša. Ta­ko se la­ko mo­že de­si­ti da se ra­ču­nar „us­pa­va“ on­da ka­da to ne že­li­te, re­ci­mo u­sred ne­ke ope­ra­ci­je ko­ja za­hte­va dos­ta vre­me­na za i­zvrša­va­nje, Ili to­kom pre­no­sa faj­lo­va

StandBye
Da ne bis­te mo­ra­li pov­re­me­no da drma­te mi­ša ili pri­tis­ka­te tas­ter da se ra­ču­nar ne bi „us­pa­vao“ dok ne­što ra­di, pro­baj­te ko­ris­tan i bes­pla­tan u­slu­žni pro­gram Stand‑Bye. Ovaj pro­gram će ta­ko­đe us­pa­va­ti ra­ču­nar po­sle za­da­tog vre­me­na, ali će pre to­ga pro­ve­ri­ti da li je sis­tem još uvek ak­ti­van i u tom slu­ča­ju o­dlo­ži­ti ak­ci­ju. Da bi omo­gu­ćio pa­me­tni­je pre­ba­ci­va­nje u re­žim pri­prav­nos­ti, Stand‑Bye pro­ve­ra­va ste­pen op­te­re­će­nja cen­tral­nog pro­ce­so­ra, ko­ri­šće­nja RAM me­mo­ri­je, pi­sa­nje i či­ta­nje hard‑dis­ka, ili pre­nos po­da­ta­ka kroz mre­žnu ko­nek­ci­ju.
Za sva­ku od ovih pro­ve­ra mo­že se po­de­si­ti prag to­le­ran­ci­je, re­ci­mo da se spre­či us­pav­lji­va­nje uko­li­ko je op­te­re­će­nje pro­ce­so­ra i­znad o­dre­đe­nog ni­voa (što mo­že bi­ti si­gnal da se ne­ki pro­gram još uvek i­zvrša­va) ili o­dre­đe­na ko­li­či­na po­da­ta­ka na mre­žnoj ve­zi (što mo­že zna­či­ti da se još uvek pre­no­se faj­lo­vi). Stand‑Bye ta­ko­đe pro­ve­ra­va zvuk, pa na taj na­čin spre­ča­va us­pav­lji­va­nje ra­ču­na­ra to­kom re­pro­duk­ci­je mu­ltimedije. Mo­gu­će je o­zna­či­ti o­dre­đe­ne pro­gra­me i pro­ce­se ta­ko da se spre­či us­pav­lji­va­nje dok su oni ak­tiv­ni, ili ak­ti­vi­ra­ti re­žim za pre­zen­ta­ci­je ko­ji će o­drža­ti sis­tem u bu­dnom sta­nju.
Iako op­ci­je pro­gra­ma slu­že da na ra­zne na­či­ne spre­če pre­ba­ci­va­nje ra­ču­na­ra u re­žim prir­pav­nos­ti, ti­pi­čna pri­me­na pro­gra­ma Stand‑Bye mo­že bi­ti pos­ti­za­nje su­pro­tnos­ti – da se ra­ču­nar što vi­še us­pav­lju­je. Pa­me­tno pra­će­nje ak­tiv­nos­ti na ra­ču­na­ru nu­di mo­gu­ćnost da se sma­nji vre­me če­ka­nja na us­pav­lji­va­nje ko­je se čes­to pos­ta­vi na du­že vre­me da bi se spre­či­lo slu­čaj­no us­pav­lji­va­nje on­da ka­da to ni­je po­želj­no. Ta­ko se vre­me če­ka­nja za uobi­ča­je­nih 30 mi­nu­ta mo­že sma­nji­ti re­ci­mo na 5 ili 10 mi­nu­ta.
Stand‑Bye je de­lo mla­dog ti­ma iz ne­mač­ke so­ftver­ske fir­me Chillsoft i mo­že se pre­uze­ti sa lo­ka­ci­je stand‑bye.chillsoft.de. Stand‑Bye se ra­zvi­ja kao pro­je­kat o­tvo­re­nog ko­da, pa je po­red stan­dar­dne in­sta­la­ci­je dos­tu­pan i i­zvor­ni kod pro­gra­ma, ko­ji će­te pro­na­ći na GitHub‑u, github.com/flobaader/Stand‑Bye/.

Pročitajte i:  Microsoft će obaveštavati korisnike da uskoro prestaje podrška za Windows 8.1

 

Objavljeno u časopisu PC#234

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,