BIZIT plus

PC Press: Fuji S100fs

PCPress-Fuji_S100fs_0028 Iako su pro­šle već tri go­di­ne od Fujifilm‑ovog o­dva­žnog pro­mo­vi­sa­nja kon­cep­ta ko­ji će pre­mos­ti­ti jaz i­zmeđu kom­pak­tnih i DSLR apa­ra­ta, iako su u tom pe­ri­odu S9500 i S9600 po­bra­li mno­ge na­gra­de i ne­zva­nično se­bi pri­gra­bi­li ti­tu­lu naj­bo­ljeg što mo­že­te na­ba­vi­ti a da ni­je DSLR, Fujifilm je os­tao pot­pu­no usam­ljen u svo­joj vi­zi­ji. Ka­da je već de­lo­va­lo da će i oni odus­ta­ti, stigao je na­sle­dnik S100 fs.

S100 fs ni­je ni­šta ga­ba­ri­tni­ji od S9600, ako izu­zme­mo ne­što veći o­bjek­tiv (prečni­ka na­vo­ja 67 mm) čiji je zum na­ras­tao sa 10,7x na 14,3x (i dalje po­la­zeći od ši­ro­ko­uga­onih 28 mm). Već po­sle par sa­ti ra­da sa njim pos­ta­lo nam je ja­sno da su se in­že­nje­ri Fujifilm‑a zdu­šno po­tru­di­li da ot­klo­ne ne­dos­tat­ke pret­ho­dni­ka, ta­ko da je i ra­ni­je do­bar ko­ri­snički in­ter­fejs pos­tao bes­pre­ko­ran, nu­deći ste­pen kon­tro­le u ran­gu sre­dnje kla­se DSLR apa­ra­ta. Po­red jog dial‑a, točkića za i­zbor načina me­re­nja sve­tla i načina fo­ku­si­ra­nja, kao i tas­te­ra za i­zbor re­ži­ma ra­da (sa čak osam ras­po­lo­ži­vih mo­gućnos­ti za kon­ti­nu­al­no sni­ma­nje i bracketing), tu je sa­da i za­se­ban tas­ter za po­de­ša­va­nje ose­tlji­vos­ti, a glav­ni me­ni je hi­je­rar­hij­ski bo­lje or­ga­ni­zo­van.

Pročitajte i:  Adobe objavio AI brisanje objekata u Premiere Pro alatu

Fuji-S100fs--oceneU apa­ra­tu se na­la­zi Fuji SuperCCD sen­zor o­sme ge­ne­ra­ci­je, ko­ji je uje­dno i naj­veći sen­zor (di­ja­go­na­la 2/3“) ko­ji je do sa­da u­građen u je­dan kom­pak­tni apa­rat. Za­hva­lju­jući to­me, iako je re­zo­lu­ci­ja skočila sa 9 na 11 Mp, gus­ti­na za­pi­sa na sen­zo­ru je os­ta­la is­ta – za os­ta­tak kom­pak­tne kla­se ne­dos­ti­žnih 19 Mp/cm2. Re­zul­ta­ti se i te­ ka­ko vi­de – odsustvo šuma i ni­vo de­ta­lja (kroz čitav ras­pon ose­tlji­vos­ti) veoma se približavaju DSLR mo­de­li­ma slične ce­ne. Ras­pon ose­tlji­vos­ti je od 100 do čak 10000 ASA, pri čemu sa 1600 ASA i dalje do­bi­ja­te vi­so­ko upo­tre­blji­ve re­zul­ta­te, vi­dno su­pe­ri­or­ne u o­dno­su na bi­lo ko­ji apa­rat u kom­pak­tnoj kla­si. Za ra­zli­ku od S9600, S100 fs po­se­du­je i sta­bi­li­za­ci­ju na sen­zo­ru, ko­ja ra­di ve­oma do­bro.

Kao i pret­ho­dnik, S100 fs mo­že da sni­ma u RAW for­ma­tu, ali pa­ti od is­tog hen­di­ke­pa – in­ter­pre­ta­ci­ja nje­go­vih RAW po­da­ta­ka u Adobe Camera RAW i os­ta­lim Adobe pro­i­zvo­di­ma je sla­bog kva­li­te­ta, ta­ko da ste pri­nuđeni da o­bra­du počinje­te u Fuji so­ftve­ru. Po­hva­lju­je­mo mo­gućnos­ti fi­nog po­de­ša­va­nja ko­lo­ri­ta u sa­mom apa­ra­tu, pri čemu vam je na ras­po­la­ga­nju i mo­gućnost si­mu­la­ci­je ka­rak­te­ris­ti­ka Fujiflim Provia i Velvia fil­ma.

Pročitajte i:  Intel je i dalje najveći proizvođač računarskih procesora

Ovaj le­po za­o­kru­že­ni apa­rat ra­zočarao nas je ma­lim i sporim EVF dis­plejem, po­put ono­ga na S6500 fd, što je nes­hva­tlji­vo s obzirom na to da su S9500/S9600 ima­li besprekorne EVF dis­ple­je. Dru­gi ne­dos­ta­tak vi­di­mo u to­me što su AA ba­te­ri­je za­me­njene LiIon baterijom skrom­nog ka­pa­ci­te­ta (1150 mAh), što je ra­dnu auto­no­mi­ju go­to­vo pre­po­lo­vi­lo.

Fuji-S100fs-tabelaKa­rak­te­ris­ti­ke op­ti­ke su so­li­dne, sa i­zne­nađujuće ma­lo ge­ome­trij­skih dis­tor­zi­ja, ma­da su hro­mat­ske abe­ra­ci­je (kao uos­ta­lom i kod bi­lo koje optike ovog ras­po­na) pri­me­tne; to je tre­ba­lo bo­lje is­pe­gla­ti u so­ftve­ru. Uz ko­rišćenje po­de­ša­va­nja za po­većava­nje di­na­mičkog ras­po­na i do 400 posto iz ovog apa­ra­ta se mo­gu do­bi­ti i ne­ki za­div­lju­juće di­na­mični snim­ci, ka­kve bi­smo očekivali sa­mo od kvalitetnijih DSLR mo­de­la. S100 fs je ve­oma brz apa­rat, sa ka­pa­ci­te­tom ba­fe­ra ko­ji zaslužuje poštovanje – u nje­ga će sta­ti čak se­dam JPEG sni­ma­ka mak­si­mal­ne re­zo­lu­ci­je, o­dno­sno tri RAW snim­ka.

Fujifilm S100 fs je kre­ativ­na alat­ka, ko­ja će za red ve­ličine po­be­di­ti u sva­kom po­ređenju u o­kvi­ru prosumer kla­se, ali ko­ja, naža­lost, ce­nom pre­vi­še is­kače iz nje. Oni ko­ji ima­ju taj no­vac ve­ro­va­tno neće ima­ti hra­bros­ti da ga, umes­to u je­ftin DSLR, ulo­že u S100 fs, ko­ji bi im u sva­kom slučaju pru­žio su­pe­ri­or­ni­ji ras­pon zu­ma.

Pročitajte i:  HP pokreće pretplatnički servis za iznajmljivanje printera

Izvor: PC Press #152

– Aleksandar Veljković

Molimo da se ulogujete, za nastavak čitanja.

Ovaj proizvod možete da nađete na: www.foto-oprema.com

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...