Intex iRist: Sve u jednom satu

Do sa­da smo vi­de­li ra­zne sa­to­ve ili na­ru­kvi­ce ko­je se po­ve­zu­ju sa smar­tfo­nom i, ko­ris­te­ći mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je, pri­ka­zu­ju no­ti­fi­ka­ci­je, tek­stu­al­ne po­ru­ke ili u bo­ljem slu­ča­ju bro­je va­še ko­ra­ke i me­re puls. In­tex Irist je ne­što sa­svim dru­go – ga­džet ko­ji je sam se­bi do­vo­ljan…

intex-irist-smartwatch

Da, Intex Irist je pa­me­tni sat, čak po­ka­zu­je i ta­čno vre­me s po­dos­ta sim­pa­ti­čnih va­ri­ja­ci­ja ana­lo­gnog ili di­gi­tal­nog sa­ta, uz po­ne­ki oda­bran do­da­tni po­da­tak, ako in­sis­ti­ra­te. Što se ti­če i­zgle­da, go­to­vo o­dmah je po­brao sim­pa­ti­je ce­le re­dak­ci­je. Na­ime, ne pos­to­je sko­ro ni­ka­kve am­bi­ci­je da nas sat „ku­pi“ pre­di­zaj­ni­ra­nim sti­li­za­ci­ja­ma ko­je tre­ba da bu­du glav­ni adut za ku­po­vi­nu, pa ne pod­se­ća ni na je­dan brend me­đu kla­si­čnim sa­to­vi­ma, ni­ti je o­ble­pljen kris­ta­li­ma… Ipak, na prvi po­gled se vi­di da se ra­di o sa­tu, a po­red crne, mo­že­te da iza­be­re­te na­ran­džas­tu va­ri­jan­tu.
Ve­li­ka ra­zli­ka u o­dno­su na sli­čne ga­dže­te ko­je smo pri­ka­zi­va­li je u to­me da je ovaj sat kom­ple­tan An­dro­id te­le­fon. Za­nim­lji­vo je i što Intex ni­je iza­brao Android W ver­zi­ju ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, već se o­dlu­čio za KitKat (v4.4.2). Da­kle, za pot­pu­nu fun­kci­onal­nost, ne tre­ba mu baš ni­šta sem nje­ga sa­mog i SIM kar­ti­ce ko­ju tre­ba da uba­ci­te.

Pročitajte i:  Ovako je proteklo putovanje Evropom tokom koga su testirane funkcije Huawei Watch 3 Pro sata

b5-irist
Što se ti­če har­dve­ra, ve­ru­je­mo da će­te i tu bi­ti pri­li­čno za­do­volj­ni, jer se ra­di o dos­ta ak­tu­el­nom Mediatek či­pu MT6572 ko­ji sa­drži čak dva je­zgra u 28 nm te­hni­ci i ra­di na 1,2 GHz. Ako do­da­mo 512 MB RAM‑a i 4 GB sto­ri­dža, shva­ti­će­mo da su ka­rak­te­ris­ti­ke ve­ro­va­tno bo­lje od te­le­fo­na ko­ji ima­te, ako nis­te zgri­že­ni ko­ri­snik top‑mo­de­la. Ako do­da­mo i mo­gu­ćnost pro­ši­re­nja microSD kar­ti­com do 32 GB, za­is­ta je ču­dno ka­ko je sve ovo sta­lo u ma­le­no ku­ći­šte od 44×44 mm – za­is­ta ni­šta ve­će od pro­se­čnog sa­ta ko­ji sa­mo po­ka­zu­je vre­me.

Povezivanje

 

Ni ko­mu­ni­ka­ci­one mo­gu­ćnos­ti ni­su za pot­ce­nji­va­nje, pa je mo­bil­na mre­ža dos­tu­pna u 3G re­ži­mu, WiFi je ras­po­lo­živ kao na sva­kom smar­tfo­nu, pa je čak dos­tu­pan i WiFi hotspot re­žim, što zna­či da i okol­ne smar­tfo­ne, ta­ble­te i ra­ču­na­re mo­že­te da snab­de­var­te in­ter­ne­tom de­le­ći mo­bil­nu ko­nek­ci­ju.
Na­rav­no, tu je i BlueTooth, a za­nim­lji­vo je da pa­ko­va­nje sa­drži i ve­oma le­pe i fun­kci­onal­ne BT slu­ša­li­ce ko­je ima­ju mi­kro­fon, a uz to su i ste­reo, pa su je­dna­ko ko­ri­sne i za te­le­fo­ni­ra­nje i za slu­ša­nje mu­zi­ke bez ika­kvog an­ga­žo­va­nja ru­ku, pa čak i gle­da­nja u sat, što je ide­al­no za spor­tske ti­po­ve ko­ji ne mo­gu bez te­le­fo­ni­ra­nja i mu­zi­ke uz ve­žba­nje. Tu je, na­rav­no, i na­men­ska a­pli­ka­ci­ja iWalk (je­di­na pre­in­sta­li­ra­na a­pli­ka­ci­ja) ko­ja će vam bro­ja­ti ko­ra­ke, me­ri­ti pre­đe­nu ra­zda­lji­nu, ra­ču­na­ti u­tro­še­ne ka­lo­ri­je i sve to spre­ma­ti na vaš na­log – sta­tis­ti­ke na­kna­dno mo­že­te da po­gle­da­te i na bi­lo kom dru­gom ure­đa­ju.
Do­la­zi­mo do kru­ci­jal­nog pi­ta­nja za ova­kav kon­cept ure­đa­ja, a to je da li je mi­ni­ja­tur­ni e­kran do­vo­ljan za pot­pu­nu fun­kci­onal­nost. Kon­sta­tuj­mo, pre sve­ga, da se ra­di o o­dli­čnom OLED e­kra­nu, vrlo o­štrom, ver­nih bo­ja i o­dli­čno vi­dlji­vom iz svih u­glo­va. Kva­ka je u to­me da je e­kran di­ja­go­na­le 1,56“ i re­zo­lu­ci­je 240×240. Na­rav­no, sve je dos­ta si­tno, ali na to će­te se re­la­tiv­no la­ko pri­vi­ći. Pro­ble­mi mo­gu da nas­ta­nu ka­da na e­kra­ni­ma tre­ba ne­što da bi­ra­te po­mo­ću si­tnih iko­ni­ca.

Pročitajte i:  Apple, Fitbit i drugi fitnes trekeri imaju nedostatke kojih morate biti svesni

intexsat telefon
Sam ko­ri­snič­ki in­ter­fejs je dos­ta do­bro pri­la­go­đen i ima po če­ti­ri iko­ni­ce na e­kra­nu, pa je re­la­tiv­no la­ko iza­bra­ti že­lje­nu a­pli­ka­ci­ju ili op­ci­ju. Pro­blem mo­že da nas­ta­ne kod a­pli­ka­ci­ja ko­je je­dnos­tav­no ne­ma­ju adap­ti­ve op­ci­ju za re­zo­lu­ci­ju 240×240, pa sve mo­ra da se sma­nji da bi se pri­ka­za­lo. Ipak, Intex na­gla­ša­va da je ve­ći­na kom­pa­ni­ja sprem­na da pri­la­go­di a­pli­ka­ci­je i za ovu re­zo­lu­ci­ju, pa su se ažu­ri­ra­ni i pri­la­go­đe­ni Twitter i WhatsApp po­ja­vi­li još to­kom pre­mi­je­re sa­ta na šan­gaj­skom MWC‑u.

Dopisivanje

Naj­vi­še smo stra­ho­va­li od ku­ca­nja tek­sta, ne to­li­ko zbog in­ten­ziv­nog pri­sus­tva na dru­štve­nim mre­ža­ma, već zbog či­nje­ni­ce da ipak mo­ra­te da uku­ca­te ne­ke ko­ri­snič­ke po­dat­ke da bi sve pro­fun­kci­oni­sa­lo ona­ko ka­ko že­li­te. Za div­no ču­do, ui tu smo do­ži­ve­li pri­ja­tno i­zne­na­đe­nje. QWERTY tas­ta­tu­ra ko­ja se o­tvo­ri za­is­ta jes­te mi­ni­ja­tur­na, ali je broj oma­ški bio da­le­ko is­pod na­ših oče­ki­va­nja (ili ono­ga če­ga smo se pla­ši­li).
Da li ova­kva spra­va mo­že pot­pu­no da za­me­ni vaš mo­bil­ni te­le­fon? Ve­ro­va­tno ipak ne, ma­da joj u fun­kci­onal­nom po­gle­du ni­šta ne ne­dos­ta­je. Ali pred­stav­lja i­zvrstan do­da­tak va­šoj mo­bil­noj flo­ti uz dos­ta vi­sok ste­pen šme­ke­ra­ja ako se o­pre­de­li­te za crni mo­del ili slat­ko­će, ako je vaš i­zbor na­ran­džas­ta va­ri­jan­ta.

Pročitajte i:  Review: Huawei Watch 3 Pro - Pametniji pametni sat

 

Model Intex iRist
Ekran 1,56“, 240×240, OLED
Procesor Mediatek MT6572, dual-core 1,2 GHz
Memorija 512 MB RAM, 4 GB flash, microSD do 32 GB
Grafika Mali-400
Komunikacije 3G, Wi-Fi, BT
GPS DA
Kamera 5 Mp, 2592×1944, video 480p
OS Android 5.1
Dimenzije 44×44×14 mm; 83 g
Cena 14.999 RSD
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,