PC Press: Intel Lynnfield, Core i5

PCPress-Core-i5-1 Co­re i7 je na vrhu pi­ra­mi­de, pa je mno­gi­ma još ne­dos­ti­žan. Za­to je In­tel spre­mio eko­nom­sku va­ri­jan­tu no­ve pro­ce­sor­ske te­hno­lo­gi­je, Co­re i5 ili Lynnfi­eld. Com­Tra­de je i5 već upa­ko­vao u kon­fi­gu­ra­ci­ju… — Miloš Stamenković

Tes­ti­ra­nje kon­fi­gu­ra­ci­ja na­me­nje­nih kan­ce­la­rij­skoj pri­me­ni i ni­je ne­ka za­ba­va, pa se tru­di­mo da es­ki­vi­ra­mo pri­ka­ze takvih računa­ra. Ipak, u ne­kim si­tu­aci­ja­ma po­slov­ni računa­ri pred­stav­lja­ju va­žan ko­rak na­pred, a baš to va­ži za ComTrade PC. Kla­sično CT midi tower kući­šte ima stan­dar­dni WD hard disk, DVD‑RW uređaj, nVidia GeForce 9400GT gra­fičku kar­ticu i dva DDR3 mo­du­la od po 1 GB, a sve je to spa­ko­va­no na Intel DP55WB ma­tičnu ploču.

Da, reč je u­pra­vo o naj­no­vi­jem mo­de­lu ko­ji je ba­zi­ran na, ta­kođe naj­no­vi­jem, P55 čip­se­tu; sve to pov­lači i pri­me­nu LGA1156 pro­ce­sor­skog socket‑a… po­gađate, ta­kođe no­vog, a naj­bi­tni­ji no­vi­tet je Intel Core i5 pro­ce­sor. Dos­ta pre zva­ničnog i­zlas­ka na trži­šte ima­mo pri­li­ku da is­pro­ba­mo mo­gućnos­ti no­vog P55 čip­se­ta, ali i, što je mno­go bi­tni­je, no­ve se­ri­je Intel pro­ce­so­ra, čiji je glav­ni za­da­tak „spu­šta­nja Nehalem‑a u ma­se“.

Ka­ko pen­zi­oni­sa­ti Quad?

Još od kra­ja pro­šle go­di­ne, ka­da se po­ja­vi­la Nehalem se­ri­ja pro­ce­so­ra Core i7, Intel je pos­ta­vio no­ve stan­dar­de per­for­man­si pro­ce­so­ra i ta­ko po­di­gao les­tvi­cu ko­ja će du­go bi­ti van do­ma­ša­ja kon­ku­ren­ci­je. Na trži­štu su od ta­da ak­tu­el­ne tri va­ri­jan­te Nehalem pro­ce­so­ra: Core i7‑965 Extreme (3,2 GHz), Core i7‑940 (2,93 GHz) i Core i7‑920 (2,66 GHz). Intel na­kon pred­stav­lja­nja ovih pro­ce­so­ra ni­je imao po­tre­be da bi­lo šta me­nja, pa je pa­žnja po­svećena ko­zme­tičkim i ce­nov­nim ko­rek­ci­ja­ma Core2Quad pro­ce­so­ra ko­ji su počeli da bu­du u ce­nov­nom do­ma­ša­ju Phenom-a II.

AMD se to­kom po­sle­dnjih par me­se­ci iz pe­tnih ži­la tru­dio da trži­štu po­nu­di što je mo­guće a­trak­tiv­ni­je mo­de­le nis­ke ce­ne, ali se uve­li­ko pričalo o Core i5 se­ri­ji pro­ce­so­ra ko­ja tre­ba da Core2Quad po­ša­lje u za­slu­že­nu pen­zi­ju. Čim se u­zme prvi po­da­tak – Core i5 je ba­zi­ran na Nehalem ar­hi­tek­tu­ri – iz da­lji­ne je ja­sno da, bez ob­zi­ra na tri­ko­ve, bi­lo ko­ji Phenom II X4 pro­ce­sor neće ima­ti šta da tra­ži u po­ređenju sa njim. Bi­lo je in­te­re­san­tno vi­de­ti ka­ko će Intel doći od Core i7 do Core i5 pro­ce­so­ra, o­dno­sno ko­li­ko će per­for­man­se no­ve se­ri­je pro­ce­so­ra bi­ti re­du­ko­va­ne.

Is­to, sa­mo ma­lo dru­gačije

U skla­du sa prin­ci­pi­ma ko­ji pro­izi­la­ze iz upo­tre­be in­te­gri­sa­nog me­mo­rij­skog kon­tro­le­ra i native multicore ar­hi­tek­tu­re, Nehalem ima to­tal­no ska­la­bil­nu ar­hi­tek­tu­ru, što znači da se vrlo la­ko mo­gu kre­ira­ti pro­ce­so­ri sa 2, 4, 8 ili vi­še je­zga­ra. Sa uku­pno 731 mi­li­onom tran­zis­to­ra u tre­nu­tnoj QuadCore va­ri­jan­ti, Nehalem je naj­kom­plek­sni­ji PC pro­ce­sor. Sas­to­ji se od četi­ri je­zgra, in­te­gri­sa­nog me­mo­rij­skog kon­tro­le­ra, dve QPI ve­ze, dve I/O ve­ze i ve­li­kog L3 ke­ša. Ove ka­rak­te­ris­ti­ke omo­gućava­ju ra­zličite va­ri­jan­te pri kre­ira­nju no­vih mo­de­la, ali je ve­oma in­te­re­san­tno ka­ko je Intel sve to pri­me­nio pri­li­kom o­smi­šlja­va­nja Core i5 pro­ce­so­ra.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

Je­zgro no­ve se­ri­je pro­ce­so­ra no­si o­zna­ku Lynnfield, a sa­ma o­sno­va je­zgra je is­ta kao Bloomfield je­zgro kod Core i7 pro­ce­so­ra. To znači da ne­ma „sa­kaćenja“ keš me­mo­ri­je ili, još go­re, u­kla­nja­nja ne­kog de­la ke­ša i sličnih ak­ci­ja ko­je se stan­dar­dno pri­me­nju­ju ka­da se od top‑mo­de­la pra­ve je­fti­ni­je va­ri­jan­te. I­zvršne je­di­ni­ce, L1 i L2 keš me­mo­ri­je, BP (Branch Prediction) je­di­ni­ca i je­di­ni­ca za de­ko­di­ra­nje mi­kro­ko­da za­je­dno sa de­lo­vi­ma za or­ga­ni­za­ci­ju i­zvrše­nja in­struk­ci­ja, pot­pu­no su is­te. Po 32 KB L1 keš me­mo­ri­je za in­struk­ci­je i po­dat­ke, sva­ko je­zgro ima po­se­ban L2 keš ka­pa­ci­te­ta 256 KB, a tu je i da­lje o­gro­man L3 keš od ce­lih 8 MB. Inclusive prin­cip i da­lje va­ži, što znači da se svi de­lo­vi L1 i L2 ke­ša is­tov­re­me­no na­la­ze i u L3 ke­šu, te da se bi­lo ko­ja pro­me­na upi­sa­na u L1 ili L2 mo­men­tal­no upi­su­je i u L3 keš. Sa no­vom ar­hi­tek­tu­rom ko­ju ima Nehalem, uz pri­me­nu ve­li­kog za­je­dničkog L3 ke­ša, osi­gu­ran je naj­brži pris­tup i ra­zme­na in­for­ma­ci­ja i­zmeđu sva­kog je­zgra.

Šta ne­dos­ta­je? U de­lu Nehalem‑a oko četi­ri je­zgra (taj pros­tor Intel na­zi­va uni‑core) je I/O kon­tro­ler­ska lo­gi­ka, i to u dve je­di­ni­ce, a is­to va­ži i za QPI ve­zu. QPI (Quick Path Interconnects) u stva­ri pred­stav­lja ko­nek­ci­ju po­put HyperTransport‑a, a QPI slu­ži i za di­rek­tnu ve­zu dva o­dvo­je­na Nehalem pro­ce­so­ra u slučaju ser­ver­skih ma­tičnih ploča. Ta­ko ak­tu­el­ni Nehalem pro­ce­so­ri ima­ju dve QPI ve­ze, ali je kod ver­zi­je na­me­nje­ne desktop trži­štu ak­tiv­na sa­mo je­dna.

QPI ko­nek­ci­ja se sas­to­ji od dva 20‑bi­tna lin­ka, gde je 16 bi­ta za­du­že­no za tran­sfer po­da­ta­ka dok su pre­os­ta­la četi­ri po­moćna. Pre­ko 16‑bi­tnog lin­ka, QPI os­tva­ru­je mak­si­mal­nu pro­pu­snu moć od 12,8 GB/s u oba sme­ra, što re­zul­tu­je uku­pnim bandwidth‑om od 25,6 GB/s. Sa­ma brzi­na QPI ma­gis­tra­le će Intel‑u po­slu­ži­ti za do­da­tno di­fe­ren­ci­ra­nje Nehalem pro­ce­so­ra, jer je mo­guće sma­nji­ti brzi­nu ma­gis­tra­le i ti­me ma­lo uma­nji­ti per­for­man­se. Ta­ko Core i7‑965 Extreme Edition ko­ris­ti QPI link mak­si­mal­ne brzi­ne, dok 940 i 920 mo­de­li ko­ris­te spo­ri­ji 4,8 GB/sec.

Ta­ko sti­že­mo do prve spe­ci­fičnos­ti Core i5 pro­ce­so­ra. Intel je u­klo­nio brzi QPI link i za­me­nio ga DMI ve­zom. DMI (Digital Media Interface) ve­za je u upo­tre­bi na Intel čip­se­to­vi­ma već du­že vre­me, a o­snov­na ra­zli­ka i­zmeđu QPI i DMI je u brzi­ni tran­sfe­ra: mak­si­mum za QPI je 25,6 GB/s, dok je DMI spo­so­ban za brzi­ne do 4 GB/s. Da­kle, u pi­ta­nju je zna­tno ma­nja brzi­na ko­mu­ni­ka­ci­je i­zmeđu pro­ce­so­ra i northbridge‑a. Ta 4 GB/s su do­volj­na za SA­TA i USB fun­kci­je, ali ni­ka­ko ni­su do­volj­na za PCI Express x16 ma­gis­tra­lu i gra­fičke kar­ti­ce. Zbog to­ga je Intel u Lynnfield je­zgro in­te­gri­sao DMI, ali je u pro­ce­sor do­dao i PCI Express x16 2.0 in­ter­fejs, što znači da je sa­da ko­mu­ni­ka­ci­ja sa gra­fičkom kar­tom di­rek­tna, a ne pre­ko northbridge‑a.

Pročitajte i:  AMD cilja Nvidiu sa Instinct MI325X GPU od 288 GB koji dolazi ove godine

Sa ova dva no­va in­te­gri­sa­na de­ta­lja u pro­ce­sor, Lynnfield plat­for­ma sa­da za­hte­va sa­mo je­dan čip po­red pro­ce­so­ra, dok su kod Bloomfield Core i7 pro­ce­so­ra po­tre­bni northbridge i southbridge. Ta­ko do­la­zi­mo do P55 čip­se­ta, ko­ji je, u stva­ri, single chip re­še­nje i no­si o­zna­ku PCH (Platform Controler Hub). P55 PCH me­nja southbridge, dok o­snov­ne fun­kci­je northbridge‑a obav­lja je­zgro pro­ce­so­ra. Sve ove mo­di­fi­ka­ci­je čine plat­for­mu je­dnos­tav­ni­jom, čip­set je pros­ti­ji pa ma­nje ko­šta, a sa­mim tim su ma­tične ploče je­fti­ni­je. Per­for­man­se su ne­pos­ta­ja­njem QPI ve­ze sma­nje­ne ta­man to­li­ko da se na­pra­vi ja­sna ra­zli­ka i­zmeđu mo­gućnos­ti Core i7 i Core i5 se­ri­je pro­ce­so­ra.

Sle­deća ra­zli­ka u per­for­man­sa­ma je pi­ta­nje me­mo­rij­skog kon­tro­le­ra. Nehalem Bloomfield je­zgro ima tro­ka­nal­ni me­mo­rij­ski kon­tro­ler, dok je kod Lynnfield je­zgra to sve­de­no na stan­dar­dnu va­ri­jan­tu dvo­ka­nal­nog DDR3 me­mo­rij­skog kon­tro­le­ra, pa su per­for­man­se sla­bi­je. Fi­nal­na ra­zli­ka je izos­ta­nak HyperThreading fun­kci­je, ko­ja u o­dređenim sce­na­ri­ji­ma zna pri­me­tno da po­bolj­ša uku­pnu brzi­nu pro­ce­so­ra. Kom­bi­no­va­njem svih ovih stva­ri, Intel je sveo Core i5 Lynnfield pro­ce­so­re tačno na pla­ni­ra­nu me­ru – ja­sna je ra­zli­ka u o­dno­su na Core i7, ali je, s dru­ge stra­ne, kre­irao zna­tno bo­lji pro­ce­sor od Core2Quad pro­ce­so­ra ko­je di­rek­tno za­me­nju­je.

PCPress-Core-i5-2

Gi­gabyte P55‑UD3

P55 čip­set je za­hte­vao no­ve ma­tične ploče i mo­di­fi­ka­ci­ju socket‑a u LGA1156 for­mat. U CT kon­fi­gu­ra­ci­ji je Intel DP55WB MicroATX ma­tična ploča, ko­ja je o­dlično re­še­nje za office pri­me­ne, ali ne omo­gućava bi­lo ka­kve ma­ni­pu­la­ci­je sa pa­ra­me­tri­ma ra­da pro­ce­so­ra, me­mo­ri­ja i os­ta­lih stva­ri.
Da bi­smo po­dro­bni­je is­pi­ta­li mo­gućnos­ti Core i5 Lynnfield pro­ce­so­ra, po­slu­ži­li smo se Gigabyte P55‑UD3 ma­tičnom pločom ko­ja je uje­dno i prvi mo­del ba­zi­ran na P55 čip­se­tu ko­ji nam je do­šao „na ka­nal“. P55‑UD3 pri­pa­da UltraDurable3 se­ri­ji mo­de­la.

Prva stvar ko­ja se pri­mećuje je pri­sus­tvo sa­mo je­dnog ve­li­kog čipa ko­ji ima ulo­gu čip­se­ta, gde se P55 PCH na­la­zi na kla­sičnom southbridge mes­tu. Pro­ce­sor bri­ne za sve os­ta­lo, pros­tor oko so­ke­ta os­ta­je pra­zan pa se mo­gu mon­ti­ra­ti su­lu­do ve­li­ki ku­le­ri. Oko no­vog LGA1156 so­ke­ta se na­la­zi sa­mo na­pon­ska je­di­ni­ca i­zve­de­na u 6‑phase kon­fi­gu­ra­ci­ji. P55‑UD3 ima dva gra­fička PCI Express slo­ta, s tim što sa­mo je­dan mo­že da ra­di u x16 re­ži­mu, dok se x8 mod ko­ris­ti u ra­du s dve gra­fičke kar­ti­ce. Ras­po­red slo­to­va je o­dličan, pa se ta­ko mo­gu ko­ris­ti­ti sva tri PCI slo­ta, bez ob­zi­ra na ga­ba­ri­te gra­fičke kar­ti­ce.
P55‑UD3 mo­del je ne­što „ta­nji“ po pi­ta­nju do­da­tnih mo­gućnos­ti – ima sa­mo je­dan LAN pri­ključak, ne­ma FireWire, a ne­dos­ta­ju i power, reset i CLR CMOS tas­te­ri. Ipak, Gigabyte će si­gur­no ve­oma brzo u po­nu­di ima­ti i o­prem­lje­ni­je va­ri­jan­te P55‑UD3 mo­de­la. Naj­bi­tni­je je da se na BI­OS op­ci­ja­ma ni­je škrta­ri­lo: P55‑UD3 se o­sla­nja na naj­no­vi­ju ver­zi­ju Gigabyte AWARD BI­OS‑a, ko­ji se čak i vi­zu­el­no ra­zli­ku­je od pret­ho­dnih va­ri­jan­ti.

Pročitajte i:  "Inspirisan ljudskim mozgom": Intel predstavlja neuromorfični sistem 

PCPress-Core-i5-GA-P55‑UD3 MIT sek­ci­ja je sa­da po­de­lje­na na ka­te­go­ri­je, pa se ta­ko o­tva­ra još pet po­se­bnih sek­ci­ja. Prva je MIT status ko­ja de­talj­no pri­ka­zu­je sve pa­ra­me­tre ve­za­ne za pro­ce­sor i me­mo­ri­ju – uvek ćete zna­ti na ko­li­ko ra­di turbo op­ci­ja. Ta turbo mo­gućnost je vid auto­mat­skog over­klo­kin­ga ko­ju spro­vo­di pro­ce­sor, jer ka­da se de­tek­tu­je single thread a­pli­ka­ci­ja, CPU je sam u mo­gućnos­ti da po­di­gne mno­ži­lac tak­ta za je­dan pre­ko „fa­bričkog“ i na taj način u­brza i­zvrša­va­nje pro­gra­ma. Sa turbo op­ci­jom tre­ba bi­ti posebno pa­žljiv pri­li­kom over­klo­kin­ga, jer se vrlo la­ko mo­že de­si­ti da CPU ode na dos­ta veću brzi­nu od one ko­ju ste po­de­si­li u BI­OS‑u, pa je za over­klo­king tre­ba is­ključiti. Os­ta­le tri po­se­bne sek­ci­je su ve­za­ne za po­de­ša­va­nje fre­kven­ci­ja, me­mo­rij­skih po­de­ša­va­nja i svih ra­dnih na­po­na.

Sa no­mi­nal­nim ra­dnim na­po­nom Core i5 750 mo­že da ide do 3,4 GHz, a s la­ga­nim po­većanjem na 1,350 V sti­gli smo do 3,7 GHz. Sle­deći ko­rak je bio na 4,1 GHz, pri na­po­nu od 1,45 V, ali sis­tem ni­je bio sa­svim sta­bi­lan. Ipak, sa Core i5 750 na 1,43 V bez pro­ble­ma smo pos­ti­gli sta­bi­lan rad na 4 GHz .

Broj­ke ne lažu

U odnosu na Core i7, Intel je pri­me­nio ne­što dru­gačija re­še­nja da bi do­bio je­fti­ni­ji čip, ali je pre­ci­zno o­dme­rio i po­zi­ci­oni­rao Core i5 u o­dno­su na os­ta­le mo­de­le. Po­red to­ga, mo­di­fi­ka­ci­je Lynnfield‑a oba­ra­ju ce­nu kom­ple­tne Core i5 plat­for­me, što je sna­žan uda­rac AMD Phenom-u II. Iz tabele i komplet­nih rezultata koje možete preuzeti sa našeg sajta vi­di se ko­li­ko je Core i5 750 brži od Q9400, a pri tom se očeku­je da poče­tna ce­na za Core i5 750 bu­de ispod 200 ev­ra.

PCPress-Core-i5-3 Sa ma­tičnom pločom po­put Gigabyte P55‑UD3 i već nis­kom ce­nom DDR3 me­mo­ri­jskih modula,  čitav sis­tem već spa­da u ka­te­go­ri­ju pris­tu­pačnih. S dru­ge stra­ne, Core i7 920 je i da­lje pri­me­tno brži, ali to ni­je to­li­ko da bi se la­ko o­prav­da­la ra­zli­ka u ce­ni, ne sa­mo pro­ce­so­ra, već i ma­tičnih ploča, pa i činje­ni­com da je po­tre­ban još je­dan DDR3 mo­dul za triple‑channel re­ži­ma ra­da.

Core i5 Lynnfield plat­for­mu pre­po­ručuje­mo svi­ma ko­ji ra­zmi­šlja­ju o ku­po­vi­ni no­vog i do­brog računa­ra: sa Core i5 na sce­ni, ku­po­vi­na Core2Quad pro­ce­so­ra ne­ma smi­sla, a is­to va­ži i za ma­tične ploče. Zbog to­ga sačekaj­te da se Core i5 po­ja­vi u pro­da­ji, na­ba­vi­te od­go­va­ra­juću ma­tičnu ploču kao što je P55‑UD3 i uži­vaj­te u fan­tas­tičnim per­for­man­sa­ma!

www.com­tra­des­hop.com

www.gi­gabyte.rs

Facebook komentari: