Računari i Galaksija

PC Press: audio plejeri – Banshee

PCPress-banshee O­sno­va Banshee pris­tu­pa re­pro­duk­ci­ji mu­zi­ke je rad sa audio‑ko­lek­ci­jom. Sa­držaj la­ko mo­že­te slo­ži­ti po i­zvođačima i al­bu­mi­ma, a oda­tle mo­že­te za­početi i re­pro­duk­ci­ju. Do­du­še, ta­da ste o­gra­ničeni na je­dan ili sve al­bu­me o­dređenog i­zvođača. Pe­sme la­ko mo­že­te do­da­va­ti u spi­sak za re­pro­duk­ci­ju, kao i u plej­lis­te ko­je že­li­te da sačuva­te, oce­nji­va­ti ih… Ako ste po­ve­za­ni na In­ter­net, do­bićete i pre­po­ru­ku sa spis­kom sličnih i­zvođača.

Banshee omo­gućava ri­po­va­nje audio CD‑ova, kao i re­za­nje uz po­moć ne­kog od pro­gra­ma in­sta­li­ra­nog na vaš računar (u na­šem slučaju Brasero). Rad sa vi­deo‑kli­po­vi­ma ni­je na is­tom ni­vou; ko­lek­ci­ja se pri­ka­zu­je kao spi­sak faj­lo­va, ali je re­pro­duk­ci­ja o­dlična, uz je­dnu ma­nu – pro­gram ne pre­po­zna­je ti­tlo­ve.

Ovaj pro­gram je sko­ro sav­ršen audio‑ple­jer ko­jem su vi­deo‑fun­kci­je čist bo­nus.

GNU-logo Apple-logo  

www.ban­shee‑pro­ject.org

Play IT again…

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: , ,