Trenuto gledate objave s oznakom: Genius Kids Designer

Ta­bla umes­to zida

aktuelno

Ta­bla umes­to zida

Jar­kih i ve­se­lih bo­ja, Genius Kids Designer ne os­tav­lja pros­tor za di­le­mu da li se ra­di o „o­zbilj­noj“ gra­fičkoj ta­bli ili pro­i­zvo­du na­me­nje­nom de­ci. U re­du, i o­dra­sli mo­gu... 

Detaljnije... »