Najbolji uređaji 2018. godine – Multimedija

Noviteta na IT sceni ima mnogo – neke od njih smo s zadovoljstvom probali, neki drugi nisu ni stigli do domaćeg tržišta. Ipak, to ne znači da ih nismo pratili, pa ćemo ovom prilikom pokušati da kategorizujemo i ukratko predstavimo uređaje koji su privukli našu pažnju u poslednjih 12 meseci. Ovo svakako nije rang‑lista najboljih proizvoda, već neka vrsta rekapitulacije 2018. godine, uz pogled na ono što nas očekuje sledećih meseci…

PCPress.rs Image

Te­le­vi­zori

Omi­lje­ni „pro­zor u svet“ sva­ke go­di­ne sve se vi­še o­tva­ra i pos­ta­je sve veći. To is­tov­re­me­no znači i da sa so­bom do­no­si sve vi­še za­bav­nih sa­drža­ja…

TCL 65R617 – Ve­lik, a je­ftin

PCPress.rs Image

Te­le­vi­zor di­ja­go­na­le 65“, po ce­ni ko­ja se pi­še s tri ci­fre, za­is­ta tre­ba uze­ti u ra­zma­tra­nje u bu­džet­skoj ka­te­go­ri­ji. A ka­da pri to­me do­no­si 4K re­zo­lu­ci­ju sa HDR 10 i Dolby Vision po­drškom, kao i go­mi­lu dru­gih fun­kci­onal­nos­ti, on­da ne­ma di­le­me – TCL 65R17 je fa­vo­rit u toj ka­te­go­ri­ji. Uz sve to po­se­du­je i po­dršku za Roku TV smart plat­for­mu ko­ja kroz je­dnos­ta­van in­ter­fejs obe­zbeđuje mno­štvo bes­pla­tnih i ko­mer­ci­jal­nih streaming ka­na­la za sva­ku pri­li­ku.

Ce­na: 999 do­lara

 

Ama­zon Fi­re TV Stick 4K – Me­di­ja cen­tar

PCPress.rs Image

Tre­nu­tno naj­moćni­ji TV stick sa­da po­drža­va 4K re­zo­lu­ci­ju, Dolby Vision i HDR 10 te­hno­lo­gi­je. Kon­tro­li­še se pre­ko Alexa da­ljin­skog kon­tro­le­ra, a do­no­si o­gro­man broj pro­gra­ma, streaming ser­vi­sa i dru­gih vi­do­va za­ba­ve. I sve to do­bi­ja­te prak­tično za sim­bo­ličnu ko­ličinu nov­ca…

Ce­na: 50 do­lara

 

Ep­son EX3260 SVGA 3LCD Pro­je­ctor – Za pre­zen­ta­ci­je i fil­move

PCPress.rs Image

Epson‑ov pro­jek­tor je prven­stve­no na­me­njen za po­slov­nje lju­de, ali i za edu­ka­ci­one us­ta­no­ve. Mo­žda ne nu­di naj­vi­šu re­zo­lu­ci­ju na trži­štu, ali u svo­joj kla­si do­no­si da­le­ko naj­bo­lji kva­li­tet pro­jek­to­va­ne sli­ke, ka­ko za pre­zen­ta­ci­je, ta­ko i za re­pro­duk­ci­ju vi­deo‑sa­drža­ja. Glav­ni „kri­vac“ za to je o­sve­tlje­nje od 3.300 lu­me­na u kom­bi­na­ci­ji sa za­sićenim bo­ja­ma.

Ce­na: 450 do­lara

 

LG OLED 55E8PUA – Vi­so­ka kla­sa po ce­ni srednje

PCPress.rs Image

Organic Light‑Emitting Diode (OLED) te­hno­lo­gi­ja bi­la je i to­kom 2018. re­zer­vi­sa­na za te­le­vi­zo­re naj­vi­še kla­se. A LG je pro­i­zvođač ko­ji je naj­vi­še o­dma­kao u pri­me­ni te te­hno­lo­gi­je. Mo­del 55E8PUA je TV di­ja­go­na­le 55 inča, ko­ji ce­nov­no sto­ji na gra­ni­ci sre­dnje i vi­so­ke kla­se, dok po svo­jim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma ne­dvoj­be­no pri­pa­da sa­mom vrhu. Po­me­nu­ta OLED te­hno­lo­gi­ja do­no­si „pra­vu“ crnu bo­ju, fan­tas­tičan kon­trast, ja­ke i pre­ci­zno de­fi­ni­sa­ne bo­je, dok o di­zaj­nu te­le­vi­zo­ra ne tre­ba tro­ši­ti mno­go reči – on je vrhun­ski.

Ce­na: 2.299 do­lara

 

Pročitajte i:  Amazon proširuje AI nastup sa širom dostupnošću Q chat bota 

Audio

Slu­ša­li­ce u naj­ra­zličiti­jim o­bli­ci­ma da­nas su ne­za­obi­la­zni pra­ti­oci sva­kog mo­bil­nog te­le­fo­na. Tu su i Bluetooth zvučni­ci, soundbar‑ovi, „pa­me­tni“ zvučni­ci s di­gi­tal­nim asis­ten­ti­ma… Sve je ma­nje ne­ka­da stan­dar­dnih 2.0, 2.1 i 5.1 audio‑sis­te­ma, a ako ih i ima, pri­la­gođeni su no­vom do­bu. Ži­ca vi­še ni­je “in“.

JBL Link 300 – Kućna pa­me­tnica

PCPress.rs Image

Mo­žda ni­je naj­lep­ši zvučnik, ali JBL Link 300 ima jak adut – ve­oma kva­li­te­tan i sna­žan zvuk. U ma­lom pa­ko­va­nju sme­šte­ni su ste­reo‑zvučni­ci uku­pne sna­ge 50 W. Pri to­me, obe­zbeđen je i do­bar kva­li­tet nis­kih to­no­va, ko­ji kod ova­kvih zvučni­ka čes­to ne us­pe­va­ju da za­do­vo­lje kri­te­ri­ju­me. U pi­ta­nju je, na­rav­no, Bluetooth zvučnik, a o­prem­ljen je i Google Assistant‑om, di­gi­tal­nim asis­ten­tom za gla­sov­nu kon­tro­lu.

Ce­na: 250 do­lara

 

Audioen­gi­ne A5+ Wire­less – B­ežični drve­ni ste­reo

PCPress.rs ImageAudioengine je pred­sta­vio ne­što što bi naj­bli­že bi­lo stan­dar­dnim ste­reo (2.0) zvučni­ci­ma, ali su „za­bo­ra­vi­li“ na ka­blo­ve. Ša­lu na stra­nu, A5+ Wireless su 2.0 be­žični zvučni­ci ko­ji bez pro­ble­ma mo­gu da se is­ko­ris­te i za o­zbilj­no slu­ša­nje mu­zi­ke. Ve­li­ki draj­ve­ri, ši­rok fre­kven­tni op­seg i si­ro­va sna­ga od 150 W (2×75 W) spa­ko­va­na u drve­ne ku­ti­je, za­o­kru­že­ni su tra­di­ci­onal­nim ana­lo­gnim po­jačivačima ko­ji da­ju mek­ši i pre­ci­zni­ji zvuk. A po­red Bluetooth ko­nek­tiv­nos­ti, za nos­tal­gičare je os­tav­lje­na op­ci­ja po­ve­zi­va­nja sa i­zvo­rom zvu­ka i na sta­ri do­bri način – ži­com.

Ce­na: 500 do­lara

 

Ja­bra Eli­te A­cti­ve 65t – Bu­bi­ce bez ije­dne žice

PCPress.rs Image

Na­kon što je Apple pred­sta­vio AirPods be­žične slu­ša­li­ce, sva­ko ko ne­što znači u audio‑sve­tu mo­rao je da od­go­vo­ri na taj iza­zov. Od­go­vor kom­pa­ni­je Jabra su Elite Active 65t slu­ša­li­ca. Iako spa­da­ju u sku­plje mo­de­le be­žičnih in‑ear slu­ša­li­ca, sma­tra­mo da ima­ju do­bro po­kriće za takvu cenu. Ra­di se o slu­ša­li­ca­ma ko­je o­dlično le­že u u­šnim školj­ka­ma, na­me­nje­ne su pre svega za spor­tske ak­tiv­nos­ti jer im ne sme­ta vla­ga i znoj, ali naj­bi­tni­je je da ima­ju moćan zvuk ko­ji mo­že do­da­tno da se pri­la­gođava pu­tem e­kvi­laj­ze­ra.

Ce­na: 190 do­lara

 

Sony MDR‑Z1R.WW2 – Zvuk bez kom­pro­misa

PCPress.rs Image

Ako ćemo da gle­da­mo po kva­li­te­tu zvu­ka, ne­pri­ko­sno­ven je Sony, sa svo­jim slu­ša­li­ca­ma MDR‑Z1R. Do­volj­no je reći da slu­ša­li­ce ima­ju fre­kven­tni op­seg od 4 Hz do 120 KHz, što je naj­veći ras­pon ko­ji smo do sa­da ima­li pri­li­ke da čuje­mo na bi­lo kom i­zvo­ru zvu­ka. To je omo­gućeno upo­tre­bom no­ve mem­bra­ne s ma­gne­zi­jum­skom ku­po­lom i ivi­com od po­li­me­ra tečnog kris­ta­la. Uz sve to, zvuk je o­dlično ba­lan­si­ran, pre­ci­zan i ja­san, što je do­bi­je­no upo­tre­bom spe­ci­jal­nog akus­tičkog fil­te­ra ko­ji eli­mi­ni­še o­djek i kon­tro­li­še ot­por va­zdu­ha pro­i­zve­den kre­ta­njem draj­ve­ra u slu­ša­li­ci. Ek­sklu­ziv­nos­ti do­pri­no­si i zav­ršna o­bra­da ko­ja po­dra­zu­me­va ti­ta­ni­jum­sku dršku, sa op­šiv­kom od pra­ve ko­že, od ko­je su na­prav­lje­ni i jas­tučići za uši.

Pročitajte i:  Amazon i neograničena pretplata na dostavu namirnica 

Ce­na: 299.990 di­nara

 

So­nos Be­am – Audio „das­ka“

PCPress.rs Image

Soundbar sis­te­mi pos­ta­li su po­pu­lar­ni kao do­da­ci za te­le­vi­zo­re, a Sonos Beam do­no­si još je­dnu di­men­zi­ju zvu­ka. To je je­dan od naj­na­pre­dni­jih soundbar sis­te­ma jer po­se­du­je po­dršku za Amazon Alexa asis­ten­ta, što znači da se ko­man­de mo­gu za­da­va­ti gla­som, ali i pre­ko a­pli­ka­ci­je na mo­bil­nom te­le­fo­nu. Be­žičnim pu­tem mo­že da se po­ve­že sa svim dru­gim Sonos zvučni­ci­ma, pa po­se­du­je mo­gućnost re­pro­du­ko­va­nja zvu­ka i na nji­ma, gde god se na­la­ze u sta­nu. Ta is­ta fun­kci­onal­nost mo­že da se is­ko­ris­ti za kre­ira­nje be­žičnog surround sis­te­ma u so­bi, ko­ji će is­ko­ris­ti­ti pos­to­jeće Sonos zvučni­ke.

Ce­na: 449 do­lara

 

Fo­to‑apa­ra­ti i ka­mere

Iako su mo­bil­ni te­le­fo­ni pre­uze­li ve­li­ki deo po­slo­va za ko­je smo ra­ni­je ko­ris­ti­li di­gi­tal­ne ka­me­re, pos­to­je ko­ri­sni­ci ko­ji ni­su sprem­ni na kom­pro­mi­se – ne­i­zbe­žno žrtvo­va­nje kva­li­te­ta za­rad lak­šeg no­še­nja i fun­kci­oni­sa­nja. A tu su i ne­ke si­tu­aci­je ko­je ka­me­re u te­le­fo­ni­ma (još uvek) ne mo­gu da is­pra­te…

Sony Cyber‑shot DSC‑RX100 VI – Kom­pak­tna ka­mera

PCPress.rs Image

Iako po ce­ni pre­va­zi­la­zi mno­ge DSLR ka­me­re sa i­zme­nji­vim o­bjek­ti­vi­ma, Sony DRX‑RX100 VI vre­di sva­ku ulo­že­nu pa­ru. Glav­ne pre­dnos­ti ovog fo­to‑apa­ra­ta su kom­pak­tnost, u­građeni zum od 24 do 200 mm, kao i sen­zor ve­ličine je­dnog inča (mno­go veći ne­go na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma). On do­no­si da­le­ko o­štri­je i ja­sni­je fo­to­gra­fi­je, po­go­to­vo u si­tu­aci­ja­ma ka­da ne­ma do­volj­no o­sve­tlje­nja. Ovo je is­tov­re­me­no i prva ka­me­ra u RX100 se­ri­ji ko­ja do­no­si e­kran ose­tljiv na do­dir i re­di­zaj­ni­ra­ni elek­tron­ski viewfinder. Tu tre­ba do­da­ti i brz pro­ce­sor, mo­gućnost oki­da­nja 24 fo­to­gra­fi­je u se­kun­di, vi­deo u 4K re­zo­lu­ci­ji, o­dličan di­na­mički rang, ali i mo­gućnost pu­nje­nja ba­te­ri­je pre­ko stan­dar­dnog USB por­ta.

Ce­na: 1200 do­lara

 

Go­Pro Fu­si­on – Vi­di sve oko sebe

PCPress.rs Image

Na po­lju 360 ka­me­ra ne­ma baš mno­go ta­kma­ca, a GoPro Fusion je je­dan od naj­bo­ljih uređaja za tu na­me­nu. Uz nje­go­vu po­moć na­pra­vićete sfe­rični vi­deo ko­ji mo­že da se gle­da na te­le­fo­nu ili te­le­vi­zo­ru, do­du­še uz po­moć OverCapture te­hno­lo­gi­je ko­ja će ek­stra­ho­va­ti 16 : 9 frej­mo­ve iz 5,2K sfe­ričnog vi­dea. I zvuk se „hva­ta“ sfe­rično, za­hva­lju­jući većem bro­ju mi­kro­fo­na ko­ji su u­građeni u ka­me­ru. A po­što je ka­me­ru na­pra­vio GoPro, ja­sno je da se o­dli­ku­je čvrsti­nom i di­zaj­nom ko­ji je ot­po­ran na sve vre­men­ske u­slo­ve.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Ce­na: 75.999 di­nara

 

DJI Ma­vic Air – Le­teća ka­mera

PCPress.rs Image

O­snov­na fun­kci­onal­nost dro­na je sni­ma­nje fo­to­gra­fi­ja ili vi­dea iz va­zdu­ha. Za­to smo u ka­te­go­ri­ju ka­me­ra uv­rsti­li i DJI Mavic Air. To je naj­ma­nji dron kom­pa­ni­je DJI, ali to ne znači da se šte­de­lo na kom­po­nen­ta­ma. Za nje­ga mo­že­mo da ka­že­mo da je u kom­pak­tnom kući­štu o­bje­di­nio vrhun­ske vi­deo‑mo­gućnos­ti i moćan sis­tem le­te­nja. Mavic Air po­se­du­je ka­me­ru ko­ja je u sta­nju da sni­ma 4K vi­deo sa sta­bi­li­za­ci­jom ili da fo­to­gra­fi­še pa­no­ra­mu u re­zo­lu­ci­ji 12 Mp. Let je osi­gu­ran re­dun­dan­tnim sis­te­mom mo­to­ra, po­zi­ci­ja se pra­ti pu­tem GPS‑a, a pu­ta­nja do za­da­te lo­ka­ci­je di­na­mički se me­nja uko­li­ko sen­zo­ri de­tek­tu­ju pre­pre­ke na pu­tu.

Ce­na: 92.225 di­nara

 

Go­Pro He­ro7 Black – Za sve vrste akcije

PCPress.rs Image

Ro­do­načel­nik ak­ci­onih ka­me­ra GoPro us­pe­va da o­drži mak­si­ma­lan ni­vo kva­li­te­ta iz ge­ne­ra­ci­je u ge­ne­ra­ci­ju. I ne sa­mo to – sva­ka no­va ge­ne­ra­ci­ja po­me­ra gra­ni­ce. Naj­jači mo­del no­ve ge­ne­ra­ci­je, Hero7 Black, do­no­si HyperSmooth sta­bi­li­za­ci­ju, TimeWrap, us­po­ra­va­nje snim­ka (do 240 fps), 4K re­zo­lu­ci­ju, kao i je­dan ne­običan i po­ma­lo neočeki­van no­vi­tet – sni­ma­nje u ver­ti­kal­nom mo­du, za gle­da­nje na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma.

Ce­na: 53.999 din.

 

Sony Cyber‑shot DSC RX10 IV – Pre­mi­jum superzum

PCPress.rs Image

Sony DSC‑RX10 IV je fo­to‑apa­rat ko­ji i­zgle­da kao kla­sičan DSLR, ali ne­ma i­zme­nji­ve o­bjek­ti­ve, već je­dan su­per­zum o­bjek­tiv ko­ji je per­ma­nen­tno fik­si­ran za te­lo. 24‑600 mm o­bjek­tiv do­no­si ve­li­ki op­seg zu­ma, sen­zor od je­dnog inča obe­zbeđuje kris­tal­no ja­sne fo­to­gra­fi­je, brzi auto­fo­kus sis­tem me­ri 315 tačaka na sce­ni, dok su os­ta­le ra­dne ka­rak­te­ris­ti­ke kao i kod DSC‑RX100 VI mo­de­la. Da­kle 24 fo­to­gra­fi­je u se­kun­di, 4K vi­deo…

Ce­na: 1700 do­lara

 

Sony A7 III – Full‑fra­me ka­mera

PCPress.rs Image

Sony kao da se pret­pla­tio da se nađe na na­šoj ovo­go­di­šnjoj lis­ti. Ali za to pos­to­ji do­bar ra­zlog – nji­ho­ve ka­me­re su to­li­ko na­pre­dne da su stvar­no za­slu­ži­le da se nađu u njoj. Na po­lju full‑frame ka­me­ra, u ce­nov­nom ran­gu ko­ji je ma­nje‑vi­še dos­tu­pan ko­ri­sni­ci­ma, i­zdvo­ji­lo se te­lo Sony A7 III ka­me­re. Sen­zor re­zo­lu­ci­je 24 Mp, auto­fo­kus ko­ji pra­ti su­bjekt brzi­nom od 10fps i fan­tas­tičan kva­li­tet 4K vi­deo‑za­pi­sa glav­ne su oso­bi­ne ove ka­me­re. To su sve stva­ri ko­je su po­di­gle les­tvi­cu kva­li­te­ta u ni­žem ce­nov­nom ran­gu full‑frame ka­me­ra.

Ce­na: 259.000 di­na­ra (sa­mo te­lo ka­me­re)

Facebook komentari: