ASUS ROG Flow

Kako da pronađete ukradeni smartfon?

Mo­bil­ni te­le­fon je uvek s na­ma… Osim kad je­dnom pri­me­ti­mo da ni­je. I­zgu­blje­ni ili u­kra­de­ni te­le­fon pred­stav­lja o­zbilj­nu ne­vo­lju, ne sa­mo zbog tro­ška, već i zbog po­da­ta­ka ko­je smo na nje­mu drža­li. Srećom, An­dro­id omo­gućava pro­na­la­že­nje te­le­fo­na, a za pre­ci­zni­ju po­tra­gu tu su i do­da­tne a­pli­ka­cije.

shutterstock_145597207

Da bi­smo pro­na­šli te­le­fon u fi­zičkom sve­tu, naj­pre tre­ba da ga pro­nađemo u saj­ber sve­tu, to jest u pros­tran­stvi­ma In­ter­ne­ta. Da bi to bi­lo mo­guće, na te­le­fo­nu mo­ra bi­ti in­sta­li­ra­na od­go­va­ra­juća a­pli­ka­ci­ja. Ne­vo­lja je je­di­no u to­me što se te a­pli­ka­ci­je se­ti­mo ka­da je već ka­sno, to jest ka­da pri­me­ti­mo da je te­le­fon nes­tao. Srećom, auto­ri Android ope­ra­tiv­nog sis­te­ma mi­sli­li su i na ta­kve slučaje­ve, pa je u no­vi­je ver­zi­je im­ple­men­ti­ran od­go­va­ra­jući pro­gram za pro­na­la­že­nje uređaja, ko­ji je već u po­dra­zu­me­va­nom sta­nju ak­ti­van.
An­dro­id De­vi­ce Ma­na­ger (www.google.com/android/devicemanager) je ofi­ci­jel­ni ser­vis ko­ji omo­gućava da pro­ve­ri­te po­zi­ci­ju svog Android uređaja i da ko­mu­ni­ci­ra­te s njim pre­ko In­ter­ne­ta. U naj­je­dnos­tav­ni­jem slučaju, ka­da ste te­le­fon za­tu­ri­li neg­de u kući, upu­tićete Web browser va­šeg računa­ra na ovu a­dre­su, ulo­go­va­ti se ko­ris­teći Google Account za ko­ji je te­le­fon ve­zan, i on­da kli­knu­ti na Ring – te­le­fon će zvo­ni­ti svom sna­gom, čak i ako je u ne­kom Silent re­ži­mu. U slučaju da vam je te­le­fon u­kra­den, na ma­pi vi­di­te gde se on tačno na­la­zi, što mo­že­te sa­op­šti­ti po­li­ci­ji, ali i blo­ki­ra­ti uređaj ta­ko da kra­dlji­vac ne mo­že da pris­tu­pa va­šim po­da­ci­ma. Ako naj­zad dođete do za­ključka da je te­le­fon ne­pov­ra­tno i­zgu­bljen, mo­že­te da na­re­di­te pot­pu­no bri­sa­nje po­da­ta­ka sa nje­ga.

Privatnost i(li) bezbednost

Da bis­te kon­tro­li­sa­li pra­va Android Device Manager‑a na va­šem uređaju, o­tvo­ri­te Settings / Security / Device Administrators i pro­ve­ri­te da li je Android Device Manager ak­ti­van; ako ne že­li­te da na ovaj način te­le­fon bu­de dos­tu­pan s In­ter­ne­ta (sva­ko ko zna lo­zin­ku za vaš Gmail account će u sva­kom tre­nut­ku moći da vi­di gde ste), one­mo­gućite ovaj ser­vis. Po­što i even­tu­al­ni kra­dlji­vac te­le­fo­na na is­tom mes­tu mo­že da one­mo­gući praćenje, ve­oma je po­želj­no da te­le­fon za­ključate ak­ti­vi­ra­jući „ula­zni“ PIN ili pattern – po­se­ti­te Settings / Security / Screen Lock.
Ako o­zbilj­ni­je ra­zmi­šlja­te o si­gur­nos­ti svog uređaja, na vre­me in­sta­li­raj­te ne­ku od moćni­jih a­pli­ka­ci­ja za praćenje. O­zbi­ljan kan­di­dat je a­pli­ka­ci­ja An­dro­id Lost ko­ja je bes­pla­tna, s tim što se ne­ke zgo­dne fun­kci­onal­nos­ti plaćaju. Android Lost omo­gućava pro­na­la­že­nje i da­ljin­sku kon­tro­lu uređaja pre­ko In­ter­ne­ta ili, još lak­še, sla­njem SMS po­ru­ka. Među ra­znim op­ci­ja­ma pos­to­ji čak i mo­gućnost da ak­ti­vi­ra­te ka­me­ru i ta­ko u­sli­ka­te lo­po­va. Ma­da je naj­bo­lje da ovu a­pli­ka­ci­ju in­sta­li­ra­te i po­de­si­te na vre­me, mo­že­te je in­sta­li­ra­ti i na te­le­fo­nu ko­me vi­še ne mo­že­te da pris­tu­pa­te, po­što Google Play omo­gućava da­ljin­sku in­sta­la­ci­ju pro­gra­ma na uređaj.

Trag na mapi

Sle­deća mo­gućnost je Go­o­gle Maps Lo­ca­ti­on His­tory – iza­be­ri­te da­na­šnji dan u ka­len­da­ru i kli­kni­te na Show timestamps. Po­sle to­ga mo­že­te da klikćete na za­be­le­že­ne tačke i vi­di­te ku­da se vaš te­le­fon da­nas kre­tao. Naj­va­žni­je je što vi­di­te šta se de­ša­va­lo, što bi mo­glo upu­ti­ti na mes­ta na ko­ji­ma lo­pov čes­to bo­ra­vi a time i omo­gućiti na­dle­žni­ma da ga lak­še pri­ve­du prav­di i vra­te vaš uređaj.

Intex Srbija
Vre­di ra­zmi­šlja­ti i avan­gar­dno, pa se o­slo­ni­ti na cloud fun­kci­onal­nos­ti ko­je sva­ko­dnev­no ko­ris­ti­te. Re­ci­mo, ako je na va­šem uređaju in­sta­li­ran Drop­box i u nje­mu ak­ti­van Camera Upload, sva­ka na­prav­lje­na fo­to­gra­fi­ja se backup‑uje u cloudu. To se na­rav­no o­dno­si i na fo­to­gra­fi­je ko­je na­pra­vi lo­pov, pa ćete iz ne­ke od njih mo­žda vi­de­ti o ko­me se ra­di (sel­fi), a možda i gde se uređaj ot­pri­li­ke na­la­zi.
Sve ove po­dat­ke ni­smo na­ve­li sa­mo da bi­smo vam po­mo­gli u pro­na­la­že­nju u­kra­de­nih te­le­fo­na, već i da bi­smo opi­sa­li ko­li­ku pre­tnju pri­va­tnos­ti mo­bil­ni uređaj mo­že da pred­stav­lja – onaj ko zna va­šu Gmail lo­zin­ku zna sve o va­ma i va­šem kre­ta­nju! Ako se ne bo­ji­te krađe ali bri­ne­te za pri­va­tnost, ne­ke od ovih ser­vi­sa mo­že­te i da is­ključite, a sva­ka­ko pre­po­ručuje­mo da Gmail lo­zin­ka bu­de do­volj­no slo­že­na, da je do­bro za­pam­ti­te i još bo­lje čuva­te od ra­do­zna­lih očiju.

Dejan Ristanović

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: , ,