Gizmodrom: Tech gadžeti za Dan žena

Tre­ba li vam po­vod da i­zne­na­di­te i o­bra­du­je­te maj­ku, ses­tru, lep­šu po­lo­vi­nu, dru­ga­ri­cu…? Is­ko­ris­ti­te Međuna­ro­dni dan že­na – obi­šli smo do­maće pro­dav­ni­ce i po­tra­ži­li pri­go­dne po­klone. Mislite na vreme, jer 8. mart je veoma blizu

PCPress.rs Image

Ku­po­vi­na po­klo­na za že­ne ni­je je­dnos­tav­na, a dodatno se kom­pli­ku­je ka­da su u pi­ta­nju tehnološki uređaji. Iako mo­žda pos­to­je ne­ki za­hte­vi, ako pla­ni­ra­te da ku­pi­te ne­što za že­ne u svom ži­vo­tu, mo­žda ćete mo­ra­ti da ra­zmo­tri­te ne­ke mo­der­ne, es­tet­ski priv­lačne i fun­kci­onal­ne uređaje. Osim to­ga, tre­ba­lo bi da i­zbe­ga­va­te ga­dže­te ko­ji, osim di­zaj­na, ne­ma­ju fun­kci­onal­nu vre­dnost, kao i uređaje ko­je će one na kra­ju o­dlo­ži­ti u or­man i za­bo­ra­vi­ti da pos­to­je. Pro­šlo je vre­me ste­re­oti­pa da že­ne ne vo­le te­hno­lo­gi­ju, osim ako je la­ka za ko­rišćenje, ru­žičas­ta ili ima šljo­ki­ce, jer se in­dus­tri­ja pro­me­ni­la. Mo­že­te pro­naći be­zbroj o­dličnih uređaja ko­ji su u is­to vre­me ele­gan­tni i moćni. S ob­zi­rom na to da se že­ne bri­nu o svo­jim pro­ši­re­nim po­ro­di­ca­ma i us­klađuju svoj ra­dni i pri­va­tni ži­vot, ima li bo­ljeg po­klo­na od ga­dže­ta ko­ji im mo­že po­moći da pre­bro­de brz životni tem­po?

Apa­rat za čišćenje i ma­sa­žu li­ca Per­la Pure

Za že­ne se ka­že da su lepši pol, te im u da­na­šnje vre­me te­hno­lo­gi­ja mo­že po­moći da bu­du još lep­še. Perla Pure je elek­trični vi­bra­ci­oni apa­rat za čišćenje i anti‑age ma­sa­žu li­ca, na­me­njen svim ti­po­vi­ma ko­že. Ga­džet ima 1400 ne­žnih zu­ba­ca s je­dne stra­ne ko­ji slu­že za čišćenje dok se s dru­ge stra­ne na­la­zi 600 me­kih zu­ba­ca na­me­nje­nih ma­sa­ži li­ca. Apa­rat čis­ti li­ce stva­ra­jući 7000 vi­bri­ra­jućih pul­sa­ci­ja u mi­nu­tu gde uz po­moć ge­la za umi­va­nje ma­si­ra sve de­lo­ve li­ca, pod­stiče cir­ku­la­ci­ju, čis­ti po­re od prljav­šti­ne, se­bu­ma i os­tat­ka šmin­ke, te u­kla­nja mrtve ćeli­je ko­že. Sve što tre­ba da ura­di­te jes­te da na vla­žno li­ce rav­no­mer­no na­ne­se­te od­go­va­ra­juću ko­ličinu sred­stva za čišćenje li­ca, u­ključite uređaj i po­de­si­te od­go­va­ra­juću brzi­nu.

Pročitajte i:  Meta istražuje razvoj AI slušalica sa kamerama

PCPress.rs Image

Ga­džet je vo­do­ot­po­ran te mo­že da se čis­ti vo­dom, a ima čak 15 ni­voa ma­sa­že ko­je mo­že­te po­de­si­ti. Perla Pure ima u­građenu ba­te­ri­ju, a u pa­ko­va­nju se do­bi­ja i USB kabl za nje­no pu­nje­nje. Op­ci­ja ko­ja je ve­ro­va­tno mno­gim že­na­ma spas pri­li­kom spre­ma­nja u žur­bi jes­te to što se ovaj uređaj na­kon 15 mi­nu­ta od počet­ka ra­da auto­mat­ski is­ključuje, čime vam šte­di ba­te­ri­ju u si­tu­aci­ja­ma ka­da za­bo­ra­vi­te da ga is­ključite. Pro­i­zvod je dos­tu­pan u dve bo­je, lju­bičas­toj i pla­voj, a mo­že­te ga pro­naći na saj­tu WinWin‑a za 5.690 di­na­ra. Iako se pro­i­zvo­di u Ki­ni, ovo je srpski brend kom­pa­ni­je Glen Tim ko­ja je o­sno­va­na u Be­o­gra­du 2013. go­di­ne.

Pa­me­tna na­ru­kvi­ca/tre­ker

Još je­dna do­bra op­ci­ja za po­klon mo­že da bu­de fi­tnes tre­ker, jer ve­žba­nje ni­ka­da ni­je na o­dmet. Pos­to­ji ne­ko­li­ko fi­tnes tre­ke­ra ko­ji su dos­tu­pni na trži­štu i ko­ji pra­te pređenu ra­zda­lji­nu, sa­go­re­le ka­lo­ri­je, ri­tam spa­va­nja i ta­ko da­lje. Ovi uređaji mo­gu la­ko da se sin­hro­ni­zu­ju s pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma a­pli­ka­ci­jom ko­ja po­ma­že u o­drža­va­nju dnev­nog zdrav­stve­nog re­ži­ma. Pre­dla­že­mo Xiaomi Mi Band 3 po ce­ni od 5.499 di­na­ra, a za one ko­ji pla­ni­ra­ju da po­tro­še ma­lo vi­še tu je Huawei Band 2, po ce­ni od 6.999 di­na­ra. Oba tre­ke­ra mo­že­te pro­naći na saj­tu Te­hno­ma­ni­je.

PCPress.rs Image

Pa­me­tan sat

Sva­ka za­po­sle­na maj­ka zna ko­li­ko je do­bra or­ga­ni­za­ci­ja vre­me­na va­žna ka­ko bi se sve oba­ve­ze zav­rši­le na vre­me u to­ku da­na. Po­sma­tra­jući iz nji­ho­vog u­gla, sva­ka po­moć je do­bro­do­šla, pa je pa­me­tan sat o­dličan po­klon. Po­red o­snov­ne fun­kci­je ko­je ima­ju i kla­sični ručni sa­to­vi, nji­ho­ve pa­me­tne ver­zi­je pru­ža­ju čitav spek­tar op­ci­ja, od pod­se­tni­ka ne­ak­tiv­nos­ti i oda­bi­ra ve­žbi ko­je tre­ba da ra­di­te, pre­ko me­re­nja uno­sa ka­fe i vo­de, do be­le­že­nja va­ših ak­tiv­nos­ti to­kom ce­log da­na – re­dov­no će vas oba­ve­šta­va­ti i po­ma­ga­ti vam da pos­ti­gne­te svo­je ci­lje­ve. To će si­gur­no olak­ša­ti i omo­gućiti že­na­ma da još us­pe­šni­je ba­lan­si­ra­ju svo­je po­slov­ne i pri­va­tne oba­ve­ze i da uvek obe­zbe­de vre­me za se­be.

Pročitajte i:  Xiaomi Fan Festival 2024 donosi sjajne popuste

PCPress.rs Image

U za­vi­snos­ti od uku­sa i afi­ni­te­ta te pla­ni­ra­nog i­zno­sa ko­ji pla­ni­ra­te da po­tro­ši­te, na trži­štu se mo­že pro­naći vi­še op­ci­ja, a mi smo si­gur­ni da vre­di ra­zmo­tri­ti Samsung Galaxy Watch ko­ji do­la­zi u dve ve­ličine – 42 i 46 mm. Samsung je ma­nji mo­del pred­sta­vio u ne­u­tral­noj crnoj i ele­gan­tni­jim va­ri­jan­ta­ma o­kre­nu­tim lep­šem po­lu, čija je ce­na 35.999 di­na­ra u Gigatron‑u. Još je­dnu op­ci­ju mo­že­te da u­zme­te u ob­zir, uko­li­ko vam je bu­džet ma­lo ma­nji, a to je Huawei Watch GT čija je ce­na 29.999 di­na­ra na saj­tu Gigatron‑a.

Sony WIH700 h.ear in 2 be­žične slu­ša­lice

PCPress.rs ImageSvi vo­li­mo mu­zi­ku, a naj­lep­ši način da sva­ko­dnev­no uži­va­mo u njoj ili obav­lja­mo ra­zgo­vo­re jes­te pre­ko slu­ša­li­ca, ta­ko­zva­nih bu­bi­ca. One mo­gu da se no­se čak i u ma­lim tor­ba­ma, što znači da će mu­zi­ka bi­ti uz njih čak i ka­da pu­tu­ju i omo­gućiće im da slu­ša­ju svo­ju omi­lje­nu mu­zi­ku bi­lo ka­da i bi­lo gde. Na­me­nje­ne za­vi­sni­ci­ma od mu­zi­ke, ove la­ga­ne, spor­tske Sony WIH700 h.ear in 2 slu­ša­li­ce mo­der­nog, mi­ni­ma­lis­tičkog i­zgle­da naj­bo­lji su po­klon za one ko­ji bez omi­lje­nih me­lo­di­ja ne mo­gu da pre­bro­de dan.

Uz ove be­žične slu­ša­li­ce do­bi­ja se ume­tak za uvo u četi­ri ve­ličine, ta­ko da ćete sva­ka­ko pro­naći kom­bi­na­ci­ju ko­ja od­go­va­ra ana­to­mi­ji va­šeg uve­ta. Za­hva­lju­jući da­ljin­skom u­prav­ljaču i mi­kro­fo­nu na ka­blu, mo­že­te da kon­tro­li­še­te nu­me­re i jav­lja­te se na po­zi­ve bez do­di­ri­va­nja te­le­fo­na. Bu­dući da se la­ko sin­hro­ni­zu­je s pa­me­tnim te­le­fo­nom, tra­ka za no­še­nje oko vra­ta za h.ear in 2 Wireless vi­bri­ra ka­da do­bi­je­te po­ziv. Za­hva­lju­jući ma­gne­tnoj kopči, ume­ci za uši su na mes­tu kad god vam za­tre­ba­ju.

Pročitajte i:  Samsung na vrhu liste po prodaji telefona

A­pli­ka­ci­ja Sony Headphones Connect omo­gućava vam da pri­la­go­di­te pos­tav­ke e­kvi­laj­ze­ra, oda­be­re­te me­mo­ri­sa­ne pos­tav­ke o­kru­žu­jućeg zvu­ka i još mno­go to­ga. Spe­ci­jal­no di­zaj­ni­ra­ni draj­ve­ri od de­vet mi­li­me­ta­ra pru­ža­ju moćne nis­ke to­no­ve, kao i ja­sne i ba­lan­si­ra­ne vi­so­ke to­no­ve, dok fre­kven­tni od­ziv od 5 Hz – 40.000 Hz (JE­ITA) omo­gućava da sva­ki mu­zički žanr zvuči o­dlično. U­građena ba­te­ri­ja pru­ža osam sa­ti re­pro­duk­ci­je i­zmeđu pu­nje­nja. Že­ne će sva­ka­ko ume­ti da ce­ne ova­kav po­klon, jer slu­ša­li­ce ne sa­mo što do­no­se bo­ga­ti­ji zvuk, već su i es­tet­ski priv­lačne. Dos­tu­pne su u pet ni­jan­si, a ce­na im je 23.999 di­na­ra na Gigatron‑ovom saj­tu.

Huawei Power Bank AP 08Q

PCPress.rs Image

Zbog sve veće upo­tre­be mo­bil­nih te­le­fo­na, po­tro­šnja ba­te­ri­ja je pro­blem svih nas, a po­se­bno že­na. To je ne­što što mo­že da bu­de ve­li­ki pro­blem ako ba­te­ri­ja „one­moća“ u to­ku ne­kog va­žnog po­slov­nog ra­zgo­vo­ra i po­ve­zi­va­nja. Da bis­te svo­ju lep­šu po­lo­vi­nu po­šte­de­li ovog pro­ble­ma, pri­li­kom i­zbo­ra po­klo­na tre­ba da ra­zmi­sli­te o es­tet­ski priv­lačnom i ele­gan­tnom powerbank‑u. To će joj omo­gućiti brzu do­pu­nu ba­te­ri­je u bi­lo kom tre­nut­ku. Sve što je že­na­ma po­tre­bno jes­te ma­li „vi­tak“ powerbank ko­ji mo­že da sta­ne u džep ili novčanik. Huawei pre­dla­že AP 08Q kao ide­al­nu op­ci­ju kapaciteta čak 10.000 mAh, ko­ji do­la­zi u crnoj i be­loj bo­ji, a mo­že­te ga pro­naći na saj­tu Te­hno­ma­ni­je za 5.999 di­na­ra.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , ,