BIZIT plus

ERP i njegova nadgradnja

Predstavljajući konkretna poslovna rešenja, analiziraćemo sistem kojim je AB Soft omogućio evidenciju proizvodnje drvnih sortimenata uz korišćenje terenskih računara. Rešenje je uspešno primenjeno u javnom preduzeću „Srbijašume“.Tesla M8 (21)

Javno preduzeće „Srbijašume“ koristi AB Soft‑ov ERP još od 2001. godine. Implementacija standardnih modula i izrada namenskih rešenja za praćenje poslovnih procesa u JP „Srbijašume“, instalacija i obuka po delovima preduzeća, odvijala se po fazama, uz nadzor Saveta projekta i stručnih timova, tokom 2002. i 2003. godine.

U prvoj fazi ERP rešenje je implementirano do nivoa gazdinstava. Svaki od dvadesetak poslovnih centara‑gazdinstava prati i objedinjuje poslovanje više šumskih uprava. Tako se od 2004. godine, nakon instalacija u svim gazdinstvima, pristupilo instalaciji modula po upravama. Korišćenje AB Soft ERP‑a spušteno je na širi organizacioni nivo „Srbijašuma“. Centralna (tzv. zbirna) baza podataka u Generalnoj direkciji sadrži podatke iz svih delova preduzeća sa stanjem od prethodnog dana. Na ovom organizacionom nivou AB Soft-ov ERP sistem koristi se u distribuiranom sistemu, u užoj Srbiji, na mreži s više od 300 računara.

Na najširem organizacionom nivou

Dalji razvoj informacionog sistema JP „Srbijašume“, u podsistemima poslovanje, planiranje i šumarstvo, pratili su kontinuirana nabavka neophodne opreme i softvera, dislociranje opreme i zaposlenih, usavršavanje i proširenje modula i programa prema zahtevima „Srbijašuma“, usavršavanje kadrova, kao i primena odgovarajućih tehnoloških dostignuća u razvoju informacionih tehnologija.

Pročitajte i:  GoPro: Budite uvek korak ispred konkurencije

U toku prethodne godine, korišćenje poslovnog softvera spušteno je za još jedan nivo, upravo na mesto samog nastanka informacija – na nivo evidencije proizvodnje šumskih drvnih sortimenata. Ta evidencija se obavlja preko mobilnih terenskih računara i pločica s bar‑kodom, a AB Soft je razvio namensko rešenje za terenske računare i prilagođen je novi način evidencije u poslovnoj bazi podataka preduzeća.

Korišćenje terenskog računara za evidenciju
Korišćenje terenskog računara za evidenciju

Proces proizvodnje šumskih drvnih sortimenata obuhvata nekoliko faza rada: samoizradu, seču i izradu, privlačenje (privlačenje, iznošenje ili izvoz iz šume na kamionski put) i prevoz drvnih sortimenata. Dosadašnji način rada podrazumevao je evidenciju proizvodnje drvnih sortimenata korišćenjem odgovarajućih obrazaca‑zapisnika u kojima su ručno upisivani podaci o poslovnim aktivnostima za određenu fazu rada. S obzirom na veliki obim proizvodnje različitih artikala, ovi podaci unosili su se sumarno. Jednom sedmično ili dva puta mesečno evidentirana je ukupno izrađena, privučena ili otpremljena drvna masa pojedinih artikala.

Takav način evidencije ima brojnih nedostataka, počev od dinamike izrade dokumentacije do potrebe da se drvni sortimenti još jednom mere na kamionskom putu prilikom prijema privlačenja ili otpreme. Zbog navedenih, ali i mnogih drugih razloga, došlo se na ideju da se uvede nov način evidencije proizvedenih drvnih sortimenata obeleženim pločicama s bar‑kodom, koji se obavlja preko terenskih računara na nivou svakog izrađenog komada ili složaja pojedinačno. AB Soft je za potrebe novog načina evidencije izradio odgovarajući softver, kao deo jedinstvenog ERP‑a javnog preduzeća „Srbijašume“.

Pročitajte i:  ASW Inženjering uvodi budućnost poslovanja kroz AI ERP sistem – asw:dominus

TANKI BANER BIZIT

Nakon obaranja stabla, izrađuju se drvni sortimenti. Svaki izrađeni artikal obeležava se plastičnom pločicom, koju će nositi kroz sve faze rada do krajnjeg kupca. Za serijski broj pločice, pored podatka o klasi kvaliteta, vezani su i ostali podaci koji se ustanovljavaju tokom same izrade drvnog sortimenta: vrsta drveta, prečnik komada, dužina komada/složaja, visina složaja, kao i zapremina komada/složaja.

Na ovom mestu podatak o svakom artiklu (svakoj pločici) unet je u jedinstvenu bazu podataka i služi za dalju obradu. Softverska aplikacija za evidenciju proizvodnje drvnih sortimenata u dvosmernoj je komunikaciji s poslovnom bazom preduzeća. U jednom smeru preuzimaju se šifarnici i parametri za obeležavanje, a u drugom smeru šalju se podaci evidentirani u proizvodnji i to u procesima: seča i izrada, privlačenje, otprema.

Integracija kao ključ uspeha

Na taj način softversko ERP rešenje pokriva sve poslovne procese u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata. Informacije se unose u ERP sistem na samom mestu svog nastanka, tj. u šumi, takva informacija obrađuje se u upravi, što je oko stotinu lokacija u Srbiji. Obrađene informacije prosleđuju se u gazdinstva, a zatim u zajedničku zbirnu bazu u Generalnoj direkciji u Beogradu. Na taj način broj korisnika u ERP sistemu javnog preduzeća „Srbijašume“ proširen je na više stotina.

Pročitajte i:  Calculus: Ove godine proslavljamo 20 godina rada!

Samo u uređenom informacionom sistemu, kao što je informacioni sistem „Srbijašume“, u kome se poslovni procesi sprovode kroz AB Soft softversko rešenje na uređen i definisan način u svim segmentima poslovanja i svim organizacionim celinama, moguće je unapređivati, razvijati i širiti softversko rešenje na nove segmente uz primenu tehnoloških dostignuća u razvoju informacionih tehnologija.

AB Soft i stručni timovi „Srbijašuma“ sarađuju već 15 godina i zajedničkim angažovanjem nastavljaju s kontinuiranim razvojem ovog složenog poslovno‑informacionog sistema.

Gordana Dragićević

(Objavljeno u Časopisu PC#223)

Facebook komentari: