ERP 2024

PC Press: www.insanewiches.com <link>

PCPress-insanewiches-com www.insanewiches.com

Da li vi­še vo­li­te sla­no ili slat­ko? Ni­je bi­tno, ov­de ćete pro­naći ne­za­bo­rav­ne kre­aci­je sen­dviča ko­ji nikog ne os­tav­lja­ju rav­no­du­šnim. Pre sve­ga, ka­da ih bu­de­te vi­de­li, a u naj­većem bro­ju slučaje­va ni ka­da ih bu­de­te pro­ba­li na­kon što ih sa­mi na­pra­vi­te.

Nećete ih pro­naći u lo­kal­noj sen­dvičari a sa­svim si­gur­no nećete ih ni jes­ti na ne­kom pri­je­mu ili kok­te­lu – mo­ra­te ih sa­mi na­pra­vi­ti! Sas­toj­ci su sva­ko­dnev­ni, ali for­ma i kom­bi­na­ci­je su sve sa­mo ne sva­ko­dnev­ne i uobičaje­ne. Da li je u pi­ta­nju ku­li­nar­ska kre­ativ­nost ili ume­tnost? A da li je to uop­šte bi­tno, jer gra­ni­ce su ne­ja­sne, sas­toj­ci su obični i na do­hvat ru­ke, a es­te­ti­ka je ono što je udar­no.

Mo­že­te da ih pra­vi­te od ono­ga što se za­te­kne u fri­ži­de­ru, u­ključujući i os­tat­ke od jučera­šnjeg ručka. Ka­da se ma­lo i­zve­šti­te, ku­pi­te fla­šu do­brog vi­na i pri­re­di­te ne­ko­me pri­ja­tno veče uz ot­kačene sen­dviče.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga
Računari i Galaksija
Tagovi: ,