BIZIT 2022

Glasačka dominacija sa severa

U PC#231 upoznali smo se sa istorijom uređaja za glasanje, s posebnim osvrtom na izborni proces i samo glasanje u SAD.  Preciznije ćemo analizirati neke od komponenti digitalizovanog izbornog procesa na primeru proizvoda firme Dominion Voting.

shutterstock_122100295Dominion Voting je kanadska kompanija osnovana početkom 2003. sa osnovnim ciljem da postane lider u oblasti automatizacije i digitalizacije izbornih procesa, kako u pogledu proizvoda tako i usluga. Osim u Torontu, gde im se nalazi centrala, Dominion Voting ima kancelarije u Kaliforniji, Koloradu, Teksasu, Njujorku i Beogradu. Radi se o jednoj od vodećih kompanija na svetskom nivou u ovoj oblasti, s više od 1500 uprava koje koriste njihove proizvode. Democracy Suite je naziv platforme za izbore koja se sastoji od skupa aplikacija pod nazivom Election Management System (EMS), kao i niza glasačkih uređaja iz serije ImageCast koji korisnicima omogućavaju različite vidove glasanja.

Prvih par godina svog postojanja, Dominion Voting uglavnom se orijentisao na kanadsko tržište sistema za automatizaciju glasanja da bi zatim 2007. započeo osvajanje najzahtevnijeg i najvećeg tržišta – američkog. Te godine savezna država Njujork odlučila je da modernizuje svoje sisteme za glasanja i pređe sa elektromehaničkih sistema s polugama na  ImageCastseriju glasačkih uređaja. Jedan od osnovnih razloga popularnosti  Democracy Suiteplatforme i ImageCast uređaja za glasanje u SAD jeste činjenica da je to jedan od prvih i malobrojnih sistema koji ispunjava sve zahteve sertifikacije proizvoda za glasanje u SAD kako na federalnom, tako i na nivou pojedinih saveznih država. Dalja ekspanzija na tržištu SAD omogućena je i akvizicijom konkurentskih firmi, čime je znatno povećana baza korisnika. Kancelarija Dominion Voting‑a u Beogradu postoji od 2005. i danas broji oko 50 ljudi, mahom inženjera. Ovaj tim uglavnom je zadužen za razvoj novih proizvoda, ali i pružanje usluga.

Sistem i komponente

Kompletna platforma Democracy Suite sastoji se od mnoštva aplikacija (više od 20), kao i niza uređaja za glasanje. Na slici 1 prikazana je uprošćena blok šema sistema samo sa glavnim komponentama. Sistem može da se podeli u skladu s tri faze: predizborne aktivnosti, glasanje i postizborne aktivnosti. Predizborne aktivnosti uključuju pripremu spiska glasača, definisanje geopolitičke strukture, definisanje lista partija i kandidata, grafički dizajn glasačkih listića, sintezu audio‑zapisa, konfigurisanje glasačkih mašina itd. Nekada čitav taj proces mora da se obavi samo par dana pred izbore, a nekad traje nedeljama.

U­pro­šće­na blok še­ma De­mo­cracy Su­ite pa­keta
U­pro­šće­na blok še­ma De­mo­cracy Su­ite pa­keta

Faza glasanja podrazumeva primenu sistema elektronskog biračkog spiska i neke od mašina na svakom glasačkom mestu. Naravno, tu postoje razne varijacije u skladu s dozvoljenim načinom glasanja. Postizborne aktivnosti podrazumevaju sakupljanje rezultata glasanja sa svake pojedinačne mašine za glasanje, sabiranje svih glasova, izradu izveštaja s rezultatima glasanja, kao i objavu rezultata bilo na internim sistemima korisnika ili preko medija. I u ovom slučaju postoje dodatne komponente sistema koje omogućavaju proveru rezultata u skladu sa zakonskim regulativama oblasti koja izbore organizuje. Iako pojednostavljen, dijagram na slici 1 pokazuje kako se pojedine komponente platforme Democracy Suite mapiraju na opisane faze glasanja.

Election Management System

Sli­ka 2: Ima­ge­Cast Pre­cinct (ICP), je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih ure­đa­ja za gla­sa­nje na svetu
Ima­ge­Cast Pre­cinct (ICP), je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih ure­đa­ja za gla­sa­nje na svetu

Centralna komponenta sistema jeste set aplikacija EMS (Election Management System) koji objedinjuje predizborne i postizborne aktivnosti. Celokupna arhitektura EMS platforme bazirana je na klijent‑server modelu i prati klasičan dizajn N‑tier enterprajz aplikacija. Kao razvojna platforma korišćen je Microsoft .NET Framework, dok je za back‑end bazu podataka upotrebljen Microsoft SQL Server. S obzirom na to da se sistem sastoji od klijentskih i serverskih komponenti, podržano je više verzija Windows klijentskih i serverskih operativnih sistema. U hardverskom smislu, a s obzirom na proces sertifikacije sistema s vrlo striktnom kontrolom konfiguracija (configuration management), korišćena je uglavnom oprema renomiranih proizvođača kao što su Dell, Cisco, APC i OKI.

Ima­ge­Cast Evo­lu­ti­on ure­đaj kon­ci­pi­ran u Be­o­gradu
Ima­ge­Cast Evo­lu­ti­on ure­đaj kon­ci­pi­ran u Be­o­gradu

Polazna tačka za pripremu izbora jeste klijentska aplikacija Election Event Designer (EED). Ona omogućava uvoz ili unos geopolitičkih podataka, kao i drugih relevantnih parametara – liste partija, kandidata, referendumskih pitanja, podržanih jezika itd. Kad su svi podaci definisani (ili uvezeni), započinje kreiranje struktura potrebnih za dati izborni događaj. Tako nastaje niz logičkih elemenata koji mapiraju geopolitičku strukturu s partijama, kandidatima… Tom prilikom još uvek ne nastaju pravi opipljivi artefakti, kao što su papirni ili elektronski glasački listići.

Kada je logička struktura kreirana, započinje proces stilizovanja samog izbornog događaja. Sistem integriše interno razvijen tekst editor, kao i generator audio‑fajlova (TTS – text to speech) s potpunom kontrolom izgovora za više jezika. Na taj način korisnik ima punu kontrolu nad prezentacijom glasačkih listića, bilo papirnih, audio ili elektronskih. Proces generisanja glasačkih listića za štampu, prikaz na ekranu ili za audio‑glasanje obavlja se na serveru. Treba imati u vidu da nisu retki slučajevi da je ponekad potrebno generisati na desetine hiljada različitih papirnih listića koji se na neki način razlikuju ili na hiljade audio‑fajlova. Razlog za to jeste složenost geopolitičke strukture, ali i broj partija, jezika ili sam način glasanja. U pojedinim saveznim državama SAD postoji sistem rotacije kandidata u svakoj kategoriji glasanja ili potreba da se na jednom izbornom događaju podrži i više od deset jezika, od kojih neki čak nemaju pisanu formu, nego samo audio‑reprezentaciju.

Programiranje uređaja

U narednoj fazi pristupa se procesu programiranja glasačkih uređaja. On uključuje i mapiranje glasačkih mesta sa jednim ili više uređaja za koje je potrebno definisati prava pristupa kako za administrativno osoblje, tako i za same glasače. Za svaki uređaj kreiraju se sigurnosni elementi, kao što su smart kartice sa čipom ili sigurnosni ključevi iButton. Za svaki uređaj kreira se i set izbornih i konfiguracionih fajlova koji se preko memorijskih kartica ili preko lokalne mreže koristi za programiranje uređaja. Tim fajlovima se svakom uređaju dostavi set glasačkih listića koje treba da procesira, kao i niz dodatnih konfiguracionih i prezentacionih fajlova. Naravno, svi podaci su šifrovani i digitalno potpisani da bi se obezbedio integritet, ali i poverljivost podataka.

Sis­tem s do­da­tnim e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir
Sis­tem s do­da­tnim e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir

Pre korišćenja artefakata na izborima, obično se zahteva proces provere logike i tačnosti rada sistema (logic and accuracy testing). Na taj način korisnici mogu da potvrde ispravnost sistema i eliminišu eventualna neprijatna iznenađenja.

Results Tally and Reporting (RTR) je naziv klijentske aplikacije koja omogućava prikupljanje i obradu rezultata glasanja, bez obzira na vrstu mašine za glasanje. Ta komponenta omogućava obradu rezultata s memorijskih kartica iz mašina za glasanje ili rezultata koji su direktno sa uređaja za glasanje prosleđeni na centralnu lokaciju putem modema (3G/4G i drugi). U zavisnosti od algoritma za brojanje glasova, ova aplikacija generiše niz izveštaja različite granularnosti, a u skladu sa potrebama korisnika. Pošto u izbornoj noći uvek postoji tenzija i veliko nestrpljenje, RTR aplikacija je dizajnirana tako da na lak, efikasan i tačan način generiše izveštaj o pobednicima u svim kategorijama glasanja i da u realnom vremenu pruža podatke medijskim kućama.

Jednostavna crna kutija

Jedan od najprodavanijih uređaja za glasanje na svetu, proizveden u više od 120.000 primeraka, jeste ImageCast Precinct (ICP), prikazan na slici 2. Ovaj naizgled jednostavan uređaj osmišljen je 2007. i s malim modifikacijama koristi se na izborima u SAD, Kanadi, Mongoliji, Portoriku i (donedavno) Filipinima. Radi se o uređaju za procesiranje papirnih glasačkih listića, uz niz dodataka koji omogućavaju glasačima sa posebnim potrebama da glasaju. Uređaj ima dva senzora za skeniranje (obostrano skeniranje), LCD ekran osetljiv na dodir, primarnu i redundantnu memorijsku karticu za skladištenje podataka, kao i ugrađen termalni štampač za izveštaje. Uređaj podržava i različite vrste modema za slanje rezultata s glasačkog mesta, kao i periferije za slepe i nepokretne osobe.

Za kontrolu pristupa koristi se sigurnosni ključ iButton (slika 3) koji omogućava administrativnom osoblju na glasačkom mestu niz funkcija kako pre otvaranja, tako i nakon zatvaranja glasačkog mesta. Pri otvaranju glasačkog mesta sistem generiše takozvani nulti izveštaj putem ugrađenog termalnog štampača. Taj izveštaj potvrđuje da su svi brojači na nultim pozicijama i da glasanje može da počne. Sam proces glasanja (slika 4) veoma je jednostavan – glasač označava svoje selekcije na papirnom glasačkom listu i ubacuje ga u uređaj koji u istom trenutku procesira obe strane papira. U zavisnosti od konfiguracije uređaja, na ugrađenom ekranu prikazuje se niz poruka o tome kako je sistem prepoznao glasove, čime se daje mogućnost glasaču da ili prihvati ili odbije rezultat procesiranog glasačkog lista. Analiza traje svega nekoliko sekundi i omogućava veliki protok glasača.

Uređaj se na glasačkom mestu postavlja na vrh glasačke kutije, tako da nakon procesiranja na mašini papirni glasački listovi upadaju u kutiju i predstavljaju papirni dokaz koji se može upotrebiti u slučaju ponovnog brojanja glasova. Po završetku glasačkog dana, administrativna osoba zatvara glasačko mesto i putem ugrađenog štampača dobija izveštaj o rezultatima glasanja (slika 5). U slučaju da je u uređaju ugrađen modem, sistem šalje rezultate glasanja u šifrovanom i digitalno potpisanom formatu na centralnu lokaciju za dalje sabiranje sa svim rezultatima putem EMS RTR aplikacije.

Slabo pokretne ili slepe osobe glasaju putem audio‑režima glasanja. Uređaj podržava specijalno dizajniran ATI (Accessible Tactile Interface) i slušalice za navigaciju i glasanje putem zvučnog glasačkog lista. Tom prilikom uređaj može direktno da čuva glasove na svojoj memorijskoj kartici ili da odštampa papirni glasački list. Na taj način glasački listovi svih glasača dostupni su u papirnoj formi, što omogućava punu privatnost i ravnopravnost glasača, ali i ručno prebrojavanje glasova ukoliko se pojavi potreba.

All‑in‑one glasačka mašina

Zahtevi tržišta glasačkih sistema u SAD konstantno se menjaju. U zemlji sa 50 saveznih država i 225 miliona stanovnika s pravom glasa, kao i veoma raznolikim i složenim izbornim sistemom, postoji stalna potreba za nečim novim. Donedavno svi proizvođači opreme za svaki novi vid glasanja, potreba glasača ili usled novih zahteva sertifikacije sistema, pravili su novi tip uređaja. Tako u velikom broju saveznih država na istom glasačkom mestu postoji zaseban uređaj koji procesira papirne glasačke listiće, zaseban koji omogućava touchscreen glasanje i još jedan koji osobama s nekim fizičkim nedostatkom (slepi, nepokretni) daje mogućnost da glasaju. U Dominion‑u su na vreme uočili taj trend i cenu takvog pristupa. Upravo zbog toga rodila se ideja o all‑in‑one uređaju za glasanje i mali tim inženjera u Beogradu dobio je zadatak da radi na njemu. Na slici 6 prikazan je ImageCast Evolution (ICE), glasački uređaj koji objedinjuje praktično sve vidove glasanja i danas je u primeni u saveznim državama Kalifornija, Nju Meksiko, Florida i drugim.

ICX ure­đaj pri­me­njen u Ko­lo­radu
ICX ure­đaj pri­me­njen u Ko­lo­radu

Na slici 6 prikazan je ICE uređaj s pripadajućom glasačkom kutijom. Uređaj, kao i ICP mašina, ima integrisana dva senzora za obostrano skeniranje glasačkih listića dužine do 22 inča (oko 56 cm). Veliki broj funkcija zajednički mu je sa ICP mašinom – dve memorijske kartice za redundantno skladištenje podataka, termalni printer… Razlike počinju od LCD ekrana dijagonale 18,5 inča osetljivog na dodir, koji omogućava znatno bolje iskustvo za glasače, ali i za administratore. Tu je integrisani ink‑jet štampač za napredno markiranje glasačkog lista. Glasač može da ubaci prazan glasački list, obavi glasanje putem ekrana osetljivog na dodir ili putem audio‑navigacije i uređaj će markirati glasački list („glasati“) i skenirati ga u isto vreme. Tu je još niz portova za povezivanje periferija ili dodatnih ekrana, kao i integrisan čitač smart kartica za dodatne opcije kako bezbednosne, tako i funkcionalne.

Proces glasanja zavisi od konfiguracije uređaja. Na slici 7 prikazan je osnovni način, u kome glasač ubacuje papirni glasački list u uređaj. Sistem skenira i procesira sliku glasačkog lista i omogućava glasaču, ukoliko je ubačen već markiran list, da proveri svoje glasove ili na ekranu ili putem audio‑zapisa koji se dinamički kreira. Ukoliko je ubačen nemarkiran glasački list, glasač koristi ekran osetljiv na dodir ili audio‑navigaciju da markira svoj list. U tom slučaju, uređaj će markirati i skenirati glasački list i proces obrade glasova isti je kao i u prethodnom slučaju. Na slici 8 prikazana je opcija sistema s dodatnim ekranom, takođe osetljivim na dodir. Na taj način sistem pruža mogućnost dve simultane glasačke sesije. Ta konfiguracija koristi se kad dodatni ekran služi za glasače s posebnim potrebama kojima treba više vremena da glasaju, dok se glavna mašina koristi za regularno procesiranje glasova.

Nakon obavljenog glasanja, sistem čuva rezultate u šifrovanom i digitalno potpisanom formatu na redundantnim memorijskim karticama. Po zatvaranju glasačkog mesta, sistem generiše izveštaj o rezultatima glasanja na datom uređaju, dok se rezultati mogu poslati modemom do centralne lokacije za obradu glasova.

Sledeća generacija

Početkom 2015. godine Dominion Voting predstavio je novu seriju uređaja za glasanje – ImageCast X (ICX). Radi se o gami uređaja baziranih na ekranima osetljivim na dodir različitih dimenzija, koje pokreće specijalna verzija operativnog sistema Android. Trenutno su dostupni uređaji s ekranima dijagonala 12,2, 15,6 i 21,5 inča. Na slici 9 prikazan je niz uređaja najmanje dijagonale koji od ove godine koristi država Kolorado. Kao i ostali uređaji iz ImageCast porodice, ICX je dostupan u različitim konfiguracijama. Čitač smart kartica s jedne strane omogućava granularnu kontrolu pristupa kad je reč o administrativnom osoblju, ali takođe se koristi za kontrolu svake glasačke sesije. Postoji i mogućnost povezivanja raznih dodataka za glasače s posebnim potrebama, kao što je Dominion Audio Tactile Interface (ATI) koji omogućava navigaciju po ekranu ili Tecla Shield hub‑a za povezivanje džojstika i drugih periferala. Povezivanje štampača, bilo laserskog ili termalnog, takođe je omogućeno i zadovoljava praktično sve zahteve SAD i drugih tržišta, ali takođe i pruža realizaciju različitih načina glasanja ako je potrebna papirna verzija glasačkog lista koji se posle može skenirati na drugim ImageCast uređajima. Naravno, tu su i redundantni memorijski moduli za skladištenje podataka. Sistem može da radi ili u samostalnom režimu, bez LAN mreže na glasačkom mestu, ili u mrežnom ražimu, kada se više ICX glasačkih terminala povezuje s kontrolnim kompjuterom na glasačkom mestu.

Po dolasku na glasačko mesto, građanin posle registracije u elektronskoj knjizi glasača dobija smart karticu koja, osim jedinstvenog broja glasačke sesije, može sa sobom da nosi podatak o vrsti glasačkog lista, podatak o jeziku, dodatne mogućnosti uređaja i drugo. Glasač ubacuje smart karticu u čitač integrisan u ICX terminal i započinje svoje glasanje. Naravno, moguće je glasanje putem audio‑opcija i navigacija preko pomoćnih uređaja (ATI ili Tecla). Nakon glasanja sistem može da čuva rezultate na integrisanim memorijskim karticama, odštampa izveštaj na termalnom štampaču ili da odštampa takozvani elektronski papirni glasački list koji može da se skenira na drugim ImageCast uređajima (ICP, ICE, ICC). Takav elektronski papirni glasački list sadrži jedan ili više 2D QR kodova u kojima su šifrovani podaci o glasanju, kao i za čoveka čitljivi deo koji prikazuje selekcije glasača (za koga je glasano).

Glasanje na daljinu

Osim tradicionalnih vidova glasanja koji podrazumevaju glasačka mesta, širom sveta postoji potreba da se omogući glasanje na daljinu, bolje reći od kuće. U pojedinim saveznim državama SAD s manjom gustinom naseljenosti, glasa se poštom (vote by mail). Kod ovakvog načina glasanja, glasač poštom dobija papirni glasački list i dve koverte. Nakon markiranja, glasač vraća poštom posebno pripremljenu kovertu bez oznaka glasača i ubacuje je u drugu kovertu koja ima identifikaciju glasača. Kad organizator izbora dobije kovertu, najpre se na osnovu spoljne koverte utvrdi da je neko glasao, a zatim se zasebnim sistemom za procesiranje pošte iz unutrašnjih koverti vade markirani (popunjeni) glasački listići. Za to se koriste veoma brzi skeneri za procesiranje glasačkih listića iz  Dominion ImageCast Centralserije (ICC). Slika 10 prikazuje tipičnu sobu s mnoštvom tih skenera i operaterima koji u skenere ubacuju pristigle glasačke listiće. Takvi skeneri postižu protok od 120 do 150 skeniranih glasačkih listića u minutu, u zavisnosti od dužine listova papira.

S ciljem da se mlađi glasači privuku da učestvuju u procesu glasanja ali i da se omogući glasanje iz bilo kog kraja sveta, sve je popularnije i glasanje putem Interneta. Treba napomenuti da je iz bezbednosnih razloga takav način glasanja u većini zemalja zabranjen, dok u pojedinim državama ima upotrebu samo na lokalnim izborima (neke provincije u Kanadi). U SAD, recimo, putem Interneta mogu da glasaju samo osobe koje su trenutno van zemlje, a imaju pravo glasa i prethodno su se registrovale za ovakav vid glasanja. Obično se radi o vojnim obveznicima ili diplomatskom osoblju.

Dominion Voting platforma za Internet glasanje zove se ImageCast Remote Voting. Ta platforma koristi dva fizički udaljena, redundantna data centra s potpunom redundantnom arhitekturom. Svaki centar ima devet fizičkih servera koji služe za balansiranje protoka, obradu baza podataka ili kao aplikativni serveri. Primenjeni su najmoderniji bezbednosni sistemi kako na fizičkom, mrežnom, tako i na logičkom (aplikativnom) nivou. Korisnici ovakvih sistema obično se odlučuju za višestepeni nivo identifikacije glasača, mada treba napomenuti da je i dalje teško, ako ne i nemoguće, garantovati da je zaista prava osoba s pravom glasa glasala ili je svoje pravo ustupila nekom drugom. Čak i u zemljama kao što je Estonija, koja ima dugu tradiciju glasanja preko Interneta i gde glasači imaju lične karte sa smart čipovima (kao i u Srbiji), postoji mogućnost da, recimo, neko od vaših ukućana glasa umesto vas. Ipak, očekuje se da će s vremenom taj način glasanja, prvenstveno zbog lakog korišćenja sa bilo koje lokacije putem mobilnih uređaja, biti sve šire zastupljen.

Ideje iz domaće startup kuhinje

U martu ove godine imao sam priliku da na jednoj konferenciji koju su organizovali ICT Hub, Kanadska ambasada i CANSEE (Kanadsko‑srpska privredna asocijacija) upoznam mladu ekipu naših inženjera okupljenih oko domaće startap firme s vrlo zanimljivim proizvodima s primenom kod glasanja. Kompanija Datamap pruža usluge prikaza rezultata izbora (slika 11). Naravno, prikaz je moguć preko računara i mobilnih uređaja, uz korišćenje moderne Web tehnologije. Za svaku oblast glasanja i izabranu partiju (u slučaju unutarpartijskih izbora), prikaz rezultata sastoji se od mape i tabularnog prikaza rezultata. Korišćene su tehnologije kao što su TopoJSON za identifikaciju geografskih regiona, D3 Javascript za vizuelizaciju i druge. Kako to sve izgleda na nizu primera možete videti na sajtu www.datamap.io.

Goran Obradović

(Objavljeno u časopisu PC#235)

Facebook komentari:
eFakture