BIZIT plus

Mikroprinc: Qnap Turbo Station TS-109 Pro II NAS+server

Qnap-Turbo-Station-TS-109-Pro-II Da li i vi ima­te računar ko­ji ne ga­si­te jer vam glu­mi ser­ver? Qnap NAS uređaji u se­bi in­te­gri­šu ser­ver­ske a­pli­ka­ci­je za sko­ro sve što vam pa­dne na pa­met

NAS (Network Attached Storage) uređaji su spe­ci­ja­li­zo­va­ni računa­ri kod ko­jih je do­mi­nan­tan disk ve­li­kog ka­pa­ci­te­ta čijim re­sur­si­ma ko­ri­sni­ci pris­tu­pa­ju po­sred­stvom računar­ske mre­že, ali je u ovom slučaju taj in­te­gri­sa­ni računar „na­fi­lo­van“ mno­go­broj­nim ko­ri­snim do­da­ci­ma. Qnap TS‑109 Pro II je ka­rak­te­ris­tičan i po čvrstom kući­štu od alu­mi­ni­jum­ske le­gu­re, koje ne slu­ži sa­mo za me­ha­ničku za­šti­tu, već i kao hla­dnjak ko­ji o­dvo­di to­plo­tu iz unu­tra­šnjos­ti. Ven­ti­la­to­ri su na­mer­no izos­tav­lje­ni da bi se eli­mi­ni­sa­la bu­ka i sma­nji­la po­tro­šnja elek­trične ener­gi­je. Re­zul­tat – Turbo Station je sko­ro nečujan (je­di­nu bu­ku pra­vi sam hard disk), a po­tro­šnja je uvek ma­nja od 15 W, što ga čini o­dličnim i­zbo­rom za ser­ver.

Disk(ovi)

In­sta­la­ci­ja uređaja za­počinje pri­ključiva­njem hard dis­ka – u unu­tra­šnjos­ti kući­šta je le­ži­šte na­lik ono­me na kući­šti­ma računa­ra, o­prem­lje­no in­te­gri­sa­nim SA­TA ko­nek­to­rom. TS‑109 se pri­ključuje na lo­kal­nu mre­žu pre­ko je­dnog gi­ga­bit­nog Ethernet por­ta, a za ini­ci­jal­no po­de­ša­va­nje slu­ži pro­gramčić po ime­nu Qnap Finder ko­ji se in­sta­li­ra na računar. Ovaj so­ftver će pro­naći TS‑109 na mre­ži i pri­ka­za­ti vam nje­go­vu IP a­dre­su, na­kon čega se po­kreće ini­ci­jal­no po­de­ša­va­nje hard dis­ka, što mo­že da po­tra­je, na­ročito ako je disk većeg ka­pa­ci­te­ta. Po okončanju pro­ce­du­re biće vam po­nuđeno da ma­pi­ra­te ne­ko­li­ko mre­žnih dis­ko­va na računa­ru: svi oni su, za­pra­vo, de­lje­ni fol­de­ri na TS‑109 ko­ji slu­že za download ser­vi­se, Web ser­ver, mul­ti­me­di­jal­ni ser­ver, auto­mat­sko ko­pi­ra­nje USB dis­ko­va ili za op­šte po­tre­be ra­zme­ne da­to­te­ka na mre­ži.

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

Qnap-Turbo-Station-TS-109-Pro-IIaSa za­dnje stra­ne kući­šta se na­la­zi je­dan ek­ster­ni SA­TA ko­nek­tor na ko­ji se po po­tre­bi po­ve­zu­je do­dat­ni hard disk, čiji ka­pa­ci­tet mo­že­te ili da pri­dru­ži­te in­ter­nom dis­ku ili da ga po­ve­že­te u RA­ID kon­fi­gu­ra­ci­ju ra­di veće po­u­zda­nos­ti. Uređaj je o­prem­ljen i sa tri USB por­ta – dva sa za­dnje stra­ne se mo­gu is­ko­ris­ti­ti na isti način kao i ek­ster­ni SA­TA, dakle za po­ve­zi­va­nje spolj­nog dis­ka sa USB in­ter­fej­som, dok onaj sa pre­dnje stra­ne ima do­da­tnu za­nim­lji­vu fun­kci­ju. On omo­gućuje da se sa­držaj USB me­mo­ri­je (flash disk, di­gi­tal­na ka­me­ra, čitač kar­ti­ca i slično) ko­ja je na nje­ga pri­ključena pre­ba­ci na storage pri­tis­kom na sa­mo je­dan tas­ter. Sa­držaj se sni­ma u po­se­ban fol­der, a ka­da po­no­vi­te pos­tu­pak, TS‑109 će upo­re­di­ti USB me­mo­ri­ju sa ra­ni­jim fol­de­rom i ko­pi­ra­ti sa­mo ako je biolo pro­me­na sa­drža­ja. Ovaj NAS ra­di i kao print ser­ver, pa se pri­ključiva­njem štam­pača na USB port do­bi­ja mre­žni štam­pač ko­ji je dos­tu­pan svim ko­ri­sni­ci­ma u okolini.

Ser­ver za sve

Uređajem se upravlja kroz gra­fički in­ter­fejs Web browser‑a po­zi­vom iz po­me­nu­tog Qnap Finder‑a, što ne znači da ne mo­že­te da mu pris­tu­pi­te i iz sa­mog Web browser‑a, sa­mo ne za­bo­ra­vi­te da po­red IP a­dre­se oba­ve­zno une­se­te i ono http, kao i port 8080. U su­pro­tnom, mo­gla bi neočeki­va­no da „is­koči“ va­ša Web pre­zen­ta­ci­ja ko­ju ste pos­ta­vi­li na Web ser­ver u­građen u TS‑109.
Pos­tav­lja­nje Web ser­ve­ra za­hte­va izvezno zna­nje, pre svega o po­de­ša­va­nju IP a­dre­sa i por­to­va, a ako vam je In­ter­net pro­vaj­der do­de­lio di­na­mičku IP a­dre­su, pro­b­lem se da re­ši­ti pri­ja­vom na ne­ki besplatni di­na­mički DNS ser­vis. Ako se već po­tru­di­te da bu­de­te „vi­dlji­vi“ na globalnom In­ter­ne­tu, ni­je lo­še po­me­nu­ti i FTP ser­ver, kao i fun­kci­ju ko­jom ovaj NAS in­kre­men­tal­no ko­pi­ra sa­držaj dis­ka na dru­gi, uda­lje­ni NAS, re­pli­ci­ra­jući se ta­ko kroz mre­žu!

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

Rad sa fajl ser­ve­rom u lo­kal­noj mre­ži pru­ža i na­pre­dne fun­kci­je po­put do­de­lji­va­nja kvo­ta na dis­ku ra­zličitim ko­ri­sni­ci­ma, dok backup ser­ver auto­mat­ski pra­vi ko­pi­je va­žnog sa­drža­ja. Download ser­ver sa­mos­tal­no pre­uzi­ma na­ručeni sa­držaj sa In­ter­ne­ta kroz HTTP, FTP ili BitTorrent, a ovaj sves­tra­ni uređaj ra­di i kao media ser­ver, MySQL i iTunes ser­ver, a po­drža­va čak i rad sa IP ka­me­ra­ma za vi­deo‑nad­zor po­zna­ti­jih pro­i­z­vođača. Ma­lo li je?

Kontakt: Mikroprinc

PC Press #155, Mladen Mijatović

Facebook komentari: