Računari i Galaksija

PC Press: HP 2133 Mini-Note

HPmini_0002 Priču o pris­tu­pačnim ul­tra­mo­bil­nim računa­ri­ma za­počeo je Asus, a sle­di­li su MSI, Acer i još ne­ke kom­pa­ni­je sa Da­le­kog Is­to­ka. Ve­li­ki pro­i­zvođači su po pra­vi­lu iner­tni­ji, pa se HP‑ov ta­kmičar na ovom po­lju po­ja­vio go­di­nu da­na kasnije. To vreme ni­je po­tro­še­no uza­lud – HP je pa­žlji­vo o­smo­trio ka­ko se trži­šte ra­zvi­ja i po­nu­dio ne­što dru­gačiji kon­cept, oličen u mo­de­lu 2133 Mini‑Note PC.

Čega ima spolja?

Iza ovog ime­na kri­je se ne­ko­li­ko ver­zi­ja računa­ra ko­je se ra­zli­ku­ju po brzi­ni pro­ce­so­ra, ka­pa­ci­te­tu me­mo­ri­je i (pra­vog) hard dis­ka, kao i u po­gle­du in­sta­li­ra­nog ope­ra­tiv­nog sis­te­ma. Za­je­dničko im je kući­šte ko­je je i­zrađeno od alu­mi­ni­ju­ma, pos­tav­lje­nog pre­ko ma­gne­zi­jum­ske o­sno­ve – ti­me je računar pos­tao ma­lo te­ži, ali i mno­go čvršći od kon­ku­ren­ci­je. Ivi­ce kući­šta su za­o­blje­ne, de­blji­na ni­je baš ma­la, a go­to­vo ceo računar je sre­brnas­te bo­je, sa izu­zet­kom o­kvi­ra oko e­kra­na ko­ji je crn. Na mi­ni­ja­tur­nom kući­štu ne tre­ba očeki­va­ti pre­ve­li­ki broj pri­ključaka, ali HP 2133 na tom po­lju ipak ma­lo za­os­ta­je za kon­ku­ren­ci­jom, ako ni zbog čega dru­gog, on­da zbog sa­mo dve USB utični­ce.

Pročitajte i:  Intel predstavio Core Ultra čipove za AI

Di­men­zi­je pre­no­si­vog računa­ra obično o­dređuje e­kran – sle­deći tu lo­gi­ku, HP 2133 bi mo­gao da bu­de i ma­nji ne­go što jes­te, jer je di­ja­go­na­la e­kra­na 9“, ali se le­vo i de­sno od nje­ga na­la­ze zvučni­ci, a i­znad je ka­me­ra. Na prvi po­gled, to je ra­zba­ci­va­nje pros­to­ra, ali ćete mi­šlje­nje pro­me­ni­ti čim po­gle­da­te tas­ta­tu­ru: ona se pros­ti­re do sa­mih ivi­ca kući­šta, a tas­te­ri su go­to­vo stan­dar­dne ve­ličine (92%) i ima­ju do­volj­no dug hod i ti­hi klik. Ve­li­ka tas­ta­tu­ra je os­ta­vi­la vrlo ma­lo mes­ta za touchpad, pa su u HP‑u pri­be­gli ne­običnom re­še­nju: nje­go­vi tas­te­ri su pos­tav­lje­ni sa stra­ne umes­to odo­zdo, što će vas, bar u počet­ku, pri­mo­ra­ti da ko­ris­ti­te obe ru­ke. Ne­obična je (i hra­bra) o­dlu­ka o u­gra­dnji e­kra­na re­zo­lu­ci­je 1280×768 tačaka, zbog ko­je ćete ima­ti do­volj­no pros­to­ra na des­kto­p-u, ali i vrlo si­tne de­ta­lje na 9" e­kra­nu; ko­rišćenje kru­pnih fon­to­va će sa­mo de­li­mično re­ši­ti pro­blem.

Ispod haube

Dru­ga ve­li­ka ra­zli­ka u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju o­gle­da se u i­zbo­ru pro­ce­so­ra: u HP 2133 ni­je u­građen ni Intel ni AMD, već C7‑M ULV kom­pa­ni­je VIA. U po­gle­du kom­pa­ti­bil­nos­ti, ovaj pro­ce­sor ne pra­vi pro­ble­me, jer po­drža­va sve x86 in­struk­ci­je sa ek­sten­zi­ja­ma, u­ključujući SSE3. Sa per­for­man­sa­ma stva­ri ne sto­je baš ta­ko do­bro, pa od ovog računa­ra ne mo­že­te da očeku­je­te vrhun­ske re­zul­ta­te, ali ni us­po­re­nja pri ra­du sa uobičaje­nim a­pli­ka­ci­ja­ma. Iako i­zrađen u 90 nm te­hno­lo­gi­ji, pro­ce­sor u pro­se­ku tro­ši sa­mo 1 W, pa uz ka­pa­ci­tet aku­mu­la­to­ra od 55 Wh mo­že­te očeki­va­ti za­is­ta do­bru auto­no­mi­ju. Sa­svim lo­gično, i sis­tem­ski čipo­vi su pro­i­zvod kom­pa­ni­je VIA, a u sklo­pu njih je i gra­fi­ka Chrome 9.
U računa­ru ko­ji smo is­pro­ba­li pro­ce­sor je ra­dio na 1,6 GHz, a u po­nu­di su i skrom­ni­je va­ri­jan­te; „naš“ pri­me­rak je imao 2 GB me­mo­ri­je, a pos­to­je i ver­zi­je sa dvos­tru­ko ma­njim ka­pa­ci­te­tom, dok smo sa dis­kom od 120 GB i­zvu­kli „kraću slam­ku“ – na ras­po­la­ga­nju je i op­ci­ja sa 160 GB. O be­žičnom um­re­ža­va­nju ne mo­ra­te da bri­ne­te (po­drža­ni su stan­dar­di a, b i g), kao ni o po­ve­zi­va­nju bre­ko Bluetooth‑a, a Ether­net pri­ključak je gi­ga­bi­tni.

Pročitajte i:  AMD - pet arhitektura na jednoj ploči

Zvuči ne­ve­ro­va­tno, ali na ovaj mi­ni­ja­tur­ni računar se bez pro­ble­ma mo­že in­sta­li­ra­ti Windows Vista, što je i je­dna od op­ci­ja pri ku­po­vi­ni; pri­me­rak ko­ji smo is­pro­ba­li bio je o­prem­ljen SuSE Linux‑om. Po­red ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, in­sta­li­ra­no je mno­štvo stan­dar­dnih a­pli­ka­ci­ja, među ko­ji­ma su OpenOffice 2.4, Real Player 10, Acrobat Reader i pro­gram za IP te­le­fo­ni­ju.

Koliko se isplati?

HP2133 U za­vi­snos­ti od u­građenog har­dve­ra i in­sta­li­ra­nog so­ftve­ra, HP 2133 ko­šta i­zmeđu 415 i 620 ev­ra (pre ku­po­vi­ne pro­ve­ri­te ko­je ver­zi­je nu­de do­maći pro­dav­ci). To je vi­še ne­go što mo­ra­te da i­zdvo­ji­te za većinu mo­de­la dru­gih pro­i­z­vođača sa sličnim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma, a za ra­zli­ku u ce­ni do­bi­ja­te me­tal­no kući­šte, tra­di­ci­onal­ni HP‑ov kva­li­tet i pri­me­tno bo­lju auto­no­mi­ju; bu­dući da u ku­ti­ji ni­smo na­šli ni­šta od do­da­tne o­pre­me, ve­ro­va­tno će bi­ti po­tre­ban i i­zda­tak za spolj­ni op­tički uređaj.

Najzad, računar je ne­što glo­ma­zni­ji od po­zna­tih UMPC mo­de­la, ali vam to neće sme­ta­ti ako čes­to ko­ris­ti­te tas­ta­tu­ru; uko­li­ko su ma­le di­men­zi­je i nis­ka ce­na im­pe­ra­tiv, sa ne­kim kon­ku­ren­tskim mo­de­li­ma ćete bo­lje proći.

Pročitajte i:  Top50 2023: Glasajte za nagradu Pobednik publike, najbolje mesto na internetu u 2023.

PC #150, Bojan Stanojević

Uskoro u PC Pressu: Prikaz novog HP Mini 2140 računara

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,