PC Press, iz broja 154: Desk H709g

Desk_img_0 I­gre pred­stav­lja­ju har­dver­ski naj­za­htev­ni­ju pri­me­na PC računa­ra, pa je lo­gično da je­dna od prvih kon­fi­gu­ra­ci­ja sa no­vim Intel Nehalem pro­ce­so­rom ko­ja je sti­gla na naš test bu­de kon­ci­pi­ra­na u­pra­vo ta­ko da od­go­vo­ri za­hte­vi­ma i­grača ko­ji tra­že mak­si­mum sna­ge. O­smi­šlja­va­jući H709g, u Desk‑u su oči­gle­dno ima­li mak­si­ma­lis­tičke am­bi­ci­je – tre­ba­lo je an­ga­žo­va­ti sav kre­ativ­ni po­ten­ci­jal i zna­nje ka­ko bi re­zul­tat (po ko zna ko­ji put) bio bes­pre­ko­ran.

Bez us­kih grla

H709g je računar ko­ji ne­ma us­kih grla i pru­ža izu­ze­tan po­ten­ci­jal za da­lju na­do­gra­dnju moćnim Crossfire gra­fičkim sis­te­mi­ma, uko­li­ko se ne za­do­vo­lja­va­te „običnom“ ATI Radeon HD 4850 gra­fičkom kar­ti­com, ko­ja je naj­sla­bi­ja ka­ri­ka u ovoj po sve­mu izu­ze­tnoj ma­ši­ni. U srcu sis­te­ma na­šao se Intel Core i7 965 Extreme Edition pro­ce­sor sa 8 MB ke­ša, ko­ji ra­di na 3,2 GHz ubo­den u vrhun­sku Intel X58 ma­tičnu ploču. Ako vam ni­je do­vo­ljan, spre­man je za ove­krlo­king i po­ku­ša­je oba­ra­nja brzin­skih re­kor­da. Da bis­te za to ima­li op­ti­mal­ne u­slo­ve, tu je vrhun­ski Cooler Master‑ov V8 pro­ce­sor­ski hla­dnjak, čiji bi im­po­zan­tan ga­ba­rit te­ško stao u ne­ko ma­nje kući­šte od Cooler Master‑ovog ATCS 840, u ko­me je is­po­ručen ovaj računar.

Sa­mo kući­šte je svo­jev­rsno re­mek-de­lo ka­da je pro­tok va­zdu­ha i efi­ka­snost hlađenja u pi­ta­nju. Vrhun­sko na­pa­ja­nje Cooler Master Silent Pro M700 (700 W) sme­šte­no je na sa­mom dnu, omo­gućava­jući ne­ome­ta­no hlađenje čak i u u­slo­vi­ma naj­većih na­pre­za­nja ko­je obe­zbeđuju čak četi­ri o­grom­na (ali izu­ze­tno ti­ha) ven­ti­la­to­ra – po je­dan se na­la­zi na­pred i po­za­di, a dva i­zdu­va­va­ju va­zduh kroz si­to na gor­njoj pov­rši­ni računa­ra. Ti­me je pos­ti­gnu­ta mak­si­mal­na efi­ka­snost, uz rad ko­ji je na gra­ni­ci be­šum­nog. Ni­smo is­pi­ti­va­li gra­ni­ce sta­bil­nos­ti sis­te­ma u over­klo­kin­gu, ali slične kon­fi­gu­ra­ci­je ba­zi­ra­ne na Extreme Edition pro­ce­so­ri­ma u ru­ka­ma is­ku­snih over­klo­ke­ra bez po­te­škoća dos­ti­žu i ra­dni takt od 4 GHz, da­kle po­ten­ci­jal za da­lji na­pre­dak u o­dno­su na per­for­man­se ko­je smo stan­dar­dnom ba­te­ri­jom tes­to­va i­zme­ri­li je o­gro­man.

Pročitajte i:  Intel objavio novu generaciju procesora

Desk_img_1Već sam pro­ce­sor sa svo­ja četi­ri je­zgra i uku­pno osam multi‑threading ka­na­la pred­stav­lja ga­ran­ci­ju bes­pre­kor­nog mul­ti­tas­kin­ga bez ob­zi­ra na za­htev­nost ope­ra­ci­ja ko­je po­je­di­ne a­pli­ka­ci­je i­zvrša­va­ju, ali ta­kva sna­ga je pred kon­struk­to­re pos­ta­vi­la iza­zov obe­zbeđiva­nja disk pod­sis­te­ma ko­ji će na pra­vi način is­pra­ti­ti tu sna­gu pro­ce­si­ra­nja. Re­še­nje je nađeno u RAID (striped) re­ži­mu dva dis­ka, pri čemu su u Desk‑u iza­bra­li naj­bo­lje što da­na­šnje trži­šte dis­ko­va mo­že da po­nu­di: dva WD Caviar SATA II/300 dis­ka ka­pa­ci­te­ta po 640 GB sa 16 MB ke­ša, što uku­pni ka­pa­ci­tet in­ter­nih dis­ko­va po­di­že na im­po­zan­tnih 1,28 TB. Uko­li­ko vam ni to ni­je do­volj­no, ATCS 840 kući­šte omo­gućava u­gra­dnju još ne­ko­li­ko dis­ko­va in­ter­no, a tu su i dva E‑SA­TA ko­nek­to­ra za po­ve­zi­va­nje ek­ster­nih sto­ri­dža, uz očuva­nje mak­si­mu­ma brzi­ne tran­sfe­ra. Kao in­ter­fejs pre­ma spolj­noj me­mo­ri­ji mo­že­te da is­ko­ris­ti­te IEEE1394 (FireWire) pri­ključak, ili ne­ki od čak 12 USB 2.0 ko­nek­to­ra ko­je vam ovo kući­šte i ma­tična ploča obe­zbeđuju.

Da bi sve va­še i­gre ima­le do­volj­no ra­dne me­mo­ri­je, u Intel X58 ploču ubo­de­na su čak 3 Kingston DDR3/1333 MHz me­mo­rij­ska mo­du­la od po 2 GB (tripple channel me­mo­rij­ska ar­hi­tek­tu­ra), dos­ti­žući u na­šoj test la­bo­ra­to­ri­ji do sa­da ne­za­be­le­že­nih 6 GB RAM‑a, što 64‑bi­tna ver­zi­ja Windows Vista Ultimate ope­ra­tiv­nog sis­te­ma ko­ja se is­po­ručuje sa računa­rom a­dre­si­ra bez po­te­škoća. Na­rav­no, ova­kav računar ne bi bio pot­pun bez Blu‑ray SA­TA 2/300 pi­sača, ov­de u vi­du LG‑je­vog mo­de­la GGC‑H20L.

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop

Do­kle ide brzi­no­mer

Desk_img_3Per­for­man­se ko­je smo na ovom računa­ru i­zme­ri­li bi­le su pri­me­re­ne nje­go­voj im­pre­siv­noj har­dver­skoj kon­fi­gu­ra­ci­ji – Intel tre­nu­tno ima ja­snu pre­dnost ko­ja se me­ri de­se­ti­na­ma pro­ce­na­ta u o­dno­su na tre­nu­tno naj­jaču ver­zi­ju če­tvo­ro­je­zgar­nog Phenom II pro­ce­so­ra iz AMD‑a. Pro­ce­sor­ski re­zul­tat od 80938 MIPS‑a i 69059 FLOPS‑a, kao i multi‑core efi­ka­snost od čak 38,07 GB/s, uz me­mo­rij­ski tran­sfer od oko 22 GB/s, te­ško da će us­ko­ro bi­ti dos­ti­gnu­ti. Brzi­na disk tran­sfe­ra od 171,6 MB/s ta­kođe za­slu­žu­je res­pekt, dok su per­for­man­se gra­fičkog pod­sis­te­ma naj­vi­še što je do sa­da za­be­le­že­no sa ATI Radeon HD 4850 kar­ti­com (13439 na 3D Mark‑u 06), s tim što tim 3D ak­ce­le­ra­to­rom sna­ga ovog sis­te­ma ni­je ni pri­bli­žno is­crplje­na.

Mo­žda se gra­fi­ka mo­že pro­gla­si­ti za „Ahi­lo­vu pe­tu“ H709g, ali to je i bi­la na­me­ra kon­struk­to­ra. Na­ime, ide­ja je bi­la po­nu­di­ti o­sno­vu go­to­vo ne­o­gra­ničenog po­ten­ci­ja­la po što po­volj­ni­joj ce­ni, ko­ja se ka­sni­je vrlo je­dnos­tav­no mo­že na­do­građiva­ti za­me­nom gra­fičkog pod­sis­te­ma. Ce­na računa­ra u stan­dar­dnoj ver­zi­ji (ko­ja se od tes­ti­ra­nog ra­zli­ku­je po ne­što spo­ri­jem i7 920 pro­ce­so­ru ko­ji ra­di na 2,66 GHz i ni­je iz Extreme edi­ci­je) i­zno­si 1.628,70 ev­ra. U tu ce­nu je u­ključen i be­žični Logitech kom­plet tas­ta­tu­re i mi­ša, Trend Micro an­ti­vi­ru­sni pa­ket, po­dlo­ga za mi­ša i USB pen drive ka­pa­ci­te­ta 2 GB. Na­rav­no, u Desk‑u se mo­že ku­pi­ti i računar ko­ji je iden­tičan ono­me ko­ji je bio na na­šem tes­tu, a o u­slo­vi­ma nje­go­ve na­bav­ke mo­že­te se in­for­mi­sa­ti u di­rek­tnom kon­tak­tu sa pro­i­zvođačem.

Pročitajte i:  AMD Ryzen 8700G "delidded" – radi na 25 stepeni Celzijusa manje i do 17% brže

Utis­ci ko­je no­si­mo iz ra­da sa ovim izu­ze­tnim gej­ming računa­rom su, jednostavno rečeno, i­zvan­re­dni, počev od nje­go­ve ube­dlji­ve vi­zu­el­ne po­ja­ve u ATSC 840 kući­štu i ve­oma ti­hog ra­da, pre­ko oda­bi­ra kom­po­nen­ti do ap­so­lu­tne pe­dan­te­ri­je asem­bli­ra­nja. Desk je ovim računa­rom po­no­vo pos­ta­vio „do­maći za­da­tak“ dru­gim pro­i­zvođačima ka­da su ul­ti­ma­tiv­ne i­gračke ma­ši­ne u pi­ta­nju.

Pregled sadržaja časopisa PC Press, broj 154 (april, 2009.)

Izvor: www.desk.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...