BIZIT 2022

Archos smart home

Sis­tem kon­tro­le va­šeg do­ma po­dra­zu­me­va u­ključiva­nje sve­tla, gre­ja­nja ili po­di­za­nje ro­le­tni pri­tis­kom na du­gme. Zgo­dno je in­sta­li­ra­ti po­tre­bne ka­blo­ve ili uređaje dok re­no­vi­ra­te stan, ali bu­še­nje zi­do­va pri­lično ko­šta. Fran­cus­ka kom­pa­ni­ja Ar­chos, spe­ci­ja­li­zo­va­na za mo­bil­ne uređaje, ne­dav­no je i­zba­ci­la na trži­šte je­ftin sis­tem za kon­tro­lu kuće za­sno­van na Blu­eto­oth be­žičnom pro­to­kolu, koji se može nabaviti i kod nas

Connected_Home

Kon­tro­la do­ma, is­ključiva­nje ili u­ključiva­nje sve­tla ili pak re­gu­li­sa­nje tem­pe­ra­tu­re do­di­rom prsta… i to pod kon­tro­lom smart te­le­fo­na. Ipak, to je sku­po za­do­volj­stvo ko­je se ne is­pla­ti ako ži­vi­te u i­znaj­mlje­nom sta­nu. Kom­pa­ni­ja Archos ima na­me­ru da pro­me­ni sta­nje stva­ri: počet­kom go­di­ne na CES‑u su na­ja­vi­li re­še­nje ko­je će se za­sni­va­ti na Bluetooth stan­dar­du u­šte­de ener­gi­je BLE (Bluetooth Low Energy). Se­ri­ja pro­i­zvo­da pod na­zi­vom Connected Objects sa­drži uređaje za u­prav­lja­nje kućom (Connected Home) i uređaje za pro­ve­ru zdrav­stve­nog sta­nja (Connected Self). Glav­ni adut ovog fran­cus­kog pro­i­zvođača mo­bil­nih uređaja je nis­ka ce­na: o­snov­ni pa­ket, Starter Kit, sa­drži ta­blet kao cen­tral­nu kon­trol­nu je­di­ni­cu i još tri uređaja za kon­tro­lu kuće i ko­šta 199 ev­ra.

Pročitajte i:  Tehnologije koje čine vaš dom inteligentnim

Cen­tral­na sta­nica

Ta­blet je cen­tral­no mes­to za u­prav­lja­nje kućom: pre­ko WLAN‑a se po­ve­zu­je s kućnom mre­žom a is­tov­re­me­no i s ra­zličitim uređaji­ma, pu­tem Bluetooth‑a. Bluetooth te­hno­lo­gi­ja omo­gućava ma­lu po­tro­šnju stru­je, što je ja­sna pre­dnost u o­dno­su na os­ta­le te­hno­lo­gi­je ko­mu­ni­ka­ci­je, kao što su WLAN ili ZigBee. Archos uređaji, kao što su Web ka­me­re ili de­tek­to­ri kre­ta­nja, ne mo­ra­ju da se pri­ključuju na i­zvor elek­trične ener­gi­je, po­što mo­gu da ko­ris­te ma­le, du­gmas­te ba­te­ri­je. BLE pro­i­zvo­di mo­gu čes­to s je­dnom ba­te­ri­jom da ra­de go­di­na­ma.
Archos_SmartHomeTablet
Ta­blet s e­kra­nom di­ja­go­na­le 7“ (17,8 cm) ko­ris­ti ope­ra­tiv­ni sis­tem Android 4.2.2 Jelly Bean. Da bi u­prav­lja­nje kućom pu­tem smart te­le­fo­na bi­lo mo­guće dok ste na pu­tu, ta­blet mo­ra da bu­de stal­no u­ključen. Po­moću mo­bil­nih uređaja, i to pre­ko a­pli­ka­ci­je SmartHome, omo­gućen je pris­tup Archos‑u. Ova a­pli­ka­ci­ja je in­sta­li­ra­na na ta­ble­tu, a mo­že se in­sta­li­ra­ti na Android uređaji­ma, pre­uzi­ma­njem iz online ­pro­dav­ni­ce Google Play.

Po­ve­za­ni o­bjekti

Archos se­ri­ja tre­nu­tno obu­hva­ta pet pro­i­zvo­da, od ko­jih se tri na­la­ze u o­snov­nom pa­ke­tu (Starter Kit): Archos MiniCam je ka­me­ra za kon­tro­lu, Movement Tag re­gis­tru­je da li su pro­zor ili vra­ta o­tvo­re­ni ili za­tvo­re­ni, dok je Weather Tag ma­la me­te­oro­lo­ška sta­ni­ca. Do­da­tno mo­gu da se na­ba­ve Motion Ball, ko­ji de­tek­tu­je kre­ta­nje po­moću in­fra­crve­ne sve­tlos­ti i SmartPlug pre­ki­dač ko­ji se stav­lja u stan­dar­dnu utični­cu. Tako se mo­gu u­ključiva­ti i is­ključiva­ti lam­pe, ali se ne mo­že pri­gu­ši­va­ti sve­tlost. Po­je­di­načne ce­ne ovih pro­i­zvo­da tek tre­ba da bu­du o­bjav­lje­ne.
U za­vi­snos­ti od kom­bi­na­ci­je uređaja, po­moću a­pli­ka­ci­je SmartHome se pro­gra­mi­ra­ju ra­zličiti sce­na­ri­ji: sve­tlo na ste­pe­ni­štu mo­že se auto­mat­ski u­ključiti čim se o­tvo­re vra­ta kuće ili ka­pi­ja. Sli­ka s mi­ni‑ka­me­re mo­že da se za­pi­su­je čim sis­tem Movement Tag de­tek­tu­je kre­ta­nje. Broj pro­gra­ma­bil­nih sce­na­ri­ja, tvrde u Archos‑u, je ne­o­gra­ničen – po­moću Bluetooth‑a mo­že da se is­tov­re­me­no kon­tro­li­še 13 uređaja, a na ta­blet se mo­že po­ve­za­ti i do 35, ako svi ni­su ak­tiv­ni u is­tom tre­nut­ku. Da bi se uređaji upa­ri­li, do­volj­no je iza­bra­ti od­go­va­ra­juću op­ci­ju na ta­ble­tu i na o­bjek­tu pri­ti­snu­ti kon­trol­ni tas­ter.
Na o­tvo­re­nom pros­to­ru uređaji mo­gu da ko­mu­ni­ci­ra­ju na ras­to­ja­nju do 26 me­ta­ra, a u kući na re­al­nih 16 me­ta­ra, pri čemu zi­do­vi sma­nju­ju do­met. Archos je u o­kvi­ru op­ci­je Connected Self po­nu­dio uređaje za kon­tro­lu zdrav­stve­nog sta­nja i uređaje za fi­tnes ak­tiv­nos­ti. Pa­me­tna va­ga (6000RSD), fi­tnes na­ru­kvi­ca (7000RSD) i uređaj za me­re­nje krvnog pri­tis­ka (5.299RSD) su već dos­tu­pni , dok će se smart sat po­ja­vi­ti ne­što ka­sni­je.

Pročitajte i:  Ne možete da koristite ruke? Stiže pomoć u vidu MyMove narukvice

PCPress.rs Image

 

PCPress.rs Image

 

PCPress.rs Image

 

Svi uređaji se mogu nabaviti preko kompanije Computer Land.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,