Srećna Nova 2019: Čekajući ključni (ICT) korak

Uz no­vo­go­di­šnju gu­žvu i pra­z­nično ras­po­lo­že­nje uvek se pi­ta­mo šta nam je go­di­na ko­ja se zav­rša­va do­ne­la i čemu mo­že­mo da se na­da­mo u sle­dećoj. Što se tiče ICT sve­ta, 2018. je pe­ri­od ka­da se de­ša­va­lo sva­šta, a ni­je se pro­me­ni­lo (go­to­vo) ni­šta. Glav­ne na­de za bu­dućnost, ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja, ro­bo­ti i vir­tu­el­na re­al­nost na­pre­du­ju, ali ni­ka­ko da na­pra­ve onaj ključni ko­rak i pos­ta­nu ne­što opi­plji­vo. Mo­žda uz još ma­lo strplje­nja…

PCPress.rs Image

A­dre­sa kom­pa­ni­je Apple u Ku­per­ti­nu je Infinite Loop 1, što je ve­oma su­ges­tiv­no – „bes­ko­načna pe­tlja“ bi mo­gla da bu­de a­dre­sa čita­ve kom­pju­ter­ske in­dus­tri­je XXI ve­ka. Mo­žda su naj­bo­lji pri­mer pro­ce­so­ri, ko­ji su iz go­di­ne u go­di­nu una­pređiva­ni uz čude­sne har­dver­ske i so­ftver­ske op­ti­mi­za­ci­je, da bi on­da bi­li pro­nađeni Spectre i Meltdown pro­ble­mi zbog ko­jih su pro­ce­so­ri mo­ra­li da bu­du so­ftver­ski o­gra­ničeni i sa­da su spo­ri­ji ne­go što su bi­li pre svih tih una­pređenja. Pro­blem ni­je ka­rak­te­ris­tičan sa­mo za Intel – i AMD pro­ce­so­ri se us­po­ra­va­ju za­krpa­ma, a ni­ko se ne usuđuje da pro­gno­zi­ra ka­da ćemo dočeka­ti no­vu ar­hi­tek­tu­ru ko­ja će te ba­go­ve pre­se­li­ti u is­to­ri­ju… a on­da i sa­ma bi­ti po­gođena ne­kim pro­pus­ti­ma. Uređaji su pos­ta­li pre­vi­še slo­že­ni i ni­je la­ko drža­ti sve pod kon­tro­lom.

Pročitajte i:  Upoznajte Devina, prvog AI softverskog inženjera

Go­di­na iza nas ipak ni­je os­ta­la na no­vim pro­ce­so­rima sa sta­rim si­gur­no­snim pro­ble­mi­ma i no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma po­slov­nog so­ftve­ra čiji je glav­ni adut po­ne­ki do­da­tni template – ra­zvoj ve­štačke in­te­li­gen­ci­je o­hra­bru­je. Do­bi­li smo ala­te ko­ji slu­ša­ju na­še ko­man­de, po­ma­žu nam, pa i or­ga­ni­zu­ju čita­vo po­slo­va­nje, što su efek­tno de­mon­stri­ra­li Amazon i Alibaba Group u ro­bo­ti­zo­va­nim skla­di­šti­ma. Ve­štačku in­te­li­gen­ci­ju već vi­di­te i na svom računa­ru, mo­bil­nom te­le­fo­nu, fo­to‑apa­ra­tu, a očeku­je­mo je i u auto­mo­bi­li­ma. Vi­dećemo ka­ko će na to re­ago­va­ti tak­sis­ti ko­ji su nas već na­zva­li „IT ma­fi­jom“, ali re­vo­lu­ci­onar­ne pro­me­ne u sa­o­braćaju, ko­je će sma­nji­ti tro­ško­ve i po­većati be­zbe­dnost, su ne­mi­nov­ne i tre­ba se na vre­me pri­pre­ma­ti za njih, umes­to što se za­hte­va od drža­ve da nas šti­ti od sve­ga što je no­vo.

PCPress.rs ImageS dru­ge stra­ne, u mno­gim po­slo­vi­ma računa­ri već odav­no ne do­no­se na­pre­dak. Ovog me­se­ca sam pri­me­tio da je mom lap­to­pu bi­lo po­tre­bno vi­še vre­me­na da update‑uje Windows, uz pre­nos 1.2 GB za­krpa (za­bo­ga!) ne­go me­ni da na­pi­šem ovaj uvo­dnik… a uvo­dnik se, ni uz 260‑os­tru­ki staž, ne pi­še ni brzo ni la­ko. Da li će mi je­dnom ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja olak­ša­ti po­sao, po­što je pro­gram za kon­tro­lu pra­vo­pi­sa je­di­na po­moć ko­ju sam do­bio od računar­ske te­hno­lo­gi­je za 35 go­di­na ot­ka­ko sam počeo da pi­šem u tekst pro­ce­so­ru View 1.4 za BBC B? Da, uve­de­no je i pre­tva­ra­nje ma­log i u ve­li­ko I, ko­je sam do sa­da ga­sio si­gur­no 100 pu­ta na 100 računa­ra. Da li bi računar, ko­ris­teći deep learning al­go­ri­tme, mo­gao da mi po­mo­gne da na­pi­šem bo­lji uvo­dnik, ili ma­kar da ga na­pi­šem brže? Ni­je mi baš ja­sno ka­ko, ali sva­ka­ko ne bih pričao o „IT ma­fi­ji“ ka­da bi se to de­si­lo, a ne bih ni mi­slio da ću os­ta­ti bez po­sla. Sa­mo će po­sao bi­ti dru­gačiji.

Pročitajte i:  Microsoft partner sa Mistralom u poslu sa AI izvan OpenAI 

Pročitah pre ne­ki dan mi­sao Džo­na Ar­lon­da, us­pe­šnog in­ves­ti­to­ra iz Si­li­ci­jum­ske do­li­ne: „Čove­kov po­gled na ži­vot za­vi­si od ni­voa nje­go­vog op­ti­mi­zma. Op­ti­mis­tički ori­jen­ti­sa­na oso­ba će in­ves­ti­ra­ti vi­še u se­be, jer očeku­je da će za to do­bi­ti veću na­gra­du“. U ovoj zem­lji se, na­ža­lost, da­vi­mo u močva­ri pe­si­mi­zma, u ko­me sve ono što je no­vo ni­je po­tre­bno ili ni­je mo­guće, a kad se je­dnom po­ka­že mo­gućim i po­tre­bnim, on­da ka­že­mo da to i ni­je bi­lo ne­što. No­vo­go­di­šnji pra­zni­ci su mo­žda po­sle­dnja pri­li­ka ka­da s o­sme­hom gle­da­mo u bu­dućnost, pa pre­dla­žem da taj do­bar im­puls sačuva­te u se­bi i oko se­be što du­že, s pra­vom očeku­jući bo­lju i us­pe­šni­ju 2019.

Srećan Bo­žić i No­va go­di­na!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com