ePlaneta

Opremite se za letovanje

Spa­ko­va­li ste kos­tim, čet­ki­cu za zu­be i omi­lje­ni pro­bi­otik i sprem­ni ste da se oti­sne­te u le­tnju avan­tu­ru. Ali, ka­kav bis­te vi bi­li ge­ek da po­red no­te­bo­ok-a ili ta­ble­ta ne po­ne­se­te i još po­ne­ki ge­džet? De­lo­vaćete pa­me­tno, što će vam na pla­ži pu­noj zgo­dnih star­le­ta bi­ti naj­jači adut. Evo na­ših pre­dlo­ga, a vi ako se još nečeg se­ti­te…

1. Gri­ffin Crayola Di­gi­Tools Ul­tra Pack

4. Griffin Crayola DigiTools Ultra Pack

De­ca ko­joj je do­sa­dno na le­to­va­nju su naj­veći i­zvor frus­tra­ci­ja za ro­di­te­lje. Uko­li­ko po­se­du­je­te iPad, ne­moj­te pro­pus­ti­ti da po­ne­se­te i kom­plet mi­ni‑ala­ta za crta­nje i mo­de­lo­va­nje po e­kra­nu. De­ca će bi­ti odu­šev­lje­na a vi ćete moći da se opus­ti­te!
cena: 5,790.00 di­nara
www.sis­te­mi.rs

2. Be­ats Pill Black zvučnik

Beats Pill Black
Beats Pill Black

Ne do­zvo­li­te da vam o­dmor na pla­ži prođe bez mu­zi­ke i do­brog beat‑a! Beats Pill – la­ga­ni, be­žični i gla­sni zvučnik do­neće vam no­vu di­men­zi­ju uži­va­nja na pla­ži. Mo­že se po­ve­za­ti sa bi­lo ko­jim Bluetooth uređajem, a vas os­tav­lja da uži­va­te uz omi­lje­nu mu­zi­ku i ri­tam ta­la­sa.
Cena: 16,499.00 di­nara
www.sis­te­mi.rs

Pročitajte i:  Alarmantni propust u bezbednosti Android TV uređaja može dovesti do ugrožavanja vaše Gmail adrese

3. Dro­id Mon­ster A31 Ste­alth Android za TV

Droid-Monster-A31-Stealth-elektrodataAko vam je ho­tel­ski te­le­vi­zor „ne­pa­me­tan“ i emi­tu­je sa­mo pro­gra­me na ne­ra­zum­lji­vim je­zi­ci­ma i ho­tel­ski pro­mo­tiv­ni pro­gram, la­ko ga mo­že­te „umu­dri­ti“ uz Droid Monster A31 Stealth. Do­volj­no vam je sa­mo ma­lo In­ter­ne­ta i do­bi­ja­te pra­vi Android TV, a na nje­mu Facebook, Skype, YouTube…

4. World Tra­vel set za putovanja

Apple World Travel Adapter Kit

Ka­da ste „pre­ko“, je­dna od naj­većih bri­ga je – ka­ko na­pu­ni­ti Apple uređaje. Ofi­ci­jel­ni World Travel Adapter Kit ele­gan­tno ot­kla­nja i ovu bri­gu – opu­šte­no ćete na­pu­ni­ti vaš iPad, iPhone, iPad i Mac kad god po­že­li­te i gde god po­že­li­te. Možete ga naručiti putem sajta ili kupiti u showroom-u u Hotelu Jugoslavija.
cena: 5,690.00 di­nara
www.sis­te­mi.rs

5. Gar­min VIRB ELI­TE ak­ci­ona ka­mera
mg-01-lg

Ak­ci­ja – zar ni­je to ono što pred­stav­lja su­šti­nu le­tnjeg pro­vo­da? Da­ni za pamćenje i 1080p kva­li­tet sni­ma­ka sa GPS sen­zo­rom  i vo­do­ot­por­nim kući­štem, ko­ja će za sva vre­me­na sačuva­ti le­tnje tre­nut­ke.
cena: 52.500,00 di­na­ra
www.na­vis­hop.rs

6.Gar­min Nu­vi 66 LM EU navigacija

Pročitajte i:  Garmin dodaje aplikaciju YouTube Music na korisničke zglobove

66 LM mg-02-lg

Na­vi­ga­tor za sve vo­zače ko­ji že­le si­gur­no i udo­bno pu­to­va­nje: uži­vaj­te u e­kra­nu di­ja­go­na­le 6“, sa ja­snim i pre­gle­dnim uput­stvi­ma i oba­ve­šte­nji­ma duž ru­te kre­ta­nja. U ce­nu su u­ključene ma­pe čita­ve Ev­ro­pe, sa do­ži­vo­tnim bes­pla­tnim ažu­ri­ra­njem pre­ko In­ter­ne­ta. I in­ter­fejs je pre­ve­den na srpski je­zik.
cena: 30.000,00 di­na­ra
www.na­vis­hop.rs

7. Za­šti­ta za iUređaj
iuredjaji
Pe­sak, mo­re i sun­ce mo­gu o­zbilj­no na­udi­ti va­šem mo­bil­nom lju­bim­cu, bez ob­zi­ra na ste­pen va­še pa­žlji­vos­ti. Uvek je bo­lje sprečiti ne­go lečiti, pa pre­dla­že­mo da ni­ka­ko ne za­bo­ra­vi­te za­šti­tne fu­tro­le za iPhone i iPad ko­je će sprečiti sva­ku even­tu­al­nu šte­tu. Do­bri kan­di­da­ti su Survivor for iPad Air i Griffin Survivor Waterproof + Catalyst for iPhone 5/5S.
cena: 6,890.00 di­na­ra
www.sis­te­mi.rs

Nadamo se da su vam se naši predlozi dopali, a više predloga možete pronaći u letnjem dvobroju PC Press-a koji se može naći na kioscima od 1. jula do 1. septembra

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,