Komentar: Poreski podsticaji u IT sektoru

Firmama koje inoviraju u IT sektoru na raspolaganju su mnoge poreske olakšice. Treba ih dobro upoznati da bi se slovo zakona primenilo na najpogodniji način…

PCPress.rs Image

Počev od 1. januara 2020. godine na snazi su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, u skladu s kojima je u domaći pravni sistem uveden tzv. test samostalnosti. Po mišljenju mnogih, test je uveden prvenstveno kako bi lica angažovana u IT sektoru prešla iz režima paušalnog oporezivanja i statusa preduzetnika u neki drugi, adekvatniji status. S druge strane, u ovom periodu izmenjeni su i poreski propisi u skladu s kojima je predviđeno više poreskih podsticaja usmerenih na razvoj inovacionih delatnosti. Podsticaji o kojima će biti reči nisu rezervisani isključivo za IT industriju, ali je činjenica da u ovoj grani nailaze na najčešću primenu.

Dvostruko poresko oslobođenje za istraživanje i razvoj

Troškove koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem, koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, obveznik plaćanja poreza na dobit pravnih lica može, u skladu sa Zakonom, u poreski bilans uneti kao rashod u dvostruko uvećanom iznosu.

Istraživanje mora ispunjavati uslov originalnosti, mora biti planirano i preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, dok se pod razvojem podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog naučnog dostignuća ili dizajna proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Ministar finansija doneo je poseban Pravilnik kojim je propisana mogućnost dvostruko uvećanog unosa sledećih troškova:

* troškovi zarada zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja (bruto II zarada) – odnosi se na onaj deo zarade zaposlenih za vreme faktički provedeno na poslovima istraživanja i razvoja. Dakle, obveznik treba da vodi evidenciju o vremenu provedenom na ovim poslovima;

* troškovi materijala i nematerijalnih sredstava (autorska prava, patenti) koji su u neposrednoj vezi sa istraživanjem i razvojem – uključuju, primera radi, trošak licencne naknade za softverska rešenja koja se koriste za istraživanje i razvoj;

* troškovi nabavke i zakupa nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava koja se neposredno koriste za istraživanje i razvoj – troškovi se priznaju srazmerno procentu kapaciteta efektivno iskorišćenog za aktivnosti istraživanja i razvoja;

Pročitajte i:  Data centar – gradivni element poslovanja

* troškovi nabavke stručnih mišljenja, savetodavnih usluga, know-how, pribavljenih neposredno za potrebe istraživanja i razvoja, osim usluga koje su pribavljene od povezanih lica;

* troškovi nastali za potrebe pravne zaštite prava intelektualne svojine u Republici Srbiji i inostranstvu, troškovi pozajmljivanja novčanih sredstava, pozajmljenih isključivo radi finansiranja poslova istraživanja i razvoja, kao i troškovi proizvodnih usluga pribavljenih za neposredne potrebe istraživanja i razvoja.

Koji su uslovi za primenu ovog podsticaja? Najpre morate pripremiti projekat s posebno istaknutim ciljevima, planiranim fazama projekta, kao i planiranim aktivnostima u okviru svake faze projekta. Drugi uslov tiče se prirode samih troškova – troškovi koji se unose u dvostrukom iznosu moraju biti u neposrednoj vezi sa obavljanjem istraživanja i razvoja. Konačno, 90 odsto aktivnosti zaposlenih na istraživanju i razvoju mora se obavljati na teritoriji naše države, osim izuzetno, ukoliko je izmeštanje aktivnosti istraživanja i razvoja van teritorije Republike uzrokovano posebnim fizičkim, geografskim, odnosno prirodnim faktorima koje nije moguće obezbediti na teritoriji Srbije.

Koja je posledica primene podsticaja? Ukoliko se opredelite za R&D double deduction, vaša poreska osnovica za obračun poreza na dobit pavnih lica može biti znatno manja u odnosu na redovan obračun, a samim tim je manji i iznos poreza na dobit.

Poresko oslobođenje za zaposlene na poslovima istraživanja i razvoja

Poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj oslobađa se obaveze plaćanja 70 odsto obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme. Ovaj podsticaj predviđen je Zakonom o porezu na dohodak građana, a uslovi za realizaciju podsticaja precizirani su posebnim Pravilnikom.

Podsticaji nisu rezervisani isključivo za IT industriju, ali je činjenica da u ovoj grani nailaze na najčešću primenu

Bitno je naglasiti da pravo na oslobođenje imaju samo pravna lica koja istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem (npr. autorska prava, patent i slično). Oslobođenje ne važi za aktivnosti povezane s direktnim ili indirektnim nadzorom nad sprovođenjem projekta ili aktivnosti podrške u vezi sa sprovođenjem projekta. Oslobođenje ne važi ni za poslodavca – pravno lice koje je osnovano u inostranstvu, kao ni ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Republici Srbiji. Takođe, ako kao poslodavac koristite bilo koju drugu vrstu podsticaja po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa određenim licem, nećete imati pravo da za to lice koristite ovu olakšicu.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja 100 odsto doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za zaradu lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme. Korišćenjem olakšice poslodavac se ne oslobađa plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, a doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti obračunava se i plaća samo na teret zaposlenog.

IP BOX paket

Zakon o porezu na dobit pravnih lica predviđa još jedan značajan podsticaj u vidu mogućnosti izuzimanja 80 odsto kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice. Ukoliko se obveznik kvalifikuje za korišćenje R&D double deduction podsticaja, u kombinaciji sa ovim podsticajem stopa poreza na dobit može se smanjiti i na nula odsto.

PCPress.rs Image

Kvalifikovani prihod je onaj prihod koji ostvarujete kao nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava. Izuzimanje kvalifikovanog prihoda vrši se tako što se prihod najpre umanji za rashode u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak tog autorskog dela ili predmeta srodnog prava (kvalifikovani rashodi). Naravno, o svim relevantnim prihodima i rashodima mora se voditi precizna evidencija.

Bitno je napomenuti i to da nećete imati pravo na korišćenje ovog podsticaja ukoliko nadležni organ odbije prijavu pronalaska. U slučaju da ste koristili umanjenje a prijava bude odbijena, morate uvećati svoju poresku osnovicu u poreskom periodu kada je prijava odbijena za ukupan iznos korišćenih umanjenja.

Poreski podsticaji za ulaganja u startape

Obvezniku koji se ne može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, a koji uloži u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30 odsto ulaganja. Najviši iznos poreskog kredita po osnovu ulaganja u kapital jednog novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost iznosi 100.000.000 dinara, a nezavisno od broja ulaganja na račun poreza na dobit u jednoj poreskoj godini iznosi 50.000.000 dinara.

Ukoliko se obveznik kvalifikuje za korišćenje R&D double deduction podsticaja, stopa poreza na dobit može se smanjiti i na nula odsto

Šta se smatra novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost? U smislu Zakona, to je svako privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu s potrebama tržišta) i koje ispunjava sledeće uslove:

Pročitajte i:  Prijavu poreza za prvi kvartal podnelo više od 2.700 frilensera

* godišnji prihod prema poslednjim finansijskim izveštajima ne prelazi 500.000.000 dinara;

* od osnivanja nije raspodeljivalo dividende, odnosno udele u dobiti i neće ih raspodeljivati u periodu od tri godine od dana izvršenog ulaganja;

* centar poslovnih aktivnosti se nalazi na teritoriji Republike;

* nije nastalo statusnom promenom;

* u svakom poreskom periodu, počevši od prvog narednog perioda od perioda u kom je osnovano i zaključno s periodom kada je izvršena potpuna uplata novčanih uloga:

* troškovi istraživanja i razvoja čine najmanje 15 odsto ukupnih rashoda, ili

* visokokvalifikovani zaposleni čine više od 80 odsto svih zaposlenih, ili

* je vlasnik, odnosno korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja.

Obveznik može koristiti poreski kredit u prvom poreskom periodu koji sledi nakon isteka tri godine od ulaganja. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Pored navedenih podsticaja, IT industriji stoje na raspolaganju i druge, nešto manje značajne olakšice koje za krajnji ishod imaju smanjenje ukupne poreske obaveze. Ukazujemo da je poželjno pre primene neke od olakšica potražiti savet advokata ili poreskog savetnika.

Autori: Nenad Cvjetićanin, Tim advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri

Facebook komentari: