Najbolji uređaji 2018. godine – Prenosivi računari

Noviteta na IT sceni ima mnogo – neke od njih smo s zadovoljstvom probali, neki drugi nisu ni stigli do domaćeg tržišta. Ipak, to ne znači da ih nismo pratili, pa ćemo ovom prilikom pokušati da kategorizujemo i ukratko predstavimo uređaje koji su privukli našu pažnju u poslednjih 12 meseci. Ovo svakako nije rang‑lista najboljih proizvoda, već neka vrsta rekapitulacije 2018. godine, uz pogled na ono što nas očekuje sledećih meseci…

PCPress.rs Image

Pre­no­si­vi računari

Lap­top računa­ri već du­go ima­ju pri­mat u trži­šnom ude­lu u o­dno­su na des­ktop va­ri­jan­te. Na trži­štu se po­ja­vi­lo za­is­ta mno­go mo­de­la, ali ni­su svi pos­ti­gli je­dnak us­peh. Iza­bra­li smo one ko­ji su se ne­kom od ka­rak­te­ris­ti­ka i­zdvo­ji­li iz go­mi­le.

Ap­ple Ma­cBo­ok Pro 15“ (2018) – Za­me­na za des­ktop

PCPress.rs Image

Sa op­ci­jom u­gra­dnje Intel Core i9 pro­ce­so­ra, 15‑inčni MacBook Pro pred­stav­lja je­dan od naj­moćni­jih pre­no­si­vih računa­ra da­na­šnji­ce, ko­ji bez ika­kvog pro­ble­ma mo­že da za­me­ni desktop. Po­zna­ti Retina e­kran na ovom mo­de­lu po­drža­va auto­mat­sko po­de­ša­va­nje tem­pe­ra­tu­re bo­ja, dok ga Radeon Pro Vega gra­fička kar­ta sa 4 GB me­mo­ri­je, kao i ve­li­ka ko­ličina me­mo­ri­je i skla­di­šnog ka­pa­ci­te­ta, čini o­dličnim i­zbo­rom za ren­de­ro­va­nje i edi­to­va­nje ve­li­kih mul­ti­me­di­jal­nih faj­lo­va. Na­rav­no, i ovaj računar kon­fi­gu­ra­bi­lan je go­to­vo u pot­pu­nos­ti, a u za­vi­snos­ti od kon­fi­gu­ra­ci­je, pro­men­lji­va je i ce­na, ko­ja ni u je­dnom slučaju ni­je ma­la. U „naj­na­bu­dže­ni­joj“ va­ri­jan­ti na ras­po­la­ga­nju su Core i9 pro­ce­sor, 32 GB RAM‑a, 4 GB SSD, a to mo­ra da se pla­ti.

Pročitajte i:  DOJ udara Apple najjače do sada

Ce­na: 2.799 – 6.699 do­lara

 

Dell XPS 13 (9370) – Ul­tra­por­ta­bil­ni lap­top

PCPress.rs Image

Pre­no­si­vi računar s e­kra­nom di­ja­go­na­le 13,3 inča i ma­se tek ne­što veće od 1 kg, uz fan­tas­tične per­for­man­se, ni­je sa­mo o­dlično sred­stvo za rad već i a­trak­ti­van mo­dni de­talj. Na ras­po­la­ga­nju je vi­še ko­lor­nih va­ri­jan­ti, ali i mo­de­la ko­ji u se­bi sa­drže ra­zličite har­dver­ske kom­po­nen­te. U­glav­nom, ko­ju god kon­fi­gu­ra­ci­ju da oda­be­re­te, do­bićete ve­li­ku ko­ličinu me­mo­ri­je, brz pro­ce­sor i pros­tran SSD, kao i e­kran ko­ji u naj­bo­ljoj va­ri­jan­ti do­la­zi u 4K re­zo­lu­ci­ji. Sve to Dell XPS 13 čini je­dnim od naj­po­želj­ni­jih i­zbo­ra u o­blas­ti ul­tra­la­kih pre­no­si­vih računa­ra.

Ce­na: 229.999 – 317.920 din.

 

HP Chro­me­bo­ok X2 – O­dvo­ji­vi Chro­me­bo­ok sis­tem

PCPress.rs Image

Kao prvi Chromebook sa o­dvo­ji­vim e­kra­nom, HP Chromebook X2 je na­pros­to mo­rao da se nađe na ovoj lis­ti. Iako je pu­no­krvni Chromebook lap­top, di­zaj­ni­ran je ta­ko da se je­dnos­tav­no mo­že pre­tvo­ri­ti u ta­blet. To je pos­ti­gnu­to ti­me što je kom­ple­tna elek­tro­ni­ka, za­je­dno s ba­te­ri­jom, spa­ko­va­na iza e­kra­na. I­zra­da je vrhun­ska, a i te­hničke spe­ci­fi­ka­ci­je ni­su za ba­ca­nje. E­kran je di­ja­go­na­le 12,3 inča u QHD re­zo­lu­ci­ji, računar po­kreće Intel Core m3 pro­ce­sor, po­se­du­je 4 GB RAM‑a i 32 GB pros­to­ra za po­dat­ke, a za­sno­van je na Chrome OS‑u.

Ce­na: 600 do­lara

 

Le­no­vo Yoga C930 – Hi­bri­dni lap­top

PCPress.rs Image

Kao i HP Chromebook X2, i Lenovo Yoga C930 je 2u1 računar. Za ra­zli­ku od HP‑a, Lenovo je ovaj lap­top na­me­nio po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma. To znači da je u pi­ta­nju pre­mi­jum pro­i­zvod za ko­ri­sni­ke ko­ji že­le kva­li­te­tan lap­top, ali i slo­bo­du da ga po­ne­kad ko­ris­te i kao ta­blet. Me­tal­no kući­šte računa­ra dos­tu­pno u vi­še bo­ja, op­ci­oni 4K e­kran, kao i o­dlična auto­no­mi­ja ba­te­ri­je, glav­ne su ka­rak­te­ris­ti­ke ovog kon­ver­ti­bil­nog lap­to­pa.

Pročitajte i:  Apple je najavio RCS podršku

Ce­na: 1.299 do­lara

 

Acer Spin 1 (SP111‑32N‑C2X3) – Lap­top za mase

PCPress.rs Image
Ako su pret­ho­dna dva računa­ra za većinu ko­ri­sni­ka pri­hva­tlji­vi sa­mo u do­me­nu ma­šta­nja, Acer Spin 1 mo­že­mo da na­zo­ve­mo zve­zdom u nis­kom ce­nov­nom se­gmen­tu lap­top računa­ra. A­gre­siv­na ce­nov­na po­li­ti­ka učini­la je ovaj „2u1“ računar, sa e­kra­nom ko­ji mo­že da se o­kre­ne prak­tično za 360 ste­pe­ni, izu­ze­tno a­trak­tiv­nom ku­po­vi­nom. Iako ni­je brzin­ski re­kor­der, Acer Spin 1 po­se­du­je ne­ke dru­ge kva­li­te­te. E­kran ose­tljiv na do­dir ima di­ja­go­na­lu 11,6 inča, dok ga 4 GB RAM‑a, 32 GB storage, Celeron N3350, Stylus olov­ka i Windows 10 OS čine upo­tre­blji­vim za ši­rok ras­pon po­slo­va. Sve to je spa­ko­va­no u do­pa­dlji­vo kući­šte s kva­li­te­tnom tas­ta­tu­rom i i­zdržlji­vom ba­te­ri­jom. U­krat­ko, o­dličan vi­še­na­men­ski računar ko­ji će bi­ti do­vo­ljan za obav­lja­nje ve­li­kog bro­ja ma­nje za­htev­nih po­slo­va.

Ce­na: 329 do­lara

 

Ra­zer Bla­de 15 – Na­me­njen i­gračima

PCPress.rs Image

Ul­trabrz, ul­tra­pre­no­siv, ul­tra­sna­žan. To su epi­te­ti ko­je mo­že­mo da pri­pi­še­mo naj­bo­ljem gej­ming lap­to­pu pred­stav­lje­nom u 2018. go­di­ni. No­va re­vi­zi­ja Razer Blade 15 lap­to­pa dos­tu­pna je u dve kon­fi­gu­ra­ci­je – mo­del s dual storageem (SSD + HDD) ili mo­del s moćni­jom gra­fi­kom. Kom­pak­tan di­zajn omo­gućava pos­tav­ku e­kra­na prak­tično od ivi­ce do ivi­ce, a za­je­dno sa o­sve­tlje­nom tas­ta­tu­rom os­tav­lja izu­ze­tno a­trak­ti­van uti­sak. Sve to je spa­ko­va­no u tan­ko alu­mi­ni­jum­sko kući­šte ko­je po di­men­zi­ja­ma vi­še pod­seća na po­slov­nu, a ne gej­ming ma­ši­nu.

Pročitajte i:  iPhone: Kad AI snima razgovore

Ce­na: 1.700 – 2.000 do­lara

 

Le­no­vo Thin­kpad X1 Car­bon (2018) – Za po­slov­ne ko­ri­snike

PCPress.rs Image

Još je­dan lap­top ko­ji „gađa“ po­slov­ne ko­ri­sni­ke. Lenovo Thinkpad X1 je šes­ta ge­ne­ra­ci­ja ul­tra­la­kog i ul­tra­moćnog po­slov­nog računa­ra. O­dli­ku­je ga a­trak­ti­van, a opet pre­po­zna­tljiv Lenovo di­zajn u ko­ji je uka­lu­plje­na ve­li­ka ko­ličina me­mo­ri­je, vrhun­ski pro­ce­sor naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je, o­dlična ba­te­ri­ja i kva­li­te­tan e­kran vi­so­ke re­zo­lu­ci­je. Na ras­po­la­ga­nju su ra­zličite va­ri­jan­te, sa 8 GB ili 16 GB me­mo­ri­je, kao i sa SSD‑om od 128 GB do 1 TB.

Ce­na: 237.690 – 336.000 di­nara

 

Dell Pre­ci­si­on 5530 – Mo­bil­na ra­dna sta­nica

PCPress.rs Image

Mo­žda i­zgle­da kao lap­top, ali Dell Precision 5530 u su­šti­ni je moćna pre­no­si­va ra­dna sta­ni­ca ko­ju (mo­že da) po­kreće šes­to­je­zgar­ni Xeon pro­ce­sor. Računar o­dli­ku­je fan­tas­tičan di­zajn, o­dličan e­kran, ve­li­ka auto­no­mi­ja, brza me­mo­ri­ja i ja­ka gra­fi­ka. Dell je ov­de po­ka­zao ka­ko u je­dan ta­nak i la­ko pre­no­siv računar mo­že da se spa­ku­je sna­ga bez kom­pro­mi­sa.

Ce­na: 1.389 – 2.829 do­lara

Facebook komentari: