ERP 2024

PC Press: Kaspersky “džepni” antivirus

PCPress-157-Kaspersky-Pocket Si­gur­no­sna re­še­nja kom­pa­ni­je Kaspersky čest su i­zbor po­slov­nih ko­ri­sni­ka. Ka­ko se ba­za ko­ri­sni­ka Windows Mobile ope­ra­tiv­nog sis­te­ma po­većava­la, ta­ko su uređaji na ko­ji­ma on ra­di pos­ta­ja­li češća me­ta zlo­na­mer­nih pro­gra­me­ra. Po svo­joj pri­ro­di, mo­bil­ni te­le­fon sa­drži pre­gršt pri­va­tnih in­for­ma­ci­ja ko­je je bo­lje sačuva­ti pa je vo­deća svet­ska antivirus kom­pa­ni­ja o­dlučila da na­pra­vi i dže­pnu a­pli­ka­ci­ju.

Na­kon in­sta­la­ci­je, u Programs sek­ci­ji se po­jav­lju­je po­zna­ta iko­na ko­jom se po­kreće Kaspersky Mobile Security 8, a sa­ma za­šti­ta je po­de­lje­na u pet ka­te­go­ri­ja. O­snov­na kom­po­nen­ta sa­drži an­ti­vi­rus pa­ket ko­ji u re­al­nom vre­me­nu pra­ti ak­tiv­nost na mo­bil­nom uređaju i po po­tre­bi ske­ni­ra o­dređene lo­ka­ci­je. De­fi­ni­ci­je je mo­guće pre­uze­ti auto­mat­ski pu­tem ED­GE/HSDPA, WiFi ve­ze, ili pri­li­kom sin­hro­ni­za­ci­je sa računa­rom. Ko­ri­sni­ci­ma je na ras­po­la­ga­nju i u­građen firewall. Anti‑Thieft kom­po­nen­ta ko­ri­sni­ka šti­ti od gu­blje­nja ili krađe mo­bil­nog uređaja. Mo­guće je da­ljin­ski blo­ki­ra­ti uređaj sla­njem SMS po­ru­ke sa pre­de­fi­ni­sa­nim ko­dom ili na sličan način o­bri­sa­ti sve po­dat­ke. Je­dnom blo­ki­ra­ni uređaj mo­guće je od­blo­ki­ra­ti ko­rišćenjem po­se­bne lo­zin­ke. Do­da­tno, Google Maps mo­že da po­ša­lje po­ru­ku sa tačnim GPS ko­or­di­na­ta­ma nes­ta­log te­le­fo­na. Uko­li­ko se kra­dlji­vac o­dluči da SIM kar­ti­cu za­me­ni svo­jom, na pre­de­fi­ni­san broj te­le­fo­na će auto­mat­ski bi­ti po­sla­ta po­ru­ka sa nje­go­vog bro­ja. Ro­di­te­lji­ma je omo­gućeno da bu­du u to­ku sa kre­ta­njem svo­je de­ce ko­rišćenjem ala­ta za auto­mat­sko sla­nje SMS po­ru­ka­ma sa GPS ko­or­di­na­ta­ma ali i blo­ki­ra­njem o­dređenih sa­drža­ja.

Pročitajte i:  Google ponovo odlaže gašenje kolačića

KMS8 omo­gućava en­krip­ci­ju ose­tlji­vih po­da­ta­ka sme­šta­njem u po­se­ban fol­der u ko­ji je mo­guće ući sa­mo na­kon uno­sa lo­zin­ke a na­kon pe­ri­oda ne­ak­tiv­nos­ti fol­der po­no­vo pos­ta­je za­ključan. Ko­pi­ra­njem po­da­ta­ka ili ko­rišćenjem me­mo­rij­ske kar­ti­ce na dru­gom uređaju ni­je mo­guće ot­ključati sa­držaj. Umes­to da za to in­sta­li­ra­ju po­se­bnu a­pli­ka­ci­ju, ko­ri­sni­ci mo­gu da is­ko­ris­te an­tis­pam kom­po­nen­tu ovog pa­ke­ta i ko­rišćenjem be­lih ili crnih lis­ta pri­ma­ju ili od­bi­ja­ju po­zi­ve i po­ru­ke od o­dređenih kon­ta­ka­ta. Po­ru­ke mo­že­te fil­ti­ra­ti i po una­pred za­da­tim rečima. So­ftver pos­to­ji i u ver­zi­ji za Symbian ope­ra­tiv­ni sis­tem, a pro­bnu ver­zi­ju mo­že­te pre­uze­ti sa www.kaspersky.com

PCPress #157, Marko Savković

Singi: www.singi.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,