BIZIT 2022

PC Press: HTC Tattoo

PCPress-HTC_Tattoo Ta­too je An­dro­id te­le­fon za naj­ši­re trži­šte. Ni­ža ce­na ne donosi usporenje, ušteda je na ekranu — Marko Savković

Pre me­sec da­na pred­sta­vi­li smo čak tri no­va te­le­fo­na sa Android o­pre­ra­tiv­nim sis­te­mom, ko­ji su se to­kom le­ta po­ja­vi­li u po­nu­di do­maćih ope­ra­te­ra. Na­kon mo­de­la Magic i Hero pred na­ma se na­la­zi pred­stav­nik ni­žeg se­gmen­ta ka­da je ovaj ope­ra­tiv­ni sis­tem u pi­ta­nju. Pris­tu­pačan mo­del sa in­te­gri­sa­nim Google ser­vi­si­ma bio je po­znat pod ko­dnim ime­nom Click a na­kon pro­mo­ci­je zna­mo ga kao Tattoo.

Tatoo ka­rak­te­ri­še je­din­stve­ni po­klo­pac ba­te­ri­je ko­jeg ko­ri­sni­k mo­že me­nja­ti i/ili bi­ti pri­la­gođen mo­bil­nom ope­ra­te­ru. HTC je za ko­ri­snički in­ter­fejs iza­brao SenseUI‑a, ka­rak­te­ris­tičan za mo­del Hero. Ni­ža ce­na ne znači nu­žno i pad per­for­man­si, što po­ka­zu­je is­ti pro­ce­sor i ko­ličina ras­po­lo­ži­ve me­mo­ri­je kao i kod jačih mo­de­la. Pri­su­tni su GPS pri­jem­nik, di­gi­tal­ni kom­pas kao i FM ra­dio. U ko­ri­snički in­ter­fejs in­te­gri­sa­na je po­drška za microblogging fe­no­men Twitter kao i Facebook i Flickr za­je­dni­ce. Na pri­mer, na o­snov­ni e­kran je mo­guće pos­ta­vi­ti pro­zor sa naj­no­vi­jim Tweet po­ru­ka­ma a u pre­gle­du ga­le­ri­je po­jav­lju­ju se i online sli­ke sa po­me­nu­te dve so­ci­jal­ne mre­že. Pro­me­na sta­tu­sa i in­for­ma­ci­ja kon­tak­a­ta u ime­ni­ku o­dra­ža­va se i na te­le­fo­nu pa je ažu­ri­ra­nje auto­mat­sko.

Pročitajte i:  Google Meet ažuriranje: Od sada je moguće strimovati sastanke uživo na YouTube

Za sin­hro­ni­za­ci­ju i backup ni­je ne­op­ho­dna ve­za sa računa­rom, već je do­volj­no kre­ira­ti Gmail ili Google Apps na­log sa ko­jim će se auto­mat­ski obav­lja­ti sva sin­hro­ni­za­ci­ja. Ta­ko su svi po­da­ci spa­se­ni u slučaju gu­bit­ka ili kva­ra te­le­fo­na, a na even­tu­al­ni no­vi te­le­fon pre­la­zi­te za par mi­nu­ta. Ras­po­lo­ži­va me­mo­ri­ja do­volj­na je za in­stali­ra­nje a­pli­ka­ci­ja, ali je microSDHC kar­ti­ca ne­op­ho­dna za nor­mal­no fu­knci­oni­sa­nje mul­ti­me­di­jal­nih mo­gućnos­ti ovog te­le­fo­na.

Mo­del Tattoo pri­bli­ža­va pa­me­tne te­le­fo­ne i In­ter­net ser­vi­se običnim ko­ri­sni­ci­ma, uz in­tu­itiv­ne a­pli­ka­ci­je i ko­ri­snički in­ter­fejs. Je­di­ni pra­vi ne­dos­ta­tak je re­zo­lu­ci­ja (QVGA) – to je kom­pro­mis za­rad ni­že ce­ne. E­kran je re­zis­ti­van, pa uređajem mo­že­te u­prav­lja­ti bi­lo prstom ili stylus‑om.

HTC Tattoo

Dimenzije (mm)

106×55×14

Masa (g)

113

Procesor (MHz)

528

Operativni sistem

Android 1.6

Korisnički interfejs

Google/HTC

RAM

256 MB

ROM

512 MB

Proširenja

microSDHC

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi

Kamera

3.2 Mp FF

Dijagonala ekrana

2.8

Rezolucija ekrana

240×320

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1100

Cena (din)

oko 27.000

www.htc.com

Iz iste serije prikaza:

Pročitajte i:  Google tuži Sonos zbog pametnih zvučnika i tehnologije glasovne kontrole

Iz naše prethodne serije prikaza pametnih telefona


  1. HTC He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat
  2. HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike
  3. To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta
  4. Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps
  5. Samsung i7500 Galaxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja
  6. Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5
Pročitajte i:  Google i Sonos ponovo u sporu oko patenata

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,