TrendMicro

Godina za nama u igračkom svetu: VR i­gre go­dine

Sti­žu li VR i­gre? Pro­te­kla go­di­na je do­ne­la ne­ko­li­ko ve­oma za­nim­lji­vih na­slo­va ko­ji će vas na­ves­ti da po­že­li­te svo­ju prvu ka­ci­gu…Kon­cept vir­tu­el­ne re­al­nos­ti ak­tu­elan je već ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja, ali VR headset uređaji dos­tu­pni ši­ro­kom kru­gu ko­ri­sni­ka no­vi­jeg su da­tu­ma.

PCPress.rs Image

U po­sle­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na po­ja­vio se so­li­dan i­zbor ovih uređaja, a ce­ne su pa­le: HTC Vive, Oculus Rift, Play Station VR i Windows Mixed Reality priv­lače pa­žnju ku­pa­ca. Uz ove uređaje po­dra­zu­me­va se sna­žna PC plat­for­ma u po­gle­du pro­ce­so­ra, gra­fičke kar­ti­ce i do­volj­nog bro­ja USB por­to­va, ili i­gračke kon­zo­le Play Station 4 i Play Station 4 Pro. Po­tre­ban je, na­rav­no, i so­ftver.

Be­at Sa­ber

Na prvom mes­tu lis­te na­la­zi se ova mu­zičko‑ri­tmička i­gra sa ak­tiv­nim ple­snim po­kre­ti­ma, slična ra­ni­jim i­gra­ma Audiosurf, Guitar Hero i Rock Band. Kre­ira­na je u stu­di­ju Beat Games (Če­ška) i po­drža­va­ju je headset uređaji Oculus Rift, HTC Vive i Play Station VR. U­ključuje ne­ko­li­ko pe­sa­ma sa četi­ri ili pet ni­voa te­ži­ne.

PCPress.rs Image

Beat Saber se de­fi­ni­tiv­no ne mo­že i­gra­ti u se­dećem po­lo­ža­ju, već za­hte­va pu­nu ak­tiv­nost. U skla­du s mu­zi­kom, pre­ma i­graču se ne­pre­ki­dno kreću ra­zličiti ša­blo­ni blo­ko­va u crve­noj ili pla­voj bo­ji. I­grač po­moću dva VR kon­tro­le­ra u­prav­lja dve­ma la­ser­ski ge­ne­ri­sa­nim sa­blja­ma, od ko­jih je le­va crve­ne a de­sna pla­ve bo­je. U skla­du s bo­jom, po­gađaju se i se­ku na­ila­zeći blo­ko­vi, a pra­vac sečenja de­fi­ni­še stre­li­ca (ima ih uku­pno osam).

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Spremite se za 5 najvećih tehnoloških trendova u 2023. godini

Pov­re­me­no se po­jav­lju­ju uput­stva da i­grač ne sme da seče blo­ko­ve, kao i pre­pre­ke u vi­du zi­do­va ko­je sa­gi­nja­njem tre­ba es­ki­vi­ra­ti ka­ko i­graču ne bi bi­la od­sečena gla­va. Sva­ka ak­ci­ja do­no­si po­ene, u za­vi­snos­ti od tačnos­ti sečenja (ugao, pra­vac, du­ži­na), a po­dra­zu­me­va se da pre­ma bro­ju bo­do­va pos­to­ji i lis­ta naj­bo­ljih.

Rick and Morty: Vir­tu­al Rick‑Ality

Na dru­goj po­zi­ci­ji je VR i­gra na­prav­lje­na po ani­mi­ra­noj se­ri­ji, čija se treća se­zo­na tre­nu­tno emi­tu­je u Ame­ri­ci. Te­ma i­gre, kao i se­ri­je, je­su avan­tu­re lu­dog naučni­ka Ri­ka Sančeza i nje­go­vog unu­ka Mor­ti­ja Smi­ta, ko­ji je su­šta su­pro­tnost svom de­di – izu­ze­tno mi­ran i sta­bi­lan dečak. Ma­to­ri, džan­gri­za­vi i čes­to pri­pi­ti naučnik na­pra­vio je klo­na svog unu­ka, ko­ji de­di i unu­ku po­ma­že u re­ša­va­nju naj­ra­zličiti­jih za­da­ta­ka, počev od po­prav­lja­nja ma­ši­ne za pra­nje ve­ša pa do po­prav­lja­nja sve­mir­skih bro­do­va. I­grač do­bi­ja ulo­gu je­dnog od klo­no­va.

PCPress.rs Image

I­gra Virtual Rick‑Ality je ra­zvi­je­na u Owlchemy Labs za PlayStation i Microsoft Windows plat­for­me. Ra­zvo­ju je po­mo­gao i koauto­r se­ri­je, Justin Roland. Po­ja­vi­la se a­pri­la 2017, a ver­zi­ja za PlayStation go­di­nu da­na ka­sni­je. O­dli­ku­je se bri­ljan­tnim tran­sfor­ma­ci­ja­ma o­kru­že­nja, pri čemu i­grač re­ša­va broj­ne pro­ble­me, pro­la­zi kroz por­ta­le u no­ve ču­dne di­men­zi­je, bo­ri se sa van­ze­malj­ci­ma… Za ova­ko a­trak­tiv­na VR is­kus­tva u ovoj i­gri po­tre­bno je ima­ti headset PlayStation VR, PlayStation ka­me­ru V2 i Movie Motion kon­tro­le­re.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Spremite se za 5 najvećih tehnoloških trendova u 2023. godini

Moss

Treće mes­to na lis­ti pri­pa­da kom­bi­no­va­nom žan­ru avan­tu­re i eni­gma­ti­ke, čiji je cre­ator Polyarc. I­gra se po­ja­vi­la u fe­bru­aru 2018, za Windows i Play Station plat­for­me i headset‑ove Oculus Rift, HTC Vive, Windows MR i Play Station VR. Na­me­nje­na je je­dnom i­graču, ko­ji pre­uzi­ma ulo­gu sim­pa­tične mi­ši­ce Quill. Ona pro­la­zi kroz ra­zličita baj­ko­vi­ta, ali i opa­sna o­kru­že­nja. Pri­tom joj se pos­tav­lja­ju ra­zličiti za­da­ci ko­je tre­ba re­ši­ti i broj­na is­ku­še­nja u su­ko­bu s ne­pri­ja­te­lji­ma (po­sle­dnji za­da­tak na kra­ju i­gre je da spa­se Quill‑inog uja­ka).

PCPress.rs Image

I­gra je vrlo za­bav­na, na­prav­lje­na u pre­le­pom baj­ko­vi­tom o­kru­že­nju s pu­no ma­što­vi­tih de­ta­lja, sjaj­nom mu­zi­kom i vi­zu­el­nim efek­ti­ma. I­grač je za­pra­vo u­ključen dvos­tru­ko u tok i­gre. Osim što pre­ko džoj­pe­da kon­tro­li­še kre­ta­nje i po­na­ša­nje glav­nog li­ka, mi­ši­ce Quill, on je is­tov­re­me­no i mis­te­ri­o­zni za­šti­tnik ko­ji kon­tro­li­še čita­vu sce­nu i in­ter­ve­ni­še u ri­zičnim si­tu­aci­ja­ma u ko­je Quill za­pa­dne.

Wipeout Ome­ga Col­le­ction

Među pet naj­bo­ljih iga­ra očeku­je se i je­dna „a­dre­na­lin­ska“ i­gra – trka. Ovo­ga pu­ta to je Wipeout Omega Collection, i­gra kre­ira­na za PlayStation VR headset. Ali, čak i ako i­grači ne­ma­ju to VR po­ma­ga­lo, mo­gu uži­va­ti u ovoj sjaj­noj i­gri na PlayStation 4 kon­zo­li, ma­da će is­kus­tvo sa VR‑om bi­ti sva­ka­ko kva­li­te­tni­je. Ra­zvi­li su je xDiv, Clever Beans i EPOS Game Studios, a prvi put se po­ja­vi­la u ju­nu 2017. go­di­ne.

PCPress.rs Image

Ovaj fu­tu­ris­tički trkački iza­zov mo­že i­gra­ti je­dan ili vi­še i­grača. Naj­no­vi­ja ver­zi­ja na­prav­lje­na je sa svim ele­men­ti­ma a­trak­tiv­nos­ti pret­ho­dnih iga­ra iz ove ko­lek­ci­je (Wipeout HD, Wipeout HD Fury, Wipeout 2048), ali ima i niz no­vih do­da­tnih ek­sklu­ziv­nih ele­me­na­ta – 26 re­ver­zi­bil­nih sta­za, 46 je­din­stve­nih vo­zi­la, broj­nih načina za i­gra­nje, bo­gat i­zbor pre­le­pe mu­zi­ke… U slučaju da se ko­ris­ti na kon­zo­li PS 4 Pro do­da­tna po­bolj­ša­nja su te­hno­lo­gi­je vi­so­kog di­na­mičkog ras­po­na (HDR) za bo­je, di­na­mička re­zo­lu­ci­ja (4K) i sli­ka sa 60 frej­mo­va u se­kun­di.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Spremite se za 5 najvećih tehnoloških trendova u 2023. godini

Clo­u­dlands VR Mi­ni­golf

Vi­so­ko mes­to na lis­ti pri­pa­da po­pu­lar­noj mi­ni‑golf i­gri – Cloudlands VR Minigolf, ovo­ga pu­ta sme­šte­noj na pre­kra­sno uređenom os­trvskom ar­hi­pe­la­gu i­znad o­bla­ka. Vir­tu­el­nu re­al­nost dočara­va Oculus Rift, HTC Vive, Oculus Go/Gear VR ili Google Daydream. I­gru je ra­zvio stu­dio Futuretown, a mo­že je i­gra­ti je­dan ili vi­še i­grača u na­dme­ta­nju da sa što ma­nje uda­ra­ca uba­ce lop­tu u ru­pu, i uz mo­gućnost kre­ira­nja plat­for­mi i de­lje­nje s dru­gim uče­sni­ci­ma.

PCPress.rs Image

Minigolf je po­ro­dična i­gra, vrlo kre­ativ­na i za­bav­na. Obu­hva­ta fan­tas­tično o­kru­že­nje sa 18 ru­pa, ko­je je po­de­lje­no i­zmeđu tri go­di­šnja do­ba – le­ta, je­se­ni i zi­me. Te­me su pri­la­gođene tim vre­men­skim u­slo­vi­ma. Sve se, na­rav­no, o­dvi­ja u vi­še ni­voa, a je­din­stve­nom VR is­kus­tvu do­pri­no­se mno­go­broj­na is­ku­še­nja – to­po­vi za i­zba­ci­va­nje lop­ti, plu­ta­jući mos­to­vi, pre­pre­ke ra­zne vrste…

Autor: Nadežda Veljković

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,