Računari i Galaksija

PC Press: audio plejeri – foobar2000

PCPress-foobar2000 Iako na prvi po­gled ne obećava mno­go (ne­dos­ta­je mu sva šmin­ka ko­ju ima­ju dru­gi pro­gra­mi), foobar2000 je o­dlično re­še­nje za re­pro­duk­ci­ju mu­zi­ke po­što nu­di sko­ro sve po­tre­bne op­ci­je u pa­ke­tu ko­ji je je­dnos­ta­van za ko­rišćenje. Ako vam je i­zgled ipak bi­tan, foobar se mo­že do­te­ra­ti ko­rišćenjem skin‑ova. Ne­dos­ta­je op­ci­ja za sni­ma­nje dis­ko­va i ne­ke na­pre­dne mo­gućnos­ti or­ga­ni­zo­va­nja mul­ti­me­di­jal­ne bi­bli­ote­ke, ali mno­gim ko­ri­sni­ci­ma ta­kve stva­ri ni­su va­žne.

Na In­ter­net fo­ru­mi­ma su se vo­di­le dis­ku­si­je da li foobar, zbog svo­je ar­hi­tek­tu­re i op­ci­ja za de­ko­di­ra­nje, zvuči bo­lje ne­go Winamp i dru­gi pro­gra­mi – iako je u te­ori­ji ovo mo­guće, u prak­si se ra­zli­ke ne pri­mećuju. Sis­tem­ski za­hte­vi su ma­nji ne­go kod dru­gih pro­gra­ma, a mo­že se ko­ris­ti­ti u o­bli­ku por­tabl in­sta­la­ci­je ko­ja sva po­de­ša­va­nja čuva u fol­de­ru sa pro­gram­skim da­to­te­ka­ma, pa ga mo­že­te star­to­va­ti sa USB dis­ka.

Za­nim­lji­vo je da je pro­gra­mer ko­ji sto­ji iza pro­gra­ma foobar2000 ne­kad ra­dio za kom­pa­ni­ju Nullsoft na ra­zvo­ju do­da­ta­ka za Winamp.

Windows-logo    

www.fo­obar2000.org

Pročitajte i:  10 godina platforme za dobre i tradicionalne recepte - Recepti i Kuvar Online

Play IT again…

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,