PC Press: dan za Windows 7

PCPress-Win7-01 Od 6. av­gus­ta (u na­šem po­dne­blju bio je mno­go primereniji 7. avgust), Mi­cro­soft je par­tne­ri­ma i pro­gra­me­ri­ma sta­vio na ras­po­la­ga­nje fi­nal­nu, RTM ver­zi­ju no­vog ope­ra­tiv­nog sis­te­ma Win­dows 7. “Pravu verziju”, namenjenu krajnjim korisnicima, možete da upoznate danas, na zvaničnoj promociji u “TC Ušće” — Voja Gašić

Većina me­di­ja je već po objavi RTM verzije na sva zvo­na o­bja­vi­la “i­zla­zak fi­na­log Windows‑a 7”, iako je RTM (ready to manufacture) ver­zi­ja za­pra­vo “po­lu­fa­bri­kat” od ko­ga viđeni­ji par­tne­ri (ve­li­ki pro­i­zvođači računa­ra) tre­ba da na­pra­ve svo­je ko­načne ver­zi­je, pri­la­žući u in­sta­la­ci­ju  spe­ci­fične draj­ve­re, a­pli­ka­ci­je i u­kra­snu gra­fi­ku po­put po­za­di­na za desktop.

Osim to­ga, ne­dos­ta­je većina lo­ka­li­zo­va­nih ver­zi­ja ko­je je Microsoft stavio na ras­po­la­ga­nje MSDN ko­ri­sni­ci­ma do 1. ok­to­bra, a sve to za­je­dno biće spa­ko­va­no u „za­is­ta ko­načne“ (retail) ver­zi­je ko­je očeku­je­mo danas, 22. ok­to­bra. Tek ta­da će Microsoft oda­hnu­ti i u­sre­dsre­di­ti se na ra­zvoj Service Pack‑a 1 za Windows 7. 🙂

RTM ver­zi­ja je ko­načna i za ko­ri­sni­ke li­cen­ci sa SA (Software Assurance) op­ci­jom, a lo­ka­li­zo­va­ne ver­zi­je biće im na ras­po­la­ga­nju ka­da i MSDN ko­ri­sni­ci­ma, even­tu­al­no uz ko­ji dan za­ka­šnje­nja. Trži­šte je am­bi­va­len­tno, kao što to i obično bi­va sa po­ja­vom no­vog te­hno­lo­škog pro­i­zvo­da. Oni­ma ko­ji pre­la­ze sa Vis­te mo­že­mo da po­ručimo da Windows 7 ni­je sa­mo „do­bar service pack za Vis­tu“, već mno­go vi­še od to­ga. Ako ste u­sled le­njos­ti pro­pus­ti­li Vis­tu i na Windows 7 do­la­zi­te sa XP‑a, čeka vas ot­kri­va­nje mno­gih no­vos­ti. Do­bro je što vas Windows 7 u to­me neće obes­hra­bri­ti – na­pro­tiv…

Počinje in­sta­la­cija

Ako ste Vis­tu in­sta­li­ra­li već prvih me­se­ci na­kon i­zlas­ka na trži­šte, go­to­vo si­gur­no ste bi­li u ti­hoj većini ko­ja je gunđala da im se računar “vuče kao puž”. Činje­ni­ca je da je sva­ka ver­zi­ja Windows‑a za­hte­va­la brži i sav­re­me­ni­ji har­dver, ali je taj skok u pro­hte­vi­ma kod pre­las­ka sa XP‑a na Vis­tu bio ve­ro­va­tno na­ji­zra­že­ni­ji u is­to­ri­ji „pro­zo­ra“. Iako je je­zgro Windows‑a 7 za­pra­vo Vis­ta je­zgro, ulo­že­no je mno­go tru­da u op­ti­mi­za­ci­ju ko­da i op­ti­mi­za­ci­ju me­mo­rij­skih pro­hte­va, pa je Windows 7 prvi Microsoft‑ov no­vi kli­jen­tski pro­i­zvod ko­ji ne za­hte­va ni­ka­kva har­dver­ska una­pređenja u o­dno­su na pret­ho­dni. Sve ra­di brže ne­go na Vis­ti, a na is­tom har­dve­ru Windows 7 će bi­ti za ni­jan­su brži čak i od sta­rog do­brog XP‑a.

U Microsoft‑u su oči­gle­dno shva­ti­li da prvi uti­sak mo­že­te da os­ta­vi­te sa­mo je­dnom, pa je dos­ta učinje­no da se u­brza­ju naj­pros­ti­je ope­ra­ci­je po­put po­di­za­nja i ga­še­nja ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, pre­las­ka u sleep ili hi­ber­na­ci­ju, te buđenje iz tih sta­nja. Značaj­no je u­brza­na i in­sta­la­ci­ja, ko­ja na pro­sečnom Core2 računa­ru sa 2 GB RAM‑a tra­je dva­de­se­tak mi­nu­ta. Ka­da se ra­di o na­do­gra­dnji, pro­ces mo­že da bu­de slo­že­ni­ji i du­go­traj­ni­ji. Di­rek­tna na­do­gra­dnja (in‑place upgrade) mo­guća je sa­mo kod is­to­ro­dnih sis­te­ma (32‑bi­tni XP ili Vis­ta na 32‑bi­tni Windows 7 ili 64‑bi­tni XP/Vis­ta na 64‑bi­tni Windows 7).

PCPress-Win7-03Za pre­la­zak sa 32‑bi­tnog na 64‑bi­tni sis­tem mo­raćete da po­tra­ži­te po­moć Microsoft Easy Transfer a­pli­ka­ci­je. Iako je veoma sličan Migration Wizard odav­no pri­su­tan, pre­po­ručuje­mo da ko­ris­ti­te onaj ko­ji je pri­lo­žen na in­sta­la­ci­onom RTM dis­ku, u fol­de­ru supportmigwiz. Upo­tre­ba je je­dnos­tav­ni­ja i ne tre­ba da vas pla­ši. „Čaro­bnjak“ će pre­ne­ti va­ša po­de­ša­va­nja (u­ključujući i ona za a­pli­ka­ci­je ko­je ni­su deo Windows‑a), že­lje­ne do­ku­men­te, lo­zin­ke i ras­po­red svih ra­dnih pov­rši­na na ko­ji­ma ste ika­da in­ter­ve­ni­sa­li – ne­kih 70 MB po ko­ri­sničkom na­lo­gu, plus do­ku­men­ti, sli­ke i mul­ti­me­di­jal­ne da­to­te­ke ko­je ta­kođe mo­že­te (i tre­ba) da u­ključite u backup, uko­li­ko ih već ne drži­te na po­se­bnom dis­ku. Ako pre­no­si­te sa­mo po­de­ša­va­nja, sa­ku­plja­nje ovih va­žnih in­for­ma­ci­ja tra­jaće oko pet mi­nu­ta, a nji­ho­va res­ta­ura­ci­ja na­kon in­sta­la­ci­je Windows‑a čak i kraće.

Tre­ba na­gla­si­ti da čaro­bnjak ne pre­no­si a­pli­ka­ci­je, već sa­mo se­to­va­nja, ta­ko da ćete mo­ra­ti da o­bri­še­te pra­ši­nu sa in­sta­la­ci­onih dis­ko­va za Corel i Photoshop te da ih po­no­vo in­sta­li­ra­te (i ak­ti­vi­ra­te). Ka­da prođete kroz tu pro­ce­du­ru, pri­me­tićete da su sva va­ša se­to­va­nja sačuna­va­na u backup faj­lu i (na­daj­mo se us­pe­šno) res­ta­uri­ra­na.

32 ili ipak 64?

Da li in­sta­li­ra­ti 32 ili 64‑bi­tnu ver­zi­ju sis­te­ma? Microsoft ne in­sis­ti­ra, ali na­kon 18 me­se­ci ži­vo­ta sa 64‑bi­tnom Vis­tom, to­plo pre­po­ručujem sve­žu in­sta­la­ci­ju (uz Easy Transfer op­ci­ju) 64‑bi­tnog sis­te­ma. Mo­žda ćete po­tro­ši­ti ne­što vi­še vre­me­na ne­go na pros­tu in‑place na­do­gra­dnju, ali na kra­ju nećete za­ža­li­ti. Naj­pre, sve­ža in­sta­la­ci­ja je čes­to vrlo ko­ri­sna, jer ćete ima­ti ma­nje fra­gmen­ti­ran disk, a pre­la­zak na 64‑bi­tnu ver­zi­ju neće vam odu­ze­ti baš ni­šta značaj­no. Ako je ve­li­ka za­mer­ka 64‑bi­tnoj Vis­ti bi­la ne­dos­ta­tak po­drške za win16 API‑je (zbog čega ni­su ni mo­gli da ra­de sta­ri­ji pro­gra­mi ko­ji su su­vi­še čes­to prav­lje­ni po­moću 16‑bi­tnih ala­ta), on­da za Windows 7 čak ni ovaj ar­gu­ment ni­je vi­še o­drživ – VXP (Virtual XP) način ra­da omo­gućiće po­kre­ta­nje a­pli­ka­ci­ja ko­je ne ra­de na Vis­ti, a Windows 7 do­no­si čak i mo­gućnos­ti in­sta­la­ci­je draj­ve­ra u compatibility mo­du (još je­dna no­vost u o­dno­su na Vis­tu). Naj­zad, ako po­kre­ne­te Windows 7 Media Player ili Media Center, vi­dećete da će on us­pe­šno re­pro­du­ko­va­ti va­še DivX, Xvid i H.264 fil­mo­ve bez do­da­tnih ko­de­ka.

Pročitajte i:  Microsoft je predstavio Team Copilot

Povrh sve­ga, in­sta­li­ra­njem 32‑sis­te­ma ćete se o­gra­ničiti na a­dre­sni pros­tor od 4 GB, od ko­ga Vis­ta (ili 64‑bi­tni XP) mo­že da is­ko­ris­ti oko 3,3 GB dok se os­ta­lo ko­ris­ti za ma­pi­ra­nje ra­znih por­to­va i uređaja ko­ji mo­ra­ju da se nađu u a­dre­snom pros­to­ru sis­te­ma. Kod 64‑bi­tnog sis­te­ma ovo o­gra­ničenje ne pos­to­ji, ili je ba­rem vre­men­ski da­le­ko od nas ba­rem ko­li­ko i i­zja­va Bi­la Gej­tsa iz 1981. go­di­ne “da bi 640 KB RAM‑a tre­ba­lo da bu­de do­volj­no za sve po­tre­be”.

Mo­že se de­si­ti da ne­ki sta­ri­ji uređaj do­ne­se pro­ble­me pri in­sta­la­ci­ji (ti­pičan pri­mer su zvučne i TV kar­ti­ce), ali no­vi­ji har­dver sa do­brom po­drškom pro­i­zvođača pro­la­zi bez pro­ble­ma. Šta­vi­še, 64‑bi­tni Windows 7 Ultimate mo­že se in­sta­li­ra­ti na har­dver­ski pri­lično si­ro­ma­šan netbook sa USB dis­ka, a ne­što vi­še o ra­zličitim in­sta­la­ci­ja­ma pi­saćemo u na­re­dnim bro­je­vi­ma i na saj­tu www.pcpress.info.

E­cce Win­dows

I ta­ko, evo pro­zo­ra ka­kvi i tre­ba da bu­du u 21. ve­ku i na pra­gu na­šeg ulas­ka u EU, bez ima­lo iro­ničnog to­na ko­jim je ecce homo i­zgo­vo­rio Pontije Pilat. Za­is­ta, Windows 7 je brz, sves­tran po mo­gućnos­ti­ma i lak za upo­tre­bu. Ako je za opis po­tre­bna je­dna rečeni­ca sa tri stav­ke, čemu on­da ovo­li­ki pri­kaz? Po­red no­ve ge­ne­ra­ci­je har­dve­ra i ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, i vi mo­ra­te da se po­mi­ri­te sa ko­načnim pre­las­kom u 21. vek.

Pos­tin­sta­la­ci­oni pro­ces u­ključuje sve­ga ne­ko­li­ko la­kih pi­ta­nja oko re­gi­onal­nih po­de­ša­va­nja i pri­ključenja na ras­po­lo­ži­ve mre­že, pri čemu je za Windows 7 va­žno sa­mo da li je mre­ža kućna, po­slov­na ili jav­na. Na o­sno­vu od­go­vo­ra Windows će iza­bra­ti si­gur­no­sna po­de­ša­va­nja, te do­zvo­li­ti ili one­mo­gućiti vi­dlji­vost i de­lje­nje re­sur­sa na mre­ži. Naj­tvrđa po­de­ša­va­nja su sva­ka­ko za jav­ne mre­že, jer ni­ko ne sme da upa­dne u vaš računar ako sur­fu­je­te u WiFi ka­fiću ili Te­le­nor par­ku. Ako iza­be­re­te kućnu mre­žu, Windows 7 će vam o­dmah po­nu­di­ti i „član­stvo“ kućnoj gru­pi, ko­ja je ta­kođe no­vost ovog i­zda­nja Windows‑a, a ako ne de­tek­tu­je ta­kvu gru­pu u bli­zi­ni, po­nu­diće vam da je for­mi­ra­te. Na­kon for­mi­ra­nja kućne gru­pe do­bićete lo­zin­ku ko­ja mo­ra da se une­se na svim računa­ri­ma ko­je že­li­te da pri­ključite ovoj gru­pi.

PCPress-Win7-02 Član­stvo u kućnoj gru­pi po­dra­zu­me­va je­dnos­tav­no de­lje­nje re­sur­sa kao što su dis­ko­vi, štam­pači, ali i me­di­ja ple­je­ri, pa ta­ko no­vim Media Player‑om mo­že­te da re­pro­du­ku­je­te mu­zi­ku ili vi­deo na dru­gim računa­ri­ma, media extender-ima  ili me­di­ja ple­je­ri­ma ko­ji su čla­no­vi gru­pe “play to” op­ci­jom. Windows 7 računar mo­že da bu­de član ne­ko­li­ko gru­pa, ali „kas­ka­dno“ po­ve­zi­va­nje re­sur­sa ni­je do­zvo­lje­no – ne mo­že­te da priđete ni­ti da de­li­te re­sur­se na „trećem“ računa­ru pre­ko računa­ra ko­ji je član obe kućne gru­pe. Kućno po­ve­zi­va­nje olak­ša­va i vir­tu­eli­za­ci­ja WiFi adap­te­ra. Iako je vir­tu­eli­za­ci­ja Windows‑a 7 (ve­štački) o­gra­ničena na je­dan vir­tu­el­ni be­žični adap­ter, to je sa­svim do­volj­no da is­ti adap­ter ko­ris­ti­te i za po­ve­zi­va­nje sa WiFi pro­vaj­de­rom i za „de­lje­nje“ WiFi pris­tu­pa u kućnoj mre­ži.

A po­slov­ni ko­ri­sni­ci? Ako je do sa­da bi­lo pra­vi­lo da se po­slov­ni računa­ri učla­nju­ju u do­men, sa Windows 7 računa­rom ne tre­ba pre­te­ra­no da žu­ri­te. Za­pra­vo, Windows 7 PC tre­ba da učla­ni­te u do­men sa­mo ako to ek­spli­ci­tno za­hte­va re­surs (disk, štam­pač, ba­za po­da­tak, a­pli­ka­ci­ja) tj. ako do­men­sko se­to­va­nje pro­pi­su­je da sa­mo o­dređeni čla­no­vi do­me­na ima­ju pris­tup va­žnim re­sur­si­ma. Pre­ma na­šim is­kus­tvi­ma ta­kva si­tu­aci­ja je ret­ka i obično se kon­tro­la pris­tu­pa svo­di na auto­ri­za­ci­ju ko­ri­sni­ka ili (u te­žem slučaju) na pris­tup sa odo­bre­nih IP a­dre­sa. Mul­ti­do­men­ski pris­tup je u pot­pu­nos­ti pre­uzet sa Vis­te, pa la­ko mo­že­te ko­ris­ti­ti ra­zličite re­sur­se sa ra­zličitih do­me­na sa ra­znim ti­po­vi­ma auto­ri­za­ci­je, počev­ši od pros­te username / password kom­bi­na­ci­je do ra­znih ser­ti­fi­ka­ta ko­je će Windows 7 ra­zme­nji­va­ti sa ser­ve­ri­ma.

Pročitajte i:  Microsoft najavio otpuštanja i restruktuiranje svoje Mixed reality divizije

Pri­med­ba o pre­las­ku ko­ri­sni­ka u 21. vek o­dno­si se na činje­ni­cu da Windows 7 po­dra­zu­me­va in­ten­ziv­no ko­rišćenje i lo­kal­ne i glo­bal­ne mre­že. Vi­še po­ve­za­nih računa­ra u kući i na ra­dnom mes­tu je­su ne­što što se po­dra­zu­me­va, a ako još ne­ma­te broadband Internet ko­nek­ci­ju, sva­ka­ko je na­ba­vi­te pre in­sta­la­ci­je Windows‑a 7. Ne­srećan je računar ko­ji „u bli­zi­ni“ ne vi­di ni­je­dan dru­gi računar, što po­se­bno va­ži za Windows 7 računa­re.

U Aero vi­si­nama

Aero in­ter­fejs, pro­gla­šen za ko­zme­tički do­da­tak u Vis­ti, pre­ži­veo je ve­oma značajan fuk­ci­onal­ni na­pre­dak, pa ta­ko u spre­zi sa no­vim taskbar‑om olak­ša­va na­vi­ga­ci­ju i­zmeđu a­pli­ka­ci­ja i pro­zo­ra. U taskbar‑u ne­ma vi­še slo­va (sem kod starter ver­zi­je ko­ja ne­ma Aero mo­gućnos­ti), već su sve a­pli­ka­ci­je pri­ka­za­ne kao iko­ne, a uz upo­tre­bu Aero in­ter­fej­sa vrlo la­ko do­la­zi­te do že­lje­nog pro­zo­ra ili ra­dne pov­rši­ne (desktop‑a) – Aero vrlo le­po sa­kri­va sve pro­zo­re osim ono­ga ko­ji je u fo­ku­su.

No­vi taskbar i Aero fun­kci­onal­nos­ti smo već opi­sa­li u pri­ka­zu Windows 7 RC ver­zi­je, kao i na saj­tu www.pcpress.info, pa ve­ru­je­mo da ne tre­ba po­nav­lja­ti priču. Po­me­nućemo sa­mo ve­li­ki po­mak u la­koći ko­rišćenja kroz in­tu­itiv­ni­je u­prav­lja­nje. Ka­sni­je ćete pri­me­ti­ti da je po­većana i fun­kci­onal­nost Windows tas­te­ra, ko­ji u­prav­lja čita­vim in­ter­fej­som. Na pri­mer Win+Left i Win+Right na te­kući pro­zor će ras­po­re­di­ti od­go­va­ra­juće pro­zo­re tačno na le­vu ili de­snu po­lo­vi­nu e­kra­na, što je ko­ri­sno ako upo­ređuje­te do­ku­men­te ili ko­pi­ra­te. Win+Spa­ce će po­ka­za­ti čist desktop sa o­bri­si­ma o­tvo­re­nih pro­zo­ra, kao kad na­dne­se­te mi­ša u do­nji de­sni ugao. Win+G će pri­ka­za­ti sve ge­dže­te, Win+ i Win‑ zu­mi­ra ili od­zu­mi­ra e­kran…

PCPress-Win7-04 Ne zvuči kao svet­sko čudo ali je ko­ri­sno, a naj­ko­ri­sni­ja no­va fun­kci­ja Windows tas­te­ra je u­prav­lja­nje sa vi­še dis­ple­ja. Kom­bi­na­ci­jom Win+P bi­ra­te pri­kaz na je­dnom ili vi­še dis­ple­ja kao i način pri­ka­za (du­pli­ra­nje sli­ke ili pro­ši­re­ni desktop). U va­ri­jan­ti sa pro­ši­re­nim desktop‑om, kom­bi­na­ci­ja­ma Win+Shift+Left i Win+Shift+Right će vas pre­ba­ci­va­ti na prvi ili dru­gi e­kran.
Već smo po­me­nu­li mo­gućnost Media Player‑a 12 da pre­po­zna­je (us­ta­lje­ne) ko­di­ra­ne sa­drža­je i stri­mu­je sli­ke, mu­zi­ku i vi­deo na dru­ge računa­re i u dru­ge uređaje. Ka­ko to fun­kci­oni­še u prak­si? Iako su u­građeni do­da­tni ko­de­ci, Media Player neće pre­po­zna­ti sve kon­tej­ner­ske for­ma­te, pa će mu os­ta­ti ne­dos­tu­pni Matroska ili flash sa­drža­ji, bez ob­zi­ra na pos­to­ja­nje ko­de­ka u sis­te­mu. Za ove op­ci­je, mo­raćete da do­gra­di­te sis­tem op­ci­ja­ma ko­je pre­po­zna­ju ove mul­ti­me­di­jal­ne pa­ke­te.

Kad je u pi­ta­nju stri­mo­va­nje sa­drža­ja, Media Player se po­na­ša kao tran­sko­der i media ser­ver. Sva­ki sa­držaj se pre­ba­cu­je u WMV ili WMA for­ma­te ko­je pre­po­zna­ju i pređa­šnja i­zda­nja Media Player‑a (10 i 11). Ta­ko mo­že­te da re­ši­te sve pro­ble­me re­pro­duk­ci­je mul­ti­me­di­je na je­dnom kućnom računa­ru i da on­da sa­drža­je op­ci­jom play to pri­ka­zu­je­te na bi­lo kom dru­gom računa­ru ko­ji ne mo­ra da ima in­sta­li­ra­ne ni­ka­kve ko­de­ke.

Si­tu­aci­ja sa re­pro­duk­ci­jom na dru­gim uređaji­ma je ma­lo slo­že­ni­ja i ni­smo ima­li u­slo­va da je lično is­pro­ba­mo. Ka­ko obično no­vi­na­ri ka­žu, ne­ime­no­va­ni ali do­bro oba­ve­šte­ni i­zvo­ri tvrde da play to op­ci­ja do­bro fun­kci­oni­še sa Media Extender uređaji­ma kao što su Xbox 360 ili Sonos me­dija ple­je­ri. Još oba­ve­šte­ni­ji i­zvo­ri ka­žu da bi re­pro­duk­ci­ja tre­ba­lo da teče glat­ko na svim uređaji­ma ko­ji po­drža­va­ju DLNA spe­ci­fi­ka­ci­je (Digital Living Network Alliance) i fun­kci­oni­šu kao DMP (Digital Media Player) ili DMR (Digital Media Renderer). Iako u na­šem pro­šlo­go­di­šnjem pre­gle­du HD TV uređaja ni­smo o­braćali previše pa­žnje na ovu stav­ku u tehničkim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma, go­to­vo svi pre­gle­da­ni mo­de­li (a u ob­zir su do­šli sa­mo Full HD uređaji) po­što­va­li su DLNA spe­ci­fi­ka­ci­ju i omo­gućava­li po­ve­zi­va­nje u kućnu mul­ti­me­di­jal­nu mre­žu, ka­ko bi­smo naj­je­dnos­tav­ni­je mo­gli da opi­še­mo DLNA pro­to­kol. Zbog tre­nu­tne svet­ske kri­ze, još ni­smo us­pe­li da se o­pre­mi­mo ovim te­hničkim no­vo­ta­ri­ja­ma, pa umo­lja­va­mo De­ja­na da što pre pro­ba ovu mo­gućnost, jer on je­di­ni tre­nu­tno ras­po­la­že DLNA te­le­vi­zo­rom čiji pri­kaz mo­že­te da pročita­te u PC Press-u broj 158.

Pročitajte i:  Koliko košta AI superkompjuter?

Za­nim­lji­va i značaj­na ino­va­ci­ja je pre­la­zak sa ko­ri­sničkih fol­de­ra na ko­ri­sničke bi­bli­ote­ke, zbog ko­ga smo de­talj­ni­je opi­si­va­li pro­ces mi­gra­ci­je. Ovaj kon­cept na­jav­ljen je još za Vis­tu, ali je za­ka­snio ne­ko­li­ko go­di­na. Zbir­ka ko­ri­sničkih do­ku­me­na­ta vi­še ni­je o­gra­ničena na fol­der ko­ji pri­pa­da tom ko­ri­sni­ku. Sva­ka­ko da su svi ko­ris­ti­li i do­da­tne fol­de­re za spre­ma­nje do­ku­me­na­ta, ali ta­kva prak­sa čes­to do­ve­de do ha­osa i du­pli­ra­nja faj­lo­va na dis­ko­vi­ma. Sa­da sva­ki ko­ri­snik ima vir­tu­el­nu bi­bli­ote­ku (Library) do­ku­me­na­ta, mu­zi­ke ili vi­dea. Poče­tni sa­držaj te bi­bli­ote­ke jes­te ko­ri­sni­kov user folder, ali bi­bli­ote­ci mo­že­te da do­da­te bi­lo ko­ji fol­der ko­ji se na­la­zi na va­šem računa­ru, kućnoj ili po­slov­noj mre­ži. Pre­dnost ovog kon­cep­ta je što ne­ma po­tre­be za du­pli­ra­njem sa­drža­ja, ako ukućani ima­ju za­je­dničku zbir­ku „kućne mu­zi­ke i fil­mo­va“, a opet, sva­ki ko­ri­snik mo­že do­da­ti ili i­zba­ci­ti fol­de­re po svo­joj že­lji ili uku­su – sa­drža­ji svih fol­de­ra tre­ti­ra­ju se rav­no­prav­no, ula­ze u op­ci­je za in­dek­si­ra­nje, pa je zna­tno olak­ša­no pre­tra­ži­va­nje sa­drža­ja.

Kao re­zul­tat, vi­še i ne mo­ra­te da zna­te da li je ne­ka pe­sma na va­šem računa­ru, kućnom ser­ve­ru ili dže­pnom me­di­ja ple­je­ru. Ako je u bi­bli­ote­ci, biće vam dos­tup­na uvek kad po­že­li­te da je čuje­te. Ako se ra­di o uda­lje­nom mes­tu ko­je tre­nu­tno ni­je dos­tu­pno, mo­že­te da po­de­si­te da je „taj i taj“ folder, do­ku­ment ili mul­ti­me­di­jal­ni sa­držaj dos­tu­pan i off‑line. Uko­li­ko se ra­di o do­ku­men­tu ko­ji mo­že­te da edi­tu­je­te, sa­držaj će bi­ti is­prav­no sin­hro­ni­zo­van čim se us­pos­ta­vi ve­za sa lo­ka­ci­jom na ko­joj se na­la­zi ori­gi­nal­ni sa­držaj. Ta­ko je, da­kle, u te­ori­ji, a u prak­si će bi­ti ne­ra­zu­me­va­nja kon­cep­ta, pa mo­žda i i­zgu­blje­nih sa­drža­ja, dok se stva­ri ne pri­me­ne is­prav­no.

Za sva­kog po­nešto

Pri­me­ti­li ste da smo u ovom prvom pri­ka­zu vi­še pa­žnje po­sve­ti­li kućnim ko­ri­sni­ci­ma – de­lom za­to što su čes­to za­pos­tav­lje­ni na­šom „op­se­siv­nom po­slov­nom pri­me­nom“, de­lom za­to što sma­tra­mo da će kućni ko­ri­sni­ci lak­še pri­me­ti­ti po­bolj­ša­nja u u­prav­lja­nju, po­ve­zi­va­nju i mul­ti­me­di­ji. Po­red po­me­nu­tih po­bolj­ša­nja ko­ja sva­ka­ko tre­ba o­dmah da počne­te da ko­ris­ti­te, Windows 7 do­no­si niz si­tni­ca ko­je ne ko­ris­te svi, ali mo­gu da bu­du ve­oma značaj­ne ne­kim gru­pa­ma ko­ri­sni­ka.

Na pri­mer, iz Windows‑a sa­da mo­že­te „na­prži­te“ sa­držaj ISO da­to­te­ke ne­kog CD‑a ili DVD‑a. No­ve mo­gućnos­ti kal­ku­la­to­ra zna­tno će po­moći oni­ma ko­ji vi­še i ra­znov­rsni­je računa­ju. U Windows 7 je u­građen „most“ ka GPGPU (General‑Purpose computation on Graphics Processing Units) – pri­me­ni na­pre­dnih gra­fičkih kar­ti­ca u ra­znim vrsta­ma i­zračuna­va­nja. No­ve gra­fičke kar­ti­ce čes­to ima­ju po vi­še sto­ti­na pro­ce­sor­skih je­di­ni­ca spo­so­bnih za i­zračuna­va­nja u po­kre­tnom za­re­zu (FP), pa se od GPGPU ini­ci­ja­ti­ve očeku­ju mno­ge pri­me­ne već u sko­roj bu­dućnos­ti. Windows po­drža­va bi­ome­trij­ske uređaje, od ko­jih se očeku­je po­u­zda­na auten­ti­ka­ci­ja ko­ri­sni­ka u ose­tlji­vim pri­me­na­ma, pa i en­krip­ci­ja po­da­ta­ka na dis­ku na o­sno­vu bi­ome­trij­ski očita­nih pa­ra­me­ta­ra. Windows 7 po­drža­va i multi‑touch te­hno­lo­gi­ju ko­ja će bi­ti u­građena u no­vu ge­ne­ra­ci­ju dis­ple­ja i ko­ja će omo­gućiti sa­svim no­ve me­to­de u­prav­lja­nja i ma­ni­pu­la­ci­je sa­drža­ja.

I ta­ko da­lje… imaćemo o čemu da pi­še­mo u na­šem časo­pi­su, na saj­tu www.pcpress.info i, kao što ste već na­vi­kli, u pri­ručni­ku ko­ji pri­pre­ma­mo…

PC Press


Kompanija Microsoft od danas 22. oktobra do 25. oktobra panira razne promotivne akcije u kojima će Microsoft partneri ponuditi prvim korisnicima povoljne uslove i poklone prilikom kupovine računara sa preinstaliranim sistemom Windows 7. Pratite navedene linkove i iskoristite ovaj promotivni period.

PC Press


MSDN

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,