Trenuto gledate objave s oznakom: NEC

NEC NC900C Digital Cinema: Pravi mali bioskop

Hardver

NEC NC900C Digital Cinema: Pravi mali bioskop

Iz NEC-a stiže novi kompaktni Digital Cinema Projektor NC900C, s novom tehnologijom lampe. Prava mera cene nekog uređaja počinje od iznosa koji ćete platiti prodavcu, ali na njega treba dodati i ukupne troškove koje... 

Detaljnije... »
Kancelarijski lepotan

Periferije

Kancelarijski lepotan

Iz NEC-a nam sti­že izu­ze­tno ta­nak mo­ni­tor sa obi­ljem op­ci­ja za u­šte­du ener­gi­je, NEC Mul­tiSync EX231W. je kan­ce­la­rij­ski mo­ni­tor ele­gan­tnog i­zgle­da sa tan­kim ra­mom na ko­me... 

Detaljnije... »
Profesionalni LCD ekrani

Profesionalni LCD ekrani

Pro­fe­si­onal­ni e­kra­ni ko­ris­te se u po­slov­nom o­kru­že­nju, na jav­nim mes­ti­ma i u sklo­pu vi­deo-zi­do­va. Pred­stav­lja­mo dva NEC-ova modela. LCD televizori i monitori su danas veoma dostupni... 

Detaljnije... »
NEC AccuSync

NEC AccuSync

Ko pro­vo­di du­ge sa­te za računa­rom zna ko­li­ko je va­žan kva­li­te­tan mo­ni­tor. Je­dna od o­blas­ti u ko­joj je NEC i­zgra­dio svoj re­no­me je­su vrhun­ska re­še­nja za pri­kaz sli­ke... 

Detaljnije... »
Profesionalni LCD ekrani

Info

Profesionalni LCD ekrani

Profesionalni ekrani koriste se u poslovnom okruženju, na javnim mestima i u sklopu video-zidova. Predstavljamo dva NEC-ova modela LCD televizori i monitori su danas veoma dostupni – možete da ih kupite čak i u samoposlugama,... 

Detaljnije... »
Ve­li­ka sli­ka u ma­lom pros­toru

Netbook i tablet

Ve­li­ka sli­ka u ma­lom pros­toru

Glav­ni adut pro­jek­to­ra NEC M260WS je ši­ro­ko­uga­oni o­bjek­tiv – pos­ta­vi­te ga na pla­fon, bli­zu pro­jek­ci­one rav­ni, i ni­ko neće upas­ti u snop! O­snov­na na­me­na NEC‑ovog pro­jek­to­ra... 

Detaljnije... »
Smart i Nec, zajednički nastup na evropskom tržištu

Info

Smart i Nec, zajednički nastup na evropskom tržištu

Smart Technologies, vodeći proizvođač interaktivnih tabli i NEC Display Solutions, zaključili su sporazum o zajedničkoj saradnji na upravo okončanom ISE 2010 sajmu u Amsterdamu. Sporazum podrazumeva zajednički nastup... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter