BIZIT plus

Review: LG 32UK550 i 34WK95U monitori – Visoka klasa

U sve­tu mo­ni­to­ra ne­ma pre­da­ha: be­le­ži­mo kon­stan­tan na­pre­dak iz ge­ne­ra­ci­je u ge­ne­ra­ci­ju. Is­ti­na je da je sve mo­žda pre­va­zi­šlo o­kvi­re ko­je smo ne­ka­da po­dra­zu­me­va­li i očeki­va­li, ali sva­ki su­sret s vrhun­skim pro­i­zvo­di­ma os­ta­vi nas u bla­gom čuđenju nad os­tva­re­nim. U­pra­vo to se de­si­lo ka­da su u Re­dak­ci­ju sti­gla dva vrhun­ska LG mo­de­la: 32UK550 i 34WK95U.

PCPress.rs Image

Mo­del 32UK550 ka­rak­te­ri­še i­zvan­re­dan o­dnos ulo­že­nog i do­bi­je­nog; ni­šta ču­dno, bu­dući da je reč o 32“ 4K dis­ple­ju s HDR10 i Freesync po­drškom. Mo­ni­tor ko­ris­ti VA pa­nel, ko­ji ima po­kri­ve­nost sRGB op­se­ga bo­ja od 100 od­sto, o­dno­sno DCI‑P3 op­se­ga od 95 od­sto. Dru­gim rečima, ovo je izu­ze­tan e­kran ko­ji nu­di do juče ne­za­mi­sli­ve ka­rak­te­ris­ti­ke u re­la­tiv­no pris­tu­pačnoj ka­te­go­ri­ji – imaj­te na umu da je ko­li­ko do juče sve is­pod 1000 ev­ra za ova­kav e­kran bi­lo te­ško za­mi­sli­vo.

Glav­ni aduti

Re­zo­lu­ci­ja e­kra­na je 3840×2160, a po­se­bno će uži­va­ti vla­sni­ci AMD gra­fičkih kar­ti­ca, po­što mo­ni­tor po­drža­va Freesync te­hno­lo­gi­ju adap­tiv­nog o­sve­ža­va­nja, ko­ja mo­že značiti pu­no u i­gra­ma. Fre­kven­tni op­seg u kom ra­di Freesync re­la­tiv­no je uzak, po­što on fun­kci­oni­še od 40 do 60 Hz, ko­li­ka je i mak­si­mal­na fre­kven­ci­ja o­sve­ža­va­nja ovog mo­ni­to­ra. Bu­dući da je reč o 4K mo­de­lu, ma­lo će ko­ja gra­fička kar­ti­ca (po­se­bno AMD‑ova) is­po­ručiva­ti kon­stan­tnih 40+ frej­mo­va u se­kun­di ka­ko bi Freesync ra­dio, ali s pris­ti­za­njem sve jačih gra­fi­ka sta­nje će se i po tom pi­ta­nju po­prav­lja­ti.

PCPress.rs Image

Od vrlo za­nim­lji­vih te­hno­lo­gi­ja ko­je mo­ni­tor ima na ras­po­la­ga­nju, i­zdvo­ji­li bi­smo i LG Super Resolution+ upscale ko­ji je za­du­žen za una­pređiva­nje kva­li­te­ta sa­drža­ja ni­že re­zo­lu­ci­je, što mo­že bi­ti ve­oma ko­ri­sno na mo­ni­to­ri­ma vi­so­ke re­zo­lu­ci­je, po­se­bno zbog to­ga što kom­pju­ter­ske mo­ni­to­re gle­da­mo iz ve­li­ke bli­zi­ne.

Pročitajte i:  LG Digital Signage: Maksimum produktivnosti, ali i elegancije

PCPress.rs ImageIma li fa­lin­ki? To­kom ko­rišćenja mo­ni­to­ra ni­smo pri­me­ti­li ni­šta što bi­smo na­ve­li kao o­zbilj­nu ma­nu. Ne­dos­ta­je po­ne­ko er­go­nom­sko po­de­ša­va­nje: 32UK550 po­drža­va po­de­ša­va­nje po vi­si­ni, kao i na­gi­ba mo­ni­to­ra, ali ne i ro­ti­ra­nje pos­to­lja, ni­ti pi­vot. Ra­zlog je (i) u sa­mom pos­to­lju, ko­je se ba­zi­ra na dve du­gačke lučne no­ži­ce. Uko­li­ko za­is­ta tre­ba da se ro­ti­ra, vrlo je la­ko ro­ti­ra­nje kom­ple­tne struk­tu­re, pa mo­že­mo da la­ko pređemo pre­ko ove na­zo­vi‑fa­lin­ke. Do­pa­da nam se i di­zajn mon­ti­ora, crna bo­ja s pri­lično tan­kim o­kvi­ri­ma, što je LG adut to­kom pret­ho­dnih go­di­na. Ivi­ce ni­su tan­ke kao kod ul­tras­ku­pih mo­ni­to­ra, a slično mo­že­mo reći i za kva­li­tet kući­šta.

Iz i­zvan­re­dno re­še­nog i bo­ga­tog OSD me­ni­ja mo­že­te po­de­ša­va­ti mno­štvo pa­ra­me­ta­ra ra­da i bi­ra­ti pre­de­fi­ni­sa­ne re­ži­me samog monitora. Za kon­tro­lu se ko­ris­ti ma­li džo­js­tik, a in­ter­fejs je in­tu­iti­van i efi­ka­san, pa ćete se brzo i la­ko na­vići na nje­ga. Ko­nek­ci­ja ima do­volj­no: na ras­po­la­ga­nju su je­dan DisplayPort i dva HDMI ko­nek­to­ra.

PCPress.rs Image

Pri­kaz je o­dličan, o­sve­tlje­nost je de­kla­ri­sa­na na 300 cd/m2, a kon­trast i­zno­si 3000:1. Sve su to stan­dar­dni pa­ra­me­tri za mo­ni­tor vi­še ka­te­go­ri­je, ta­ko da ni­ka­ko nećete bi­ti „za­ki­nu­ti“ za o­dličnu sli­ku. Pos­to­ji i HDR10 po­drška, s tim što tre­ba ima­ti u vi­du da još ni­je ade­kva­tno im­ple­men­ti­ra­na u ope­ra­tiv­ni sis­tem Microsoft Windows 10, kao i da ne­dos­ta­je sa­drža­ja ko­ji bi omo­gućili da u tom po­gle­du mo­ni­tor za­blis­ta. Sve to će se i­zme­ni­ti u bu­dućnos­ti. Sve u sve­mu, uko­li­ko ne­ma­te ne­ke ek­strem­ne pro­hte­ve ili ne pa­ti­te od že­lje za 144 Hz o­sve­že­njem u naj­no­vi­jim i­gra­ma, ovo je o­dličan i­zbor. Međutim…

Pročitajte i:  LG podiže svest o ugroženim životinjskim vrstama

Ek­stre­mista

Oni ko­ji ipak že­le ne­što vi­še i sprem­ni su da za to ne­što i­zdvo­je če­tvo­ro­ci­fre­nu su­mu u ev­ri­ma, po­že­leće da is­pro­ba­ju LG 34WK95U. Reč je o fas­ci­nan­tnom mo­ni­to­ru di­ja­go­na­le 34 inča, o­dno­sa stra­ni­ca 21:9 – to je ultra‑widescreen mo­ni­tor, po­go­dan ka­ko za rad, ta­ko i za fil­mo­fi­le, bu­dući da se ra­di o for­ma­tu u ko­me se fil­mo­vi i­zvor­no sni­ma­ju. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni mo­gućnost da se pos­ta­ve dva des­kto­pa je­dan po­red dru­gog, što je ne­za­me­nji­vo za pro­duk­ti­van rad.

PCPress.rs Image

Na ne­ke stva­ri ipak tre­ba da pri­pa­zi­te. Bu­dući da je re­zo­lu­ci­ja ovog mo­ni­to­ra 5120×2160 pik­se­la, mo­ra­te ima­ti ne­ku od no­vi­jih gra­fičkih kar­ti sa sve­žom ite­ra­ci­jom DisplayPort ili HDMI stan­dar­da. Thunderbolt 3 (ko­ji je u is­to vre­me i USB‑C) je kom­pa­ti­bi­lan s Mac računa­ri­ma, pa ljubite­lji „za­gri­že­ne ja­bu­ke“ ima­ju još je­dan adut. Ni­je, do­du­še, reč o „pu­nom“ 5K mo­ni­to­ru, bu­dući da sa­mo po ho­ri­zon­ta­li on os­tva­ru­je stan­dard 5K re­zo­lu­ci­je, dok je po ver­ti­ka­li „sa­mo“ na 4K ni­vou.

Sve to ble­di pred sjaj­nim utis­kom ko­ji 34WK95U os­tav­lja na sto­lu. NanoIPS dis­plej ima ul­tra­tan­ke ivi­ce, dok su kući­šte i le­ži­šte be­le bo­je, a kva­li­tet i­zra­de vrhun­ski. Vre­me od­zi­va e­kra­na je 5 ms, o­sve­tlje­nost od čak 450 cd/m2, dok je po­kri­ve­nost bo­ja u DCI‑P3 op­se­gu de­kla­ri­sa­na na čak 98 od­sto – pra­vi mo­ni­tor za pro­fe­si­onal­ce! Pri­kaz crne bo­je je o­dličan, bo­lji ne­go na VA pa­ne­li­ma za­hva­lju­jući IPS te­hno­lo­gi­ji, a što se HDR‑a tiče, obe­zbeđena je kom­pa­ti­bil­nost s VE­SA HDR 600 stan­dar­dom.

Pročitajte i:  Samsung Electronics proglašen za broj 1 na globalnom tržištu OLED monitora

 

Sve po­zi­tiv­no što smo re­kli za pret­ho­dni­ka va­ži i ov­de – o­dlična, la­ka i in­tu­itiv­na kon­tro­la pu­tem džoj­sti­ka, fe­no­me­na­lan pri­kaz, uz još im­pre­siv­ni­ju po­ja­vu za­hva­lju­jući i većoj re­zo­lu­ci­ji i ši­rem as­pek­tu stra­ni­ca, u­sled čega e­kran po­kri­va još ši­re vi­dno po­lje. Tre­ba li da do­da­je­mo da je multitasking na ova­kvom mo­ni­to­ru fan­tas­tičan ugođaj? Mo­že­te da po­ređate brdo a­pli­ka­ci­ja je­dne po­red dru­gih, a da su sve fun­kci­onal­ne ve­ličine, i kon­tro­li­še­te nji­hov rad is­tov­re­me­no. Dru­gim rečima, je­dan od ret­kih mo­ni­to­ra na ko­me će rad u, re­ci­mo, Adobe Premier a­pli­ka­ci­ji pred­stav­lja­ti pra­vo za­do­volj­stvo.

PCPress.rs Image

Ži­vot je do­bar

Mo­to kom­pa­ni­je LG, Life is Good, naj­bo­lje opi­su­je is­kus­tvo ko­rišćenja ovih mo­ni­to­ra. Reč je o pro­i­zvo­di­ma ko­ji go­to­vo da ne­ma­ju kon­ku­ren­ci­ju u svo­jim ka­te­go­ri­ja­ma. Sa­mim tim, pred­stav­lja­ju ve­oma do­bar i­zbor, s ko­je god stra­ne ih po­sma­tra­li. Dok 34WK95U ima pri­me­su ek­sklu­zivnosti, za­hva­lju­jući o­dno­su stra­na i ul­tra­vi­so­koj re­zo­lu­ci­ji, do­tle 32UK550 o­sva­ja o­dličnim ba­lan­som ce­ne i mo­gućnos­ti. Inače, mi­šlje­nja smo da je za 4K re­zo­lu­ci­ju 32‑inčni e­kran pra­va me­ra, i da pre tre­ba ići na tu ne­go na 27‑inčne ili 28‑inčne va­ri­jan­te, bez ob­zi­ra na to što su one je­fti­ni­je. S na­še stra­ne idu to­ple pre­po­ru­ke za oba mo­de­la, a vi ćete naj­bo­lje zna­ti šta vam je čini­ti…

Korisna adresa: lg.com/rs

Facebook komentari: