ERP 2024

IIB: Svi putevi vode u UPIS ERP

UPIS ERP radi na domaćem i regionalnom tržištu duže od 30 godina! UPIS je softver koji je lako proširiv, a po potrebi se uspešno integriše sa specijalizovanim rešenjima. Za UPIS se može reći da je prvi srpski ERP proizvod, jer pored dužine trajanja, od svog početka je i sveobuhvatno integralno softversko rešenje, namenjeno uspostavljanju poslovnih informacionih sistema.

PCPress.rs Image

U njega je ugrađeno znanje i filozofija rada velikih preduzeća, što se u praksi pokazalo veoma korisnim za ona koja to tek treba da postanu.

Softveri ERP klase sačinjeni su od više podsistema koji funkcionišu kao celina i uglavnom ih nije moguće parcijalno tumačiti i implementirati.

PCPress.rs Image

ČINIOCI ili predmeti poslovanja. Sadrži matične evidencije kadrova, partnera, predmeta i sredstava rada, kao i sve šifarnike koji utiču na funkcionisanje preduzeća ili samog UPIS-a. Povezan je sa svim poslovnim oblastima i od njegovog bogatstva i ažurnosti zavisi domet i funkcionalnost informacionog sistema.

Trgovina i logistika

UNUTRAŠNJA TRGOVINA Praćenje i upravljanje nabavkom, prodajom i internim tokovima roba i usluga na domaćem tržištu i unutar preduzeća. Obuhvata poslovne odnose s partnerima od upita, ponuda, ugovaranja, poručivanja, prijema, isporuke, prometa na veliko i malo, specijalne poslove kao što su primljen i dat komision, poslove u tranzitu. Podržava više modela upravljanja nabavkom i prodajom.

SPOLJNA TRGOVINA prati i upravlja uvozom i izvozom robe i usluga. Obuhvata poslove od prvog kontakta s partnerom preko upita, ponude, ugovaranja, zaključenja, carinjenja, plaćanja/naplate i obračuna posla, reeksporta i praćenja carinskog smestišta, sa izradom kompletne dokumentacije i automatskim vođenjem kontrolnika. Može biti povezan sa spoljnim špediterskim modulom uz automatsku razmenu podataka.

PCPress.rs Image

TRANSPORT Obuhvata poslove planiranja i prevoza predmeta i sredstava rada, održavanje i praćenje troškova voznog parka, evidenciju vozača i putnih naloga, kao i obračun sa fakturisanjem usluga prevoza. Planiranje transporta je vizuelizovano uz grafički „utovar“ s rasporedom obilazaka po rutama i automatskom izradom tovarnog lista. Detaljno prati i troškove po vozilima, vozačima i turama s prosecima potrošnje po raznim kategorijama.

Krenimo u proizvodnju

RAZVOJ I PROJEKTOVANJE Evidentira izlazne specifikacije funkcije razvoja, projektovanja i konstrukcije proizvoda, alata i proizvodnih procesa. Podržava konstruktivne i tehnološke sastavnice, recepture, tehničke normative i tehnologije postupaka za održavanje sredstava rada. Sastavnice imaju željeni broj nivoa, a sadrže operacije, materijale (delove), sredstva rada, alate, zaštitna sredstva, energente i rad, s mogućnošću dobijanja jediničnih ili paritetnih normativa, komponenti i rada. Time ovaj podsistem obezbeđuje modele za potrebe planiranja, proizvodnje i održavanja.

PCPress.rs Image

PLANIRANJE Obuhvata poslovne funkcije budžetiranja, prodaje, proizvodnje, održavanja i nabavke kroz koje se predmeti i sredstva rada prate naturalno i finansijski. Izrada materijalnih bilansa, pretkalkulacija i kalkulacija na osnovu sastavnica, normativa i odgovarajućih planskih cenovnika.

Planovi se hijerarhijski povezuju (dnevni, mesečni, godišnji…) i nastaju jedni iz drugih (plan proizvodnje iz plana prodaje, a plan nabavke iz plana proizvodnje; uopšte uz spregu procesa proizvodnje i nabavke podržan je ceo MRP proces), a mogu nastati i na osnovu tekućih ili istorijskih transakcija. Praćenje odstupanja pojedinih resursa od planiranih daje mogućnost upravljanja poslovnim procesima, a obezbeđen je veoma praktičan pregled planiranja i ostvarenja proizvodnje preko MS Project alata. Budžetiranjem se omogućava praćenje ostvarenja finansijskih planova, do nivoa konta i željene analitike na njemu (partner, radnik, prodajni program, vrsta posla, mesto troška…).

PCPress.rs Image

PROIZVODNJA Pokriva poslove lansiranja, pripreme, izvršenja i obračuna za serijsku, komadnu, procesnu i kuplovanu proizvodnju. Lansiranje radnih naloga se radi na osnovu operativnih planova preko tehnologija, s bilansima materijala, alata, zaštitnih sredstava i energenata. Trebovanja po troškovnim mestima mogu automatski nastati zbirno na osnovu plana i s pojedinačnog radnog naloga za lansiranu ili stvarno predatu količinu. Evidencija se radi kroz radne liste, do željenog nivoa detaljnosti (smene, linije mašina, škart, grupne i pojedinačne norme…), dok se obračuni troškova i učinaka proizvodnje vode kroz knjigovodstvo troškova i učinaka (pogonsko knjigovodstvo) i knjigovodstvo zarada. Mogućnost vizuelizacije preko MS Project alata. Unosom potrebnih detalja iz procesa proizvodnje lako se dolazi i do OEE veličine. Integracijom sa Siemens-ovim OP center – Preactor rešenjem moguće je i fino planiranje i termiranje operacija na nivou mašina i alata.

Finansijske analitike se prate na više nivoa detaljnosti – konta, organizacione jedinice, valute, partneri, radnici, dokumenta, ugovori, vrste posla, prodajni/nabavni programi, radni nalozi..

ODRŽAVANJE Prati intervencije na sopstvenim sredstvima i uslužno servisiranje. Podržava održavanja od operativnog do generalnog remonta, u dva vida: korektivno i preventivno. Evidencija preko radnih naloga – korektivno po zahtevu, a preventivno na osnovu operativnih planova preko tehnologije postupaka. Iz naloga automatski nastaju trebovanja po nosiocima troškova i magacinima s bilansima delova i materijala. Obračuni troškova i zarada se rade u okviru odgovarajućeg knjigovodstva po nosiocima.

PCPress.rs Image

SKLADIŠTENJE Evidentiranje podataka o prijemu i kontroli sopstvenih i tuđih predmeta rada, skladišna manipulacija artiklima i njihova isporuka i distribucija. Organizovanje prijema po prijemnim mestima i dokumentima, uz kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu. Moguće praćenje po pozicijama (regalno) i po dokumentima, sa izradom identifikacionih kartona koji obezbeđuju sledljivost, uz mogućnost vođenja zaliha po serijama, šaržama, serijskim brojevima i starosti. Isporuka i distribucija na osnovu paking lista i otpremnica uz mogućnost izrade tovarnog lista po vozilima. Moguća optimizacija i upravljanje zalihama po više modela.

Pročitajte i:  Extreme Real Estate CRM:Rešenje za prodaju nekretnina

Pregled resursa

FINANSIJE I EKONOMIKA prate poslove obezbeđenja novčanih sredstava u domicilnoj i stranoj valuti uz brigu o likvidnosti preduzeća i ekonomičnosti poslovanja. Podržava poslove blagajne, žiralnih plaćanja, obračuna kamata i kursnih razlika. Preko B2B servisa je povezan s bankama i omogućava automatizovanu razmenu podataka platnog prometa, sadrži i više modela automatizovanog zatvaranja stavki.

INVENTAR Evidentira kompletnu imovinu firme, osnovna sredstva i sitan inventar. Prati njihov životni vek od nabavke, puštanja u upotrebu, eksploatacije, reversa, do otpisa ili otuđenja, sa obračunima revalorizacije i knjigovodstvene i poreske amortizacije. Mašinska karta sredstva sadrži sve intervencije na sredstvu. Prati se i protok i stanje povratne ambalaže.

PCPress.rs Image

KADROVI Praćenje prijema zaposlenih, kretanja i napredovanja u poslu, do odlaska iz preduzeća. Omogućava izradu svih vrsta rešenja. Podržane su razne vrste poslovno-radnog odnosa sa fizičkim licima. Pre zaposlenja moguće je pratiti proces selekcije i testiranja kandidata za radno mesto.

ZARADE Isplate zarada i naknada zaposlenima i isplate fizičkim licima, uključujući obračune svih vrsta primanja, poreza, doprinosa i obustava. Obračuni od bruta na neto ili od neto zarade. Podržava elektronsku razmenu podataka sa bankama, obračun zarade po normi (s radnih lista) i za režijsko osoblje (dnevne evidencije radnog vremena). Pokrivene su i sve ostale vrste isplata fizičkim licima.

KVALITET Definisanje i praćenje poslovnih procesa po standardu ISO 9000. Dokumentovanje i izrada postupaka, sa grafičkim predstavljanjem procesa (WorkFlow) u MS Visio. Podržava i standard za automatsko imenovanje predmeta poslovanja na osnovu zaglavlja i karakteristika u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Obuhvata i kontrole kvaliteta s laboratorijskim ispitivanjima.

Trgovina s pravnim licima preko Interneta podržava porudžbine i razne vrste standardnih UPIS izveštaja. Omogućava lako kopiranje starih i uvlačenje novih porudžbenica, kontrolu količina dozvoljenih za poručivanje, više nivoa ovlašćenja korisnika, pretragu po mnogo atributa artikala

KNJIGOVODSTVO Finansijske analitike se prate na više nivoa detaljnosti – konta, organizacione jedinice, valute, partneri, radnici, dokumenta, ugovori, vrste posla, prodajni/nabavni programi, radni nalozi… Analitike poreza i doprinosa na nivou konta, poreskog računa, organizacione jedinice i poreske tarife, a podržane su sve vrste poreza, uključujući i PDV sa automatskom izradom knjiga, evidencija i obrazaca elektronskih i štampanih. Knjigovodstvo roba, materijala i proizvoda vodi se količinski i vrednosno u veleprodajnim, maloprodajnim, konsignacionim ili komisionim skladištima. Zalihe po VP, nabavnim, prosečnim nabavnim, planskim ili MP cenama, u zavisnosti od vrste magacina i metoda knjiženja. Knjiženja su automatska, na osnovu modela kontiranja iz pojedinačnih dokumenata, bilansi i kalkulacije po modelu i želji korisnika. Podržan rad i knjiženje po valutnoj klauzuli u domaćem prometu.

Pročitajte i:  MELANY SOFTWARE inovira upravljanje preduzećem: Inovacija kroz integraciju

RAČUNOVODSTVO Vodi količinski i vrednosno troškove materijala, sirovina, energenata i delova po mestima i nosiocima troškova i prati učinke proizvodnje. Pogonsko knjigovodstvo vrši raspored indirektnih i režijskih troškova na mesta troška i njihovu raspodelu po odabranom ključu na nosioce, kao i obračun učinka po nosiocima, a rezultat je proizvodna i komercijalna cena koštanja proizvoda.

Razvoj posebnih profila

UPIS ERP sadrži i nekoliko specijalizovanih rešenja koja omogućavaju uspostavljanje informacionih sistema u nekoliko netipičnih vertikala:

KOOPERACIJA U POLJOPRIV­REDI Obuhvata poslove višegodišnje kooperacije, sa finansiranjem i kreditiranjem posla ili bez njih, uz mogućnost naturalne razmene s kooperantom. Prati parcele, plodorede, tretmane useva, grla, lečenja i drugih važnih stvari kod kooperanata. Ugovaranje, prijem, otkup, konsignacija, zamena i kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda sa obračunom otkupa daje kompletan uvid u poslove proizvodnje sirovina. Obrađene su specifičnosti za šećernu repu, žitarice, duvan, povrće, voće, mleko i meso.

PCPress.rs Image

INŽENJERING I USLUGE Praćenje tokova podataka u inženjering poslovima od tendera, preko analize cene, izrade ponuda, predmera i predračuna, ugovaranja i veze s kooperantima do situiranja po svim fazama posla i okončane situacije. Obuhvata primenu klizne skale ili svođenje na neku od valuta.

KOMUNALNE USLUGE Evidencije potrošača s više ugovora, pravnih i fizičkih lica, za razne vrste komunalnih usluga. Omogućava isporuku i očitavanje utrošaka po mernim mestima od raznih nivoa podstanica do potrošačkih mernih mesta, po hodogramima koji su grupisani po rejonima, ulicama i zgradama. Obračun i fakturisanje uzima u obzir tip potrošača, mernog mesta, akontacije i razne vrste popusta i olakšica. Fakture su obračunskog tipa i sadrže informaciju o neizmirenim dugovanjima, kamatama i akontacijama.

Standardne nadogradnje

Pošto sam ERP nije lako specijalizovati, UPIS nudi i nekoliko sopstvenih standardizovanih nadgradnji koje
se ponašaju kao integralni delovi ERP sistema:

MALOPRODAJA Prodaja iz prodavnica ili diskontna MP iz VP. Može da radi u realnom vremenu povezan sa UPIS ERP sistemom ili samostalno. Radi s bar-kodovima i drugim načinima pretrage artikala, uz fiskalizaciju putem sertifikovanih LPFR rešenja. Sprovođenje mnogih tipova akcija, programa lojalnosti, kreditiranja, izdavanja vaučera. Podržava rad sa ekranima na dodir, vagama, kapijom…

Planovi se hijerarhijski povezuju (dnevni, mesečni, godišnji…) i nastaju jedni iz drugih

B2B VEB PORUČIVANJE I IZVEŠTAVANJE Trgovina s pravnim licima preko Interneta. Podržava porudžbine i razne vrste standardnih UPIS izveštaja. Omogućava lako kopiranje starih i uvlačenje novih porudžbenica, kontrolu količina dozvoljenih za poručivanje, više nivoa ovlašćenja korisnika, pretragu po mnogo atributa artikala, između ostalog i po povezanosti u prodaji sličnih artikala. Moguće je podesiti potprodavcima da prave ponude za treća lica, kao i nadležnim komercijalistima da potvrde porudžbine.

Pročitajte i:  Ko je Watson i čime se on bavi

MAGACINSKO POSLOVANJE Izdavanje zadataka za prijem/odvajanje robe za otpremu po pojedinačnoj otpremnici ili nalogu za transport. Magacini su pozicioni ili obični, roba može da se vodi po paletama, serijama, serijskim brojevima, starosti… Zadaci se realizuju na ručnom računaru očitavanjem bar-koda s bilo kog pakovanja proizvoda (serijski broj palete, datum proizvodnje, količina, važnost, serija…). Veza sa centralnom bazom je preko Web servisa, pa se zahteva puna pokrivenost magacina bežičnom mrežom. Popis je moguć i bez stalne veze sa serverom.

PCPress.rs Image

MOBILNO PORUČIVANJE I ISPITIVANJE TRŽIŠTA Modul namenjen radu komercijale i merčandajzera na terenu. Pruža terenskom referentu sve potrebne podatke o artiklima, konkurenciji, kupcima, narudžbinama i popunjavanje raznih upitnika parametarski definisanih u UPIS-u. Omogućava znatnu uštedu vremena za pripremu i isporuku robe do kupca, ruti koju prodavac mora da obiđe u toku dana i troškovima obilaska, uz praćenje stanja robe, sitnog inventara i osnovnih sredstava na terenu. Podržava grafičko praćenje referenata na terenu.

ZAHTEVI I REŠENJA ZA ODSUSTVA I KARNETI Web aplikacija koja proširuje dohvat UPIS-a do svakog pojedinačnog zaposlenog i rukovodioca, po nižoj ceni, u cilju unosa zahteva za odsustva i njihovog odobravanja te automatskog pravljenja i dostavljanja rešenja, a neposredni rukovodioci mogu da održavaju dnevni karnet.

UPIS uspešno parira svakom domaćem i stranom rešenju na našem tržištu, pokriva detaljno različite oblasti poslovanja, a nijedna nezavršena implementacija garancija je kvaliteta i posvećenosti IIB tima.

OPERATIVNO PRAĆENJE PROIZVODNJE Omogućava direktno na radnom mestu u proizvodnji podatke o tome: na kom radnom nalogu koje operacije treba uraditi i u kom redosledu, na kojoj mašini, crteže, uputstva… Evidentiranje stvarnih događaja u realnom vremenu, poput započinjanja, prekida i završetka operacija, zastoja mašina, proizvedenih proizvoda i potrošnje materijala, neusaglašenosti, parametara procesa… Na osnovu toga je moguće videti tok proizvodnje, status i efikasnost mašina kao i procesa uopšte. MES podsistem stvara preduslove za uvođenje naprednog terminiranja proizvodnje do nivoa operacije, radnog mesta i mašina, kao i za tačniji obračun OEE, uz identifikaciju glavnih razloga zašto je OEE baš takav kakav je.

ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE Baza skladišta podataka (Data Warehouse) na korporacijskom nivou obezbeđuje informacije potrebne za podršku odlučivanju. UPIS ne uslovljava nabavku nekog konkretnog BI alata, već nudi otvorenu platformu skladišta podataka sa osnovnim setom izveštaja realizovanim u standardnim MS alatima (Excel i Power BI). Omogućava višekompanijski, višegodišnji, konsolidujući (artikli, partneri, konta, bilansi i druge opšte dimenzije) pogled na podatke. Bez korišćenja skupih BI alata obezbeđena je znatno veća brzina izveštavanja u odnosu na transakcione sisteme.

PCPress.rs Image

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I PROCESIMA Ukoliko standardni UPIS delovodnik i upravljanje poslovnim procesom do nivoa vrste i statusa dokumenata, koji postoje u ERP-u, nije dovoljan, UPIS je integrisan sa LoboDMS sistemom, kao i sistemom za upravljanje procesima i aktivnostima LoboTalk, po potrebi je moguće integrisati i neko drugo DMS rešenje UPIS uspešno parira svakom domaćem i stranom rešenju na našem tržištu, pokriva detaljno različite oblasti poslovanja, a nijedna nezavršena implementacija garancija je kvaliteta i posvećenosti IIB tima.

Korisna adresa: iib.rs

Autor: Miloš Bošnjak

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *