BIZIT plus

Digitalni blizanac data centra – da, i to je moguće

Kako da optimizujemo rad data centra i upravljanje takvim kompleksnim sistemom? Možemo li data centar „preslikati“ u digitalnu formu koja će nam dati bolji uvid u celokupnu IT infrastrukturu i automatizovati njen rad? Naravno da možemo.

PCPress.rs Image

Imajući u vidu da je data centar kompleksan sistem koji se sastoji od raznorodne infrastrukture, kao što su napajanje, klimatizacija, serveri, aplikacije itd., neophodno je uskladiti rad svih činilaca kako bi se postigla njihova međusobna sinergija, a sve u cilju pouzdanog rada, efikasnosti i uštede energije. U tom smislu, može nam pomoći holistički pristup data centru pomoću koga možemo lakše sagledati sve infrastrukturne sisteme i obezbediti gorepomenute ciljeve.

Da bismo omogućili holistički pristup, neophodno je da ispunimo dva preduslova – da na jedno mesto iz data centra prikupimo što više podataka koji će nam dati njegovu kompletnu „sliku“ u realnom vremenu, i posedujemo softver koji će na pravi način moći da iskoristi prikupljene podatke.

Šta je rešenje?

PCPress.rs ImageU ovom kontekstu, Rittal menadžment platforma RiZone nudi inteligentni interfejs pomoću koga se može dobiti kompletna i trenutna slika svih raspoloživih resursa data centra, kao i preduzimanje korektivnih akcija kada je to potrebno. RiZone je softver za nadzor i menadžment infrastrukture data centara, koji prati i upravlja svim elementima data centra na nivou fizičke IT infrastrukture.

RiZone nadzire i upravlja svim aktivnim komponentama fizičke IT infrastrukture koje treba da obezbede siguran i pouzdan rad aktivne IT opreme, koje obuhvataju:

  •  napajanje električnom energijom,
  •  klimatizaciju,
  •  data centar bezbednost i sigurnost (fizička kontrola pristupa, temperatura itd.),
  •  efikasnost i potrošnja energije i
  •  monitoring prostora i kapaciteta u rekovima.

Prikupljanje podataka u realnom vremenu

Softver prikuplja podatke pomoću senzora sistema monitoringa, sa svih aktivnih uređaja unutar data centra koji poseduju SNMP komunikaciju, kao i pomoću jedinstvenog Rittal DRC inventarskog sistema.

Pod monitoringom podrazumevamo nadgledanje fizičkih parametara i podataka sa svih dostupnih senzora sistema monitoringa, ali takođe, RiZone koristi dostupne SNMP uređaje u data centru, sve Rittal uređaje koje softver automatski prepoznaje (plug & play), ali je moguća i integracija third party SNMP uređaja. Na taj način, omogućena je menadžment funkcija kojom preko RiZone‑a možete poslati komandu SNMP uređaju i tako upravljati radom uređaja.

PCPress.rs Image

Takođe, pomoću integrisanog menadžmenta kapaciteta u kombinaciji sa sistemom koji se bazira na RFID tehnologiji – Rittal Dynamic Rack Control (DRC) sistemom, omogućava se automatsko generisanje pregleda koji prikazuje iskorišćenost fizičkih resursa i slobodnih kapaciteta u rek ormanima (prostor, težina, potrošnja energije, hlađenje).

Integracija DRC sistema u RiZone, zahvaljujući RFID tehnologiji, omogućava automatsku akviziciju svih komponenti instaliranih u rek ormane i foto‑realistični prikaz serverskih rekova, kao i menadžment kapaciteta koji je u velikoj meri automatizovan.

Kreiranje akcija i upravljanje

Svrha softvera nije samo pasivno prikupljanje podataka već njihova upotreba i dalja obrada na osnovu koje možemo kreirati dalje akcije i upravljanje. Nakon prikupljanja, RiZone putem calculation engine‑a omogućava stvaranje novih podataka obradom već prikupljenih, pomoću koga možemo dobiti bilo koji potreban podatak (npr. PUE faktor, parcijalni PUE itd.), i iskoristiti ga za dalji rad.

PCPress.rs Image

RiZone može da analizira trendove i vizuelizuje podatke o ukupnoj potrošnji data centra (u kW/h, novcu, emisiji CO2), i nivou efikasnosti. Softver pomoću workflow engine‑a omogućava korisnicima da definišu upravljačku petlju za održavanje idealne operativnosti u skladu s promenljivim uslovima. Možemo koristiti workflow za potpunu automatizaciju odluka i upravljanja u sistemu u slučaju nekih promenjenih uslova ili incidenata. Na taj način, omogućavamo IT infrastrukturi da bude konstantno optimizovana kako bi se smanjili troškovi i održavali na najnižem mogućem nivou.

RiZone mo­že da ana­li­zi­ra tren­do­ve i vi­zu­eli­zu­je po­dat­ke o uku­pnoj po­tro­šnji data cen­tra i ni­vou efi­ka­snos­ti

Samo jedan od primera jeste situacija kada je potražnja na aplikativnom nivou veća (servera za energijom veća), softver reaguje na fizičkom nivou tako što će obezbediti više energije ili hlađenja kako bi se izbegle velike oscilacije. I obrnuto, ako je potražnja manja, softver može fizički nivo staviti u hibernaciju (sve ili deo infrastrukture), što bi znatno smanjilo potrošnju energije.

Mašta je granica

RiZone‑ov standardni SNMP interfejs i MIB omogućavaju softveru da bude integrisan s menadžment sistemima višeg nivoa. Zahvaljujući ovoj osobini, omogućava se njegova upotreba ne samo u IT sektoru već i u rešenjima namenjenim industriji, ili čak njihova kombinacija.

RiZone može biti jedan od alata koji će koristiti neki sistem višeg reda (npr. SCADA), ili obrnuto, RiZone može biti „kišobran“ ostalim sistemima. Zato je snaga RiZone‑a u njegovoj mogućnosti sinergije sa ostalim sistemima višeg ili nižeg reda, čak hijerarhijski i sa samim sobom. Suština je velika fleksibilnost kojom se RiZone prilagođava klijentu, a ne klijent softveru, zbog čega i postoji određeni otpor prema DCIM rešenjima.

PCPress.rs Image

Bitna karakteristika rešenja jeste to što se njegova primena ne ograničava samo na jedan data centar, već je takođe moguće nadgledati i upravljati decentralizovanom infrastrukturom koja može biti drugi data centar, DR sajt ili mrežna čvorišta (indoor ili outdoor). To znači da putem samo jednog interfejsa možete kontrolisati i upravljati radom razvijenije IT infrastrukture koja se nalazi na više lokacija, lokalno ili regionalno.

Kompletno rešenje je plug & play i implementira se kao Software Appliance ili Hardware Appliance, u zavisnosti od raspoložive infrastrukture kupca. Prilikom kupovine samo jednom se plaćaju licence, dok je svaki sledeći upgrade besplatan ukoliko postoji aktivan ugovor za održavanje RiZone‑a s lokalnim partnerom.

Korisna adresa: www.vesimpex.rs

Facebook komentari:

One thought on “Digitalni blizanac data centra – da, i to je moguće

  • 11. 04. 2019. at 09:50
    Permalink

    Posetih vesimpex, imaju super sajt ali nema cena, tako da mogu dosta da se ugrade, a ovaj rittal sajt uopste nece da se ucita, neozbiljno za takvu ozbiljnu profitabilnu industriju.

Comments are closed.