Review: Philips 49PUS7503 Android TV – Sjajna kupovina

To­kom le­ta upo­zna­li smo se­ri­ju 7300, a TP Vi­si­on, kom­pa­ni­ja ko­ja sto­ji iza bren­da Phi­lips, već je pri­pre­mi­la S7500 se­ri­ju mo­de­la, ko­ja tre­ba da po­nu­di još pri­mam­lji­vi­ju ce­nu za ulaz u 4K svet.

PCPress.rs Image

Se­ri­ja S7500 ima veći do­nji deo o­kvi­ra, pros­to zbog in­te­gra­ci­je bo­ljih zvučni­ka ne­go što ih ima­ju S7300 mo­de­li. Ta­ko S7503 ima dva zvučni­ka od 6,25 W re­al­ne sna­ge plus woofer po­za­di od 12,5 W, pa je ja­sno da ova­kva kom­bi­na­ci­ja da­je uku­pno bo­lji kva­li­tet zvu­ka od 2 x 10 W kom­bi­na­ci­je ko­ju ima S7300.

PCPress.rs ImageKa­da po­gle­da­mo os­ta­tak kući­šta S7503, di­zaj­ner­ski je ve­oma sličan. Tu je i „am­bi­jen­tal­no o­sve­tlje­nje“ sa za­dnje stra­ne, ko­je je već ne­ka­ko pos­ta­lo „za­šti­tni znak“ Philips mo­de­la. Mo­že da se pri­me­ti i ne­što veća de­blji­na S7503 mo­de­la, ko­ja je sko­ro 20 mm veća. S7500 ko­ris­ti Edge LED sis­tem, pa mu je po­tre­bno ne­što vi­še „pros­to­ra“ da se i­zje­dnači o­sve­tlje­nje po ce­loj pov­rši­ni e­kra­na. Rav­no­mer­nost se zna­tno po­prav­lja i pri­me­nom do­da­tnih re­še­nja, kao što je MicroDimingPro. Ovaj sis­tem auto­mat­ski ga­si o­dređene de­lo­ve Edge LED o­sve­tlje­nja ka­ko bi se do­bio bo­lji pri­kaz crne bo­je i ge­ne­ral­no bo­lji kon­trast. VA pa­nel u S7500 mo­de­li­ma ima ovaj sis­tem, čime se efe­kat „jače o­sve­tlje­nih ivi­ca“ pri­me­tno re­du­ku­je.

Pročitajte i:  Nov način pretrage na YouTube Music 

Kom­ple­tan An­dro­id

Još je­dan od ele­me­na­ta ko­ji su za­šti­tni znak bo­ljih Philips‑ovih mo­de­la sva­ka­ko je o­dličan da­ljin­ski u­prav­ljač. Ne ra­di se sa­mo o o­dličnom kva­li­te­tu (što se o­dmah oseća u ru­ci), već i o ni­vou kon­tro­le ko­ji on nu­di. Na pre­dnjoj stra­ni u­glav­nom je stan­dar­dni set tas­te­ra za ovaj tip te­le­vi­zo­ra, ali s dru­ge stra­ne da­ljin­skog u­prav­ljača na­la­zi se kom­ple­tna QWERTY tas­ta­tu­ra, po­de­lje­na na dva blo­ka za mak­si­mal­no la­ko ko­rišćenje. Tas­ta­tu­ra dras­tično olak­ša­va upo­tre­bu svih onih mo­gućnos­ti ko­ji i­zla­ze iz stan­dar­dnih TV o­kvi­ra, što po­dra­zu­me­va pre­tra­ži­va­nje In­ter­ne­ta, ko­rišćenje Web pre­tra­ži­vača, rad s ra­znim a­pli­ka­ci­ja­ma i ta­ko da­lje. Da­kle, sve što AndroidTV kao ope­ra­tiv­ni sis­tem nu­di od mo­gućnos­ti.

PCPress.rs Image

S tas­ta­tu­rom u ru­ka­ma, upo­tre­ba svih tih stva­ri mak­si­mal­no je olak­ša­na. Ovaj da­ljin­ski u­prav­ljač ima i in­te­gri­sa­ni mi­kro­fon za gla­sov­ne ko­man­de. Ipak, upo­tre­ba gla­sov­nih ko­man­di o­gra­ničena je na pros­ta pre­tra­ži­va­nja, a i pre­po­zna­va­nje gla­sa ni­je baš za sve ko­ri­s­ni­ke. Android OS 8.0 po­kreće Mediatek MT5596A čip­set, što po­dra­zu­me­va ARM Cortex A53 pro­ce­sor sa četi­ri je­zgra na 1.100 MHz i T860MP2 gra­fički pro­ce­sor s dva je­zgra na 700 MHz, sa uku­pno 2 GB RAM me­mo­ri­je. Per­for­man­se su, da­kle, sa­svim do­volj­ne za la­gan rad (čak i za ne­ke i­gre) i sve ono što omo­gućava ova va­ri­jan­ta Android plat­for­me, jer ipak tre­ba op­slu­ži­va­ti 4K re­zo­lu­ci­ju.

Pročitajte i:  Apple je navodno pokušavao da poveže Apple Watch sa Android-om

Pot­pu­no spre­man za 4K

Na­rav­no, što se tiče sa­mog pro­ce­si­ra­nja sli­ke, to ra­di no­vi Philips P5 čip ko­ji ima čak 26 pa­ra­me­ta­ra za o­bra­du (bo­je, o­štri­na, kon­trast, adap­ta­ci­ja for­ma­ta i ta­ko da­lje). Po­red sa­mih ko­rek­ci­ja ko­je se tiču pa­ra­me­ta­ra bo­je, o­štri­ne i ta­ko da­lje, ovo je ve­oma značaj­no ka­da se ra­di po­većanje s ma­njih re­zo­lu­ci­ja na 4K. Ta­da P5 ra­di ve­oma do­bar po­sao mi­ni­mi­zu­jući ne­že­lje­ne efek­te ova­kve kon­ver­zi­je „u le­tu“. Većina sa­drža­ja ko­ji gle­da­mo još je u ma­njoj re­zo­lu­ci­ji od 4K, pa se ova fun­kci­ja čes­to ko­ris­ti.

PCPress.rs Image

To se na kva­li­tet sli­ke o­dra­ža­va vrlo po­zi­tiv­no. Ovaj VA pa­nel nu­di ne­što jače mak­si­mal­no o­sve­tlje­nje, što uz do­bru kon­tro­lu diming zo­na i HDR o­bra­du P5 čipa, nu­di ve­oma do­bar kva­li­tet sli­ke u kla­si 4K te­le­vi­zo­ra. S7500 mo­de­li pred­stav­lja­ju i izu­ze­tno do­bru op­ci­ju za one ko­ji po­red sli­ke, tra­že i kva­li­te­tan zvuk. Da­kle, jače mak­si­mal­no o­sve­tlje­nje i jači zvuk o­snov­ne su pre­dnos­ti S7500 se­ri­je mo­de­la ko­joj pri­pa­da i 49PUS7503/12, što mo­že da pre­su­di kod va­šeg i­zbo­ra.

Pročitajte i:  Veštačka inteligencija u fokusu: promovisana nova linija inovativnih kućnih aparata, televizora i pametnih zvučnika kompanije Samsung

Korisna adresa: kimtec.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,