PC Press Studio

U korak sa ERP svetom

Bez ob­zi­ra na sta­nje na­še priv­re­de, do­maće trži­šte ERP‑ova po­ka­zu­je da nam ino­va­tiv­nos­ti i zna­nja ne ne­dos­ta­je. Mo­žda baš ta po­tre­ba da se ko­ri­sni­ci­ma ERP‑a po­nu­de eko­nom­ski prihvatlji­va, a mo­der­na re­še­nja, gu­ra na­še so­ftve­ra­še na­pred. Evo re­dov­nog go­di­šnjeg izve­šta­ja sa trži­šta ERP sis­te­ma ras­po­lo­ži­vih u Srbiji.

Photo: Victor1558/Flickr

Pre  tačno dva­na­est me­se­ci smo, zav­rša­va­jući pre­gle­d de­ša­va­nja na do­maćoj i svet­skoj ERP sce­ni, na­pi­sa­li da je cloud sle­deća va­žna sta­ni­ca u ra­zvo­ju ove vrste so­ftve­ra. I ni­smo se mno­go pre­va­ri­li: naj­veći su pri­hva­ti­li sna­gu i mo­gućnos­ti ovog kon­cep­ta. SAP je bio prvi, a on­da su počele da stižu ves­ti da se i dru­gi iz ve­li­ke troj­ke (SAP, Oracle, Microsoft) pri­ključuju tren­du „biv­stvo­va­nja u o­bla­ku“.  Dakle, se­li­mo po­slo­va­nje u o­blak, re­ša­va­jući se mno­gih bri­ga oko o­drža­va­nja ser­ve­ra i so­ftve­ra.

Tre­ba ipak zna­ti da je se­oba u o­blak trend, ali ni­ka­ko i zavr-šen po­sao. Go­di­šnji i­zve­štaj kom­pa­ni­je Panorama Consulting po­ka­zu­je da je kla­udo­ma­ni­jom „za­ra­že­na“ tek če­tvrti­na ko­ri­sni­ka ERP sis­te­ma, dok je ne­što vi­še od 60% ko­ri­sni­ka i da­lje o­kre­nu­to tra­di­ci­onal­nom kon­cep­tu gde su so­ftver, ba­za po­da­ta­ka i har­dver pod di­rek­tnom kon­tro­lom, na računa­ru u vla­sni­štvu ko­ri­sni­ka. Ka­da se sa­be­ru ova dva bro­ja os­ta­je još ne­što ma­nje od 15% onih ko­ji ko­ris­te ne­što treće. Ali, da njih os­ta­vi­mo sa stra­ne i po­gle­da­mo šta je to u „o­bla­ku“. Panorama Consulting ­pre­po­zna­je dve ka­te­go­ri­je. Jedna je cloud kon­cept, u ko­jem svoj so­ftver i ba­zu po­da­ta­ka drži­te neg­de na In­ter­ne­tu, da­le­ko od po­slov­nih pros­to­ri­ja i prak­tično vam je sve dos­tu­pno pre­ko In­ter­ne­ta. Pri­tom, re­dov­no o­drža­va­nje ser­ve­ra u po­go­nu, baš kao i bri­ga o si­gur­no­snim ko­pi­ja­ma ni­su u va­šem do­me­nu, već to i­znaj­mlju­je­te kao u­slu­gu od pru­žaoca cloud ser­vi­sa. Dru­ga mo­gućnost je Sa­aS (Software‑as‑a‑Service) kon­cept u ko­jem je vla­snik softve­ra i sve­ga os­ta­log pru­ža­lac u­slu­ga, a vi sa­mo ko­ris­ti­te ERP i u za­se­bnoj ba­zi skla­di­šti­te svo­je podat­ke. O­dnos i­zmeđu ova dva kon­cep­ta je prak­tično po­la‑po­la.

A ka­kvo je sta­nje kod nas? Sta­tis­tički po­ka­za­te­lji bi, ka­da bi uop­šte pos­to­ja­li, ve­ro­va­tno po­ka­za­li da ko­ri­sni­ka cloud re­še­nja ima ma­lo i da su oni pri­klo­nje­ni SaaS kon­cep­tu, ali si­tu­aci­ja se po­la­ko ali si­gur­no me­nja. Da je ta­ko po­ka­zu­je činje­ni­ca da vam ove go­di­ne pred­stav­lja­mo je­dan do­maći SaaS ERP sis­tem. Kočni­ce za brži u­pliv no­vih tren­do­va pos­to­je, ne­ke od njih su psi­ho­lo­ške pri­ro­de, po­put ne­po­ve­re­nja (da li će ne­ko ne­ov­lašćeno i bez va­šeg zna­nja če­prka­ti po po­slov­nim in­for­ma­ci­ja­ma, da li su po­da­ci u cloud‑u si­gur­ni), a ne­ke su o­bjek­tiv­ne i ve­za­ne su za još uvek ne­do­volj­no ra­zvi­je­nu te­leko­mu­ni­ka­ci­onu in­fras­truk­tu­ru, ali i za­kon­sku re­gu­la­ti­vu.

De­fi­ni­sa­nje i re­de­fi­ni­sanje

Za sve ove go­di­ne od ka­da ERP pos­to­ji bi­lo je sil­nih de­fi­ni­ci­ja i re­de­fi­ni­ci­ja tog ter­mi­na. Sva­ka je ima­la pre­gršt ja­kih ar­gu­me­na­ta, ali ni­je­dna ni­je do kra­ja is­prav­na jer sva­ko ipak gu­ra vo­du na sop­stve­nu vo­de­ni­cu. Na kra­ju do­la­zi­mo do to­ga da je naj­tačni­ja ona na­ju­ni­ver­zal­ni­ja, nas­ta­la još u vre­me prvih začeta­ka kon­cep­ta. U slo­bo­dnoj in­ter­pre­ta­ci­ji te po­zna­te o­dre­dni­ce ka­že se da je ERP „po­slov­no‑infor­ma­ci­oni sis­tem ko­ji skla­di­šti sve in­for­ma­ci­je u je­din­stve­noj ba­zi po­da­ta­ka i omo­gućava pla­ni­ra­nje re­sur­sa je­dne kom­pa­ni­je“.

Po ovoj op­štoj de­fi­ni­ci­ji, da­nas ši­ro­ki spek­tar po­slov­no‑in­for­ma­ci­onog so­ftve­ra mo­že da po­ne­se na­ziv ERP; odav­no ne pos­to­ji pa­ket pro­gra­ma ko­ji ne ko­ris­ti je­din­stve­nu ba­zu po­da­ta­ka. Dru­go je pi­ta­nje da li svi ima­ju i dru­ge epi­te­te ko­ji kra­se da­na­šnje ERP sis­te­me. Po­se­bno bi­smo skre­nu­li pa­žnju na pi­ta­nje pri­la­gođenja so­ftve­ra po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka. Tu mi­sli­mo na dva pro­ce­sa ko­ja se i­zvo­de to­kom pe­ri­oda im­ple­men­ta­ci­je i, po po­tre­bi, ka­sni­je to­kom ek­splo­ata­ci­je: spo­so­bnos­ti kon­fi­gu­ri­sa­nja i pri­la­gođavanja so­ftve­ra. Prvi ter­min po­dra­zu­me­va da kroz niz pa­ra­me­ta­ra mo­že da se po­de­si po­na­ša­nje prak­tično sva­kog de­la so­ftve­ra spe­ci­fičnim po­tre­ba­ma, dok nas dru­gi upućuje na mo­gućnost da se na stan­dardi­zo­van način ra­zvi­ja­ju (pro­gra­mi­ra­ju) no­ve fun­kci­onal­nos­ti pri­la­gođene kon­kre­tnom po­slov­nom siste­mu. Da, ove dve oso­bi­ne su ono što da­nas pra­vi po­de­lu i­zmeđu ERP rešenja.

Pos­to­ji vi­še ra­zličitih načina se­lek­ci­je ERP‑ova, a na­ma se čini da je ova ko­ju ćemo vam pred­sta­vi­ti na­ju­ni­ver­zal­ni­ja i, što je ta­kođe bi­tno, sa­svim pri­men­ji­va na do­maće trži­šte so­ftve­ra. Na vrhu je prva gru­pa, u ko­joj su tri glo­bal­na pro­i­zvođača ERP‑ova: SAP, Oracle i Microsoft. Svi oni ima­ju po ne­ko­li­ko pro­i­zvo­da na­me­nje­nih ra­zličitim in­dus­tri­ja­ma i ve­ličina­ma pre­du­zeća. SAP je obično na vrhu, ne sa­mo kao naj­sta­ri­ji, već i zbog to­ga što su svi pro­i­zvo­di pro­dukt sop­stve­nog ra­zvo­ja. Oracle je ne­ka­ko u sredi­ni, i po­red sop­stve­nih pro­i­zvo­da, pod svo­je o­kri­lje su sta­vi­li i ne­ko­li­ko re­no­mi­ra­nih bren­do­va po­put PeopleSoft ili JD Edwards. Na dru­gom po­lu od SAP‑a je Microsoft sa svo­jom Dynamics pa­le­tom pro­izvo­da (GP, NAV, AX) ko­jom po­kri­va ši­rok spek­tar pre­du­zeća, a svi su to­kom vre­me­na kao zre­li pro­izvo­di do­šli pod o­kri­lje naj­većeg svet­skog pro­i­zvođača so­ftve­ra. O kon­fi­gu­ra­bil­nos­ti i pri­la­go­dlji­vos­ti u ovoj ka­te­go­ri­ji ne tre­ba da tro­ši­mo reči jer je prak­tično sve mo­guće, a sve to ima svo­ju ce­nu – ne govo­ri­mo sa­mo o nov­cu već i o vre­me­nu, zna­nju i po­svećenos­ti da se po­sao i­zve­de do kra­ja i na pra­vi način.

Pročitajte i:  AB Soft: ERP u svetu Androida

Dru­gi ni­vo u ovoj po­de­li čine ERP‑ovi lo­kal­nih ili re­gi­onal­nih pro­i­zvođača, ko­ji su po spo­so­bnos­ti da pra­te ra­zličite vrste po­slo­va­nja kom­pa­ni­ja na ni­vou ono­ga što nu­di „ve­li­ka troj­ka“. Tu mo­že­mo da pronađemo i pro­i­zvo­de bri­ljan­tnih ka­ra­ke­ris­ti­ka, ali iza njih ne sto­ji glo­bal­ni brend o­grom­ne fi­nan­sij­ske moći i i­zra­zi­to ra­zvi­je­ne mar­ke­tin­ško‑pro­daj­ne stra­te­gi­je, ta­ko da im ne­dos­ta­je trži­šna pre­po­zna­tlji­vost i glo­bal­no pri­sus­tvo. Svu­da u sve­tu je si­ja­set ERP‑ova u ovoj ka­te­go­ri­ji, a za sve ove go­di­ne od ka­da PC Press pra­ti ERP trži­šte u Srbi­ji, sre­li smo pri­ličan broj do­maćih i re­gi­onal­no pre­po­zna­tih pro­i­zvo­da.

Pro­i­zvo­di trećeg ni­voa su naj­broj­ni­ji: oni su ar­hi­tek­tu­rom pri­la­gođeni o­dređenom se­gmen­tu po­slov­nih ak­tiv­nos­ti, sa o­gra­ničenom mo­gućnošću fi­nog adaptiranja spe­ci­fičnim po­tre­ba­ma sva­kog ko­ri­sni­ka po­na­osob. Tu re­la­tiv­nu je­dnos­tav­nost na­do­knađuju pri­hva­tlji­vom ce­nom i činje­ni­com da je mak­si­mal­no skraćeno vre­me po­tre­bno da se im­ple­men­ti­ra­ju u ne­ki po­slov­ni sis­tem. Ipak, to sve ne mo­ra da bu­de od­bi­ja­jući fak­tor kod i­zbo­ra po­slov­nog so­ftve­ra jer je po­nu­da ve­oma bo­ga­ta, a to o­tva­ra šan­su da pro­nađete onaj ko­ji je bli­zak va­šoj po­slov­noj stra­te­gi­ji.

AB Soft

I po­red sve žešće kon­ku­ren­ci­je, AB Soft je i da­lje u vrhu do­maćih pro­i­zvođača po­slov­no‑in­for­ma­ci­onih sis­te­ma. Za dve de­ce­ni­je pre­šli su dug put od ma­log knji­go­vod­stve­nog pa­ke­ta pro­gra­ma do ce­lo­vi­tog ERP‑a ko­ji po­kri­va oko 20 in­dus­trij­skih gra­na. Pri­me­nje­na re­še­nja su pro­is­te­kla iz po­tre­ba vi­še od 2.000 ko­ri­sni­ka ovog so­ftve­ra, od naj­ma­njih do naj­većih po­slov­nih sis­te­ma, među kojima su i naj­veći svet­ski bren­do­vi.

Pri­me­ti­li smo još je­dnu in­te­re­san­tnu ka­rak­te­ris­ti­ku – ve­li­ki broj fi­nan­sij­skih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je su do­šle iz sve­ta u Srbi­ju ko­ris­ti ovaj pa­ket. To ot­kri­va po­ten­ci­jal­no naj­veći kva­li­tet u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju – o­dličnu usa­gla­še­nost s do­maćim za­ko­no­dav­nim o­kvi­rom, uz pa­žlji­vo građenu mo­gućnost da se ra­di po svet­skim stan­dar­di­ma.

Po­red osnovnog, „ve­li­kog“ ERP pa­ke­ta, AB Soft ima u po­nu­di ma­lo pre­de­fi­ni­sa­no re­še­nje za naj­ma­nje ko­ri­sni­ke. Va­ži is­to kao i u dru­gim slučaje­vi­ma – o­dlično je za početak. Do­bra stvar je što pre­la­zak na pu­ni ERP ne za­hte­va pro­me­nu te­hno­lo­gi­je ili tran­sfer po­da­ta­ka.

Datalab Pantheon

Datalab Pantheon je je­dan od ret­kih re­gi­onal­nih pro­i­zvo­da sa značaj­nom ba­zom ko­ri­sni­ka u svim re­pu­bli­ka­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je, a srpska Datalab SR po­dru­žni­ca je već du­go je­dna od na­jak­tiv­ni­jih u sis­te­mu. For­mu­la us­pe­ha je je­dnos­tav­na: do­bar pro­i­zvod je po­držan o­dličnim mar­ke­tin­gom i po­slov­nom stra­te­gi­jom di­rek­tnog pri­sus­tva u svim zem­lja­ma, uz in­sis­ti­ra­nje na ra­zvo­ju par­tner­ske mre­že. Pri­mećuje­mo da su u Datalab‑u do­bro proučili ka­ko ra­de naj­veći i pri­me­ni­li sličan mo­del s broj­nim par­tner­skim kom­pa­ni­ja­ma ko­ji­ma je pre­pu­šte­na pro­da­ja i im­ple­men­ta­ci­ja uz sve­srdnu mar­ke­tin­šku i te­hničku po­moć sa­mog pro­i­zvođača so­ftve­ra.

Da­nas pos­to­je Pantheon Basic i Pantheon Professional. Prvi je je­fti­ni­ji, na­me­njen naj­ma­nji­ma i, kao i dru­ga ta­kva re­še­nja, pre­de­fi­ni­sa­nih ka­rak­te­ris­ti­ka. Da­kle, na ko­ri­sni­ci­ma je da ga pri­hva­te ta­kvog ka­kav je i da ga odmah ko­ris­te. Ver­zi­ja Professional je za­pra­vo pra­vi ERP sis­tem, što znači da nu­di mo­gućnost pri­la­gođavanja po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka. Da Datalab pra­ti tren­do­ve, go­vo­ri to što umes­to ku­po­vi­ne mo­že­te da se o­dlučite za Pantheon u SaaS va­ri­jan­ti, o­dno­sno da iza­be­re­te Hosting mo­del.

BIS‑ERP Web

Nov pro­i­zvod, nas­tao kra­jem 2011. go­di­ne, prvi put je u na­šem pre­gle­du. I­zras­tao je iz pret­ho­dne ver­zi­je po­slov­nog so­ftve­ra be­o­grad­ske so­ftver­ske fir­me Bis d.o.o. ko­ja se sa­da o­dlučila da po­nu­di is­ključivo SaaS re­še­nje ko­je je, ka­ko vi­di­mo, na­i­šlo na o­dličan pri­jem i ne­pres­ta­no uvećava ba­zu ko­ri­sni­ka.

Na ko­ri­sničkoj stra­ni ne­ma ni­ka­kve in­sta­la­ci­je, sve se ra­di kroz ne­ki od Web browser‑a, a o te­hničkim pi­ta­nji­ma, od in­sta­la­ci­je, pre­ko kon­fi­gu­ra­ci­je, do bri­ge o dos­tu­pnos­ti i po­u­zda­nos­ti sis­te­ma bri­ne sam pro­i­zvođač so­ftve­ra. Za ma­nje po­slov­ne sis­te­me ovo je pra­va bla­go­det, na­ročito ka­da se u­zme u ob­zir izu­ze­tno a­trak­tiv­na me­sečna na­do­kna­da za ko­rišćenje.

BIS‑ERP Web su do­bro pri­hva­ti­le ne­ke knji­go­vod­stve­ne fir­me ko­je su bi­le sprem­ne da pređu na SaaS kon­cept ko­rišćenja so­ftve­ra. To se po­ka­za­lo kao do­bro re­še­nje, na­ročito ka­da i ko­ri­sni­ci knji­go­vod­stve­nih u­slu­ga ta­kođe ko­ris­te BIS‑ERP Web: kao da u svom po­slov­no‑in­for­ma­tičkom o­kru­že­nju ima­te sopstveni knjigovodstveni servis.

Pročitajte i:  WMS Insight Works: magacin, a ne lavirint

Mi­cro­soft Dyna­mics

Je­di­ni iz „ve­li­ke troj­ke“ ko­ji se po tra­di­ci­ji na­la­zi u na­šem pri­ka­zu jes­te Microsoft. Ovog pu­ta je zas­tu­pljen s tri Dynamics par­tne­ra od ko­jih sva­ki, s pra­vom, uži­va dobru re­pu­ta­ci­ju i ima svo­je adu­te. Na­pra­vi­ćemo kra­tak o­svrt na ono po čemu se i­zdva­ja­ju.

Adacta je je­dan od naj­većih im­ple­men­ta­to­ra Microsoft Dynamic re­še­nja u re­gi­onu. Kod nas, po­red Dynamics NAV‑a, pri­su­tni su i s pa­ke­tom Dynamics AX, ko­ji po­kri­va sre­dnja i ve­li­ka pre­du­zeća, a ima i a­tri­but ERP‑a ko­ji se o­dlično sna­šao u pro­i­zvo­dno ori­jen­ti­sa­nim pre­du­zećima. Iako broj im­ple­men­ta­ci­ja AX‑a u Srbi­ji ni­je im­pre­si­van, ima ih oko 20. Po­red Dynamics AX‑a u ver­zi­ja­ma 2009 i 2012, Adacta nam se pred­stav­lja i sa Dynamics NAV‑om 2009 i 2013.

GoPro je od tri Microsoft par­tne­ra ko­ji učes­tvu­ju u ovo­go­di­šnjem pri­ka­zu naj­mlađa kom­pa­ni­ja, ali to ne znači i da za­slu­žu­je ma­nju pa­žnju, po­što su o­sni­vači i kon­sul­tan­ti ovog pre­du­zeća du­gi niz go­di­na ra­di­li u dru­gim ti­mo­vi­ma za im­ple­men­ta­ci­ju Dynamics NAV‑a. U­pra­vo nji­ho­va ini­ci­ja­ti­va i zna­nje o­dre­di­li su da GoPro do­no­si no­va re­še­nja u o­kvi­ru NAV‑a, od ko­jih je naj­po­zna­ti­je GoPro Payrol, mo­dul za o­bračun za­ra­da i dru­gih pri­ma­nja ko­ji je prvi do­maći NAV mo­dul dos­tu­pan ce­lo­ku­pnoj par­tner­skoj mre­ži, a ne za­tvo­ren pro­i­zvod za po­tre­be sop­stve­nih im­ple­men­ta­ci­ja.

I NPS nam je do­bro po­znat im­ple­men­ta­tor Microsoft Dynamics pro­i­zvo­da, ne sa­mo kod nas ne­go u ce­lom re­gi­onu. Od pro­šle go­di­ne NPS ra­di u sas­ta­vu New Frontier Group, što je do­ne­lo no­vi po­let kom­pa­ni­ji i njen po­nov­ni us­pon u na­šoj zem­lji. Pro­i­zvod po ko­me se NPS ra­zli­ku­je od os­ta­lih Dynamics NAV par­tne­ra jes­te NAV Express, po­se­bno pri­la­gođena ver­zi­ja NAV‑a za ma­la pre­du­zeća s brzom im­ple­me­ta­ci­jom i kon­tro­li­sa­nim tro­ško­vi­ma, ali uz la­ku tran­zi­ci­ju ka pot­pu­nom NAV re­še­nju, ka­da po­slov­ne po­tre­be porastu.

UniDocs Business Box

Decenijski razvoj programske platforme za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima UniDocs, kao i veliki broj implementacija kojima su automatizovani i informatizovani najrazličitiji poslovno-dokumentacioni procesi doveo je kompaniju OSA računarski inženjering  do grupe međusobno integrisanih modula, koji zajedno čine sistem integralnog upravljanja poslovanjem, kod koga je svaka poslovna promena vezana za dokument koji je promenu izazvao tj. do kompletnog ERP i DMS rešenja UniDocs Business Box.

Činjenica da na tržištu trenutno ne postoji proizvod koji na ovaj način i u ovolikoj meri objedinjuje funkcionalnosti ERP i DMS sistema u okviru jednog rešenja, ohrabrila ih je da ovakav sistem komercijalno ponudi našem tržištu. Osnovna ideja celog sistema je da je kompletno upravljanje dokumentima, što podrazumeva sve dokumentacione procese (formiranje, unos, izmenu, opisivanje, verifikacija, arhiviranje, korišćenje, izlučivanje, itd.) u potpunosti automatizovano i integrisano sa poslovnim promenama i poslovnim procesima kompanije.

 

Pregled ponude ERP rešenja na našem tržištu

Proizvođač / Partner u Srbiji
AB Soft Beograd
Microsoft / Adacta
Microsoft  / Adacta
BIS
DataLab
Microsoft / GoPro
Microsoft / NPS

UniDocs Business Box

Kontakt
www.absoft.rs
www.adacta.rs
www.adacta.rs
www.bis-erp.com
www.datalab.rs
www.gopro.rs
www.nps.rs
www.osa.rs
Proizvod
AB Soft poslovno informacioni sistemi
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX
BisWeb
Pantheon
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV

OSA Računarski inženjering

Verzija
13.06
2009 i 2013
2009 i 2012
5.5.61.30
2013
NAV 2009 i NAV 2013

1.0.0.1.

Broj aktivnih instalacija u Srbiji(broj preduzeća koji koriste softver)
preko 2000
Preko 250
Preko 20
120
1530
300
preko 200

preko 10

Cena
Licence
Cena po korisniku (na bazi 20 korisničkih licenci)
od 200 EUR
od  405 do 2.380 EUR
od 80 do 2820 USD
15 EUR/mesecno
od 499 do 1.299 EUR
1400 EUR (prosečna cena)
od 1.500 EUR (prosečna cena)

780 EUR (1 RSD do 01.12.2013.)

Prosečno vreme implementacije (u radnim danima)
5  do 6, u periodu od 30 dana
40 – 80
20 – 60
/
20 – 30
30 – 60
60 – 120

10 -15 dana – za 20 istovremenih korisnika

Prosečna cena implementacije
oko 30% cene softvera
17.500 EUR
22.500 EUR
0 EUR
8500- 12550 EUR, za 20 istovremenih korisnika po unapred definisanom projektu
15.000 EUR
/

3000 EUR – za 20 istovremenih korisnika

Održavanje
Cena instalacije (ako postoji)
/
/
/
/
/
/
/

/

Cena godišnjeg održavanja (po prodatoj licenci)
20% od vrednosti softvera
12% – 16% vrednosti licence
12% – 16% vrednosti licence
/
17% od vrednosti licenci
16% vrednosti licence
16% vrednosti licence

15% od vrednosti licence

Cena konsultant sata za dodatne intervencije / implementacije
od 40 EUR
30 – 50 EUR
50 – 80 EUR
/
25 – 50 EUR
40 – 60 EUR
50 EUR

30 EUR

Moduli (Da / Ne / Eksterno / U planu (datum))
Finansije
Glavna knjiga

Finansijsko izveštavanje

Kupci

Dobavljači

Osnovna sredstva

Više valuta

Više preduzeća

Po zahtevu

Više kontnih okvira

Po zahtevu

Robno / skladišno
Automatizacija porudžbina

Automatizacija popisa

Automatizacija nabavke

Automatizacija skladišta

Ekspedit
Proizvodnja
Prosta proizvodnja

Procesna proizvodnja

Po zahtevu

Automatizacija proizvodnje za lager

Po zahtevu

Automatizacija proizvodnja po narudžbi

Po zahtevu

Usluge
Automatizacija servisnih naloga

Upravljanje projektima
Eksterno

Praćenje troškova po projektu

Fakturisanje po radnim nalozima

Automatizacija obrada garancija
Eksterno

Po zahtevu

Fakturisanje po fazama projekta

Plate po propisima R. Srbije

Ljudski resursi

Upravljanje kontaktima
Eksterno

CRM
Eksterno

Business intelligence
U planu 2014

Upravljanje poslovnim performansama

Građevinarstvo

Neprofitne organizacije

Maloprodaja

Privredne grane
Poljoprivreda i šumarstvo

Rudarstvo

Profesionalne usluge (advokatura, tehnologije…)

Građevinarstvo

Proizvodnja

Veleprodaja

Maloprodaja

Transport i skladištenje

Informacije i mediji

Finansije i osiguranje

Nekretnine (prodaja, izdavanje, lizing)

Obrazovanje

Zdravstvo i socijalno osiguranje

Umetnost, kultura

Turizam i ugostiteljstvo

Informacione tehnologije

Javne službe

Tehnologije
Baze podataka
Microsoft SQL Server

Oracle

Ostalo
HyperFileSQL
Operativni sistemi
u Web Browseru
Microsoft Windows

Linux

 

Mi­lan Ba­šić

(Objavljeno u časopisu PC#202)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,