BIZIT plus

Windows 10 Pro – U slici i reči

Win­dows 10 Pro je pot­pu­no po­dređen po­tre­ba­ma po­slov­nih ko­ri­sni­ka. I­zdvo­ji­li smo još ne­ko­li­ko op­ci­ja ko­je će vam značaj­no olak­ša­ti rad.

PCPress.rs Image

Uda­lje­na kon­trola

Uda­lje­na kon­tro­la računa­ra (RDC, Remote Desktop Connection) ni­je ne­po­zna­ta i odav­no je sas­tav­ni deo pro­fe­si­onal­nih i po­slov­nih ver­zi­ja Windows‑a. Se­de­ti za je­dnim računa­rom i kon­tro­li­sa­ti dru­gi ni­je sa­mo ve­oma ele­gan­tno re­še­nje, već i ne­op­ho­dnost, na­ročito kod uda­lje­nih ser­ve­ra, pa i kod kom­pa­nij­skog ser­ve­ra ko­ji ne mo­ra ima­ti pri­ključen mo­ni­tor.
PCPress.rs ImageU­prkos svim cloud i ko­la­bo­ra­tiv­nim no­vo­ta­ri­ja­ma, uda­lje­na kon­tro­la računa­ra je ve­oma po­pu­lar­na, jer šta je bla­go­tvor­ni­je za ko­ri­sni­ka od po­zna­tog desktop o­kru­že­nja? Mno­gi ne­za­vi­sni pro­i­zvođači nu­de svo­ja re­še­nja za uda­lje­nu kon­tro­lu računa­ra, ali re­še­nje u­građeno u Windows 10 Pro je bes­pla­tno i ve­oma flek­si­bil­no. Po­red za­se­bnog po­de­ša­va­nja re­zo­lu­ci­je e­kra­na na uda­lje­nom desktop‑u, mo­že­te da po­de­ša­va­te i kva­li­tet „pre­no­sa“ sli­ke sa uda­lje­ne ma­ši­ne i ta­ko se pri­la­go­di­te ra­znim u­slo­vi­ma po­put lo­še pro­pu­sne moći ili ve­li­ke la­ten­ci­je mre­že kroz ko­ju kon­tro­li­še­te uda­lje­ni računar. Uda­lje­ni pris­tup je mo­guć ako je uda­lje­ni računar ima jav­nu IP a­dre­su, dok su u re­al­nos­ti računa­ri u­glav­nom iza kom­pa­nij­skog firewall‑a, na pri­va­tnim IP a­dre­sa­ma. Srećom, re­še­nje pos­to­ji – do­volj­no je da a­dmi­nis­tra­tor po­de­si ru­ter ta­ko da sa­o­braćaj ko­ji sti­že na port 3389 pro­sle­di na od­go­va­ra­ju­jući lo­kal­ni računar. Ako da­ljin­ski tre­ba kon­tro­li­sa­ti vi­še računa­ra, na sva­kom od njih se, pro­me­nom u registry ba­zi, ko­ris­ti­ti ne­ki dru­gi port za RDC.

Pročitajte i:  Microsoft je kažnjen sa 242 miliona dolara

PCPress.rs ImageO­dlo­že­na ažu­ri­ranja

Ve­ro­va­tno ste ne­ka­da is­ku­si­li i si­tu­aci­ju da s no­vim ažu­ri­ra­njem Windows‑a sti­gnu i pro­ble­mi po­put ne­kom­pa­ti­bil­nos­ti s ne­kom sta­rom a­pli­ka­ci­jom ili draj­ve­rom za ne­ki har­dver unu­tar računa­ra.
Op­ci­jom pa­uzi­ra­nja ažu­ri­ra­nja mo­že­te da o­dlo­ži­te in­sta­li­ra­nje sis­tem­skih i­zme­na za naj­vi­še 35 da­na. To će a­dmi­nis­tra­to­ri­ma da­ti do­volj­no vre­me­na da pro­ve­re ka­ko će se ažu­ri­ra­nja o­dra­zi­ti na kom­pa­ti­bil­nost s računa­ri­ma i a­pli­ka­ci­ja­ma, po­se­bno oni­ma kod ko­jih ne bi sme­lo da bu­de zas­to­ja.

PCPress.rs ImagePro­dav­ni­ca za po­sao

Store for Business je pro­dav­ni­ca a­pli­ka­ci­ja ko­ja je na­me­nje­na kom­pa­ni­ja­ma. U ra­dnji na­bav­lja­te Windows a­pli­ka­ci­je uz ko­ličin­sko li­cen­ci­ra­nje, da­kle za čita­vu kom­pa­ni­ju. Microsoft se po­tru­dio da „Pro­dav­ni­ca za po­sao“ bu­de do­volj­no flek­si­bil­na i da omo­gući uzi­ma­nje ono­li­ko li­cen­ci za a­pli­ka­ci­je ko­li­ko vam je po­tre­bno, ali i da os­tva­ri­te ne­ka ko­ri­sna do­da­tna pra­va kao što je vraćanje ne­is­ko­rišćenih li­cen­ci ili pre­re­gis­tra­ci­ja li­cen­ci sa sta­rih na no­vo­na­bav­lje­ne uređaje. Uz po­moć alat­ke za u­prav­lja­nje mo­že­te da do­de­li­te li­cen­ce za a­pli­ka­ci­je ne­ki­ma ili svi­ma za­po­sle­ni­ma, a offline način li­cen­ci­ra­nja omo­gućava dis­tri­bu­ci­ju a­pli­ka­ci­ja i bez po­ve­zi­va­nja sa Store ser­vi­som. Ku­plje­ne a­pli­ka­ci­je se kasnije auto­mat­ski ažu­ri­ra­ju, a de­in­sta­la­ci­ja čis­ti sve tra­go­ve a­pli­ka­ci­je, čija pra­va za­tim mo­že­te da pre­ne­se­te na dru­gog za­po­sle­nog.

Pročitajte i:  Microsoft je kažnjen sa 242 miliona dolara

PCPress.rs ImageU­prav­lja­nje, gla­sno ra­do­vanje

Windows 10 Pro do­no­si no­ve načine da se brže oba­vi po­sao, pre sve­ga uz Cortana vir­tu­el­nog po­moćni­ka. To­kom a­pri­la Windows Update ser­vis će do­ne­te no­va po­bolj­ša­nja, ko­ja već sa­da mo­gu da ko­ris­te oni ko­ji su se pri­dru­ži­li Fast Line Windows Insider pro­gra­mu. Prva no­vost je Universal Clipboard ko­ji mo­že da ra­zme­nju­je ko­pi­ra­ne po­dat­ke (Ctrl+V) među po­ve­za­nim uređaji­ma. Po­tre­bno je sa­mo da o­dre­di­te na ko­ji uređaj ša­lje­te po­dat­ke i na tom uređaju se po­jav­lju­je no­ti­fi­ka­ci­ja da se u klip­bor­du ne­što na­la­zi. Op­ci­ja Notification Sync omo­gućiće ra­zme­nu no­ti­fi­ka­ci­ja među uređaji­ma – do­volj­no je pro­gla­si­ti ta­blet ili te­le­fon za trusted uređaj, pa ćete i na računa­ru vi­de­ti nji­ho­ve no­ti­fi­ka­ci­je. Naj­zad, op­ci­ja Unlock your PC with your phone go­vo­ri sa­ma za se­be, a do­volj­no je pod­se­ti­ti da Cortana pos­to­ji i u ver­zi­ji za Android. U sle­dećem i­zda­nju Windows‑a 10, ko­je je na­zva­no Creator Update, na ve­li­ka vra­ta se vraća olov­ka kao sred­stvo za ko­mu­ni­ka­ci­ju s računa­rom. Uz to ide i čitav sis­tem za prav­lje­nje be­le­ški, crta­nje, ali i pre­po­zna­va­nje ru­ko­pi­sa i ges­ti­ku­la­ci­ja olov­kom ko­je svo­ju pra­vu vre­dnost po­ka­zu­ju tek u sa­ra­dnji s naj­no­vi­jim i­zda­njem Office pa­ke­ta. Ta­ko ćete po do­ku­men­ti­ma bu­kval­no moći da ša­ra­te, pra­vi­te za­be­le­ške, pre­crta­va­te i pre­prav­lja­te reči, a da pri to­me vi­di­te sve ko­ra­ke ko­je ste na­pra­vi­li vi ili ne­ki od sa­ra­dni­ka.

Pročitajte i:  Microsoft je kažnjen sa 242 miliona dolara

PCPress.rs Image

Cortana je postala ozbiljan lični asistent, a spremna je i da uči nove stvari kroz vezu s Azure oblakom. Naredna verzija Windows 10 Creator Update doneće i nove načine komunikacije s korisnikom, poput olovke

Preuzmite tekst o Windows 10 Pro u celosti u PDF formatu

Ukoliko više volite da čitate tekstove na mobilnim uređajima, ceo tekst je dostupan i u digitalnoj čitaonici, a našu aplikaciju možete preuzeti za Android i iOS uređaje.

Kliknite ovde i iskoristite popust od 4000 dinara za kupovinu Windows 10 Pro računara u Gigatron prodavnicama

Facebook komentari: