PC Press: Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-157-Office2010-2-Access A­ccess 2010 no­si te­ret po­tre­be za rešava­njem broj­nih suštin­skih pro­ble­ma; hoće li us­pe­ti?

Dragan Grbić

Naj­pro­da­va­ni­ja ba­za po­da­ta­ka za podršku u po­slo­va­nju ma­njeg i sre­dnjeg obi­ma u ver­zi­ji 2007 je ini­ci­jal­no do­ne­la mno­go pro­ble­ma. Pro­fe­si­onal­nim pro­gra­me­ri­ma i­zme­ne u in­ter­fej­su ni­su po vo­lji. Be­ležimo ve­li­ki broj za­hte­va upućenih Microsoft‑u u ko­me se traži ba­rem op­ci­ja da ko­ri­snik Access‑a sam bi­ra i­zgled in­ter­fej­sa, ta­ko da se ri­bo­ni mo­gu za­me­ni­ti sis­te­mom me­ni­ja; tom za­hte­vu ni­je udo­vo­lje­no. Sličan pro­blem pro­gra­me­ri ima­ju i sa na­vi­ga­ci­onim o­knom: čim pos­to­ji više ba­za gde sva­ka sadrži veći broj o­bje­ka­ta, pro­gra­mer mo­ra da pam­ti ka­ko se ko­ji o­bje­kat tačno zo­ve. Kom­pa­ti­bil­nost ba­za po­da­ta­ka kroz ver­zi­je pro­gra­ma ne bi sme­la da se do­vo­di u pi­ta­nje, a tu se Access 2007 po­ka­zao loše. Za­to značajan broj pro­gra­me­ra i da­lje ko­ris­ti Access 2003 za kre­ira­nje ba­za.

I­zrečene kri­ti­ke na­go­vešta­va­ju ka­kva su očeki­va­nja od Microsoft Access‑a 2010: ova ver­zi­ja mo­ra da reši pro­ble­me koje su smetali korisnicima. Na stra­nu očeki­va­nje fun­kci­onal­nog na­pret­ka, jer je dug spi­sak oso­bi­na ko­je pro­gra­me­ri i na­pre­dni ko­ri­sni­ci du­go očeku­ju. Međutim, re­al­na sa­zna­nja o tim no­vos­ti­ma je sa­da bi­lo ne­mo­guće do­bi­ti; mo­raćemo da čeka­mo još ne­ko vre­me da bi­smo dočekali od­go­vo­re. Umes­to to­ga, pre­gle­da­li smo sa­mo oči­gle­dne no­vos­ti; na o­sno­vu njih, može se reći da je fun­kci­onal­ni na­pre­dak makar de­li­mičan.

Pročitajte i:  Koliko košta AI superkompjuter?

Na ni­vou ta­be­la za­pažamo no­vo du­gme Manage Table Events na ri­bo­nu. U sa­dej­stvu sa ma­kro pro­gra­mom, sa­da je mo­guće ta­be­li pri­družiti i­zve­sne do­gađaje, a za­tim pro­gram­ski uređiva­ti sadržaje. Pret­pos­tav­ka za nas­ta­nak ove fun­kci­je jeste ta da su ne­ki ko­ri­sni­ci sklo­ni da uređuju po­dat­ke na ni­vou ta­be­le, što u pro­gram­ski kon­tro­li­sa­nom o­kruženju može da do­ve­de do ra­znih pro­ble­ma. Re­ci­mo, ko­ri­snik ne bi smeo da ima pris­tu­pa re­la­ci­onim po­lji­ma ta­be­le, jer ručna i­zme­na može da sruši čitav sis­tem re­la­ci­ja u ba­zi. Do­gađaji na ni­vou ta­be­le će do­zvo­li­ti za­htev ko­ri­sni­ka za di­rek­tnim pris­tu­pom ta­be­li, ali ovog pu­ta u kon­tro­li­sa­nim u­slo­vi­ma.

Pre­gle­dom ri­bo­na na­ila­zimo na pa­le­tu Application Parts ko­ja sadrži op­ci­je Details, Multiply, Notes i Tasks, čiju pra­vu upo­tre­bnu vre­dnost ni­smo mo­gli da u­tvrdimo jer op­ci­je ni­su bi­le fun­kci­onal­ne u test ba­za­ma. Na kar­ti­ci External Data pos­to­ji no­vo du­gme Web Service: kli­kom na nje­ga o­tva­ra se pa­nel ko­ji traži da de­fi­nišete tip po­ve­zi­va­nja. Ka­ko je i ova op­ci­ja tre­nu­tno ne­fun­kci­onal­na, os­ta­je da na­gađamo da li će ko­načno bi­ti mo­guć lak uvoz po­da­ta­ka sa o­dređenih Web saj­to­va, što je odav­no i­zrečen za­htev. Re­al­no je da očeku­je­mo da­le­ko bo­lju in­te­rak­ci­ju sa Web sadržaji­ma, jer su o­dređeni kon­ku­ren­tski pro­i­zvo­di u to­me da­le­ko o­dma­kli. Bi­lo bi zgo­dno da po­da­ci sa ne­kog saj­ta mo­gu la­ko da se pre­ne­su u lo­kal­nu ba­zu ra­di ar­hi­vi­ra­nja, evi­den­ci­je, brze pre­tra­ge i ana­li­ze tren­do­va. To odav­no više ni­je pi­ta­nje mo­de, već pre­ke po­tre­be za in­te­gra­ci­jom po­slov­nih a­pli­ka­ci­ja sa sadržaji­ma na In­ter­ne­tu.

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

Da ne bu­de sve baš ne­ga­tiv­no: ma­kro je­zik, za ko­ji se ra­ni­je mi­sli­lo da će pot­pu­no nes­ta­ti, zna­tno je una­pređen. Pro­gra­mi­ra­nje je dosta olakšano upo­tre­bom no­vog načina pri­ka­za ma­kroa u režimu di­zaj­na, ta­ko da se po i­zgle­du pri­bližava VBA pro­gra­mi­ra­nju, dok je pri­kaz na­red­bi lo­gički gru­pi­san i vi­zu­el­no i­zdvo­jen ka­da obe­ležite na­red­bu, a sve op­ci­je oda­bra­ne na­red­be su la­ko dos­tu­pne. Sve ras­po­ložive na­red­be su gru­pi­sa­ne i hi­je­rar­hij­ski pri­ka­za­ne u o­knu Action Catalog na de­snoj stra­ni ra­dne površine.

Pri di­zaj­ni­ra­nju i­zvešta­ja be­ležimo nekoliko no­vih op­ci­ja: re­ci­mo, la­ko ćete ume­tnu­ti bro­jač stra­ni­ce u izveštaj; i­zgled i­zvešta­ja ćete brzo pro­me­ni­ti me­nja­jući te­mu…

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Pročitajte i:  Microsoft Edge dobija AI opciju za prevođenje videa u realnom vremenu


Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,