Top50 2023

PC Press: www.bgsaobracaj.rs

PCPress-bgsaobracajwww.bgsaobracaj.rs

Ne prođe ni je­dan ra­dni dan bez gu­žvi i zas­to­ja u špi­ce­vi­ma, a čes­to ih ima i ka­da ih uop­šte ne očeku­je­mo. Da bi­smo se ba­rem ma­lo bo­lje no­si­li sa gužvama, be­o­grad­ski Se­kre­ta­ri­jat za sa­o­braćaj je pri­pre­mio sajt ko­ji po­kri­va sve as­pek­te fun­kci­oni­sa­nja in­di­vi­du­al­nog i jav­nog sa­o­braćaja na po­dručju gra­da.

Is­tičemo oba­ve­šte­nja o i­zme­na­ma re­ži­ma sa­o­braćaja i za­tva­ra­nji­ma po­je­di­nih uli­ca, re­gu­li­sa­nji­ma, be­zbe­dnos­ti, pra­vi­li­ma par­ki­ra­nja, kam­pa­nja­ma, jav­nom pre­vo­zu, pu­te­vi­ma… Na­ročito je ko­ri­sna mo­gućnost pre­uzi­ma­nja PDF re­do­va vo­žnje grad­skog pre­vo­za sa početih sta­ni­ca svih li­ni­ja za ra­dne da­ne, su­bo­te i ne­de­lje.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: