Dahua

Dodatne funkcionalnosti Windows Explorera

Ka­da o­tva­ra­mo pos­to­jeće do­ku­men­te ko­man­dom Open ili sni­ma­mo no­ve po­moću Save as, u većini Windows kom­pa­ti­bil­nih pro­gra­ma po­ja­viće se svi­ma po­zna­ti Windows Explorer pro­zor ko­ji omo­gućava de­fi­ni­sa­nje pu­ta­nje i na­zi­va sa­mog faj­la na ko­ji se ko­man­da o­dno­si. Ovaj po­je­dnos­tav­lje­ni Windows Explorer slu­ži za kre­ta­nje kroz struk­tu­re fol­de­ra, kao i i­zbor kon­kre­tnih faj­lo­va ili nji­ho­vih ime­na.

WindowsSveprisutniExplorer

Uz to, do­zvo­lja­va sor­ti­ra­nje pri­ka­za­nih sa­drža­ja fol­de­ra po ra­znim kri­te­ri­ju­mi­ma, kao što su na­ziv, da­tum mo­di­fi­ko­va­nja, vrsta i ve­ličina, kao i kre­ira­nje no­vih fol­de­ra – sve to na po je­dan klik. Ovaj Explorer pro­zor ne­ma sve fun­kci­je ko­je nam pru­ža kla­sični sa­mos­tal­ni Windows Explorer pro­gram, ali mo­že ne sa­mo da oba­vi o­snov­ne ope­ra­ci­je već i vrlo je­dnos­tav­no da po­zo­ve svog „sta­ri­jeg bra­ta“ i smes­ti ga baš u fol­der nad ko­jim že­li­mo da oba­vi­mo ne­ke slo­že­ni­je ope­ra­ci­je ko­je pre­va­zi­la­ze Open / Save as pro­zor. Ma­gi­ja se na­la­zi u kon­tek­stnim me­ni­ji­ma ko­ji se uvek do­bi­ja­ju de­snim kli­kom, a svoj sa­držaj me­nja­ju u za­vi­snos­ti od to­ga na šta smo kli­knu­li. Ovo po­na­ša­nje je vrlo lo­gično, jer nad ra­zličitim vrsta­ma o­bje­ka­ta mo­že­mo da oba­vi­mo vrlo ra­zličite ope­ra­ci­je.

Prvo ćemo vi­de­ti da Save as čes­to mo­že da ra­di i Open. Po­kre­ni­mo Save as iz File me­ni­ja ne­ke a­pli­ka­ci­je ko­ja ra­di s do­ku­men­ti­ma; mno­ge od njih po­drža­va­ju i uni­ver­zal­nu tas­ter­sku prečicu F12. U Save as pro­zo­ru pro­nađite ne­ki do­ku­ment ko­ji že­li­te da o­tvo­ri­te i na­kon de­snog kli­ka oda­be­ri­te Open. U po­je­di­nim slučaje­vi­ma, ka­da ne­ke a­pli­ka­ci­je to ne do­zvo­lja­va­ju, že­lje­ni do­ku­ment će se o­tvo­ri­ti u no­voj in­stan­ci a­pli­ka­ci­je. In­te­re­san­tno je da Word ne do­zvo­lja­va ova­kvo o­tva­ra­nje do­ku­men­ta, a Excel bez pro­ble­ma do­zvo­lja­va.
Mno­štvo do­da­tnih fun­kci­onal­nos­ti mo­že­mo da pos­ti­gne­mo ko­rišćenjem op­ci­ja kon­tek­stnog me­ni­ja. De­sni klik na pra­znu pov­rši­nu omo­gućava da u kon­tek­stnom View odelj­ku po­de­si­mo šta će se i ka­ko pri­ka­zi­va­ti: da li že­li­mo da vi­di­mo ma­le ili ve­li­ke iko­ne ili ne­ku od for­mi spis­ko­va faj­lo­va. Ov­de je mo­guće iza­bra­ti i vrstu sor­ti­ra­nja i gru­pi­sa­nja faj­lo­va. In­te­re­san­tna je i op­ci­ja New ko­ja omo­gućava da do­da­je­mo no­ve fol­de­re, prečice, kao i pra­zne do­ku­men­te mno­gih a­pli­ka­ci­ja ko­je su to­kom nji­ho­vog in­sta­li­ra­nja auto­mat­ski do­da­te u kon­tek­stni me­ni. Sjaj­no je što ova­ko kre­ira­ne do­ku­men­te mo­že­te o­dmah iz Save as / Open pro­zo­ra da po­kre­ne­te u ma­tičnoj a­pli­ka­ci­ji kli­kom na kon­tek­stni Open ili Open with. Šta­vi­še, dok sni­ma­te no­vi fajl, mo­že­te da o­tvo­ri­te sa Open ne­ku dru­gu sta­ru ver­zi­ju do­ku­men­ta, pa čak i da je o­bri­še­te ili da joj pro­me­ni­te ime, na­pra­vi­te nov fol­der i pre­mes­ti­te ga u nje­ga, sve to bez za­tva­ra­nja Explorer pro­zo­ra i gu­blje­nja te­kuće po­zi­ci­je ko­ju ste mo­žda pre to­ga pa­žlji­vo bi­ra­li. Kon­tek­stne op­ci­je se ov­de ne zav­rša­va­ju: mo­že­te da ko­ris­ti­te i Send to gru­pu u ko­joj pos­to­je mo­gućnos­ti za sla­nje mail‑om ili sni­ma­nje na USB flash me­mo­ri­ju.

Izvor: PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,