PC Press: Pixel­View PlayTV

PCPress-156-PixelView-Pro4 Naj­va­žni­ja ulo­ga TV kar­ti­ca je za­me­na za vi­de­o-ri­kor­der. Dve Pixel­View kar­ti­ce su pri­mer ra­zum­ne ku­po­vi­ne…

S ob­zi­rom na tran­zi­ci­ju na di­gi­tal­ne i HD sa­drža­je ko­ja je vre­men­ski sa­svim ne­pre­dvi­dlji­va (mo­že da bu­de, ali ne mo­ra da znači), ula­ga­nje u sku­pe kar­ti­ce sa DVB i HD tju­ne­ri­ma mo­že bi­ti sum­nji­va in­ves­ti­ci­ja, pa je ku­po­vi­na obične, ana­lo­gne kar­ti­ce u na­šim u­slo­vi­ma i dalje do­bro re­še­nje. Pogotovo ako je ce­na kar­ti­ce sra­zmer­na ser­vi­si­ra­nju vi­de­o-ri­kor­de­ra (za­me­na gu­mi­ca i čišćenje gla­va).

Dve PixelView kar­ti­ce ko­je sti­žu iz kom­pa­ni­je Kim­Tec su do­bar pri­mer ra­zum­ne ku­po­vi­ne. PlayTV  Pro4 i PlayTV Xtre­me pred­stav­lja­ju pra­vu ra­dost za one ko­ji bi na računa­ru da po­gle­da­ju ne­ki TV pro­gram, ali i da ga sni­me ili gle­da­ju „sa za­ka­šnjenjm“ (time‑shifting). Obe kar­ti­ce o­prem­lje­ne su (sa­mo) ana­lo­gnim  tju­ne­rom, ali i ra­dio FM tju­ne­rom i da­ljin­skim u­prav­ljačima. U stan­dar­dnu o­pre­mu spa­da­ju i pri­ručne FM an­te­ne, ka­blo­vi za po­ve­zi­va­nje sa zi­dnom TV utični­com, kabl sa IR sen­zo­rom za da­ljin­ski u­prav­ljač, a pri­lo­žen je i nis­ko­pro­fil­ni bracket lim.

PCPress-156-PixelView-Xtreme Pri­ja­tno nas je i­zne­na­di­lo pri­sus­tvo 64‑bi­tnih draj­ve­ra (ko­ji ra­de ka­ko tre­ba), a so­ftver­ski deo po­ve­ren je je­dnos­tav­nom ali efi­ka­snom Honestech TVR2.5 pro­gra­mu ko­ji obav­lja sve fun­kci­je praćenja, o­dlo­že­nog gle­da­nja i sni­ma­nja pro­gra­ma. Ono što mu se mo­že za­me­ri­ti je ne­pre­po­zna­va­nje te­le­tekst sa­drža­ja, ali da­le­ko od to­ga da je ovo je­di­ni so­ftver na ko­ji smo na­i­šli sa tom ma­nom. Ras­pon pa­ra­me­ta­ra za sni­ma­nje je pri­lično ši­rok, ali ra­zum­ljiv. Tu su MPEG2, MPEG4 i ne­kom­pre­so­va­ni for­ma­ti sa re­zo­lu­ci­ja­ma od 320×240 do CCIR PAL re­zo­lu­ci­je (720×576). Kar­ti­ce ima­ju Conexant de­ko­de­re bez har­dver­ske ak­ce­le­ra­ci­je, pa se za sni­ma­nje TV programa pre­po­ručuje pro­ce­sor na 2,8 GHz.

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

Za ra­zli­ku u ce­ni za­slu­žan je Vis­ta ser­ti­fi­kat na mo­de­lu Xtreme, ali je i mo­del Pro4 Vista Ready, pa ni­smo uočili fun­kci­onal­ne ra­zli­ke. Značaj­ni­ja ra­zli­ka je što Xtreme ima kla­sični tju­ner, dok Pro4 ima tju­ner u o­bli­ku čipa (silicon tuner) pro­i­zvođača Xcieve sa o­zna­kom XC2028ACQ, što jes­te te­hno­lo­ški na­pre­dni­je re­še­nje, ali za­hte­va ne­što čis­ti­ji i jači si­gnal, pa po­sus­ta­je u bor­bi sa kla­sičnim tju­ne­rom u si­tu­aci­ja­ma ka­da je je­dan pri­ključak ka­blov­skog ope­ra­te­ra op­te­rećen sa još 2‑3 „ile­gal­ca“.
In­sta­la­ci­ja i upo­tre­ba ovih tju­ne­ra je ve­oma je­dnos­tav­na, pa uz ve­oma po­volj­nu ce­nu mo­gu da po­nu­de mno­go za­ba­ve i za­slu­že­nu pen­zi­ju za vi­de­o-ri­kor­der.

KimTec

PC Press #156, Voja Gašić

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,