Comtrade System Integration: Od podataka do korisne informacije

Sve se povezuje, ne samo kroz nova tehnološka unapređenja već i kroz integraciju svih platformi. O izazovima koji se nalaze pred kompanijama i data driven modelu razgovarali smo sa Emilijom Ristić, koja je Strategy Director u Comtrade System Integration.

PCPress.rs Image

Kako je Comtrade System Integration postao deo novih tehnologija i kako pomaže industrijama?

O: Pre de­set go­di­na ra­zvi­ja­li smo na dru­gačijoj plat­for­mi, u o­kvi­ru dru­gačijeg kon­cep­ta, upo­tre­bom re­la­ci­one ba­ze po­da­ta­ka za sva­ki task. U ne­kom smi­slu, ako po­da­tak ni­je bio u RDBMS – kao da ni­je ni bio po­da­tak. Ko­ris­ti­li smo i dru­gačije pro­ce­se, pri­me­ra ra­di, waterfall me­tod za ra­zvoj a­pli­ka­ci­ja, gde smo star­to­va­li sa lis­tom za­hte­va, do­la­zi­li do di­zaj­na, a po­tom ga im­ple­men­ti­ra­li i da­lje ra­zvi­ja­li. U sva­kom od ovih ko­ra­ka ni­je bi­lo pre­kla­pa­nja. Re­zul­tat je bio izo­lo­va­ni sis­tem, ko­ji se s vre­me­nom ve­oma ma­lo me­nja. Sa­da vi­di­mo re­vo­lu­ci­ju u načinu na ko­ji gra­di­mo sis­te­me i ve­oma smo srećni što smo deo tog no­vog kon­cep­ta. Search engine s re­la­ci­onim ba­za­ma po­da­ta­ka pos­ta­je ne­prak­tično re­še­nje. Ko­ri­sni­ci su ti ko­ji nas gu­ra­ju u no­ve prav­ce, no­ve načine i­zra­de so­ftve­ra. Mo­tiv vi­še ni­je da se kre­ira pro­dukt ko­ji je lak­še pro­da­ti ili ko­ji je pro­fi­ta­bil­ni­ji za nas, već da se pro­i­zve­de ne­što što re­ša­va kli­jen­tov pro­blem – i to je su­štin­ska ra­zli­ka.

Pročitajte i:  Roche za zdraviji život

Ko­ji su iza­zo­vi?

O: Ima mno­go ala­ta, kom­pli­ko­va­no je. Te­ško je na­pra­vi­ti tim, edu­ko­va­ti ga, za­drža­ti ga u is­tom bro­ju. Svi­ma je ja­sno da su lju­di i ti­mo­vi naj­veći iza­zov. To­li­ko kur­se­va, sa­drža­ja, tre­nin­ga, mo­gućnos­ti da lju­di da­nas uče brzo, po­go­to­vo ako su mo­ti­vi­sa­ni u re­ša­va­nju ne­kog kon­kre­tnog pro­ble­ma za spe­ci­fičnu in­dus­tri­ju. Mla­di lju­di da­nas do­la­ze s ra­zličitih fa­kul­te­ta, s no­vim zna­nji­ma, ko­ja su ste­kli na pot­pu­no dru­gačiji način, a ne na onaj kla­sičan.

Vaša kompanija je svesna izazova i kao takva pokušava da ih prevaziđe. Na šta još nailazite na tom putu?

Naj­veća pre­pre­ka ko­ju ja pri­mećujem u ovoj tran­zi­ci­ji jes­te or­ga­ni­za­ci­ja. Ve­li­ke or­ga­ni­za­ci­je spo­ro se me­nja­ju. U ve­li­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma po­tre­bno je da se res­truk­tu­ri­ra­ju ti­mo­vi ne bi li se im­ple­men­ti­ra­li no­vi načini i­zra­de re­še­nja. Po­tre­bno je pro­me­ni­ti i sis­tem do­no­še­nja o­dlu­ka: da li ih do­no­si tim ili ne­ko te­lo ko­je se­di i ne­ma pravi do­dir s te­hno­lo­gi­jom? I to je te­ško spro­ves­ti kod na­ših kli­je­na­ta. Lju­di su na­vi­kli da do­no­se o­dlu­ke na o­sno­vu svo­g in­stin­kta i ra­ni­jih is­kus­ta­va, ko­ris­teći ve­oma ma­lo po­da­ta­ka ko­ji pos­to­je u je­dnom ve­li­kom pre­du­zeću.

Pročitajte i:  Roche za zdraviji život

I tako smo došli do koncepta data‑driven organization…

O: Da, dos­ta se priča o tom kon­cep­tu, ko­ji ni­je ni­šta dru­go ne­go ko­rišćenje pos­to­jećih te­hno­lo­gi­ja ka­ko bi­smo go­mi­le po­da­ta­ka ko­je pos­to­je u fir­ma­ma pre­tvo­ri­li u ko­ri­sne in­for­ma­ci­je – ko­ri­sne u smi­slu da nam po­ma­žu u do­no­še­nju bi­tnih o­dlu­ka. Tip o­dlu­ka za­vi­si od kon­kre­tne in­dus­tri­je, one su ra­zličite za fi­nan­si­je, osi­gu­ra­nja, tel­ko, dis­tri­bu­ci­ju ili mar­ke­tin­ške agen­ci­je – ali svu­da ih je mo­guće do­bi­ti des­ti­la­ci­jom po­da­ta­ka.

PCPress.rs Image

Data driven or­ga­ni­za­ci­ja jes­te or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja po­dat­ke, ko­ji su unu­tar ili i­zvan nje, ko­ris­ti da i­zvuče naj­bo­lje mo­guće in­for­ma­ci­je i te in­for­ma­ci­je pre­tvo­ri u po­slov­ne o­dlu­ke i ak­ci­je. U ovim si­tu­aci­ja­ma kom­pa­ni­je ne tre­ba da ra­zmi­šlja­ju sa­mo o te­hno­lo­gi­ja­ma i pre­pus­te sve svo­jim IT ode­lje­nji­ma. Na­pro­tiv, to je sa­ra­dnja i si­ner­gi­ja i­zmeđu ti­mo­va ko­ji se ba­ve te­hno­lo­gi­ja­ma i ti­mo­va ko­ji su o­kre­nu­ti kraj­njim ko­ri­sni­ci­ma, ko­ji vo­de bi­znis.

Da bi se pos­ti­gli ci­lje­vi, kom­pa­ni­ja tre­ba da bu­de sprem­na da se u­hva­ti uko­štac s ve­li­kom ko­ličinom po­da­ta­ka, pri­ku­pi ih, o­bra­di i na kra­ju pra­ti ri­zi­ke i kon­tro­li­še ih – to je vi­še ne­go te­hno­lo­ški pro­je­kat, to je pro­me­na kul­tu­re or­ga­ni­za­ci­je. Pro­me­na kul­tu­re je ne­op­ho­dna ka­ko bi se op­sta­lo na ta­la­su mo­der­nog bi­zni­sa i ove te­hno­lo­ške re­vo­lu­ci­je ko­ju ži­vi­mo.

Pročitajte i:  Roche za zdraviji život

Da li se o to­me go­vo­ri­lo na Da­ta Sci­en­ce Con­fe­ren­ce 5.0?

O: Ima­li smo mno­go to­ga da po­ka­že­mo i de­mon­stri­ra­mo. Čitav tim data naučni­ka i data in­že­nje­ra ak­tiv­no je učes­tvo­vao, ra­zme­nju­jući zna­nja s data science za­je­dni­com. Pri­ro­dno je da smo iz DWH i in­te­gra­ci­onih pro­jek­ta pre ne­ko­li­ko go­di­na, sa­da u­šli u ra­zvoj machine learning al­go­ri­tma ka­ko bi­smo po­mo­gli na­šim kli­jen­ti­ma. Na kon­fe­ren­ci­ji smo pred­sta­vi­li mo­de­le pri­men­lji­ve na vi­še in­dus­tri­ja: Next Best Action Engine, Recommendation Engine, ra­zličite Propensity‑to‑Buy mo­de­le. Sva ta re­še­nja po­ma­žu na­šim par­tne­ri­ma iz ra­zličitih in­dus­tri­ja da svo­jim kli­jen­ti­ma po­nu­de naj­bo­lje mo­guće pro­i­zvo­de, naj­brže i na­je­fi­ka­sni­je. Ne za­bo­ra­vi­mo da je da­nas za­je­dnički ime­ni­telj di­gi­ta­li­za­ci­je za­pra­vo efi­ka­snost – u svim in­dus­tri­ja­ma i svim sek­to­ri­ma.

Korisna adresa: comtradeintegration.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,