BIZIT 2022

GEIL memorije

PCPress.rs ImageBo­lje je ima­ti vi­še me­mo­ri­je, ne­go brzu me­mo­ri­ju. Ipak, bu­dući da su ce­ne nis­ke, vre­di o­bra­ti­ti pa­žnju i na brzi­nu. Tu na sce­nu stu­pa GE­IL…

Bez me­mo­ri­je se ne mo­že, po­že­ljan je ve­li­ki ka­pa­ci­tet, a da­nas je brzi­na u dru­gom pla­nu, pa je pri­mar­ni sa­vet pri ku­po­vi­ni – što vi­še, to bo­lje. Ipak, pošto pro­i­zvođači nu­de sve brže mo­du­le po ve­oma po­volj­nim ce­na­ma, ma­lo do­da­tne brzi­ne ni­kad ne ško­di. U skla­du s tim tren­do­vi­ma, tes­ti­ra­li smo tri kom­ple­tna me­mo­rij­ska mo­du­la ko­ji se sav­rše­no u­kla­pa­ju u kon­cept kom­pro­mi­sa ko­ličina – brzi­na – po­volj­na ce­na.

GE­IL je čuve­ni pro­i­zvođač me­mo­rij­skih mo­du­la, po­znat po to­me što stal­no uno­si ne­ke no­vi­te­te. Ovo­ga pu­ta, no­vi­tet je di­zajn mo­du­la, jer sva tri kom­ple­ta u svom na­zi­vu ima­ju o­zna­ku Corsa, što je uje­dno o­zna­ka za naj­no­vi­ju se­ri­ju GE­IL-ovih me­mo­ri­ja. Corsa na ita­li­jan­skom znači “sta­za” ili “trka”, što bi tre­ba­lo da aso­ci­ra na mak­si­mal­ne brzin­ske per­for­man­se. Di­zajn hla­dnja­ka kod dva jača pa­ke­ta je u jar­ko­ze­le­noj bo­ji, što po lju­di­ma iz mar­ke­tin­ga GE­IL-a tre­ba da aso­ci­ra na čuve­nu sta­zu Nürburgring, po­zna­tu pod na­dim­kom „ze­le­ni pa­kao”.

Po­red priče, pos­to­ji i do­bar te­hno­lo­ški mo­me­nat u ve­zi s ovim me­mo­ri­ja­ma. Svi mo­du­li pre pa­ko­va­nja pro­la­ze ve­oma te­ške DBT tes­to­ve, ko­ji ima­ju za­da­tak da do kraj­njih gra­ni­ca op­te­re­te sva­ki mo­dul ka­ko bi sa­mo naj­kva­li­te­tni­ji sti­gli do kup­ca. DBT je skraćeni­ca od Die-hard Burn-in Technology, a u stva­ri se ra­di o spe­ci­jal­noj ko­mo­ri za tes­ti­ra­nje, gde mo­du­li pro­la­ze tor­tu­ru na sto ste­pe­ni to­kom 24 časa pro­ce­sa tes­ti­ra­nja. To va­ži za sve me­mo­ri­je, bez ob­zi­ra na to da li se ra­di o sku­pljim ili je­fti­ni­jim mo­de­li­ma. Po­red to­ga, sva­ki Corsa mo­dul ima sis­tem hlađenja MCD (Maximized Thermal Conduction & Dissipation), što do­pri­no­si bo­ljem hlađenju čipo­va. Ovo smo mo­gli da vi­di­mo to­kom tes­ti­ra­nja, jer su se svi mo­du­li ve­oma ma­lo za­gre­va­li to­kom ra­da.

Je­fti­ni kom­plet se zo­ve Enhance Corsa i na­me­njen je da bu­de o­snov­no re­še­nje za ko­ri­sni­ke ko­ji ne tra­že ni­šta spe­ci­jal­no. Mo­du­li Enhance Corsa su dos­tu­pni u DDR3 va­ri­jan­ta­ma od 1333 i 1600 MHz, a mi smo tes­ti­ra­li kom­plet od dva mo­du­la po 4 GB na 1600 MHz. Fa­brički pa­ra­me­tri su CAS9 9-9-28 na 1,5 V, što je stan­dard za ovu kla­su. Mo­guće je ići sa ni­jan­su a­gre­siv­ni­jim po­de­ša­va­nji­ma, a naj­si­gur­ni­je je da se takt me­mo­ri­je po­di­gne na 1700 MHz sa fa­bričkim po­de­ša­va­nji­ma. Do­da­tnim us­po­re­njem taj­min­ga i po­većanjem ra­dnog na­po­na mo­guće je ići i na 1866 MHz, ali je to već na gra­ni­ci mo­gućnos­ti.

Dru­ga dva kom­ple­ta su mo­de­li EVO Corsa, ko­ji do­no­se veće brzi­ne, ali i ma­lo spo­ri­je taj­min­ge ka­ko bi do­tične brzi­ne bi­le lak­še os­tva­ri­ve. Kom­ple­ti EVO Corsa su ras­po­lo­ži­vi u ras­po­nu od 1333 – 2400 MHz, što tre­nu­tno pred­stav­lja naj­brže DDR3 me­mo­ri­je na trži­štu, a na tes­tu smo ima­li stan­dar­dni­je mo­de­le, od 1866 i 2133 MHz. Kom­plet od 1866 MHz se sas­to­ji od dva mo­du­la ka­pa­ci­te­ta 4 GB, sa fa­bričkim taj­min­zi­ma CAS9 10-9-28. S ob­zi­rom na ka­pa­ci­tet mo­du­la, to su pris­toj­no „za­te­gnu­ta” po­de­ša­va­nja, na­ročito ako zna­mo da ova me­mo­ri­ja ra­di na 1,5 V. Do­du­še, sa ovim taj­min­zi­ma se ne mo­že da­le­ko ka­da se kre­ne u over­klo­king, pa se to mo­ra spus­ti­ti na ni­vo na ko­jem sa na­la­ze 2133 MHz mo­du­li. Sa tom ko­rek­ci­jom, uz po­di­za­nje na­po­na na 1,6 V, me­mo­ri­ja EVO Corsa bez pro­ble­ma mo­že ra­di­ti na 2133 MHz.

Ne os­ta­je mno­go pros­to­ra za sku­plji kit EVO Corsa 2133 MHz, jer se ra­di o kom­ple­tu od 2×2 GB, sem ako on mo­že zna­tno vi­še da se over­klo­ku­je. Ov­de su taj­min­zi po­de­še­ni na CAS10 10-11-30 pri na­po­nu od 1,5 V, što već sma­nju­je ma­ne­var­ski pros­tor za over­klo­king. Sa ovim taj­min­zi­ma se ne mo­že pre­ko fa­bričke fre­kven­ci­je, pa se mo­ra ići i na po­di­za­nje na­po­na. Fre­kven­ci­ja ko­ju smo na ovaj način us­pe­li da os­tva­ri­mo je 2250 MHz, pri čemu us­po­ra­va­nje taj­min­ga u do­broj me­ri ne­u­tra­li­še do­bi­tak ko­ji se os­tva­ru­je kroz veći ra­dni takt. Naj­bo­lja op­ci­ja je, da­kle, kom­plet EVO Corsa 1866 od 2×4 GB, jer se do­bi­ja i ko­ličina me­mo­ri­je, a i o­dređeni ras­pon za over­klo­king ko­ji se mo­že do­da­tno is­ko­ris­ti­ti za još ma­lo po­di­za­nje per­for­man­si računa­ra. Ce­na je pri­me­tno ni­ža u o­dno­su na va­ri­jan­tu 2133, a ako že­li­te još da u­šte­di­te, uzmite Enhance Corsa.

www.dl.rs/gdekupiti

GeIL Enhanced Corsa GeIL Corsa EVO GeIL Corsa EVO
brzina 1600 MHz 1866 MHz 2133 MHz
kapacitet 2x 4 GB 2x 4GB 2x 2 GB
def.tajming CAS9 9-9.28 CAS9 9-10-28 CAS10 10-11-30
MemRead GB/s 17.52 19.34 20.38
MemWrite GB/s 17.39 17.87 18.19
MemCopy GB/s 18.41 20.02 21.11
MemLat ns (manje je bolje) 49.58 44.73 41.45
cena (okvirna) 60e 65e 60e

Miloš Stamenković

(Objavljeno u PC#187)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,