Trenuto gledate objave s oznakom: GPU-Z

PC Press: GPU-Z informacije o grafičkom podsistemu

Korisni programi

PC Press: GPU-Z informacije o grafičkom podsistemu

GPU‑Z je je­dnos­ta­van pro­gram ko­ji pri­ka­zu­je o­snov­ne in­for­ma­ci­je o gra­fičkom pod­sis­te­mu računara. Pri­ka­zu­ju se na­ziv gra­fičke kar­ti­ce, po­da­ci o ko­rišćenoj te­hno­lo­gi­ji,... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter