PC Press Studio

Pakom: Sonic Gear 2.1 sistemi

PCPress-SonicaGear-Armaggedon Iz kom­pa­ni­je So­nic Ge­ar su nam sti­gla tri ne­obična 2.1 kom­ple­ta. Da li oni po kva­li­te­tu zvu­ka mo­gu da se bo­re sa sve o­štri­jom kon­ku­ren­ci­jom? — Nebojša Rašković

Sonic Gear je ne­dav­no pred­sta­vio veći broj no­vih mo­de­la, a mi smo is­pro­ba­li tri. Prvi je kom­plet Ar­mag­ged­don V i spa­da u kućne mul­ti­me­di­jal­ne sis­te­me. I­zgle­dom ne odu­zi­ma dah, ali nas je pri­ja­tno i­zne­na­dio kva­li­te­tom i­zra­de i zvu­ka. Armaggeddon V je na­prav­ljen od drve­ta i sas­to­ji se od ve­li­kog ba­sa i dva ma­la sa­te­li­ta. U kla­si 2.1 sis­te­ma do sa­da ni­smo ima­li pri­li­ku da sre­tne­mo o­zbilj­ni­ji bas, dok su sa­te­li­ti za naš ukus dos­ta la­ga­ni. Sve o­snov­ne kon­tro­le su i­zve­de­ne di­rek­tno na subwoofer‑u, a ra­di lak­šeg u­prav­lja­nja jačinom zvu­ka pos­to­ji i ma­li Volume po­ten­ci­ome­tar, čija se in­te­rak­ci­ja sa sis­te­mom obav­lja pre­ko ka­bla. Armaggeddon V se na svim tes­to­vi­ma po­ka­zao kao do­bro o­dme­ren 2.1 sis­tem u o­kvi­ru svo­je kla­se. Sa nje­ga je pri­ja­tno slu­ša­ti mo­der­nu mu­zi­ku du­bo­kih ba­so­va, kao i kla­sičnu, gde se po na­šem mi­šlje­nju naj­bo­lje po­ka­zao.

Pročitajte i:  Top50 2023: Glasajte za nagradu Pobednik publike, najbolje mesto na internetu u 2023.

PCPress-SonicaGear-ApocalypxAko ste u po­tra­zi za ma­lim, ali moćnim 2.1 sis­te­mom, on­da oba­ve­zno o­slu­šnite je­dan od tre­nu­tno naj­bo­ljih Sonic Gear‑ovih kom­ple­ta A­po­calypx A8x, ko­ji je spe­ci­fičan po to­me što ima va­ku­um­sku lam­pu, čija je o­snov­na na­me­na da obe­zbe­di pri­ro­dni­ju re­pro­duk­ci­ju ba­sa. Zbog nje ne­ma po­tre­be za u­gra­dnjom o­grom­nih i te­ških ma­gne­ta, što auto­mat­ski im­pli­ci­ra ma­nje di­men­zi­je sa­mog sis­te­ma. Lam­pa sve­tli pla­vo ka­da su zvučni­ci ak­tiv­ni i to de­lu­je ve­oma a­trak­tiv­no, na­ročito u zam­račenoj pros­to­ri­ji, pa smo si­gur­ni da će mno­gi­ma i­zma­mi­ti u­zda­he. Za ra­zli­ku od mo­de­la Armaggeddon V, kod ovog re­še­nja se su­srećemo sa ne­što većim sa­te­li­ti­ma, ko­ji su pri­me­tno bo­lje i­zra­de i di­zaj­ni­ra­ni su u skla­du sa pra­tećim subwoofer‑om. Kom­plet smo tes­ti­ra­li la­kim i te­škim no­ta­ma i u oba slučaja smo sa­svim za­do­volj­ni kraj­njim re­zul­ta­tom, zbog čega Apocalypx A8x pre­po­ručuje­mo ne­što za­htev­ni­jim ko­ri­sni­ci­ma.

PCPress-SonicaGear-i-Steroid Za kraj smo os­ta­vi­li naj­lep­ši kom­plet – i‑Ste­ro­id 1. Na prvi po­gled de­lu­je kao da je i­zrađen od plas­ti­ke, ali je kon­struk­ci­ja od drve­ta, a zbog a­trak­tiv­ni­jeg i­zgle­da drvo je pre­svučeno glossy plas­ti­kom, ko­ja je te­ška za o­drža­va­nje i la­ko mo­že da se i­zgre­be. Kao i pret­ho­dni mo­del, ima va­ku­um­sku lam­pu, do­du­še ne­što ma­njih de­men­zi­ja, ali do­volj­nih da se do­bi­je pro­do­ran i kris­tal­no ja­san zvuk. O­blik ba­sa pod­seća na ple­jer iPod Classic – čak su i u­prav­ljačke ko­man­de or­ga­ni­zo­va­ne kao kod nje­ga. Sa­te­li­ti ta­kođe pra­te iPod di­zaj­ner­ski kon­cept i re­la­tiv­no su ma­li, ali da­ju kva­li­te­tan zvuk. Sonic Gear i‑Steroid 1 do­la­zi u pa­ko­va­nju s da­ljin­skim u­prav­ljačem i par za­nim­lji­vih do­da­ta­ka ko­ji uži­va­nje u mu­zi­ci mo­gu po­dići na vi­ši ni­vo. Ce­na ovog kom­ple­ta je u ran­gu sa Apocalypx A8x.sis­te­mom

Pročitajte i:  10 godina platforme za dobre i tradicionalne recepte - Recepti i Kuvar Online

PCPress-SonicaGear-tablewww.pakom.com

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,