ERP 2024

Singi: Kaspersky zaštita za radne stanice

6. first start Za­šti­ta po­je­di­načnih računa­ra u po­slov­noj mre­ži od ključne je va­žnos­ti za be­zbe­dnost ce­log sis­te­ma. Za­to je tu Kas­persky An­ti‑Vi­rus za ra­dne sta­ni­ce. Sve pro­me­ne mo­že­te im­ple­men­ti­ra­ti bez res­tar­ta računa­ra, što je pri vrhu lis­te za­hte­va za kor­po­ra­tiv­ne ko­ri­sni­ke — Kris­ti­jan La­zić

Trži­šte an­ti­vi­ru­snih pro­gra­ma je je­dno od naj­kon­ku­ren­tni­jih. Sve je ma­nje vi­ru­sa, a sve vi­še spe­ci­ja­li­zo­va­nih pre­tnji, pa je du­go­ročna stra­te­gi­ja pro­i­zvođača po­bolj­ša­nje i op­ti­mi­za­ci­ja pos­to­jećih fun­kci­onal­nos­ti. No­va ver­zi­ja Kaspersky an­ti­vi­rus pa­ke­ta za po­slov­ne ko­ri­sni­ke u pot­pu­nos­ti sle­di ovaj trend.

Za po­slov­ne pretnje

2. install Pri­li­kom in­sta­la­ci­je KAV pa­ke­ta na ra­dnu sta­ni­cu biće vam po­nuđene kom­po­nen­te or­ga­ni­zo­va­ne u tri gru­pe: Scan, Protection i Kaspersky Administration Kit Connector. Za pro­ces in­sta­la­ci­je većine pro­fe­si­onal­nih be­zbe­dno­snih pa­ke­ta va­ži is­ti sa­vet – do­bro pročitaj­te uput­stvo o no­vos­ti­ma!

Čak i ako već ko­ris­ti­te is­ti pro­i­zvod sta­ri­je ge­ne­ra­ci­je, do­bro je ra­zu­me­ti pro­me­ne ka­ko bi se i­zbe­gla ne­pri­ja­tna i­zne­nađenja. Pri­mer je Anti‑Hacker kom­po­nen­ta ko­ja će „is­ključiti“ Windows Firewall, pa ako WF in­ten­ziv­no ko­ris­ti­te na ra­dnim sta­ni­ca­ma, bićete pri­nuđeni da ne­što pre­du­zme­te. To­kom in­sta­la­ci­je Kaspersky Antivirus će za­hte­va­ti od­go­vo­re na de­se­tak pi­ta­nja ko­ja neće pred­stav­lja­ti pro­blem a­dmi­nis­tra­to­ri­ma, ali ako ovu ver­zi­ju in­sta­li­ra ma­nje is­ku­sno li­ce, oba­ve­zno je pa­žlji­vo čita­nje po­nuđenih tek­sto­va.

Vi­zu­el­nih ra­zli­ka u o­dno­su na pret­ho­dnu ver­zi­ju za ra­dne sta­ni­ce prak­tično ne­ma, što je u slučaju po­slov­nih ko­ri­sni­ka pre­dnost. S le­ve stra­ne glav­ne kon­zo­le i da­lje su ta­bo­vi Protection, Scan i Update, dok su sa de­sne prečice do po­de­ša­va­nja od­go­va­ra­jućih se­gme­na­ta. Za ra­zli­ku od ver­zi­je za kućne ko­ri­sni­ke, za a­dmi­nis­tra­to­re su o­blas­ti za­šti­te gru­pi­sa­ne po mo­du­li­ma i o­blas­ti­ma pre­tnji, ali čim kli­kne­te na ne­ku od njih, o­tvo­riće se di­ja­log u ko­me su sa­drža­ne sve op­ci­je pa­ke­ta. U is­tom pro­zo­ru na­la­ze se ak­tiv­ni i ne­pos­to­jeći ili ne­in­sta­li­ra­ni mo­du­li; u default in­sta­la­ci­ji, to je sa­mo Anti‑Banner kom­po­nen­ta.

Spe­ci­fičnost i kom­plek­snost ak­tu­el­nih ti­po­va pre­tnji, ko­jih se kom­pa­ni­je naj­vi­še pla­še, naj­bo­lje se pri­mećuje u na­zi­vi­ma mo­du­la AV pa­ke­ta. Ve­li­ke mo­gućnos­ti po­de­ša­va­nja i kon­tro­le pod tas­ta­tu­rom is­ku­snog ko­ri­sni­ka pre­tva­ra­ju sis­tem u (sko­ro) ne­pro­boj­nu tvrđavu, dok ga u ru­ka­ma ne­is­ku­snog čini spo­rim i ne­si­gur­nim. Da bi se mak­si­mal­no po­je­dnos­ta­vi­lo u­prav­lja­nje AV sis­te­mom, ni­vo be­zbe­dnos­ti mo­že se pos­ta­vi­ti u ne­ko pre­de­fi­ni­sa­no sta­nje od­go­va­ra­jućim kli­začem (Minimum, Optimal ili Maximum). Pris­ta­li­ca­ma „fi­nog šte­lo­va­nja“ omo­gućena je, kao i uvek, detaljna kon­tro­la.

8. notifications Šta je no­vo?

Osim ot­kla­nja­nja ba­go­va iz pro­šle ver­zi­je i op­ti­mi­za­ci­je pos­to­jećih kom­po­nen­ti, no­va ver­zi­ja do­no­si značaj­ne i­zme­ne u ker­ne­lu, pre sve­ga u do­me­nu ot­kri­va­nja no­vih pre­tnji, po­bolj­ša­ne he­uris­ti­ke i ma­njeg za­uzeća sis­tem­skih re­sur­sa. Mo­dul za ot­kri­va­nje he­uris­tičkih pre­tnji u no­vom o­kru­že­nju ima zna­tno una­pređenu sandbox te­hno­lo­gi­ju, o­dno­sno sis­tem u ko­me se rad sum­nji­ve a­pli­ka­ci­je emu­li­ra, ali ta­ko da je os­ta­tak sis­te­ma u pot­pu­nos­ti za­štićen. Uz to, sve pro­me­ne se mo­gu im­ple­men­ti­ra­ti bez res­tar­ta računa­ra, što je pri vrhu lis­te za­hte­va za kor­po­ra­tiv­ne ko­ri­sni­ke.

Op­ci­jom Access Control/Device Control, Kaspersky je na­po­kon im­ple­men­ti­rao sis­tem za kon­tro­lu ek­ster­nih uređaja po­put USB, Firewire, CD/DVD i dru­gih me­di­ja. Tre­ba is­taći i niz „ne­vi­dlji­vih“ una­pređenja u do­me­nu de­tek­ci­je i za­šti­te od brzih (flush) pre­tnji, ot­kri­va­nja rootkit a­pli­ka­ci­ja i skript‑na­pa­da, ske­ni­ra­nje VBA ma­kroa i po­dršku za IPv6 pro­to­kol.

Singi-Kasperskywww.sin­gi.rs

Facebook komentari: