Trenuto gledate objave s oznakom: MediaMonkey

PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - MediaMonkey

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – MediaMonkey

MediaMonkey je sve­obu­hva­tan mu­zički pro­gram ko­ji pos­ta­je sve po­pu­lar­ni­ji, pre­uzi­ma­jući deo ko­ri­sni­ka Winamp‑a, po­što su ovi pro­gra­mi u ne­kim stva­ri­ma slični. Pri­li­kom... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »