BIZIT 2022

Popust samo za čitaoce PC Press-a!

Kao specijalno praznično iznenađenje, spremili smo savršen poklon za sve naše čitaoce – kod za popust od 10 odsto na čitav TakoLako asortiman.

Popust važi do 31. 12. 2016, a poklon kod se može primeniti i na artikle koji se već nalaze na akciji!

Dovoljno je da prilikom zaključivanja kupovine unesete poklon kod PCPRESS2016 u odgovarajuće polje i iznos će biti umanjen za 10 odsto.

 

naslovnaLju­ba­znost, is­kre­nost, do­bar asor­ti­man i o­dli­čne ce­ne traj­na su pre­po­ru­ka za sva­ku ra­dnju, pa i vir­tu­el­nu, po­se­bno ka­da vam po­red ši­ro­ke le­pe­ze pro­i­zvo­da, ak­ci­ja i po­pus­ta, nu­de i do­bar ko­ri­snič­ki ser­vis, pa mo­že­te o ono­me što že­li­te da ku­pi­te da se kon­sul­tu­je­te te­le­fo­nom i mej­lom, a upu­će­ni pro­da­vac je uvek na va­šoj stra­ni jer zna da će­te po­no­vo do­ći ako ste za­do­voljni. Isprobajte TakoLako shopKu­po­vi­na pre­ko In­ter­ne­ta sve je po­pu­lar­ni­ja u Srbi­ji. Pre­ma i­zve­šta­ju kom­pa­ni­je Google, srpski online tren­do­vi su da se ku­po­vi­na polako se­li u vir­tu­el­ni svet, a šo­ping na mo­bil­ne plat­for­me. Google‑ova sta­tis­ti­ka ka­že da u Srbi­ji čak 94 odsto In­ter­net ko­ri­sni­ka is­tra­žu­je mo­gu­ćnos­ti ku­po­vi­ne, da 61 odsto to ra­di pre­ko pre­tra­ži­va­ča, 34 odsto pra­ti pre­zen­ta­ci­je bren­do­va, a 25 odsto o­dla­zi di­rek­tno na saj­to­ve za online ku­po­vi­nu.
Je­dan od vodećih Web saj­to­va za online ku­po­vi­nu u Srbi­ji je TakoLako.com, na či­jem pri­me­ru mo­že da se vi­di šta po­tro­šač do­bi­ja „ku­po­vi­nom iz fo­te­lje“. Prvo, stra­ni­ce saj­ta la­ko se i brzo o­tva­ra­ju, pa ne­ma onog do­sa­dnog če­ka­nja ko­je ner­vi­ra sva­kog ko pre­tra­žu­je. Dru­go, pre­tra­ži­va­nje je or­ga­ni­zo­va­no pre­ma stan­dar­dnim ka­te­go­ri­ja­ma, po­put Mašine i alati, Kuća i bašta, Odeća i obuća, Sportska oprema, Tehnika, Kancelarijski program, Školski program, Kućni aparati, Knjige, Lepota i zdravlje, da na­bro­ji­mo sa­mo ne­ke. Ta­ko­đe, sva­ka ka­te­go­ri­ja ima ja­sne pot­ka­te­go­ri­je. Na pri­mer, ako pre­gle­da­te Auto i moto opremu nu­di vam se auto‑o­pre­ma, auto-ko­zme­ti­ka i o­drža­va­nje, mo­to­ci­kli, s tim što sva­ka pot­ka­te­go­ri­ja ima pre­gle­dna ra­zgra­ni­če­nja ko­ja omo­gu­ća­va­ju la­ko pre­tra­ži­va­nje. Ako vam tre­ba ko­zme­ti­ka za va­šeg me­zim­ca na če­ti­ri ili dva toč­ka, ima­te ši­rok asor­ti­man auto‑ko­zme­ti­ke, spre­jo­va i te­čnos­ti, bo­ja i la­ko­va, mo­tor­nih ulja i ma­zi­va.
slika2Ko ta­čno zna šta ho­će, mo­že sa­mo je­dnim kli­kom da do­bi­je sli­ku i opis že­lje­nog pro­i­zvo­da i bren­da, a ko vo­li da bi­ra i upo­re­đu­je, do­bi­ja na uvid ši­rok asor­ti­man, bez mu­ko­trpnog obi­la­že­nja pro­dav­ni­ca na ra­zli­či­tim kra­je­vi­ma gra­da. Na pri­mer, me­ne je in­te­re­so­va­la ku­po­vi­na no­sa­ča za TV, a ka­da sam do­bi­la ne­ve­ro­va­tan i­zbor od de­se­ti­na no­sa­ča, naj­ra­zli­či­ti­jih ce­na i pro­i­zvo­đa­ča, bi­la sam pot­pu­no zbu­nje­na, jer u kla­si­čnim pro­dav­ni­ca­ma obi­čno ima­ju je­dan ili dva, naj­vi­še tri. Mo­ju zbu­nje­nost o­dmah je ras­pe­tlja­la slu­žba po­drške Web saj­ta TakoLako, ko­ju sam po­zva­la te­le­fo­nom. Strplji­vo, kao da sam je­di­na mu­šte­ri­ja na sve­tu, o­bja­sni­li su mi ko­ji je no­sač naj­bo­lji za moj no­vi TV, ka­kve su mu pre­dnos­ti, upo­re­di­li ce­ne i ste­kla sam onaj do­bar ose­ćaj ka­ko su na mo­joj stra­ni i da im je cilj da bu­dem za­do­vo­ljan ku­pac ko­ji će im se opet vra­ti­ti.

Pročitajte i:  Facebook ukida funkciju kupovine uživo od 1. oktobra

Lju­ba­znost i is­kre­nost

Lju­ba­znost, is­kre­nost, do­bar asor­ti­man i o­dli­čne ce­ne traj­na su pre­po­ru­ka za sva­ku ra­dnju, pa i ovu vir­tu­el­nu. Pri­zna­jem, ne­ke pro­i­zvo­de i bren­do­ve prvi put sam vi­de­la na TakoLako, pa sam ta­ko pot­pa­la pod Google‑ovu sta­tis­ti­ku ko­ja ka­že da 56 odsto oso­ba prvi put za ne­ki pro­i­zvod ili brend ču­je pre­ko In­ter­ne­ta, a 96 odsto se vra­ća na mes­to do­bre ku­po­vi­ne.
Ja se uvek vra­ćam i pre­gle­dam TakoLako, jer znam šta do­bi­jam. Prvo, ni­su se lju­ti­li ni du­ri­li kad sam odus­ta­la od ku­po­vi­ne, već su bi­li pre­lju­ba­zni, dru­go, sve što sam ku­pi­la sti­glo mi je na ku­ćnu a­dre­su u do­go­vo­re­nom ro­ku, tre­će, znam da ne­ću ima­ti pro­blem ako sam se za­trča­la i ku­pi­la ne­ki pro­i­zvod za ko­ji ka­sni­je us­ta­no­vim da mi se ne svi­đa, da mi ne tre­ba ili da mi se ne u­kla­pa u bu­džet, pla­no­ve, am­bi­jent sta­na – jer mo­gu da ga vra­tim. Pro­baj­te da vra­ti­te ne­ki pro­i­zvod ko­ji ste ku­pi­li u kla­si­čnoj pro­dav­ni­ci, pa će­te o­dmah uoči­ti ra­zli­ku, jer je to ne­mo­gu­ća mi­si­ja. Čak vas ni za­kon ne šti­ti, već ka­že da ro­bu ko­ju ste ku­pi­li, a ko­ja ne­ma o­bjek­tiv­nih ne­dos­ta­ta­ka, ne mo­že­te da vra­ti­te i da pro­da­vac ni­je du­žan da vam ro­bu za­me­ni ili vra­ti no­vac. E pa, to ne va­ži za In­ter­net ku­po­vi­nu, ro­bu mo­že­te da vra­ti­te, za­me­ni­te i do­bi­je­te svoj no­vac na­zad.deprives-you-of-tangibility

Pročitajte i:  Facebook ukida funkciju kupovine uživo od 1. oktobra

Ak­ci­je i po­pus­ti

Ne znam ni­ko­ga ko ne vo­li ak­ci­je i po­pus­te, a na saj­tu TakoLako one čes­to idu i do 70 odsto za po­je­di­ne pro­i­zvo­de, ja­sno su is­ta­knu­te ce­ne i što je naj­va­žni­je, ni­su o­bma­na, zna­te ono, kad na i­zlo­gu du­ća­na u kom­ši­lu­ku vi­di­te nat­pis „ras­pro­da­ja“ pa pri­vu­če­ni uđe­te i shva­ti­te da su ce­ne prvo po­di­gli, pa spus­ti­li. Ta­kvih pre­va­ra ne­ma na ve­li­kim saj­to­vi­ma za ku­po­vi­nu jer to od­bi­ja kup­ce pa bu­de sku­plja da­ra ne­go me­ra. A cilj je da online mu­šte­ri­ja bu­de za­do­volj­na, ima ose­ćaj da je na do­bit­ku, što opet vo­di ka glav­nom ci­lju – da do­đe i pre­gle­da „šta ima“, opet i opet i opet…
Ni­šta ne­obi­čno on­da što je online ku­pa­ca sve vi­še i u Srbi­ji. Ot­pa­da čak i kla­si­čan ar­gu­ment za­go­vor­ni­ka „ku­po­vi­ne no­ga­ma“, ka­da obi­la­zi­te ra­dnje, gu­ra­te se me­đu ra­fo­vi­ma i mi­sli­te da li vam je pa­uk o­dneo auto ko­ji nis­te baš naj­sre­ćni­je par­ki­ra­li. Na­ime, fa­no­vi „obi­čnog“ šo­pin­ga tvrde da u ra­dnje idu za­to što vo­le da vi­de i opi­pa­ju ro­bu, da pro­ba­ju u ka­bi­ni i uve­re se svo­jim oči­ma da je to pra­vi i­zbor. Me­đu­tim, ja ne vi­dim ni­ka­kav ra­zlog da opi­pa­vam no­vi „se­cko“ za mo­ju ku­hi­nju,  ne znam šta imam od to­ga što do­di­ru­jem do mi­le vo­lje nje­go­ve plas­ti­čne de­lo­ve. Me­ne za­ni­ma ka­kva mu je sna­ga, mo­gu li da me­ljem ora­he i ki­ki­ri­ki, da li je po­su­da sta­kle­na ili plas­ti­čna i, na­rav­no, ka­kva mu je ce­na. Sve to u obi­čnoj pro­dav­ni­ci s mu­kom sa­zna­jem, vu­ku­ći ne­sre­ć­nog pro­dav­ca za ru­kav, ko­ga sa sli­čnim pi­ta­nji­ma is­tov­re­me­no pro­ga­nja još de­se­tak ku­pa­ca, a on ima sa­mo je­dna us­ta i dve ru­ke za po­ka­zi­va­nje. Na online mes­tu za ku­po­vi­nu sve o­dmah vi­dim i mo­gu da pro­či­tam, a šta mi ni­je ja­sno pi­tam te­le­fo­nom ili elektronskom poštom.
Is­to va­ži i za gar­de­ro­bu i obu­ću. Znam ko­ji broj no­sim i šta mi se svi­đa, a znam i da mo­gu da vra­tim ako se pre­do­mi­slim. Uos­ta­lom, ko je ne­si­gu­ran i ne­po­ver­ljiv, uvek mo­že da ode u obi­čnu ra­dnju, pro­ba to što že­li da ku­pi i on­da po­ru­či pre­ko In­ter­ne­ta, jer su ce­ne uvek ni­že. Ko ne ve­ru­je, naj­bo­lje je da na­pra­vi li­čni test, iza­be­re pet ra­zli­či­tih pro­i­zvo­da na, re­ci­mo, saj­tu TakoLako i upo­re­di ce­ne sa oni­ma u obi­čnoj ra­dnji i sve će mu bi­ti ja­sno jer „ako la­že ko­za, ne la­že rog“. Ce­ne ro­be na In­ter­ne­tu su po pra­vi­lu ni­že.

Pročitajte i:  Facebook ukida funkciju kupovine uživo od 1. oktobra

 

Vesna Knežević-Ćosić

Objavljeno u časopisu PC#238

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,