PC Press: All about “digital Eve”…

PCPress-allabouteve U dav­na vre­me­na na­šim do­mo­vi­ma su su­ve­re­no vla­da­li VHS vi­deo‑ri­kor­de­ri. Od ta­da smo da­le­ko o­dma­kli – da­na­šnji cen­tri za za­ba­vu su čvrsto in­te­gri­sa­ni sa računar­skim mre­ža­ma i In­ter­ne­tom. Tu na sce­nu stu­pa Eva 9150

Da li se po­ne­kad za­pi­ta­te oko kog uređaja se da­nas o­kreće za­bav­ni audio i vi­deo svet u na­šem do­mu? PC kao me­di­ja cen­tar? Sa­mo u­slov­no, jer pos­to­ji ve­li­ki broj ko­ri­sni­ka za ko­je sve što po­dra­zu­me­va ku­cka­nje po tas­ta­tu­ri i klik­ta­nje mi­šem ni­je vre­dno tru­da i oni se ni­ka­da neće o­dreći fo­te­lje i da­ljin­skog u­prav­ljača – oni tra­že „ma­lu crnu ku­ti­ju“ ko­jom se la­ko u­prav­lja.

Eva 9150 je u­pra­vo to – po­moću nje mo­že­te da re­pro­du­ku­je­te fil­mo­ve, sli­ke i mu­zi­ku u go­to­vo svim po­pu­lar­nim di­gi­tal­nim for­ma­ti­ma. Ovaj mul­ti­me­di­jal­ni ple­jer je o­prem­ljen in­ter­nim hard‑dis­kom ka­pa­ci­te­ta 500 GB, a i­zbor me­di­ju­ma je ši­rok, jer Eva 9150 pris­tu­pa sa­drža­ji­ma na računa­ri­ma u lo­kal­noj mre­ži, NAS uređaji­ma ili USB dis­ko­vi­ma. Tu je i mo­gućnost di­rek­tnog pris­tu­pa po­pu­lar­nim Online ser­vi­si­ma: YouTube, Flickr, In­ter­net ra­diostri­ming i ra­zni WEBcast TV ser­vi­si. Ova­kvi snim­ci i­zgle­da­ju mno­go bo­lje ne­go što bi se očeki­va­lo: na TV e­kra­nu stan­dar­dne de­fi­ni­ci­je čak i naj­go­ri snim­ci sa YouTube‑a su upo­re­di­vi sa pro­sečnim ko­pi­ja­ma iz vi­deo klu­bo­va u zla­tnim da­ni­ma VHS‑a. Ne zna­mo da li je za to za­slu­žna Eva ili je­dnos­tav­no ni­smo ni sve­sni ko­li­ko loš e­kran ima­ju svi ti sta­ri SD te­le­vi­zo­ri.

Pročitajte i:  Jednostavan, pouzdan i cenovno pristupačan video-nadzor

PCPress-SionNet-Eva-9150 Eva se je­dnos­tav­no po­ve­že sa te­le­vi­zo­rom ko­ji za­tim pre­ba­ci­te na ek­ster­ni ulaz. Na­kon to­ga se na e­kra­nu pri­ka­zu­je Wizard ko­jim se u­prav­lja po­moću da­ljin­skog u­prav­ljača. Wizard će pos­ta­vi­ti pi­ta­nje i o vrsti e­kra­na i in­ter­fej­sa na te­le­vi­zo­ru, a na ras­po­la­ga­nju su SCART, kom­po­nen­tni i kom­po­zi­tni vi­deo, kao i HDMI. HD e­kra­ni se mo­gu po­ve­za­ti i pre­ko HD kom­po­nen­tnog ula­za. Ovaj ple­jer tre­ba i um­re­ži­ti – po­ve­ži­te kabl na kućni ru­ter i pre­pus­ti­te DHCP‑u do­de­lu a­dre­sa i os­ta­le za­mor­ne stva­ri, a Eva će na kra­ju sa­ma tes­ti­ra­ti In­ter­net ve­zu. Iako se ini­ci­jal­no po­ve­zi­va­nje na mre­žu obav­lja po­moću ka­bla, Eva je o­prem­lje­na be­žičnim in­ter­fej­som sa in­te­gri­sa­nim an­te­na­ma, pa na kra­ju mo­že­te da u­klo­ni­te ka­blo­ve i po­ve­že­te se na kućni WiFi – ovo je zgo­dno ako je te­le­vi­zor da­le­ko od naj­bli­žeg pri­ključka za In­ter­net, a že­li­te da i­zbe­gne­te bu­še­nje zi­do­va i ka­blo­ve ko­ji sku­plja­ju pra­ši­nu po u­glo­vi­ma.

Da bi se olak­šao po­sao ma­nje upućenim ko­ri­sni­ci­ma, pro­i­zvođači kućne WiFi o­pre­me čes­to nu­de ne­ke proprietary sis­te­me za je­dnos­tav­no us­pos­tav­lja­nje krip­to­va­ne ve­ze sa kli­jen­tskim uređaji­ma, pa ni NetGear ni­je izu­ze­tak. Ako ima­te NetGear ru­ter sa tzv. Push’n’Connect fun­kci­jom, Eva će bi­ti po­ve­za­na auto­mat­ski. U su­pro­tnom – idi­te u Advancedme­ni, pre­tra­ži­te etar, oda­be­ri­te svo­ju kućnu mre­žu sa spis­ka i une­si­te svoj ključ za pris­tup.

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop

Na kra­ju pre­os­ta­je da in­sta­li­ra­te pra­teći so­ftver na ne­ki od računa­ra u kućnoj mre­ži – on će auto­mat­ski pro­naći ple­jer i sve os­ta­le NetGear uređaje iz Entertainer se­ri­je, kao i fol­de­re sa mul­ti­me­di­jal­nim sa­drža­ji­ma na računa­ru. Na­kon par se­kun­di na TV e­kra­nu ćete ima­ti spi­sak svrstan po ka­te­go­ri­ja­ma: vi­deo, mu­zi­ka, fo­to­gra­fi­je, In­ter­net ka­na­li i ne­što po ime­nu PC access: in­te­re­san­tna op­ci­ja za pris­tup računa­ru pre­ko TV e­kra­na i da­ljin­skog u­prav­ljača u Remote Desktop sti­lu. Ko­pi­ra­nje sa­drža­ja sa računa­ra na in­ter­ni hard disk se ta­kođe obav­lja kroz ovu ko­ri­sničku a­pli­ka­ci­ju.

Eva 9150 je do­bro in­te­gri­sa­na u mre­žno o­kru­že­nje. Po­red ba­ra­ta­nja sa mul­ti­me­di­jal­nim da­to­te­ka­ma u kućnoj mre­ži, tu su i razme ko­ri­sne si­tni­ce po­put sis­te­ma za ra­zme­nu po­ru­ka ko­jim se sa ple­je­ra ili sa računa­ra mo­že po­sla­ti krat­ka tek­stu­al­na po­ru­ka na os­ta­le računa­re i NetGear Entertainer uređaje u mre­ži. Ako ima­te vi­še od je­dnog ple­je­ra u kući, op­ci­ja Follow Me vam omo­gućuje da, re­ci­mo, počne­te da gle­da­te film u dnev­noj so­bi, a za­tim da pređete u spa­vaću i ta­mo nas­ta­vi­te tamo gde ste stali.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

PC Press #157, Mladen Mijatović

SionNet: Digital Eve 9150

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,