Dahua

ASUS O!Play Mi­ni Plus

O!Play Mini Plus_back_1ASUS O!Play Mini Plus je u­glav­nom za­držao i­zgled mo­de­la O!Play Mini, ali je ne­što veći. Gor­nja stra­na, ko­ja je kod pret­ho­dnog mo­de­la bi­la rav­na i s tro­di­men­zi­onal­nom gra­fičkom a­pli­ka­ci­jom, sa­da je re­lje­fna i po­lu­pro­vidna, pa ka­da se ple­jer u­ključi, kroz gor­nju pov­rši­nu bla­go pro­bi­ja pla­va sve­tlost, što do­pri­no­si utis­ku tro­di­men­zi­onal­nos­ti. Ra­zli­ke se o­gle­da­ju u vrsti i bro­ju ko­nek­to­ra: na­jin­te­re­san­tni­ji je eSA­TA/USB kom­bo pri­ključak ko­ji šte­di pros­tor, a omo­gućava ko­nek­ci­ju i USB i eSA­TA dis­ko­va. Osim to­ga, ple­jer po­drža­va i be­žičnu mre­žu.
Pošto je i­zraz Smart da­nas po­se­bno po­pu­la­ran u sve­tu TV te­hni­ke, u tom sve­tlu ASUS O!Play Mini Plus mo­že da se na­zo­ve i Smart TV upgrader‑om. Za­hva­lju­jući mre­žnim ko­nek­ci­ja­ma (žičnoj ili be­žičnoj), osim što mo­že da pris­tu­pa sa­drža­ji­ma de­lje­nih fol­de­ra na um­re­že­nim računa­ri­ma ili na mre­žnim dis­ko­vi­ma, ima i in­te­re­san­tne In­ter­net lin­ko­ve. Pre­ko ovog ple­je­ra mo­že da se pris­tu­pa ra­zličitim una­pred de­fi­ni­sa­nim po­pu­lar­nim saj­to­vi­ma (YouTube, Picasa, Flickr, In­ter­net TV i ra­dio-sta­ni­ca­ma…). Ta­kođe, ovo je prvi ple­jer na sve­tu ko­ji po­drža­va streaming ser­vis Acetrax, naj­po­pu­lar­ni­ji te vrste u Ev­ro­pi. Uređaj ima im­ple­men­ti­ra­ne i te­hno­lo­gi­je O!Direct i O!MediaShare, na­me­nje­ne da ko­ri­sni­ci­ma po­je­dnos­ta­ve stri­mo­va­nje ma­te­ri­ja­la. Uz po­moć te­hno­lo­gi­je O!Direct olak­ša­no je stri­mo­va­nje ma­te­ri­ja­la pre­ko mre­že, a O!MediaShare je Android a­pli­ka­ci­ja (ra­di od ver­zi­je 1.6 na­vi­še) ko­ja, ka­da je in­sta­li­ra­na na vaš pa­me­tni te­le­fon ili ta­blet, omo­gućava be­žično stri­mo­va­nje mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja sa ovih uređaja na TV, na­rav­no pre­ko O!Play Mini Plus‑a.
Po­me­nućemo i fun­kci­ju ko­ja još ni­je ak­tiv­na, a početak ra­da se očeku­je kra­jem ok­to­bra, i to na­kon nad­gra­dnje fir­mve­ra (ko­ja je auto­ma­ti­zo­va­na). Ra­di se o mo­gućnos­ti pris­tu­pa Facebook-u, što će bi­ti in­te­re­san­tno ve­li­kom bro­ju ko­ri­sni­ka. Još je­dan no­vi­tet je fun­kci­ja AutoPlay ko­ja će re­pro­du­ko­va­ti da­to­te­ke sme­šte­ne u fol­der Autoplay na storage me­di­ju. Po­me­ni­mo i fun­kci­ju RightTxT, ko­ja na o­sno­vu po­de­ša­va­nja uređaja de­tek­tu­je i auto­mat­ski bi­ra od­go­va­ra­jući titl. Ti­tlo­vi su po­drža­ni na vrhun­skom ni­vou: mo­guće je de­fi­ni­sa­ti prak­tično sva­ki de­talj, počev od bo­je i načina pri­ka­za, pre­ko nje­go­ve po­zi­ci­je i ve­ličine na e­kra­nu, pa sve do ko­dnog ras­po­re­da ko­ji će se ko­ris­ti­ti. Na­ša slo­va su po­drža­na, a uređaj o­dlično ba­ra­ta i vi­šes­tru­kim in­ter­nim i ek­ster­nim ti­tlo­vi­ma kod for­ma­ta da­to­te­ka ko­ji ih po­drža­va­ju. Je­di­ni pro­blem na ko­ji smo na­i­šli jes­te to što ih ple­jer ni­je pre­po­znao ka­da su bi­li spa­ko­va­ni unu­tar for­ma­ta DivX 6.

Pročitajte i:  ASUS ROG Ally: Nova mladost ručnih gejming konzola

Ka­da su for­ma­ti audio i vi­deo za­pi­sa u pi­ta­nju, ple­jer je bio ve­oma za­hva­lan za sa­ra­dnju. Prak­tično ni­smo na­i­šli na for­mat ko­ji ni­je us­peo da re­pro­du­ku­je. Je­di­no se ma­lo bu­nio ka­da smo mu po­dme­tnu­li XviD QPEL da­to­te­ku i pri­jav­lji­vao je da for­mat ni­je po­držan, ali je u­prkos to­me, nje­go­va re­pro­duk­ci­ja te­kla bo­lje ne­go na većini dru­gih ple­je­ra. Šta na kra­ju reći? Iako ASUS O!Play Mini Plus u tre­nut­ku tes­ti­ra­nja još ni­je bio pot­pu­no fun­kci­ona­lan, bez dvo­um­lje­nja mo­že­mo reći da će on za­uze­ti je­dno od vo­dećih mes­ta na lis­ti mul­ti­me­di­jal­nih ple­je­ra dos­tu­pnih na na­šem trži­štu.

Asus O!Play Mini Plus
Konektori USB, USB/eSATA kombo, SD/MMC/MS/xD kartica, optički audio izlaz, LAN, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A/V izlaz
Podržani formati Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, VC-1, H.264, TRP, MP4, MOV, AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISOAudio: MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 +Digital out, Dolby True HD (Passthrough), Dolby True HD (Decoding), Tag ID3Fotografije: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFFTitlovi: SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Tehnologije O!Direct, O!MediaShare, AutoPlay, Right TxT, DLNA
Cena Oko 100 evra
www.asus.rs
Pročitajte i:  Kako je ASUS osvojio tržište poslovnih računara

Branislav Bubanja

(Objavljeno u PC#181)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,