Šta CEO tre­ba da zna o SEO

Chi­ef Execu­ti­ve O­ffi­cer (CEO) i Se­arch En­gi­ne Op­ti­mi­za­ti­on (SEO), među pri­ja­te­lji­ma po­zna­ti­ji kao „di­rek­tor“ i „op­ti­mi­za­ci­ja“, ima­ju is­te on­li­ne ci­lje­ve – da kom­pa­ni­ju što bo­lje po­zi­ci­oni­ra­ju na In­ter­ne­tu. Pod u­slo­vom da do­bro sa­rađuju…

PCPress.rs Image

Po­zna­ta je činje­ni­ca da ma­li broj onih ko­ji u­prav­lja­ju do­maćim fir­ma­ma zna i ra­zu­me bi­tne as­pek­te In­ter­net pri­sus­tva. Pro­baćemo da pro­sečnom srpskom di­rek­to­ru običnim srpskim je­zi­kom o­bja­sni­mo šta je to SEO, kao je­dan od ključnih ele­me­na­ta kva­li­te­ta saj­ta bi­lo ko­je kom­pa­ni­je. U­krat­ko, dra­gi di­rek­to­ri, to je način da Google 24/7 bes­pla­tno ra­di za va­šu fir­mu. Efek­ti SEO mno­go du­že tra­ju od o­gla­ša­va­nja ko­je Google na­plaćuje, a ko­je tra­je sa­mo dok se plaća. Ta­kođe, SEO spo­ri­je sti­že do re­zul­ta­ta, ali tra­je ta­ko­reći za­uvek, dok o­gla­ša­va­nje da­je tre­nu­tne ali krat­ko­ročne re­zul­ta­te.

U nas­tav­ku sle­de prak­tična, ne­te­hnička o­bja­šnje­nja ko­je sva­ki CEO tre­ba da zna o SEO, zbog čega u nje­mu ne­ma mes­ta za skraćeni­ce i i­zra­ze ti­pa: URL, Title Tag, Meta Description, Meta Keywords, OG tags, Headings, Alt Attribute… ti termini ne predstavljaju deo po­sla di­rek­to­ra.

PCPress.rs Image

Šta ra­di taj SEO?

Google i os­ta­li pre­tra­ži­vači In­ter­ne­ta (search engine), pri­li­kom pre­tra­ge sko­ro dve mi­li­jar­de pos­to­jećih saj­to­va na sve­tu, že­le da svo­jim ko­ri­sni­ci­ma da­ju što bo­lji re­zul­tat, ko­ji od­go­va­ra ot­ku­ca­nim ključnim rečima u po­lju za pre­tra­gu. Za to su im pre­su­dni SEO ele­men­ti ko­je sva­ki pro­fe­si­onal­no na­prav­lje­ni sajt tre­ba da ima, a ko­je pre­tra­ži­vači mo­gu la­ko da za­be­le­že u svo­jim ba­za­ma po­da­ta­ka. Op­ti­mi­za­ci­ja In­ter­net saj­to­va ima za­da­tak da ih na sa­drža­jan i te­hnički način pri­la­go­di ta­ko da se što bo­lje pla­si­ra­ju u re­zul­ta­ti­ma pre­tra­ge, što bli­že prvoj stra­ni re­zul­ta­ta. Ma­da, ne za­bo­ra­vi­te sta­ru i­zre­ku: „Naj­bo­lje mes­to da sa­kri­je­te leš jes­te dru­ga stra­na re­zul­ta­ta gu­glo­va­nja“.

Pročitajte i:  Nestaju mnoge web stranice nastale između 2013. i 2023.

PCPress.rs ImageSearch Engine Optimization (SEO), u pre­vo­du – op­ti­mi­za­ci­ja za pre­tra­ži­vače, sas­to­ji se od dve o­snov­ne kom­po­nen­te: on‑page SEO – op­ti­mi­za­ci­ja na sa­mom saj­tu kom­pa­ni­je i off‑page SEO – sve ono što se ra­di van saj­ta. Naj­bi­tni­ja je op­ti­mi­za­ci­ja sa­drža­ja saj­ta, po­moću pro­fe­si­onal­no na­pi­sa­nih tek­sto­va na saj­tu ko­ji sa­drže bi­tne ključne reči, kao i kroz oda­bir i SEO o­bra­du os­ta­lih sa­drža­ja (fo­to­gra­fi­je, audio, vi­deo…).

U on‑page SEO spa­da i te­hnička op­ti­mi­za­ci­ja saj­ta, tj. po­de­ša­va­nje ser­ve­ra na kom se na­la­zi, is­prav­nost nje­go­vog pro­gram­skog ko­da i nje­go­ve struk­tu­re. Za off‑page SEO pre­su­dni su lin­ko­vi ko­ji s dru­gih re­le­van­tnih saj­to­va vo­de ka saj­tu kom­pa­ni­je, jer po­ka­zu­ju kre­di­bi­li­tet u po­slu ko­jim se ba­vi­te, to jest go­vo­re da vas dru­gi pre­po­ručuju. Ako je SEO urađen ka­ko tre­ba, po­lo­vi­na po­sla pro­mo­ci­je na In­ter­ne­tu već je obav­lje­na.

Ko­je pre­dnos­ti SEO obe­zbeđuje?

Sva­ki bi­znis, bez ob­zi­ra na ve­ličinu i lo­ka­ci­ju, mo­že da ima ko­rist od SEO op­ti­mi­za­ci­je saj­ta. Naj­veća pre­dnost je to što je SEO glav­ni i­zvor po­ten­ci­jal­nih kli­je­na­ta. U­pra­vo su no­vi, sve­ži, po­ten­ci­jal­ni kli­jen­ti oni ko­ju gu­glo­va­njem tra­že re­še­nje za ne­ku svo­ju po­tre­bu ili pro­blem. Za ra­zli­ku od pos­to­jećih kli­je­na­ta, oni ve­ro­va­tno ne zna­ju a­dre­su va­šeg saj­ta, ali zna­ju poj­mo­ve ko­ji opi­su­ju vrstu pro­i­zvo­da ili u­slu­ge ko­ju tra­že na In­ter­ne­tu.

PCPress.rs Image

Po­ten­ci­jal­ni kli­jen­ti pre­tra­žu­ju In­ter­net da bi pro­na­šli po­nu­du ko­ja im naj­vi­še od­go­va­ra. Da­nas ko­ri­sni­ci In­ter­ne­ta u­glav­nom zna­ju da ja­sno ra­zli­ku­ju šta su plaćeni o­gla­si ko­ji im za tra­že­ne ključne reči is­kaču na prvoj stra­ni Google pre­tra­ge, a šta su oni ne­plaćeni, or­gan­ski re­zul­ta­ti. I u­glav­nom zna­ju da tre­ba da vi­še ce­ne te re­zul­ta­te ko­ji ni­su plaćeni i da ta­kvim po­nuđenim lin­ko­vi­ma mo­gu, na ne­ki način, vi­še da ve­ru­ju.

Pročitajte i:  PC Press video: Deca su taoci obrazovnog sistema | Aleksandra Cvjetić, Zelena učionica

Du­go­ročno gle­da­no, SEO je naj­je­fti­ni i na­jis­pla­ti­vi­ji način da se do­bro po­zi­ci­oni­ra­te na In­ter­ne­tu. Je­dnom na­pi­sa­ni SEO tek­sto­vi, mo­gu go­di­na­ma da se po­jav­lju­ju do­bro po­zi­ci­oni­ra­ni u re­zul­ta­ti­ma pre­tra­ge, tačni­je – sve dok ih ne­ki bo­lje op­ti­mi­zo­va­ni tek­sto­vi ne i­zgu­ra­ju s tih po­zi­ci­ja. SEO je, da­kle, du­go­večan za­hva­lju­jući traj­nim sa­drža­ji­ma na saj­tu, za ra­zli­ku od o­gla­snih kam­pa­nja ko­je bu­du i prođu. U stva­ri, In­ter­net ne trpi kam­pa­nje, već tra­ži stal­nu bri­gu o kva­li­te­tnom i pra­vov­re­me­nom online pri­sus­tvu, a to je u­pra­vo ono što se pos­ti­že kroz SEO.

PCPress.rs Image

Ka­ko se pos­ti­že do­bar SEO?

Rad na SEO počinje od prvih tre­nu­ta­ka u pro­i­zvo­dnji no­vog saj­ta kom­pa­ni­je. Kao i za sve dru­ge ko­mu­ni­ka­ci­one pro­jek­te (jer sajt fir­me je njen sop­stve­ni me­dij), i taj po­sao tre­ba da kre­ne od is­tra­ži­va­nja ciljnih gru­pa, kon­ku­ren­ci­je, tren­do­va na In­ter­ne­tu… Pre pi­sa­nja tek­sto­va za sajt po­se­bno je bi­tno SEO is­tra­ži­va­nje ključnih reči. Ko to ra­di i ka­ko se to ra­di?

Naj­bo­lji put ka pro­fe­si­onal­noj op­ti­mi­za­ci­ji vo­di pre­ko an­ga­žo­va­nja In­ter­net kon­sul­tan­ta, ko­ji će i­zra­di­ti Stra­te­gi­ju In­ter­net pri­sus­tva, u ko­joj su sa­drža­na sva go­re na­bro­ja­na is­tra­ži­va­nja i dru­ge po­tre­bne ana­li­ze i smer­ni­ce. Ovo ve­ro­va­tno zvuči pres­ku­po i isu­vi­še slo­že­no za ma­le fir­me, ali je prak­sa po­ka­za­la da je sva­ko­me ko vo­di iole o­zbilj­ni­ji bi­znis pa­me­tni­je da na počet­ku pla­ti ne­kog ko će pos­ta­vi­ti stva­ri na pra­vi način, umes­to da vi­še pu­ta plaća do­ra­du je­fti­ni­jih re­še­nja ko­ja ni­su da­la re­zul­tat. Vla­sni­ci­ma mi­kro­bi­zni­sa ko­ji su do­volj­no te­hnički upućeni, a pri­tom mo­ti­vi­sa­ni i ta­len­to­va­ni da se ba­ve svo­jim nas­tu­pom na In­ter­ne­tu, uvek pre­os­ta­je op­ci­ja da sa­mo­o­bra­zo­va­njem pre­ko In­ter­ne­ta sav­la­da­ju SEO te­hni­ke i oba­ve po­tre­bna is­tra­ži­va­nja.

Pročitajte i:  Yettel Sve – objedinjena ponuda za mobilnu telefoniju, kućni internet i TV

PCPress.rs Image

Ko­ju god op­ci­ju da iza­be­re­te, prvi sle­deći ko­rak na­kon ana­li­ze pri­ku­plje­nih po­da­ta­ka jes­te rad na tek­stu, jer i­zbor pra­vih reči za ključne poj­mo­ve utiče i na po­je­di­ne te­hničke as­pek­te In­ter­net saj­ta. SEO copywriting je ve­šti­na ko­ja je za taj po­sao po­tre­bna, a re­zul­tat tre­ba da bu­de sa­držaj saj­ta ko­ji je pri­la­gođen i pre­tra­ži­vačima i lju­di­ma. Mno­gi i za ovaj po­sao SEO ko­pi­raj­te­ra sma­tra­ju da im je do­volj­no što zna­ju sva slo­va… Pri to­me za­bo­rav­lja­ju da do­bar SEO tra­ži i do­bro zna­nje je­zi­ka, ali i do­bro po­zna­va­nje pre­po­ručenog načina pi­sa­nja za In­ter­net. Ta­le­nat za pi­sa­nje se po­dra­zu­me­va.

Do­bar SEO tra­ži i upućenog pro­gra­me­ra ko­ji će ura­di­ti te­hnički deo op­ti­mi­za­ci­je saj­ta, ali i ne­kog ko će se ba­vi­ti pri­do­bi­ja­njem pov­ra­tnih lin­ko­va s dru­gih saj­to­va. Ovo dru­go je ne­os­tva­ri­vo bez stal­nog kre­ira­nja ko­ri­snog sa­drža­ja za sajt, što po­većava pri­li­ke i ra­zlo­ge za za­slu­ži­va­nje pov­ra­tnih lin­ko­va – i na dru­gim saj­to­vi­ma i na dru­štve­nim mre­ža­ma. I u­pra­vo je ta re­dov­na pro­duk­ci­ja no­vog sa­drža­ja ključ us­pe­ha za mno­ge kom­pa­nij­ske saj­to­ve, a pos­ti­že se kroz ves­ti, blog pos­to­ve i dru­ge stal­ne načine za po­većava­nje bro­ja Web stra­na s bi­tnim ključnim rečima.

PCPress.rs Image

SEO i Con­tent mar­ke­ting

Za SEO se čes­to ka­že da je to ne­ka vrsta Public Relations‑a za sajt. Ipak, mno­go mu je bli­ži po­jam Content Marketing (mar­ke­ting sa­drža­jem), kao stra­te­ški mar­ke­tin­ški pris­tup fo­ku­si­ran na kre­ira­nje i dis­tri­bu­ci­ju ko­ri­snog i re­le­van­tnog sa­drža­ja, na­me­nje­nog da pri­vuče i za­drži ja­sno de­fi­ni­sa­nu pu­bli­ku. Za sve­obu­hva­tnu online mar­ke­tin­šku stra­te­gi­ju, SEO i Content Marketing tre­ba da ra­de za­je­dno, čes­to su i ne­ra­zdvo­ji­vi je­dan od dru­gog, a cilj je pro­na­la­že­nje rav­no­te­že i­zmeđu njih kroz kva­li­te­tno pro­i­zve­den i pla­si­ran sa­držaj na saj­to­vi­ma.

lazarboskovic.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,