Word – Promena širine i visine ćelije tabele

Tabele su najbolja alternativa suvoparnim nabrajanjima, naročito finansijskim, a da bi tabele došle do potpunog izražaja, treba ih lepo formatirati.

PCPress.rs ImageWord tabele su zgodan element za vizuelnu relaksaciju kad god postoji predstavljanje neke podele koja ima članove sa identičnim atributima koji se lako predstavljaju dvodimenzionalno vrstama i kolonama. Excel je i dalje šampion za tabele, ali i Word poseduje dobre alate za fino prilagođavanje tabela podacima koji će biti smešteni u njih.

Kada ručno podešavamo širinu kolona tabele, dovoljno je da kliknemo na desnu ivicu polja i vučemo je mišem ulevo ili udesno za odgovarajuće smanjenje ili povećanje. Sva polja sa desne strane se proporcionalno povećavaju ili smanjuju, tako da ukupna širina tabele ostaje nepromenjena. Ovaj pristup je dobar ukoliko želimo da iskoristimo celokupu širinu stranice.

Ponekad su kolone u potpunosti iskorišćene i popunjene po širini, a tabela može da trpi sužavanje ili proširivanje. Tada promenu širine željenog polja radimo tako što pritisnemo Shift i paralelno vučemo ivicu ulevo ili udesno. U ovom slučaju ostale kolone zadržavaju početne širine, a ukupna širina tabele se smanjuje, odnosno povećava upravo za gubitak, odnosno priraštaj širine menjane kolone. Alternativno, možemo da selektujemo konkretnu kolonu i nakon toga u Layout toolbar‑u pronađemo Table sekciju, odaberemo Properties i na Column tabulatoru podesimo Preferred width na odgovarajuću vrednost.

Visina vrste u Word tabeli se menja automatski, kako unosimo tekst. Tabela se prilagođava tako što se tekst prelama i automatski prelazi u naredni red. Najčešće nam je ovo podrazumevano prelamanje i rast tabele dovoljno, ali ponekad želimo da ručno izvršimo korekciju, naročito kada nam manji deo tabele „pobegne“ na narednu stranicu i time oteža ili obesmisli poslednji red u kome su, recimo, sume.

Najjednostavnije povećanje visine vrste dobijamo odgovarajućim umetanjem novih praznih redova. Visina pojedinačnih praznih redova može fino da se podešava promenom veličine fonta: potrebno je selektovati umetnuti prazan red i odabrati manji, odnosno veći font. Ekvivalentan rezultat se dobija i kada na Page Layout ribbon‑u, u Paragraph sekciji, odaberemo jezičak za više opcija i tamo podesimo Before i After Spacing. Još precizniji način podešavanja je zadavanje tačne visine vrste preko Layout toolbar‑a koji se pojavljuje kada selektujemo jednu ili više vrsta tabele. Potrebno je da u Table sekciji odaberemo Properties i u Row tabu izaberemo Specify height, a onda zadamo vrednost.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u PC#192)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,