ERP 2024

PC Press: visual.merriam-webster.com <link>

PCPress-Visual.merriam-webster visual.merriam-webster.com

En­gles­ki je­zik je je­dna od o­sno­va na ko­joj gra­di­te us­pe­šnu ka­ri­je­ru. Us­ko­ro će ve­ro­va­tno pos­ta­ti i kri­te­ri­jum o­bra­zo­va­nja, a ne sa­mo pre­dis­po­zi­ci­ja za iole bo­lje plaćen po­sao. Ako nis­te baš vični en­gles­kom, a vi­zu­el­ni ste tip, ne mo­ra­te sva­ki put da po­se­že­te za en­gles­ko‑srpskim rečni­kom, jer je ter­min lak­še ra­zu­me­ti vi­zu­el­no, pre­ko ilus­tra­ci­ja na Visual.Merriam‑Webster.com. Ov­de ćete pro­naći de­ta­lje ra­znih te­hničkih uređaja, pro­ce­sa ili ži­vih bića ko­ji ne os­tav­lja­ju ni­ka­kvu ne­do­umi­cu na ko­ji de­lić ili de­talj se tra­že­ni ter­min o­dno­si. Kad smo već kod vi­zu­el­nih po­ma­ga­la, i Google Images (images.google.com) najčešće da­je do­bre ilus­tra­ci­je za tra­že­ne ter­mi­ne, pa ga mo­že­mo ko­ris­ti­ti i kao fan­tas­tičan ilus­tro­va­ni rečnik, ne sa­mo za en­gles­ki već i za dru­ge je­zi­ke.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Alarmantni propust u bezbednosti Android TV uređaja može dovesti do ugrožavanja vaše Gmail adrese
Računari i Galaksija
Tagovi: ,